پاورپوینت تــوســعه یـا چـپـاول پـیـتـر اوانــز
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » پاورپوینت  »  پاورپوینت تــوســعه یـا چـپـاول پـیـتـر اوانــز

پاورپوینت تــوســعه یـا چـپـاول پـیـتـر اوانــز

پاورپوینت تــوســعه یـا چـپـاول پـیـتـر اوانــز
چکیده محتوای فایل:

تــوســعه یـا چـپـاول

 

پـیـتـر اوانــز

مقدمه

چگونه دولتی از ظرفیت مناسب جهت ایفای نقش مثبت در توسعه صنعتی برخوردار است؟ در این اثر، پیتر اوانز استاد دولت در اقتصاد، پاسخ سوال فوق را از یک سو به خودگردانی یا استقلال بوروکراسی «وبری» وابسته دانسته و از سوی دیگر با عمق اتکای دولت به جامعه مرتبط می داند. مفهوم محوری «خودگردانی یا استقلال متکی به جامعه» وی را قادر می سازد تا بین دولتهای یغماگر، توسعه گرا و میانی تمایز قائل شده و موقعیت برخی دولتها را در توسعه صنعتی به دلیل ایفای نقشهای جدیدی همچون «قابلگی» و «پرورشگری» علاوه بر «تولی» و «تصدی» گذشته ارزیابی کند.در این کتاب فقط یکی از وظایف دولت که ترویج رشد صنعتی با محوریت رشد صنایع فناوری اطلاعات IT در کشورهای صنعتی شونده جدید مانند برزیل،هندوستان و کره در دهه های 1970و1980 بررسی شده است چرا که IT باعث خواهد شد جرقه توسعه در قرن21زده شود. در این تحقیق مساله نوع دخالت دولت است نه مقدار آن.

نقشهای متفاوت دولت در رویکرد نهادی
.1نقش متولی گری : نقشی قانونگذار، مواظب و مراقب توسط دولت که همین قوانین ابتدایی و دست و پاگیر مانع اصلی برای تحول است.
.2نقش متصدی گری :دولت نقش تولیدکننده را به خود میگیرد؛ مستقیم درگیر فعالیت های تولیدی و جایگزین اصلی برای بخش خصوصی است.
.3نقش قابله گری :تشویق بخش خصوصی به ایفای نقش کارآفرین اولویت این نقش است. این تشویق میتواند به صورت بر پا کردن گلخانه، دادن سوبسید، محدود کردن واردات و وضع تعرفه، تشویق کارآفرینی داخلی، سرمایه های داخلی و خارجی باشد.
.4نقش پرورشگری : بعد از ظهور گروههای کارآفرین نوبت به حمایت از آنهاست؛ چرا که در چالشهای جدید و فراز و فرود تحولات بازار جهانی، قدرت مقاومت و رشد پیدا کنند.

انواع دولتها
.1توسعه گرا
vدولتی است که ترکیب استقلال و اتکا به جامعه در آن وجود داشته باشد. در تحلیل نهادی تطبیقی، دوری و نزدیکی به این معیار سنجش توسعه گرایی یا متضاد آن است .
vترکیب استقلال متکی به جامعه ویژگی بنیادی وزیربنای ساختاری برای سنجش نقش دولت در تحول صنعتی است. (خودگردانی و اتکا به اجتماع را در کنار هم دارند)
vنه تنها تحول صنعتی را سرپرستی نمی کند بلکه در ایجاد تحول نقش ایفا میکند
vشایسته سالاری قوی و پاداشهای شغلی درازمدت که باعث ایجاد مسئولیت و حس همبستگی سازمانی است

.2یغما گر
vاین دولت نقطه مقابل دولت توسعه گرا است.
vفقدان قانونمندی، جایگزینی روابط به جای ضوابط، شکاف زیاد بین قدرت سیاسی و اجتماعی و عدم انسجام دیوانی از ویژگی های این دولت است.
vاز جامعه مایه می گذارد و حتی در مفهوم انباشت سرمایه نیز به توسعه اهمیت نمی دهد
vروابط شخصی تنها منبع همیشگی است و به حداکثررساندن منافع فردی بر پیگیری اهداف جمعی اولویت دارد
vرابطه با اجتماع در رابطه تک تک مقامات مسئول خلاصه می شود نه رابطه بین رای دهندگان و دولت در قالب یک تشکیلات و سازمان
.3میانه
—حد فاصل دو دولت قبلی است. آمیزه های ناقص از ترکیب ذکر شده، فقدان گزینشگری برای مقالههای تحول صنعتی و عدم پیشبینی آینده از ویژگیهای این نوع دولتها است.

نمونه دولت های یغماگر: زئیر

vقوی: دارای قدرت استبدادی،قدرت زیر ساختی چشمگیر،توانایی استخراج و تصرف منابع
vضعیف: ناتوان از آن است که اقتصاد و ساختار اجتماعی تحت حکومتش را متحول سازد
vهیچ طبقه یا جامعه مدنی سازمان یافته ای وجود ندارد
vمهار دستگاه دولت در دست گروه کوچکی از افراد است که با هم پیوند شخصی دارند
vسیطره دستهای نامرئی بازار بر رفتار دولت، خشونت سرکوب گرانه و روابط بازار، کمبود دیوانسالاری
vبه جای رفتار قانونمند و پیش بینی پذیر دیوانسالاری، شخص باوری و بازاری کردن سیطره دارد و شکل گیری بورژوازی تمایل به سرمایه گذاری درازمدت تولید تقریبا ناممکن است. بنابراین فقدان دیوانسالاری دولت را غارتگر می کند نه حضور آن.

نمونه دولت های توسعه گرا:کره
vدولت بطور سنتی کارکنانش را از با استعدادترین دانش آموختگان برجسته ترین دانشگاه ها انتخاب می کرد.( استخدام شایسته سالارانه)
vبا به قدرت رسیدن پارک رابطه همزیستی بین دولت و چائبول(شرکت های بزرگ چندمنظوره کره) شکل گرفت که در اوضاع کم سرمایه 1987 این دولت بود که به سرمایه دسترسی داشت.دولت از طریق قدرتش در زمینه تخصیص سرمایه،تمرکز قدرت اقتصادی چائبولها را تقویت کرد. اتکا به جامعه بر گروه کوچکی از شرکت های بزرگ متمرکز بود.
v EPB دفتر برنامه ریزی اقتصادی، یک سازمان راهنما و مرکزیتی برای پدیدآوردن تخصص ها و استعدادها بود و دولت کره نمی توانست ادعا کند روابط نهادی تعمیم یافته ای با بخش خصوصی برقرار کرده است.


قیمت فایل : 5000 تومان | تعداد صفحات : 24 | فرمت فایل : پاورپوینت

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]