مقاله آمار ساختمان سازی و برج سازی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » جدید  »  مقاله آمار ساختمان سازی و برج سازی

مقاله آمار ساختمان سازی و برج سازی

Statistics building and tower-building project

دانلود مقاله آمار ساختمان سازی و برج سازی

بخشی از متن:
نحوه استقرار بناهای شهر یکی از مهمترین مسائل ارتباطی بین انسان و محیط شهری است بناهای شهر با فضایی که ایجاد می‌کنند و تناسبات و سازمان فضایی‌شان یکی از مولفه‌های هویتی شهر و به تبع آن هویت فرهنگی جامعه هستند. ازآنجایی که آگاهی از وضع موجود می‌تواند برنامه‌ها را در اصطلاح مسیر و تقویت نکات مثبت یاری رساند، مطالعه حاضر به وضعیت موجود ساختمانهای بلند در سطح منطقه ۹ شهر مشهد خواهد پرداخت . ساختمانهای بلند به دلیل موقعیت سازه‌ای، اقتصادی ، فرهنگی ، زیست محیطی و تحولاتی که در شیوه زیست و فعالیت انسان به وجود می‌آورند بسیار حائز اهمیت بوده و در صورت عدم مکانیابی صحیح و انتخاب کاربری نامناسب و غفلت از سایر موضوعات مرتبط با حیات شهری، می‌توانند عامل پدید آورنده بسیاری از مشکلات اجتماعی ، اقتصادی و کالبدی برای شهر باشند. 
منطقه ۹ با مساحتی حدود ۳۴۶۷ هکتار ، ۵۵/۱۳ درصد از کل شهر را شامل می‌شود. تعداد ۶۶ ساختمان بلند مرتبه در این منطقه وجود دارد که از این تعداد ۱۳ ساختمان در حال ساخت ، ۴۶ بنا کاربری مسکونی، ۳ بنا تجاری و ۳ بنا بصورت هتل و یک بنا با کاربری فرهنگی می‌باشد.  

فهرست مطالب: 
۱ – ۵ معرفی منطقه و ناحیه بندی آن
نقشه ۱-۵ – نمایش شماتیک موقعیت منطقه ۹ در شهر مشهد
۲ – ۵ مبانی نظری شاخصها
۳ – ۵ شاخصهای اقتصادی
۱ – ۳ – ۵ بررسی تحولات قیمت زمین مسکونی در نواحی شش گانه منطقه ۹ شهر مشهد
نمودار ۱-۵- متوسط قیمت فروش یک متر مربع زمین با ساختمان کلنگی طی دوره ۱۳۸۴-۱۳۷۹
۲ – ۳ – ۵ بررسی تحولات قیمت زیر بنای مسکونی در نواحی شش گانه منطقه ۹ شهر مشهد
جدول ۴- ۵ : میزان تغییرات قیمت یک متر مربع زیر بنای مسکونی در نواحی شش گانه منطقه ۹ طی دوره ۱۳۸۴- ۱۳۷۹
جدول شماره ۳ – ۵ : متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیر بنای مسکونی در نواحی شش گانه 
منطقه ۹ طی دوره ۱۳۸۴-۱۳۷۹
نمودار ۲-۵- متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی طی دوره ۱۳۷۹ – ۱۳۸۴
۳-۳-۵ ارائه مدلی با توجه به قیمت زمین ، زیربنا ، هزینه خرید تراکم ، سود سرمایه و ارتفاع بهینه بلند مرتبه‌ها
جدول ۵-۵ . ضریب افزایش هزینه بر حسب تعداد طبقات تا طبقه بیستم .
۱-۳-۳-۵ ناحیه ۱
جدول شماره ۶ ـ ۵
۲-۳-۳-۵ ناحیه ۲
۳-۳-۳-۵ ناحیه ۳
۴-۳-۳-۵ ناحیه ۴
۵-۳-۳-۵ ناحیه ۵
۶-۳-۳- ۵ ناحیه ۶
۴ – ۳ – ۵ توان اقتصادی خانوار
جدول شماره ۱۲ ـ ۵ : تعداد شاغلان بر حسب گروههای اصلی شغلی در نواحی شش گانه منطقه ۹
مقاله آمار ساختمان و برج سازی
جدول شماره ۱۳ – ۵ : درصد شاغلان بر حسب گروه های اصلی شغلی در نواحی شش گانه منطقه ۹
نمودار ۳-۵ تعداد شاغلان بر حسب گروه‌های اصلی شغلی ۱۳۷۵
۵ -۳ -۵ نسبت قیمت زیربنا به زمین
جدول شماره ۱۴-۵ : نسبت قیمت زیربنا به زمین
۶ -۳ – ۵ الویت بندی نواحی با توجه به شاخص‌های اقتصادی
میزان سود دهی یک متر مربع زیربنا دارای وزن ۱۶
حد بهینه طبقات دارای وزن ۱۰
قیمت زیربنا دارای وزن ۱۸
نسبت قیمت زیربنا به زمین دارای وزن ۱۶
توان مالی دارای وزن ۱۴
جدول شماره ۲۰ – ۵ : تقسیم بندی توان مالی خانوارها با توجه به وضعیت شغلی آنها
امتیاز نواحی از نظر شاخصهای اقتصادی :
جدول شماره ۲۱ – ۵ : امتیاز نواحی از نظر شاخصهای اقتصادی
نمودار ۴-۵ امتیاز نواحی بر اساس شاخص‌های اقتصادی
با توجه به شاخصهای اقتصادی اولویت نواحی به ترتیب ذیل می‌باشد.
۴ – ۵ شاخصهای اجتماعی – فرهنگی
۱ – ۴ – ۵ بعد خانوار
۲ – ۴ – ۵ تحصیلات
جدول شماره ۲۳ – ۵ : جمعیت ۶ ساله و بیشتر در نواحی شش گانه منطقه ۹ شهر مشهد بر اساس آخرین مدرک تحصیلی
جدول شماره ۲۴ – ۵ : درصد جمعیت ۶ ساله و بیشتر در نواحی شش گانه منطقه ۹
شهر مشهد بر اساس آخرین مدرک تحصیلی
نمودار ۶ – ۵ جمعیت ۶ ساله و بیشتر در نواحی شش گانه منطقه ۹
۳-۴-۵ میزان رضایتمندی شهروندان از بلند مرتبه ها از منطقه ۹ شهر مشهد
جدول شماره ۲۵-۵ متوسط امتیاز از نظر شاخص امنیت بلند مرتبه ها
جدول ۲۶-۵ متوسط امتیاز از نواحی از نظر شاخص دسترسی به خدمات
۳-۳-۴-۵ آسایش و راحتی
۴-۳-۴-۵ تأسیسات و تجهیزات بلند مرتبه ها
۴ – ۴ – ۵ اولویت بندی نواحی با توجه به شاخص های اجتماعی – فرهنگی
دسترسی به خدمات دارای وزن ۱۶
آسایش وراحتی دارای وزن ۱۲
تاسیسات وتجهیزات بلند مرتبه ها دارای وزن ۱۲
جدول شماره ۳۵ـ ۵ : امتیاز نواحی با توجه به شاخصهای اجتماعی – فرهنگی
نمودار۷-۵ امتیاز نواحی بر اساس شاخصهای اجتماعی-فرهنگی
۵ ـ ۵ شاخصهای زیست محیطی
۱ ـ ۵ ـ ۵ مجاورت به آلاینده‌های صنعتی
جدول شماره ۳۶ ـ ۵ : متوسط فاصله نواحی شش گانه با آلاینده ها
نمودار ۸ – ۵ متوسط فاصله نواحی شش گانه از آلاینده‌های صنعتی
مأخذ : نگارنده
مقاله آمار ساختمان و برج سازی
۲ -۵ – ۵ تغییرات شدید شیب و شیبهای تند
جدول شماره ۳۷ – ۵ : محاسبه میزان متوسط شب زمین در نواحی شش گانه منطقه ۹ شهر مشهد
نمودار ۹ – ۵ میزان متوسط شیب زمین در نواحی شش گانه منطقه ۹ شهر مشهد
مأخذ : نگارنده
۳ – ۵ – ۵ فاصله تا کانالها و مسیلهای منطقه ۹ (سیل)
مأخذ : آمار نامه شهر مشهد ۱۳۸۳
نمودار ۱۰ – ۵ متوسط فاصله نواحی تا کانالها و مسیلها در منطقه ۹ شهر مشهد
۴ – ۵ – ۵ نـزدیــکـی به گسلهای زلزله
جدول ۳۹ -۵ : متوسط فاصله نواحی تا گسل زلزله خیز کشف رود.
نمودار ۱۱ – ۵ متوسط فاصله نواحی تا گسل زلزله خیز کشف رود
۵ – ۵ – ۵ اولویت بندی نواحی با توجه به شاخص های زیست محیطی
مجاورت به آلاینده‌های صنعتی دارای وزن ۱۰
تغییرات شدید شیب و شیب‌های تند دارای وزن ۱۲
فاصله تا کالها و مسیلها دارای وزن ۸
فاصله تا گسلهای زلزله خیز دارای وزن ۱۶
جدول شماره ۴۴ ـ ۵ : امتیاز نواحی مطابق شاخصهای زیست محیطی
نمودار ۱۲ – ۵ امتیاز نواحی بر اساس شاخصهای زیست محیطی
۶ – ۵ شاخصهای کالبدی
۱ – ۶ – ۵ تراکم جمعیتی
جدول شماره ۴۵ – ۵ : تراکم جمعیت در نواحی شش گانه منطقه ۹ شهر مشهد در سال ۱۳۷۵
جدول شماره ۴۶ – ۵ :تراکم جمعیتی در نواحی شش گانه منطقه ۹ شهر مشهد سال ۱۳۸۴
جدول شماره ۴۷ – ۵ : درصد رشد تراکم جمعیت هر یک از نواحی ۶ گانه طی سالهای ۱۳۷۵ – ۱۳۸۱
نمودار ۱۳ – ۵ تراکم جمعیت در سال ۱۳۷۵
نمودار ۱۴ – ۵ تراکم جمعیت در سال ۱۳۸۴
۲ – ۶ – ۵ تراکم ساختمانی
۱-۲-۶-۵ متوسط تراکم ساختمانی بلند مرتبه‌ها در نواحی شش گانه
۲ – ۲ – ۶ – ۵ متوسط مساحت واحدهای بلند مرتبه در نواحی شش گانه
۳ – ۲ – ۶ – ۵ نسبت تعداد کل طبقات به واحدها در بلند مرتبه‌های نواحی شش گانه
۳ – ۶ -۵ تراکم نفر در واحد مسکونی :
نمودار ۲۱ – ۵ الویت بندی نهایی نواحی شش گانه با توجه به شاخص‌های چهار گانه
۷-۵ اولویت بندی نهایی نواحی شش گانه منطقه ۹ با توجه به شاخص های چهارگانه


قیمت فایل : 5000 تومان | تعداد صفحات : 68 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]