پاورپوینت شناسایی عوامل موفقیت ۲۷ اسلاید
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » کار آفرینی  »  پاورپوینت شناسایی عوامل موفقیت ۲۷ اسلاید

پاورپوینت شناسایی عوامل موفقیت ۲۷ اسلاید

دانلود پاورپوینت شناسایی عوامل موفقیت 27 اسلاید

دانلود پاورپوینت شناسایی عوامل موفقیت ۲۷ اسلاید

شناسایی عوامل موفقیت
۱- عوامل موفقیت کارآفرینی (فردی) چیست ؟
پاسخ :
دسته اول : عوامل شخصی
الف : خود شناسی و خودباوری
ب : نواندیشی و نوگرایی ذهنی
ج : اعتقاد به کسب مهارت و قابلیت بیشتر و برتر
د : شناخت کامل از عوامل محیط اطراف خود
ه : شناخت ضعف ها ی خود و تقویت باوراندیشی
و : مشخص نمودن اهداف شخصی و تمایلات فردی
ف : فراگیری آموزش و تجارب درارتباط با شناخت ریسک ، نحوه پذیرش آن و
چگونگی محاسبه آن
ق : احساس تغیر در چرخه زندگی خود
س : نیاز به کسب موفقیت
ش : برخورداری از علوم مربوط به کسب و کار (Business plan knowledge)
م : قدرت کنترل و آگاهی به قدرت خویشتن

دسته دوم : عوامل محیطی
* شرایط اجتماعی
– نقش جامعه در برانگیختن روحیه کارآفرینی و پشتیبانی ازآن
– نقش جامعه کوچک (قومیت،رسم ورسوم کسب وکار)
– نقش خانواده ، نوع تربیت ،گرایشات کسب و کاردرخانواده

* شرایط اقتصادی
* بازار سرمایه – منابع ما لی
* برنامه ها ، سیا ست ها و گرایشات دولت درخصوص ما لکیت کسب و کار
* میزا ن و تداوم سیا ست ها ، برنامه ها ، و طرح های حمایت از فعالیت های
کارآفرینان
* نظام ارزشی اقتصادی حاکم در کشور
* سطح رفاه زندگی و گرا یشات افراد در این خصوص
* وجود وضعیت بازارهای مصرفی
* تنوع مشتریان
* سطح رقابت موجود ، قدرت و نفوذ
* دستا وردهای تکنولوژیکی
* وضعیت نوآوری و میزان ارزش مداری آن
* ارتبا طا ت سرمایه گذاری و گرا یشات آن
* میزان وجود پله های مخفی در کسب امتیازات اقتصادی
* نیروی مهارت دیده

جدول ۱ :
عوامل تاثیرگذار محیطی بر روند شکل گیری کارآفرینی :
ردیف عوامل خیلی مهم مهم بدون تاثیر
۱- شرایط اقتصادی
۲- بازار سرمایه و منابع مالی
۳- شرایط اقتصا دی
۴- برنامه وسیاست های مهارتی
۵- سطح رفا ه زندگی
۶- تقاضا و بازار تشنه
۷- تنوع مشتریا ن
۸- وجود سرمایه گذاران مخاطره پذیر
۹- وجود تکنولوژی ناب
۱۰- وجود نیروی کار فراوان
۱۱- وجود نیروی متخصص
۱۲- تلاش برای ثروتمند شدن
۱۳- سرخوردگی از کارهای مزد بگیر


قیمت فایل : 5000 تومان | تعداد صفحات : 27 | فرمت فایل : پاورپوینت

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,