صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم پایه » آمار  »  مقاله آمار بیماری ایدز HIV

مقاله آمار بیماری ایدز HIV

دانلود مقاله آمار بیماری ایدز HIV

هدف: همزمانی عفونت ‏HIV‏ با بیماری سل یک معضل بهداشتی ‏است که کنترل آن نیاز به آگاهی از سیمای اپیدمیولوژیک آنها دارد. موج ‏عفونت ‏HIV‏ در مراکز بازپروری و وفور بیماری سل در سطح استان ‏کرمانشاه به نگرانی در زمینه تأثیر مضاعف این دوبر سلامت عمومی دامن ‏زده است. بررسی شیوع عفونت ‏HIV‏ در مسلولین استان کرمانشاه طی سال ‏‏۱۳۷۸ این امکان را فراهم کرده که بر آوردی منطقی از ابعاد این مشکل ‏بهداشتی در جامعه داشته باشیم.‏
مواد وروشها: دراین مطالعه توصیفی ‏‎–‎‏ قطعی از مسلولینی که طی ‏سال ۱۳۷۸ دراستان شناسایی شده وتحت پوشش مراکز بهداشت قرار ‏گرفته بودند، نمونه سرمی تهیه شده واز نظر آنتی بادیهای ضدHIV‏ به ‏روش ‏ELISA‏ بررسی شدند. نمونه های مثبت مجدداً به همین طریق تکرار ‏شد. ونهایتاً با روش ‏Western blot‏ تأیید گردیدند.اطلاعات حاصله از ‏پاسخ تست های سرولوژیک ونیز پرسشنامه های ویژه بیماران مورد تجزیه ‏وتحلیل آماری قرار گرفتند.‏
یافته ها: ۲۹۳ مسلول از نظر ‏HIV‏ بررسی شده و۱۹ مورد مثبت ‏شناسایی گردیدنــد. شیوع عفونــت ‏HIV‏ (%۳۲/۹-۶۸/۳ ‏CI‏ %۹۵) ‏‏۵/۶% بود و‎ ‎رابطه معنی داری با اعتیاد تزریقی ‏‎(OR=203.2 , ‎PV<0.0001)‎‏ سابقه اقامت در زندان یا مراکز بازپروری ‏‎(PV<0.0001)‎‏ ، جنس مذکر ‏‎(PV<0.0001)‎‏ ، گروه سنی ‏‎(PV=0.0038)‎‏ ونوع بیماری سل ‏‎(PV=0.0003)‎‏ داشت. از ۱۹ بیمار ‏HIV‏ مثبت ، ۱۷ نفر (۴/۸۹%) سابقه اعتیاد تزریقی داشتند، تمامی آنها ‏مرد بوده وسابقه اقامت در زندان یا مراکز بازپروری داشتند. ۱۷ نفر ‏‏(۴/۸۹%) در گروه سنی ۴۵-۲۰ سال بوده وبقیه بالای ۴۵ سال سن ‏داشتند. همچنین ۱۷ نفر(۴/۸۹%) مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت ومابقی ‏مبتلا به سل ریوی اسمیر منفی بودند، هیچ موردی از سل خارج ریوی ‏درآنها مشاهده نشد.‏
بحث: عفونتHIV‏ در مسلولین استان کرمانشاه شیوع بالایی داشته ‏و‎ ‎با سابقه اعتیاد تزریقی و‎ ‎اقامت در زندان یا مراکز بازپروری در‎ ‎ارتباط ‏است. سل ریوی چهره شایع بیماری سل در مسلولین آلوده به ‏HIV‏ در‎ ‎این ‏مطالعه‎ ‎است.‏‎ ‎انجام غربالگری روتینHIV ‎‏ درکلیه مردان مسلول درگروه ‏سنی‎ ‎‏ ۴۵-۲۰ سال وکلیه مسلولین با سابقه اعتیاد تزریقی واقامت در زندان ‏ویا مراکز بازپروری می تواند مورد توجه قرار گیرد. مطالعات بیشتری لازم ‏است تا رابطه بین میزان پیشرفت بیماری ‏HIV‏ در مسلولین استان کرمانشاه ‏وچهره بالینی بیماری سل را آشکار نماید.‏
‏ ‏
واژه های کلیدی: سل ، ‏HIV‏ ، اعتیاد تزریقی ، زندان

مقدمه:‏
مایکوباکتریوم توبرکولوزیس ‎[۱]‎‏ یک سوم جمعیت دنیا را آلوده ‏کرده است وبیماری سل عمده ترین عامل عفونی منفرد مرگ در دنیا ‏محسوب می شود(۱). از اواسط دهه هشتاد میلادی بروز سالیانه بیماری سل ‏دربسیاری از کشورهای صنعتی رو به افزایش نهاد. اگر چه عوامل متعددی ‏را در این روند فزاینده مؤثر دانسته اند اما مهمترین فاکتور دراین میان ‏پاندمی‎ HIV ‎[۲]‎‏ است. دربسیاری از کشورهای درحال توسعه افریقایی ‏وآسیایی با اپیدمیک شدن ‏HIV‏ دریک دوره ۱۰ ساله ، تعداد موارد سل ‏‏۲ تا ۳ برابر شده است(۲). می توان گفت ‏HIV‏ قوی ترین عامل خطر در ‏ابتلاء به سل است که تا کنون شناخته شده است(۳). فردی که مبتلا به ‏عفونت همزمان ‏TB ‎[۳]/ HIV‎‏ است ، ۳۰ برابر فردی که عفونت منفرد ‏با مایکوباکتریوم توبرکولوزیس دارد ، دچار سل فعال می شود(۴). گر چه ‏عفونت ‏HIV‏ در آسیا دیرتر از سایر مناطق جهان گسترش پیدا کرده ‏است(۵)، اما از آنجا که دو سوم کل موارد بروز سالیانه سل دنیا در آسیا ‏اتفاق می افتد، پیش بینی سرانجام همزمانی ‏TB/ HIV‏ در آسیا دهشتناک ‏است(۴). در تایلند در سال ۱۹۸۹ تنها ۵% از مبتلایان به توبرکولوز از نظر ‏HIV‏ مثبت بودند. این میزان در سال ۱۹۹۴ به ۲۵% رسیده است(۵). در ‏مجموع چنین به نظر می رسد که همزمانی عفونت ‏HIV‏ بابیماری سل یک ‏معضل بهداشتی است که کنترل آن نیازبه آگاهی ازسیمای اپیدمیولوژیک ‏آنهادرجامعه دارد.موج عفونتHIV‏ درمراکزبازپروری ووفوربیماری سل ‏درسطح استان کرمانشاه به نگرانی در زمینه تأثیرمضاعف ایندو برسلامت ‏عمومی دامن زده است(۶).‏
‏ ‏
بررسی شیوع عفونت ‏HIV‏ درمسلولین، اولین گام جهت برآورد ‏منطقی ابعاد این مشکل بهداشتی درجامعه میباشد. این پژوهش باهدف ‏تعیین شیوع عفونتHIV‏ در مسلولین سال ۱۳۷۸ استان کرمانشاه انجام ‏شده است علاوه براین توزیع همزمانی عفونتHIV‏ وبیماری سل برحسب ‏سن، جنس، نوع تظاهربالینی بیماری سل، نوع مورد سل(موردجدید، عود، ‏شکست درمانی و مقاومت دارویی)، سابقه اعتیاد تزریقی، اقامت در زندان ‏یا مراکز بازپروری وسابقه تماس با فرد مسلول ، وضعیت تأهل ، ملیت ‏ومحل سکونت بررسی شده ورابطه بین ‏TB/ HIV‏ و این متغیرها مورد ‏تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.‏

فهرست مطالب
چکیده مقاله
مقدمه
مواد و روشها
یافته ها
نمودار ۱- نسبت مسلولین شرکت کننده در پژوهش به کل موارد شناسایی شده ‏
جدول ۱- فراوانی مطلق ونسبی عفونت بر حسب جنس در مسلولین سال ۱۳۷۸ ‏
جدول ۲- فراوانی مطلق ونسبی عفونت بر حسب گروه سنی درمسلولین‎ ‎کرمانشاه
جدول ۳- فراوانی مطلق ونسبی عفونت برحسب نوع بیماری سل در مسلولین سال ۱۳۷۸ استان کرمانشاه
نمودار ۲- توزیع عفونت برحسب سابقه اعتیاد تزریقی ، سابقه زندان وسابقه تماس با مسلول در مبتلایان به سل سال ‏‏۱۳۷۸ استان کرمانشاه
نمودار۴-توزیع عفونت برحسب محل سکونت درمسلولین سال۱۳۷۸کرمانشاه
نمودار۵-توزیع عفونت برحسب نوع موردسل درمسلولین سال۱۳۷۸کرمانشاه
بحث
پیشنهادات ‏
مـنابـع ‏


تعداد صفحات : 23 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,