پرسشنامه کارآمدی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » پرسشنامه  »  پرسشنامه کارآمدی

پرسشنامه کارآمدی

Efficacy Questionnaire

دانلود پرسشنامه کارآمدی

دانلود پکیج پرسشنامه  احساس کارآمدی معلم وولفولک هوی (TSES) (فرم کوتاه)
(شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)

برای اندازه گیری احساس کارآمدی معلم از نسخه ی بلند مقیاس تشانن – موران و وولفولک هوی (۲۰۰۱) استفاده می شود. این مقیاس نسبت به سایر مقیاس های تدوین شده برای اندازه گیری باورهای کارآمدی معلمان دارای گویه هایی است که ماهیت چندبعدی تدریس را از طریق تکالیف تدریس ویژه، در چندین حیطه ی عملکردی به خوبی منعکس می کند. این مقیاس در دو نسخه بلند (با ۲۴ گویه) و کوتاه (با ۱۲ گویه) تنظیم شده است.نسخه کوتاه این پرسشنامه در اینجا ارائه شده است.

بندورا خودکارآمدی را به عنوان یک مولفه کلیدی و مهم در نظریه خود معرفی کرده و نقش باورهای شخصی نسبت به توانایی های خود را برای انجام فعالیت های خاص در یک موقعیت ویژه را مورد تاکید قرار می دهد.او کارآمدی معلم را شکلی از خودکارآمدی او در نظر می گیرد و احساس کارآمدی معلم را قضاوت های او از توانایی ها و قابلیت هایش برای دست یابی به پیامدهای مطلوب، در خصوص یادگیری و درگیرکردن دانش آموزان در فعالیت های تحصیلی تعریف می کند


روایی و پایایی پرسشنامه
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­ گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.
روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهش زین آبادی و همکاران(۱۳۹۲) ذکر شده است.

پایایی و روایی: دارد (فارسی)
پایایی مقاله بیس: دارد (دو مقاله فارسی)
پایایی مولفه : دارد(سوالات مربوط به هر مولفه مشخص است)
منبع منبع: دارد
تفسیر و توضیحات تفسیر و نمره گذاری: دارد
پرسشنامه کاملا استاندارد است


قیمت فایل : 4800 تومان | تعداد صفحات : 6 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]