دانلود مقاله ترکیبات نگهداری لیپید در باکتری های دریایی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم پایه  »  مقاله ترکیبات نگهداری لیپید در باکتری های دریایی

مقاله ترکیبات نگهداری لیپید در باکتری های دریایی

Paper lipid compounds in marine bacteria

دانلود مقاله ترکیبات نگهداری لیپید در باکتری های دریایی

چکیده
چهل باکتری دریایی (آبزی) استفاده کننده از روغن خام سایکر و تروفیک یا سایکرو تروفیک یا سایکروتروفیل (به ترتیب Psychrophile , Psychrotrophic (که ‌اولی ‌نوشته می شوند) برای توانشان جهت تراکم سازی ترکیبات نگهداری لیپیدشان در سیتوپلاسم در طی پرورشی تحت شرائط محدود کننده نیتروژن،‌مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتند. بیشترشان (۷۳%) قادر به تراکم سازی لیپیدهای عظیمی نظیر اسیدهای پلی هیدروکسی آلکانوئیک (PHA) بودند در حالیکه دیگر لیپیدها همانند استیرهای واکسن (موم) در دو ایزوله رخ می دادند. تراکم یا انباشتگی یا توده شدن PHA بطور غالب در دورهای پائین  ۲۰-۴ ) طبق آنچه برای سه ایزوله نشان داده شد، رخ داد. میکروسکوپی الکترونی ضخائم پلی فسفات را که در دو ایزوله برای PHA رخ می دهد، آشکار کرد. سلولهای(۱) Acineto bacter sp  (منبعد بصورت “A” می آید) ایزوله ، قادر به سنتز کردن و تراکم نمودن ضمائم لیپیدی در طی رشد بر استارت،‌اتانول،‌روغن زیتون ،‌هگزاد گانول و هپتادکان بودند. ترکیب و کمپوزیسیون ضمائم لیپیدی بر ترکیبات فراهم شده بعنوان منبع مرکزی ،‌بستگی داشتند. (سیترهای واکسن (موم = Wax ) واکیل گلیسرول ها اساساً در طی پرورش بر روغن زیتون رخ می دادند و در مقابل استرهای واکسن یا مومی و الکل های آزاد در طی پرورش بر هگزاد کانول رخ می دادند. کل اسیدهای چرب در سلولهای A  بالغ  بر میزانی تا ۲۵% از وزن خشک سلولی در سلولهای رشد یافته بر روغن زیتون می شدند. اسید پالمیتیک (Palmiticacid) اسید چرب اصلی در لیپیدها در طی پرورش بر هگزاکانون ،‌هپتا دکان یا روغن زیتون رخ می دادند به منبع کربن مرتبط بودند. (اسیدهای چرب حاضر در لیپیدهای تراکم، بگونه ای غالب و محاط از اسیدهای چرب باز غده مستقیم اشباع شده و اشباع نشده با طول زنجیره متغیر از ۱۲ تا ۱۸ اتم کربن ،‌تشکیل می شدند. تحلیل و آنالیز پروتئین های توأم با لیپید دانه در سلولهای A پروتئین Kda 39 را بعنوان گونه پروتئینی غالب آشکار و واضح ساختند.

مقدمه:
شرایط محیطی (محیط زیست) که در ساحل خلیج (در آرژانتین)‌ San Jorge رخ میدهند، با دمای آب دریا تقریباً  ۵ و  ۱۵ ( به ترتیب) در فصول زمستان و تابستان و با درجه بالای آلودگی بواسطه نفت خام در برخی محلها با این اکوسیستم را برای ایزولاسیون میکروارگانیسم های و سایکروتروفیک و سایکروفیک (‌کننده در هیدروکربنی مطلوب می سازد. چنین ارگانیسم های منطبق شده با سرمایی قادر به بقا و قادر به رشد در محیط های سرد بوده که در بیشتر اکوسیستم های دریایی بوقوع می‌پیوندند. اینکه جمعیت میکربی محیط های دریایی اغلب در معرض دیگر شرائط همانند موجودیت مواد مغذی قرار می گیرند. میکروارگانیسم ها انوع استراتژی هایی که اجازه بقایشان در این محیط های متغیر را می دهند توسعه می دهند که تراکم نگهداری لیپیدها ‌یکی از انها است. ترکیبات نگهداری بطور نرمان بصورت ضمائم فوق سلولی در باکتری ها رخ می دهند.

تراکم ضمائم لیپیدی توسط یک ایزوله در طی رشد بر انواع طبقات فرعی می پردازیم

مواد و روش ها : منبع میکروارگانیسم ها ،‌محیط ها و روش غنی سازی

رشته های بکار رفته در این مطالعه از نمونه های آب دریایی سطحی که از روغن خام استفاده می کند (بعنوان تنها منبع کربنی) غنی شده و ایزوله شده است. نمونه ها از ساحل خلیج San Jorge در آرژانتین در طی دسامبر ۱۹۹ و ‌۱۹۹۳ جمع آوری شدند.

دماهای نمونه ها بین  ۵ و  ۱۵ متغیر بودند یک کلکتور یا گیرنده فلزی گرفته شده و در تمام اوقات در یخ حمل و نقل می شدند. تقریباً mml5 آب دریا توسط کلیتراسیون از طریق یک فیلتر استریل غشایی با اندازه‌روزانه  ۴۵/۰ ،‌متراکم و کنسانتره شد. کنسانتره به سالین فیزیولوژیکی استریل ml50 اضافه شد و هم زده شد.

محیط معدنی (MSM) بنا به Schlege etal با ml5 از این سو از این سوسپانسیون آغشته شد (تلقیح شد) . پس از ۷-۵ روز از زمان تلقیح یا آغشته شدن در  ۷ این کشت جهت آغشتگی یا تلقیح پلیت های Msu/agar بکار رفت که حاوی روغن خام بعنوان منبع کربن بود و پلیت ها در  ۷ و  ۲۰ آغشته شد. (از ‌برای خلوص رشته های در حال رشد استفاده شد.

فهرست مطالب
چکیده ۴
مقدمه ۶
مورفولوژی ، آزمایشی بیوشیمیایی و رشد باکتری ها ۸
تحلیل و آنالیز اسیدهای چرب و PHA 9
ایزولاسیون انضمام لیپیدی ۱۰
میکروسکپی الکترونی ۱۱
نتایج ۱۲
شکل گیری مجموعه های انضمام یا ضمائم لیپیدی ۱۳
رابطه بین دما برای رشد و سنتز PHA 14
رخداد پلی فسفات ۱۵
مشخصات ایزوله ۲۱۱ ۱۵
ایزولاسیون و مشخصات شیمیایی ضمائم لیپیدی A. 16
تحلیل و آنالیز الکتروفورز ژل ضمائم لیپیدی ناشی از A. 17


قیمت فایل : 2500 تومان | تعداد صفحات : 23 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]