مقاله بهینه سازی ساخت تیرهای لانه زنبوری با روش SQP
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » جدید  »  مقاله بهینه سازی ساخت تیرهای لانه زنبوری با روش SQP

مقاله بهینه سازی ساخت تیرهای لانه زنبوری با روش SQP

مقاله بهینه سازی ساخت تیرهای لانه زنبوری با روش SQP

دانلود مقاله بهینه سازی ساخت تیرهای لانه زنبوری با روش SQP

در این مقاله حداقل هزینه تولید و ساخت تیر به عنوان تابع هدف مورد مطالعه قرار گرفته است.

چکیده:
تیرهای لانه زنبوری به خاطر ویژگی های خاص خود در بین طراحان جایگاه ویژهای دارند. با طراحی مناسب در انتخاب پروفیل، ارتفاع و ابعاد سوراخ ها، در مقایسه با پروفیل اصلی، مقاومت خمشی بیشتری از خود نشان میدهد. هدف اصلی از تولید این تیرها افزایش ممان اینرثی و مدول مقطع و در نتیجه مقاومت و صلبیت بیشتر با توجه به وزن ثابت نسبت به پروفیل اصلی می باشد. این تیرها عموما به عنوان تیرهای اصلی و یا فرعی با دهانه های بزرگ استفاده میشوند.
هدف از تحقیق حاضر، توسعه یک روش برای طراحی بهینه تیرهای لانه زنبوری با مقاطع IPE مطابق ضوابط آیین نامه AISC و بر ا ساس تنش مجاز (ASD)  میبا شد. حداقل هزینه تولید و ساخت تیر به عنوان تابع هدف در بهینه سازی در نظر گرفته شده و با ا ستفاده از الگوریتم SQP  تحت قید های طراحی بهینه گردیده ا ست. با ارائه مثالی کارآیی و تأثیر روش پی شنهادی با مقای سه مقادیر بد ست آمده از طراحی بهینه و طراحی کلا سیک نشان داده شده است.

کلمات کلیدی: بهینه سازی، الگوریتم SQP، تیر لانه زنبوری

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
معیارهای طراحی
معیار هندسی
معیار خمشی
معیار برش
معیار برش قائم
معیار برش افقی
معیار کمانش موضعی اجزای مقطع سپری شکل
معیار تنش فشاری مستقیم در جان
معیار تغییر شکل
تغییر شکل ناشی از خمش خالص
تغییر شکل ناشی از برش
مدل سازی مسئله طراحی بهین تیر لانه زنبوری
متغیرهای طراحی
تابع هدف
پارامترهای ثابت
قیود طراحی
الگوریتم حل مسئله طراحی
مثال عددی
نتیجه گیری


راهنمای استفاده
مناسب چهت استفاده دانشجویان رشته عمران
در قالب فایل PDF


قیمت فایل : 5000 تومان | تعداد صفحات : 17 | فرمت فایل : PDF

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]