ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ Information retieval for Semantic web
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT  »  ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ Information retieval for Semantic web

ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ Information retieval for Semantic web

دانلود تحقیق و مقالات رشته کامپیوتر – ﮔﺰارش ﺳﻤﯿﻨﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ با عنوان ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ Information retieval for Semantic web در قالب ورد و قابل ویرایش و در ۷۵ صفحه گرد آوری شده است. در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ Information retieval for Semantic web

ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ Information retieval for Semantic web

ﮔﺰارش ﺳﻤﯿﻨﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
ﭼﮑﯿﺪه
ﺑﺎ ﻇﻬﻮر وب، داده ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﮕﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ. اﯾـﻦ داده ﻫﺎ ﮐﻪ اﮐﺜﺮا در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی HTML اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ را در اﺧﺘﯿـﺎر ﮐـﺎرﺑﺮان وب ﻗـﺮار داده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ داده ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد دﺳـﺖ ﯾﺎﺑﻨـﺪ. اﻣـﺎ اﻣـﺮوزه ﺑـﺎ وﺟﻮد اﻧﺒﻮﻫﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در وب، ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی، ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺻﻔﺤﻪ وب ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در آن دﺷﻮار و زﻣﺎﻧﺒﺮ اﺳﺖ. وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣـﺸﮑﻼﺗﯽ از اﯾـﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ وب ﺟﺎری، ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی ﺗﯿﻢ ﺑﺮﻧﺮز ﻟﯽ [۱] ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ.

وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﻪ ﺟﺪﯾﺪی از وب ﺟﺎری ﻻزم دارد ﺗـﺎ ﺑـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد در وب دﺳﺘﺮﺳـﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در وب ﺟﻬﺖ ﻧﻤـﺎﯾﺶ آن ﺑـﻪ اﻧـﺴﺎن ﻫـﺎ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷـﺪه اﻧـﺪ. ﻟـﺬا ﺑـﺮای اﺳﺘﺨﺮاج اﻗﻼم اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از اﺑﺰاری ﺑﻨﺎم Wrapper اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷـﻮد. در اﯾـﻦ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺘﺨﺮاج از ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ۱ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﯾﮏ Crawler ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ آﻧﺘﺎﻟﻮژی داﻣﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻗﻼم اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی : وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ، ﺣﺎﺷﯿﻪ ﮔﺬاری ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ، آﻧﺘﺎﻟﻮژی، RDF، ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت، .Wrapper

ﻣﻘﺪﻣﻪ
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻞ وب ﺟﺎری ﭘﺮداﺧﺘﻪ و وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ راه ﺣﻞ ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﻣـﯽ ﮐﻨﯿﻢ. ﺳﭙﺲ ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮده و ﻣﺤﺪوده ﺑﺤﺚ ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
– ۱ ﻣﻘﺪﻣﻪ
– ۲ ﻣﻌﺮﻓﯽ وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
– ۱ – ﻣﺸﮑﻼت وب ﻣﻮﺟﻮد
– ۲ – ۲ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ داﻧﺶ
– ۳ – آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺟﺰای اﺳﺎﺳﯽ وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
– ۴ – ﻣﻌﻤﺎری وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
– ۵ – آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎی XML
– ۶ – آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ (Resource Description Framework) RDF
– ۷ – آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ RDF Schema (RDFS)
– ۸ – ﻣﻌﺮﻓﯽ Taxonomy ﻫﺎ
– ۹ – ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻃﯿﻒ آﻧﺘﺎﻟﻮژی
– ۱۰ – ﻣﻌﺮﻓﯽ آﻧﺘﺎﻟﻮژی
– ۱۱ – ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﻨﻄﻘﯽ آﻧﺘﺎﻟﻮژی ﻫﺎ
– ۱۲ – ﺳﻄﻮح ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ داﻧﺶ
– ۱۳ – ﻣﺸﮑﻞ ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
– ۱۴ – ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ
– ۳ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت
– ۱ – ۳ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻞ
– ۲ – ۳ ﻧﻘﺶ آﻧﺘﺎﻟﻮژی ﻫﺎ
– ۳ – ۳ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻌﻤﺎری Sesame
– ۴ – ۳ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ۴۵
– ۵ – ۳ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻣﻄﺎﻟﺐ ۴۸
– ۴ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت ۴۹
۵۰ WEBOQL – ۱ – ۴
۵۲ (World Wide Web Wrapper Factory) W4F – ۲ – ۴
۵۳ OntoKnowledge – ۳ – ۴
۵۶ OntoPrise – ۴ – ۴
۵۷ KIM – ۵ – ۴
۵۹ OntoGather – ۶ – ۴
۶۰ BYU-Ontos – ۷ – ۴
– ۸ – ۴ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻣﻄﺎﻟﺐ ۶۱
– ۵ اراﺋﻪ ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت ۶۲
– ۱ – ۵ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت ۶۲
– ۲ – ۵ اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺮﯾﺢ و اﻃﻼﻋﺎت ﺿﻤﻨﯽ ۶۴
– ۳ – ۵ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻨﺎﺑﻊ ۶۵
– ۴ – ۵ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭼﺎرﭼﻮب ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ۶۶
– ۵ – ۵ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ۷۰
ﻣﺮاﺟﻊ ۷۲


قیمت فایل : 8000 تومان | تعداد صفحات : 75 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]