پاورپوینت اثر شوری و تراکم خاک بر جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم توسط گندم
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » فنی و مهندسی » کشاورزی و زراعت  »  پاورپوینت اثر شوری و تراکم خاک بر جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم توسط گندم

پاورپوینت اثر شوری و تراکم خاک بر جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم توسط گندم

دانلود تحقیق و مقالات رشته کشاورزی با عنوان پاورپوینت اثر شوری و تراکم خاک بر جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم توسط گندم در قالب پاورپوینت و قابل ویرایش و در ۱۵ اسلاید گرد آوری شده است. در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

پاورپوینت اثر شوری و تراکم خاک بر جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم توسط گندم

پاورپوینت اثر شوری و تراکم خاک بر جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم توسط گندم

چکیده
مدیریت نامناسب زراعی و استفاده طولانی مدت از ادوات کشاورزی سنگین سبب ایجاد لایه های متراکم در خاک می گردد، از طرف دیگر شوری خاک و آب افزون بر کاهش عملکرد گیاهان، اثرات نامطلوب زیادی بر تحمل گیاهان به تنشهای مختلف م ی گذارد. با اینحال تأثیر تراکم خاک بر رشد و عملکرد محصولات در خا ک های شور کمتر مورد توجه قرار گرفته اس ت . به منظور مطالعه تأثیر متقابل تراکم و شوری خاک بر جذب عناصر پرمصرف
توسط گندم ، آزمایش ی گلدانی با خاک لومی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام و غیرشور) و پنج سطح تراکم (شاهد، تراکم (EC= 6 dS m- شد، تیمارها شامل دو سطح شوری خاک (خاک شور ( ۱ ۵ درصد ، تراکم ۱۰ درصد ، تراکم ۱۵ درصد و تراکم ۲۰ درصد ) بودند. سطوح مختلف تراکم در رطوبت ۱۵ درصد با استفاده از وزن ه دو کیلوگر م ی که از ارتفاع ۳۰ سانتی متری بر سطح خاک درون گلدا ن ها رها گردید ایجاد شد، ۶) از آب شور طبیعی استفاده شد . پس از برداشت گندم، مقدار dS m- همچنین برای اعمال شوری موردنظر ( ۱ عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم اندازه گیری و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرف ت . نتایج نش ان داد تراکم خاک تأثیر معنی داری بر مقدار نیتروژن، فسفر و پتاسیم در دانه گندم (احتمال یک درص د ) داشته است، به طوری که با افزایش تراکم خاک توانایی جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم توسط دانه گندم کاهش یافته اس ت . شوری خاک بر مقدار نیتروژن، فسفر و پتاسیم دانه تأثیر م عنی داری (به ترتیب در سطح احتمال پنج درصد، یک درصد و یک درصد) گذاشته است، به طوری که در تیمارهای شور مقدار نیتروژن، فسفر و پتاسیم دانه نسبت به تیمارهای غیرشور کاهش یافته اس ت . همچنین اثر متقابل معن ی داری بین تیمارهای تراکم و شوری بر مقدار نیتروژن و پتاسیم د انه (در سطح یک درص د ) وجود داشت و با افزایش تراکم در شرایط شور مقدار این عناصر به شدت کاهش یافته است ، لیکن این اثر بر مقدار فسفر معنی دار نبوده است.

واژه های کلیدی:
تراکم خاک، عناصر پرمصرف، گندم، شوری خاک

مقدمه
تراکم خاک از نظر تعریف بیان کمی رفتار خاک تحت تأثیر تنش و فشارهای مشخص می باشد که معمولاً درجه ،(BD) این رفتار با تغییر جرم مخصوص ظاهری پوکی، تخلخل کل، تخلخل تهویه ای، نفوذپذیری آب به خاک و مقاومت مکانیکی خاک بروز می کند (برزگ ر،۱۳۸۰ ). از جمله نیروهای مکانیکی وارده بر خاک می توان به تردد م اشین آلات کشاورزی اشاره نمود . سوان وهمکاران ( ۱۹۸۱ ) نشان دادند که جرم مخصوص ظاهری۱ در km h- خاک در زیر یک چرخ سخت با سرعت ۱gr cm- 12 بیشتر (به ترتیب ۳ km h- مقایسه با سرعت ۱۱/۴۹ ) بوده است، همچنین عمق تراکم gr cm- 1/65 و ۳در سرعت کم تقریباً دو برابر تراکم در سرعت زیاد بوده

افزایش مقاومت مکانیکی و تهویه ضعیف خاک که در اثر تراکم خاک حاصل می شود رشد ریشه را محدود می کند که خصوصاً بر کاهش جذب عناصر غذایی مؤثراست (لیپیک و استپ نیوسکی، ۱۹۹۵ ). خاک های شور خاک هایی هستند که زیادی نمک های محلول در آنها به حدی است که رشد گیاه را تحت تأثیر قرار م ی دهد، بیشتراین نمک ها را نمک های سدیم، کلسیم، منیزیم همراه با کلرید، سولفات و بی کربنات تشکیل می دهند (ملکوتی وهمکاران، ۱۳۸۱ ). به طور کلی شوری از سه راه کاهش پتانسیل اسمزی، ایجاد سمیت ویژه یونی و بهم زدن تعادل تغذیه ای، رشد و عملکرد گیاه را محدود می کند . نخستین تأثیر شوری بر گیاه مربوط به کل املاح محلول در خاک
است که کاهش پتانسیل اسمزی را به دنبال دارد


قیمت فایل : 2000 تومان | تعداد صفحات : 15 | فرمت فایل : پاورپوینت

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]