صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  کارآموزی گزارشات کیفری و حقوقی (کارآموزی وکالت)

کارآموزی گزارشات کیفری و حقوقی (کارآموزی وکالت)

دانلود مقاله کارورزی رشته حقوق با عنوان دانلود کارآموزی گزارشات کیفری و حقوقی کارآموزی وکالت در قالب ورد و قابل ویرایش و در ۵۲۰ صفحه گرد آوری شده است. در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

کارآموزی گزارشات کیفری و حقوقی (کارآموزی وکالت)

گزارشات کیفری وحقوقی ( کارآموزی وکالت )
فایل Word و قابل ویرایش میباشد
۵۲۰ صفحه
بیش از ۱۰۰ عنوان گزارش کیفری و حقوقی

مقدمه :
امروزه برحقوقدانان وپژوهندگان علم حقوق پوشیده نیست که تئوری بدون عمل وعمل بدون تئوری در این زمینه محکوم به فنا است . و این مهم از جمله مشکلات اساسی دانشجویان علم حقوق و سایر علومی که از جهاتی با این رشته مشابهت دارد می باشد . کاربردی نبودن دروس در مقاطع مختلف تحصیلی از یکطرف و سبک و شیوه تدریس و آموزش در دانشگاهها  از طرف دیگر در عمل باعث می شود که دانشجویان علم حقوق از کارائی کمتری برخورداری باشند .
بعضاً یاد آن ضرب المثل عامیانه می افتم که اشعار می دارد :
علم بالاتر است یا تجربه ؟ که در پاسخ می توان اظهار داشت که اگر تجربه علم نیست پس علم چیست ؟ و اگر انسانهای با تجربه عالم نیستند ، پس عالم کیست ؟ بدیهی است که علم و تجربه مکمل یکدیگرند و به رغم عده ای «التجربه فوق العلم » .
مجموعه حاضر نیز اثری است حاوی مطالب تئوری که در بوته عمل رشد کرده و بصورت گزارشات کیفری و حقوقی تنظیم و با  اظهار نظر شخصی تدوین گردیده است.

فهرست مطالب
مجموعه گزارشات کیفری وحقوقی

صفحه  موضوع   تاریخ  محکمه  محکمه  کلاسه
۱ ابطال سند ۲۴/۱۱/۷۹ شعبه ۳ ۷۷/۳/۲۱۶۸

۵ ایرادضرب وجرح عمدی ۲۷/۱۱/۷۹ شعبه۳ ۷۹/۳/۱۴۹۰

۱۲ خیانت درامانت ۱/۱۲/۷۹ شعبه ۳ ۷۹/۳/۶۰۴ک

۱۵ تقسیم سهم الارث وفروش منزل ۱۸/۱۲/۷۹ شعبه ۳ ۷۸/۳/۱۰۳۱

۱۹ تغییر نام ۲۳/۱۲/۷۹ شعبه ۱۶ ۷۹/۱۶/۱۱۵۶ح

۲۳ تعدیل اجاره بها ۲۸/۱۲/۷۹ شعبه ۱۶ ۷۹/۱۶/۹۵۳۸ح

۲۷ افراز ۸/۱/۸۰ شعبه ۱۶ ۷۸/۱۶/۱۰۱۳

۳۱ مزاحمت تلفنی ۱۸/۱/۸۰ شعبه ۳ ۸۰/۳/۶

۳۵ الزام به تنظیم سند رسمی ۲۰/۱/۸۰ شعبه ۱۶ ۷۹/۱۶/۱۲۴۰

۴۰ خرید مال مسروقه ۲۷/۱/۸۰ شعبه ۳ ۸۰/۳/۶۷

۴۶ کلاهبرداری ۵/۲/۸۰ شعبه ۳ ۸۰/۳/۱۲۹

۵۳ خلع ید ۹/۲/۸۰ شعبه ۱۶ ۷۸/۱۶/۳۶۶

۵۹ سرقت اتومبیل ۲۳/۲/۸۰ شعبه ۳ ۷۹/۳/۱۶۲۶

۶۴ مطالبه ۲۶/۲/۸۰ شعبه ۱۶ ۷۹/۱۶/۱۴۳۲

۷۱ ابطال اجرائیه ۷/۳/۸۰ شعبه ۱۶ ۷۹/۱۶/۱۲۳۹

۷۵ تحویل مبیع ۱۹/۳/۸۰ شعبه ۱۶ ۷۹/۱۶/۸۶۴

۷۸ ممانعت از حق ۲۴/۳/۸۰ شعبه ۳ ۸۰/۳/۳۶۴

۸۲ بی احتیاطی در استفاده از سلاح ۲۹/۳/۸۰ شعبه ۳ ۸۰/۳/۲۷۱

۸۷ کلاهبرداری ۲/۴/۸۰ شعبه ۳ ۸۰/۳/۳۹۷

۹۰ توقیف عملیات اجرائی ۱۴/۴/۸۰ شعبه ۱۶ ۸۰/۱۶/۴۰۶

۹۴ استرداد اتومبیل ۱۹/۴/۸۰ شعبه ۱۶ ۷۹/۱۶/۱۷۹۴

۹۷ جعل اسناد رسمی ۲۵/۴/۸۰ شعبه ۳ ۸۰/۳/۴۱۷۶

۱۰ تصرف عدوانی ۷/۵/۸۰ شعبه ۳ ۸۰/۳/۵۸۰

۱۱۳ فسخ مبایعه نامه ۱۱/۵/۸۰ شعبه ۱۶ ۸۰/۱۶/۱۸۵۹

۱۲۱ خیانت در امانت ۲۳/۵/۸۰ شعبه ۳ ۸۰/۳/۸۲

۱۲۹ مطالبه ۳۰/۵/۸۰ شعبه ۱۶ ۸۰/۱۶/۵۶

۱۳۳ ترک انفاق وایرادضرب وجرح عمدی ۲۰/۶/۸۰ شعبه ۳ ۸۰/۳/۶۲۰

۱۳۷ تصادف منجر به فوت ۲۳/۶/۸۰ شعبه۳ ۹/۳/۸۹۸ک

۱۴۰ تخلیه ۲۵/۶/۸۰ شعبه ۱۶ ۸۰/۱۶/۶۴۵

۱۴۵ مطالبه ۲۷/۶/۸۰ شعبه ۱۶ ۸۰/۱۶/۲۳۴

۱۴۹ قبول فرزند خواندگی ۱/۷/۸۰ شعبه ۱۶ ۷۹/۱۶/۱۹۳۶

۱۵۲ مطالبه ۳/۷/۸۰ شعبه ۱۶ ۷۹/۱۶/۱۵۹۶ح

۱۵۶ سرقت چک ۱۶/۷/۸۰ شعبه ۳ ۸۰/۳/۱۰۸۶

۱۶۲ نزاع دسته جمعی ۲۴/۷/۸۰ شعبه ۳ ۸۰/۳/۵۳۴

۱۷۰ سرقت ۱/۸/۸۰ شعبه ۳ ۸۰/۳/۹۲۳

۱۷۶ شرکت در ایراد صدمه عمدی و ۵/۸/۸۰ شعبه ۳ ۸۰/۳/۴۶۳

تخریب

۱۸۰ مطالبه وجه ۲۰/۸/۸۰ شعبه ۲ ۸۰/۲/۲۵۸ح

۱۸۴ ابطال نظریه به کمیسیون ماده ۱۲ ۲۸/۸/۸۰ شعبه ۲ ۸۰/۲/۴۸

زمین شهری

۱۸۸ اجازه فروش ۳/۹/۸۰ شعبه ۱۶ ۸۰/۱۶/۸۰۲ح

۱۹۲ مطالبه وجه ۱۱/۹/۸۰ شعبه ۱۶ ۸۰/۱۶/۸۷۸

۲۰۱ تنفیذ وصیتنامه ۱۳/۹/۸۰ شعبه ۱۶ ۷۹/۱۶/۱۴۱۳ح

۲۰۵ جعل ۱۷/۹/۸۰ شعبه ۳ ۷۹/۳/۱۴۰۰ک
۲۱۱ تخلیه ۶/۱۰/۸۰ شعبه ۱۶ ۷۹/۱۶/۱۴۵۳

۲۱۵ فسخ قولنامه ۱۰/۱۰/۸۰ شعبه ۱۶ ۸۰/۱۶/۲۷۳

۲۱۹ انتقال مال غیر (منافع) ۱۸/۱۰/۸۰ شعبه۳ ۸۰/۳/۲۲۹ک

۲۲۲ تحویل مبیع ۳۰/۱۰/۸۰ شعبه ۱۶ ۷۹/۱۶/۱۳۵۱

۲۲۶ شرکت در سرقت ۱۶/۱۱/۸۰ شعبه ۳ ۷۹/۳/۱۳۲۱

۲۳۷ اجازه انتقال سند ۱۸/۱۱/۸۰ شعبه ۱۶ ۷۸/۱۶/۱۷۱۰

۲۴۳ اعتراض ثالث ۲۹/۱۱/۸۰ شعبه ۱۶ ۸۰/۱۶/۱۸۵

۲۴۷ مطالبه ۳۰/۱۱/۸۰ شعبه ۱۶ ۸۰/۱۶/۲۵۲

۲۵۲ ابطال قرارداد ۵/۱۲/۸۰ شعبه ۱۶ ۸۰/۱۶/۱۱۶۰

۲۵۷ دعوی تقابل به خواسته خلع ید ۱۳/۱۲/۸۰ شعبه ۱۶ ۷۸/۱۶/۷۶۵

(دعوی اصلی الزام به تنظیم سند )

۲۶۲ نزاع وایراد ضرب وجرح عمدی ۱۹/۱۲/۸۰ شعبه ۳ ۸۰/۳/۱۴۱۲ک

۲۷۰ جعل واستفاده از سند مجعول ۲۵/۱۲/۸۰ شعبه ۳ ۷۷/۳/۴۵۸ک

۲۷۹ تنظیم سند ۱۸/۱/۸۱ شعبه ۱۶ ۸۰/۱۶/۱۷۸

۲۸۴ مطالبه ۲۲/۱/۸۱ شعبه ۱۶ ۸۰/۱۶/۷۰۳

۲۸۹ خلع ید ۲/۲/۸۱ شعبه ۳ ۷۸/۳/۲۲۱۳

۲۹۲ ابطال سند ۹/۲/۸۱ شعبه ۳ ۸۰/۳/۱۹۶۱

۲۹۶ شرکت در نزاع دسته جمعی ۲۴/۲/۸۱ شعبه ۳ ۸۰/۳/۲۰۶۲

۳۰۱ سرقت ۲۹/۲/۸۱ شعبه ۳ ۸۱/۳/۳۰

۳۰۵ تخلیه ۸/۳/۸۱ شعبه ۲ ۷۹/۲/۱۵۵۰

۳۱۰ مطالبه وجه ۱۱/۳/۸۱ شعبه ۲ ۸۰/۲/۱۰۷۶

۳۱۵ تخریب عمدی واخلال درنظم عمومی۱۳/۳/۸۱ شعبه۳ ۸۰/۳/۱۶۰۱

۳۱۹ ایراد صدمه ومزاحمت ۲۵/۳/۸۱ شعبه۳ ۸۰/۳/۲۰۲۵

۳۲۳ تنظیم سند رسمی وتفکیک وفک رهن۸/۴/۸۱ شعبه۳ ۸۱/۳/۷ح

۳۳۰ تحصیل مال مسروقه ۱۰/۴/۸۱ شعبه ۳ ۸۰/۳/۹۴۶

۳۳۵ تقسیم ماترک ۲۲/۴/۸۱ شعبه ۳ ۸۰/۳/۳۰۲

۳۴۰ انتقال منافع مال غیر ۲۹/۴/۸۱ شعبه۳ ۸۰/۳/۲۴۸

۳۴۵ مطالبه ۷/۵/۸۱ شعبه ۳ ۸۰/۳/۶۳

۳۵۰ چک ۱۴/۵/۸۱ شعبه ۳ ۸۱/۳/۱۲۶

۳۵۳ تخلیه ۶/۷/۸۱ شعبه ۳ ۸۰/۳/۹۶
۳۵۸ الزام به فروش عین مستاجره ۷/۷/۸۱ شعبه ۳ ۷۹/۳/۱۰۱۹

۳۶۲ ممانعت از حق ۱۶/۷/۸۱ شعبه ۲۵ ۸۰/۲۵/۱۱۱۳۱

۳۶۶ کلاهبرداری ۲۱/۷/۸۱ شعبه ۲۵ ۸۱/۲۵/۱۲

۳۷۱ مطالبه خسارات قراردادی ۳/۸/۸۱ شعبه۳ ۸۱/۳/۷۶۲

۳۷۶ مطالبه وجه ۱۰/۸/۸۱ شعبه ۳ ۸۱/۳/۲۰۵

۳۸۲ تصرف عدوانی ۱۴/۸/۸۱ شعبه ۲۵ ۸۰/۲۵/۴۴۴

۳۸۵ ورود به عنف ۲۴/۸/۸۱ شعبه ۲۵ ۸۰/۲۵/۷۱۹

۳۹۰ فسخ قرارداد ۳/۹/۸۱ شعبه ۳ ۸۰/۳/۱۱۱۹

۳۹۵ ابطال قرارداد ۱۰/۹/۸۱ شعبه ۳ ۸۰/۳/۱۴۱۰

۳۹۹ آدم ربائی ۱۶/۹/۸۱ شعبه ۲۵ ۸۱/۲۵/۴۶۳

۴۰۳ ایجاد مزاحمت ۲۳/۹/۸۱ شعبه ۲۵ ۸۱/۲۵/۱۱۷

۴۰۶ الزام به تحویل مبیع ۲/۱۰/۸۱ شعبه ۳ ۸۱/۳/۸۱۳

۴۱۰ مطالبه وجه ۷/۱۰/۸۱ شعبه ۳ ۸۰/۳/۱۱۱۷

۴۱۵ ضرب و جرح جمعی ۱۴/۱۰/۸۱ شعبه۲۵ ۸۱/۲۵/۹۸۱

۴۱۹ جعل ۲۴/۱۰/۸۱ شعبه ۲۵ ۸۰/۲۵/۱۳۱۷

۴۲۸ الزام به تنظیم سند خودرو ۴/۱۱/۸۱ شعبه۳ ۸۱/۳/۷

۴۳۳ الزام به فروش مال مشاع ۸/۱۱/۸۱ شعبه ۳ ۸۰/۳/۱۵۱۹

۴۳۷ فروش مال غیر ۱۸/۱۱/۸۱ شعبه ۲۵ ۸۰/۲۵/۱۰۱۲

۴۴۱ فحاشی ۲۶/۱۱/۸۱ شعبه۲۵ ۸۱/۲۵/۲۳۵

۴۴۴ تخلیه ۲/۱۲/۸۱ شعبه ۳ ۸۰/۳/۹۶۳

۴۴۸ الزام به اجرای مفاد داوری ۴/۱۲/۸۱ شعبه ۳ ۸۱/۳/۷۱۴

۴۵۲ ضرب وجرح ۱۶/۱۲/۸۱ شعبه ۲۵ ۸۱/۲۵/۱۱۲۰

۴۵۵ تخریب ۱۶/۱۲/۸۱ شعبه ۲۵ ۸۰//۲۵/۹۳

۴۶۰ پرداخت اقساط اتومبیل (وجه ) ۱/۶/۸۱ شعبه ۳ ۸۰/۳/۱۳۸۴

۴۶۳ الزام به انتقال ۳/۶/۸۱ شعبه ۳ ۸۱/۳/۵۹۲

۴۷۰ هتک حرمت ۸/۶/۸۱ شعبه ۲۵ ۸۱/۲۵/۳۳۵

۴۷۴ کلاهبرداری ۲۲/۶/۸۱ شعبه۲۵ ۷۹/۲۵/۱۱۷

۴۷۹ مطالبه خسارت تاخیروتادیه درچک ۱۶/۱/۸۲ شعبه ۳ ۸۱/۳/۱۴۹

۴۸۴ ابطال عملیات اجرائی ۱۶/۱/۸۲ شعبه ۳ ۸۰/۳/۷۱۳

۴۸۸ سرقت از اتومبیل ۲۳/۱/۸۲ شعبه۲۵ ۸۰/۲۵/۱۷۱۹

۴۹۲ خیانت در امانت ۲۷/۱/۸۲ شعبه ۲۵ ۸۰/۲۵/۸۰۹

۴۹۷ مطالبه سفته ۱۴//۸۲ شعبه ۳ ۸۱/۳/۳۸۷

۵۰۱ مطالبه وجه ۲۲/۲/۸۲ شعبه ۳ ۸۱/۳/۹۷۹

۵۰۶ کلاهبرداری (تورخارجی) ۳۰/۲/۸۲ شعبه ۲۵ ۸۰/۲۵/۱۳۱۲

۵۱۱ سرقت ۳۰/۲/۸۲ شعبه ۲۵ ۸۰/۲۵/۱۰۹


تعداد صفحات : 520 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]