کارتحقیقی بررسی حقوق خواهان و خوانده در اولین جلسه دادرسی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  کارتحقیقی بررسی حقوق خواهان و خوانده در اولین جلسه دادرسی

کارتحقیقی بررسی حقوق خواهان و خوانده در اولین جلسه دادرسی

Karthqyqy reviews of plaintiff and defendant in the first hearing

دانلود کارتحقیقی بررسی حقوق خواهان و خوانده در اولین جلسه دادرسی

چکیده:
هدف از طرح دعاوی و محاکمات ، احقاق حق در امور مدنی و تحمیل مجازات بر مجرمین در امور کیفری است . لذا برای رسیدن به این هدف ، یک سری قواعد و مقررات و روشهایی از سوی قانونگذار معین و مقرر گشته است که اصحاب دعوا و قاضی دادگاه و سایر دست اندر کاران قضایی مثل مسئولین دفاتر و مامورین ابلاغ  باید طبق آنها اقدام نمایند .
عدم رعایت تشریفات و آئین دادرسی یا بی اطلاعی از مقررات آن ، چه بسا سبب از بین رفتن حق مسلمی شود . اقامه صحیح دعوا برای احقاق حق و دفاع درست در برابر دعوای باطل ، بدون تسلط بر قواعد و تشریفات دادرسی امکان پذیر نیست . بسیار اتفاق افتاده است که عدم اقامه صحیح دعوا یا طرف دعوا قرار ندادن برخی اشخاص مرتبط با موضوع ، علاوه بر از دست دادن فرصت ، منجر به رد دعوا یا صدور قرار عدم استماع آن و تحمیل هزینه کلان برای ابطال تمبر دادرسی و امثال آن به خواهان شده است

مقدمه:
در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که جایگزین آن قانون شد،در موارد متعددی به اولین‏جلسه رسیدگی اشاره و توجه شده است و برای خواهان یا خوانده،حقوق و تکالیف و بالتبع‏امتیازاتی پیش‏بینی‏شده گردیده است.برخی اساتید معتقدند که جلسه اول دادرسی جلسه‏ای‏است که مقدمات رسیدگی فراهم باشد و چنانچه با فراهم بودن مقدمات رسیدگی با تراضی‏طرفین یا علل دیگر،جلسه تجدید شود جلسهء بعدی اولین جلسه نخواهد بود(صدرزاده افشار،۱۳۸۰،ص ۲۰۲).برخی دیگر از اساتید تعریف کامل‏تری از اولین جلسه دادرسی به عمل آورده‏اند و معتقدند که جلسه اول دادرسی،اولین جلسه دادگاه را گویند که موجبات قانونی رسیدگی‏به دعوا در آن فراهم باشد،جلسه مزبور تشکیل شود و مذاکرات طرفین طی آن پایان پذیرد.به عبارت دیگر،برای تشکیل اولین جلسه دادرسی،باید موجبات تشکیل جلسه فراهم باشد، جلسه مذکور تشکیل هم بشود و آن جلسه پایان هم بپذیرد یعنی مذاکرات طرفین در آن جلسه‏خاتمه یابد و الاّ اگر جلسه مذکور قبل از ختم مذاکرات طرفین تمدید یا تجدید شود،جلسه‏بعدی ادامهء جلسه اول محسوب می‏گردد. (واحدی،مجلهء دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،شماره‏۳۸،صص ۷۵ و ۷۴).
همان‏طور که گفتیم اولین جلسه دادرسی دارای امتیازاتی است که جلسات بعدی دادرسی‏فاقد این امتیازات است.استفاده از این امتیازات منوط به آشنایی طرفین دعوا با حقوق و تکالیف خود در این جلسه می‏باشد.در این تحقیق حقوق و تکالیف خواهان در جلسه اول‏دادرسی،در دو محبث بیان می‏گردد.در مبحث اول،حقوق خواهان در جلسه اول یا قبل از آن‏و در مبحث دوم،تکالیف خواهان در این جلسه بررسی می‏شود..

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول :کلیات
گفتار اوّل:حقوق خواهان در جلسه اول دادرسی یا قبل از آن
الف)استرداد دادخواست
ب)قرارهای زیر
مبحث اول : تغییر خواسته یا نحوه دعوا
مبحث دوم :جلب شخص ثالث
مبحث سوم :ایرادات
گفتار دوم:تکالیف خواهان در جلسه اول دادرسی
الف)ارائه اصول اسناد
مبحث اول :حضور خواهان در جلسه اول دادرسی برای اخذ توضیح از وی
فصل دوم :بررسی حقوقی خواهان و خوانده در اولین جلسه دادرسی
گفتار اول : تشخیص خواهان از خوانده
مبحث اول : ایرادات به رسیدگی
مبحث دوم :دعوای تقابل و اعتراض به بهای خواسته
مبحث سوم : تکلیف دادگاه در مواجهه با دعوای تقابل
مبحث چهارم: توجه به صلاحیت دادگاه
گفتار دوم:توجه به شرایط دعوای متقابل
مبحث اول :تأثیر دعوای متقابل بر دادرسی
مبحث دوم :تأثیر دعوای متقابل بر دعوای اصلی
پیوند دعوای متقابل با دعوای اصلی
مبحث سوم : تاثیر دعوای متقایل بر دعوای اصلی
مبحث چهارم :تأثیر دعوای متقابل بر دعوای اصلی در صورت توقیف دعوای متقابل
نتیجه گیری
منابع و مأخذ


قیمت فایل : 8000 تومان | تعداد صفحات : 60 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]