دانلود مقاله بازیافت و خالص ساز گلسیرین از سپاپ
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  مقاله بازیافت و خالص ساز گلسیرین از سپاپ

مقاله بازیافت و خالص ساز گلسیرین از سپاپ

دانلود مقاله بازیافت و خالص ساز گلسیرین از سپاپ

موضوع : بازیافت وخالص سازی گلیسیرین از پساب
چکیده: در این مقاله روش های مختلفی ازجمله کاربرد مواد لخته زن ، تبخیر، تقطیر ،‌مواد رنگبر ،‌جهت تصفیه سپاب مورد بررسی قرارگرفته هم چنین جهت کاهش کف در تقطیر گلیسیرین روش جدید به کار گرفته شده است.
در این روش سپاب شامل کلیسرول ، ابتداPH  آن با افزون هیدروکسید کلسیم به حد متوسط ۱۰-۸ می رسد. سپس تحت فشار ۵-۲ اتمسفر  و دمای C150-130 در ظرف تحت فشار قرار می گیرد وعمل تبخیر تحت فشار انجام می شود. پس از آن محلول نسبتاً غلیظ شده تحت خلأ کامل تغلیظ می گردد.
درمقایسه با مواردی که تبخیر در مرحله تحت فشار اتمسفر انجام می گیرد . مقدار کف ایجاد شده در تبخیر وتقطیر تحت خلأ به میزان زیادی کاهش می یابد . برتری این روش در عدم استفاده از مواد ضد کف ،‌سر  کاهش میزان کف است.
مقدمه :

در بازیافت وخالص ساز گلیسرول از سپاب مقالات وپپتیت های زیادی وجود دارد در این مقدمه سعی شده است که به ترتیب انجام کارهی مختلف برروی سپاب مقالات وپتنت ها طبقه بندی شوند. مثلاً چون بازیافت و افزایش مقدار بازیافت قبل از خالص سازی مطرح می شود ابتدا مقالات آورده شده وبه ترتیب موضوعات دیگر آمده است.

فهرست مطالب
فصل اول :
بازیافت
تصفیه اولیه
استفاده از زرین های تبادل نوین
استخراج
تغلیظ
تقطیر
جاذب ها
فصل دوم
آزمایشات مربوط بازیافت وخالص سازی گلیسرول
تصفیه شیمیایی اولیه
صاف کردن فیزیکی
خنثی نمودن قلیا
اثر با لبخند زن ها
افزودن لخته زن FeCl3
جدا سازی رسوب درمرحله اول
افزون لخته زن . آلومینوم سولفات
قلیایی کردن محلول
تغلیظ
تغلیظ درفشار اتمسفر
تغلیظ در خلا
تقطیر گلیسرول
اثر باکربن اکتیو
بررسی مشکلات روش وانجام تغییرات
فصل سوم
۳-۱)‌مقایسه کیفیت گلیسرول
۳-۲) روش های انجام آزمون های جدول
۳-۲-۱) عددصابونی
۳-۲-۲) واکنش با سود o.in
۳-۲-۳) واکنش با نیترات نقره
فصل چهارم :آزمایش های روی پساب
۲-۱) سنجش گلیسرول
۲-۱-۱) روش کار سنجش گلیسرول
۲-۲ ) سنجش میزان na?? در پساب با استفاده از روش مور
۲-۲-۱) روش انجام آزمایش
۲-۳) اندازه گیری قلیادر سپاب
۲-۴) اندازه گیری رطوبت در گلسرول (روش کارل نیشه )‌


قیمت فایل : 5000 تومان | تعداد صفحات : 50 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]