دانلود پایان نامه روانشناسی شخصیت
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما

روانشناسی شخصیت

Thesis Psychology of Personality

دانلود مقاله روانشناسی شخصیت

مقدمه:
روان شناسی شخصیت حوزه بسیار گسترده ای است، زیرا شخصیت، خود موضوعی است پیچیده و دارای ابعاد و جنبه های گوناگون، برای شناخت شخصیت انسان از دیر باز کوششهای فراوانی به عمل آمده که برخی آنها غیر علمی، خرافاتی، و معدودی دیگر علمی و معتبر است.
شخصیت معادل انگلیسی personality وpersonalite فرامنه است و هر دو اقتباس از persono است. درک لزوم مطالعه روانشاسی شخصیت چندان دشوار نیست.
شناخت شخصیت، ویژگیها، چگونگی شکل گیری شخصیت، عوامل موثر در ایجاد شخصیت و مسائلی از این قبیل، ازیک جنبه، ارضا حس کنجکاوی، و مایل به حقیقت جوئی را در انسان دنبال می کند، زیرا این ناخت نوعی خود شناسی است. از سوی دیگر این شناخت و اطلاعات به شخص امکان می دهد که در ارتباط متقابل با دیگران موضع گیریهای مناسب و آگاهانه داشته باشد. مطالعه شخصیت هم از جنبه های ارضای برحس کنجکاوی و هم از نظر روابط اجتماعی دارای اهیمت است.
شخصیت در روانشناسی به مجموعه ویژگیهای جسمی و روانی، و رفتاری که هر فرد را از افراد دیگر متمایز می کند اطلاق می شود.(کریمی،۱۳۷۵)
گروهی از صاحب نظران، نظریه نسبت دادن معتقدند، که افراد موفقیتها و شکستهای خود را یا به عوامل خصی نسبت می دهند، یا به عوامل محیطی و از این رو این دو عامل مهم یکی درونی و دیگری را بیرونی شناسائی کرده اند و به نظریه جایگاه مهار شهرت دارد.
وجولیان راتر (۱۹۶۶) درباره نظام اعتقادی افراد را به جایگاه مهار به دو دسته تقسیم می شوند.

فهرست مطالب
تقدیم به: ۴
فصل اول ۵
مقدمه: ۶
بیان مساله ۱۰
اهداف تحقیق: ۱۶
فرضیات: ۱۶
تعریف اصطلاحات: ۱۷
فصل دوم ۲۰
پیشینه، تحقیق ۲۰
مقدمه: ۲۱
شخصیت از نظر ماری: ۲۴
چشم اندازی به رشد شخصیت: ۲۵
رشد شخصیت از نظر یونگر: ۲۶
عوامل موثر بر رشد شخصیت: ۲۷
فرایندهای اصلی در رشد شخصیت: ۲۷
نظریه های نسخ شناسی شخصیت ۲۸
نظریه های تحلیلی عاملی شخصیت: ۳۰
نظریه انسان گرایی در شخصیت: ۳۲
نظریه های شناختی شخصیت: ۳۳
ماهیت شخصیت: ۳۴
سنجش شخصیت: ۳۵
مسائل اساسی در سنجش شخصیت ۳۶
مهار: ۳۷
میل به مهار: ۳۸
پیامدهای اعتقاد داشتن به مهار ۴۰
تفاوتهای فردی در درک جایگاه مهار: ۴۱
جایگاه مهار درونی- بیرونی: ۴۶
طبقه بندی سه بعدی از نظر واینر: ۴۹
جایگاه مهار درونی وبیرونی از نظر واینر(۱۹۸۶) ۵۱
توان رفتاری: ۵۲
انتظار ۵۳
ارزش تقویت ۵۳
موقعیت روان شناختی: ۵۴
آزادی حرکت: ۵۴
روشهای راتر برای سنجش مفاهیم خود: ۵۵
انتظارات مربوط به جایگاه هندسی مهار ۵۸
نظریه اسناد(Attribution) 63
زمینه های کاربردی آزمونهای: ۶۸
۱- زمینه شغلی ۷۱


قیمت فایل : 6500 تومان | تعداد صفحات : 70 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,