پاورپوینت خدمات درمانی و بیمارستانها
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم پزشکی » پزشکی  »  پاورپوینت خدمات درمانی و بیمارستانها

پاورپوینت خدمات درمانی و بیمارستانها

دانلود پاورپوینت خدمات درمانی و بیمارستانها

دانلود پاورپوینت خدمات درمانی و بیمارستانها

مقدمه
امروزه با رشد و توسعه تکنولوژیهای پیشرفته سنجش تاثیرات آن بر هزینه های سازمانی اهمیت زیادی دارد. اهمیت این امر برای واحدهای خدماتی با توجه به اینکه درجه تنوع و تغییرات در آنها، نسبت به فعالیتهای تولیدی بیشتر است، مضاعف می باشد. اما دستیابی به این مهم، نیازمند طراحی یک سیستم مناسب و کارآ است که قادر به شناخت تنوع وپیچیدگی فعالیتها، وسنجش تاثیرآن بر هزینه ها وارائه خدمات باشد. سیستم های سنتی هزینه یابی، ، بدلیل ماهیت آن عملا قادر به برآوردن این انتظارات نمی باشد. بنابراین لزوم استفاده از سیستمهای نوین هزینه یابی که در سطح دنیا معمول می باشد، بعنوان یک ضرورت اساسی مطرح است. یکی از سیستم های نوین هزینه یابی که کاربردهای گوناگون آن در فعالیتهای خدماتی روز به روز در حال گسترش است، سیستم “هزینه یابی برمبنا ی فعالیت“ یا اصطلاحا سیستم “ABC”۱ است.

۱-ارائه مفاهیم نظری در مورد معرفی و شناسایی مبانی سیستم هزینه یابیABC
۲-تخصیص دقیق هزینه ها وسپس محاسبه دقیق و صحیح بهای تمام شده خدمات ارائه شده از طرف بیمارستان
۳-تهیه و ارائه اطلاعات جانبی برای تصمیم گیرندگان و مدیریت بیمارستان
۴-تعیین منابع و امکانات مورد نیاز برای انجام فعالیتها از نظرمیزان هزینه منابع مصرفی.
۵-فراهم نمودن اطلاعات لازم برای نظام بودجه بندی بیمارستانی
۶-فراهم کردن اطلاعات مناسب برای ارزیابی عملکرد کارکنان
۷-فراهم کردن یک مبنا وپایه برای اجرای سیستم بهبود مستمر
تخصیص هزینه ها به خدمات
تعیین مبنای هزینه
مراکز فعالیت
هزینه‎ها
مرحله دوم تخصیص
مرحله اول تخصیص
منابع
فعالیتها‎
گام اول: تشکیل تیم طراحی سیستم و تیم جمع آوری اطلاعات
گام دوم: تعریف مراکز فعالیت
گام سوم: تفکیک مراکز فعالیت بر حسب عملیات
گام چهارم: تعیین خروجی و برون داد هر مرکز فعالیت
گام پنجم:عملیات هزینه یابی بر اساس هر مرکز فعالیت
گام ششم :نسبت دادن هزینه های هر مرکز فعالیت به مراکز هزینه نهایی
گام هفتم :محاسبه بهای تمام شده بر حسب هر خروجی

فعالیت کاری است که توسط انسان دستگاه و یا ترکیب هر دو در راستای اهداف تعیین شده انجام می شود. عنصر اصلی در تعیین فعالیت هدف هزینه است

برای تفکیک مراکز فعالیت در ابتدای اجرا و بکارگیری سیستم بهتر است که این مراکز فعالیت طوری تعریف شوند که با ساختار سازمانی و حسابداری بیمارستان تطبیق داشته باشد. از آنجا که در بیشتر سیستم های موجود هزینه یابی بیمارستانی، کلیه اطلاعات هزینه ای براساس تقسیم بندی سازمانی پایه گذاری شده است این تقسیم بندی باعث سهولت در جمع آوری اطلاعات طراحی سیستم و راحتی کاربران آن می گردد. برای شناسایی مراکز فعالیت می توان از روش مصاحبه، مشاهده و….استفاده کرد.

۱-مراکز فعالیت عملیاتی: مراکز فعالیت عملیاتی، بخشهایی هستند که بطور مستقیم درگیر فرآیند ارائه خدمات به بیماران می باشند. از قبیل بخشهای جراحی و یا بخشهای مراقبتی بستری. این بخشها در اصطلاح “بیمار محوری“ می باشند.

۲-مراکز فعالیت تشخیصی: این مراکز فعالیت برای ارائه خدمات تشخیصی وجانبی به بخشهای عملیاتی وبیماران فعالیت دارند و می توانند به عنوان واحدهای مستقل هزینه ای به حساب آیند. مانند واحد آزمایشگاه و یا رادیولوژی. این بخشها در اصطلاح “خروجی محوری“ می باشند.

۳-مراکز فعالیت پشتیبانی عمومی: این مراکز فعالیت خدمات عمومی و پشتیبانی را جهت مراکز فعالیت عملیاتی و تشخیصی انجام می دهد و بطور مستقیم درگیر ارائه خدمات به بیماران نمی باشند مانند واحد حسابداری و یا واحد تدارکات. این بخشها را در اصطلاح “خدمات محوری“ می نامند.

تعیین برونداد هر مرکز فعالیت بستگی به تصمیم گیری درمورد دو عامل دارد:
هدف از هزینه یابی و تحلیل هزینه ها
نوع خروجیها که هر خروجی بهای تمام شده مربوط به خود را دارد
هزینه های هر مرکز فعالیت ازنظر رفتار به دو گروه کلی تقسیم می شوند که عبارتند از: هزینه های مستقیم و هزینه های غیرمستقیم.
هزینه نیروی انسانی
هزینه مواد و ملزومات مصرفی
هزینه های استهلاک
هزینه های سربار

هزینه های سربار شامل هزینه های ایجاد شده و یا مربوط به هر مرکز فعالیت می باشد که در گروه هزینه های دستمزد، نیروی انسانی و مواد مصرفی قرار نمی گیرد.این هزینه ها از نظر مقدار معمولا ارتباطی با حجم عملیات ندارند. مانند هزینه آب مصرفی و یا هزینه پذیرایی در یک مرکز فعالیت خاص.

فهرست مطالب
مقدمه
سیستم پذیرش و حسابداری بیمارستانی
فواید ناشی از اجرا و بکارگیری سیستم پیشنهادی
مکانیزم اجرائی سیستم ABC
مراحل طراحی سیستم پیشنهادی
گام اول: تشکیل تیم طراحی سیستم و تیم جمع آوری اطلاعات
گام دوم: تعریف مراکز فعالیت
گام سوم: تفکیک مراکز فعالیت بر حسب عملیات
گام چهارم: تعیین خروجی و برون داد هر مرکز فعالیت
گام پنجم:عملیات هزینه یابی بر اساس هر مرکز فعالیت
گام ششم :نسبت دادن هزینه های هر مرکز فعالیت به مراکز هزینه نهایی
گام هفتم :محاسبه بهای تمام شده بر حسب هر خروجی
مراحل انجام شده برای محاسبه بهای تمام شده
گام اول: تفکیک و تعیین مراکز فعالیت
گام دوم: هزینه یابی در مراکز فعالیت
• گام سوم:عملیات هزینه یابی در مراکز فعالیت خدماتی و اداری
• گام چهارم: تخصیص هزینه ها
• گام پنجم:- هزینه یابی استاندارد و چگونگی محاسبه بهای تمام شده در مراکز فعالیت تشخیصی
گام ششم: اطلاعات هزینه یابی مراکز فعالیت تشخیصی(خروجی محوری
گام هفتم: اطلاعات هزینه یابی در بخشهای عملیاتی(بیمار محوری(
گام هشتم: محاسبه بهای تمام شده بر حسب بخشهای تشخیصی و عملیاتی

 


قیمت فایل : 2000 تومان | تعداد صفحات : 26 | فرمت فایل : پاورپوینت

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]