دانلود مقاله کردناسیون شیمی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم پایه » شیمی  »  مقاله کردناسیون شیمی

مقاله کردناسیون شیمی

Krdnasyvn Paper Chemistry

دانلود مقاله کردناسیون شیمی

تاریخچه
برای اولین بار در سال ۱۸۷۲ میلادی توسط بایر[۱] از واکنش بین فنل با فرمالدئید استخلافی در موقعیت پارا  در محیط اسیدی یا بازی کالیکسارن حاصل میشد که محصولی چسبناک و ناشناخته بود.]۱[ در آن سالها دستگاهها قادر به  تشخیص این مواد نبودند اما بایر آلمانی با اینکه موفق به خالص سازی و شناسائی توده ویسکوز حاصل نشده بود ولی در مقاله ای این واکنش ر ا ثبت کرد.

در دهه ۱۹۶۰-۱۹۵۰ زینک[۲] و همکارانش از واکنش کاتالیست شده بازی پاراآلکیل فنل با فرمالدئید یک محصولی با حلقه چهار عضوی بدست آوردند.]۲[ آزمایشات کانفورت[۳] و همکارانش در همان سالها محصولات زینک را که شامل مخلوطی از ترکیبات حلقوی بود، نشان داد]۳[

سرانجام گوتچه[۴] و همکارانش در دهه ۷۰ ]۴[ بعد از این مخلوط حلقه های ۴ تایی ، ۶ تایی و ۸ تایی را شناسایی کردند ]۵ [و در دهه ۸۰ پاراتر سیو بوتیل کالیکس(۴)آرن ]۶ [و پارا- ترسیو بوتیل کالیس(۶)آرن ]۷[ و پارا ترسیو بوتیل کالیکس(۸)آرن ]۸[ را توانستند بدست  آورند. شکلهای ۱و ۲ پارا ترسیو بوتیل کالیکسارنهای با حلقه های متفاوت را نشان میدهد.

نیدرل از واکنش رزورسینول با آلدئید با کاتالیست اسیدی تترامر حلقوی همانند محصول واکنش فنل، استخلاف پارا و فرمالیدئید بدست آورد. شکل ۴ تهیه کالیکسارنها را به ترتیب از مشتقات فنل و رزورسینول نشان می دهد.

کالیکسارنها به دو گروه  اصلی تقسیم می شوند.

۱) مشتقات فنلی

۲) مشتقات رزورسینول

فهرست

چکیده: ۱

فصل اول.. ۲

مقدمه. ۲

۱-کالیکسـارنها ۳

۱-۱- تاریخچه. ۳

۱-۲- نامگذاری : ۷

۱-۳- مشخصات و خواص فیزیکی کالیکسارنها : ۱۰

۱-۳-۱-……. ۱۰

جداسازی و تخلیص… ۱۱

نقطه ذوب: ۱۲

۱-۴- خواص طیفی : ۱۴

طیف NMR  : ۱۴

مادون قرمز : ۱۵

ماورای بنفش : ۱۵

۱-۴-۴- طیف جرمی: ۱۵

۱-۵- مطالعه تئوریک بر روی کنفورماسیون کالیکسارن : ۱۵

۱-۵-۱- کنفورماسیون کالیکسارنها در محلول : ۱۶

۱-۶- سنتزکالیکس(۴)آرن : ۱۷

۱-۶-۱- سنتز یک مرحله ای در محیط اسیدی  : ۱۷

۱-۶-۲- سنتز یک مرحله ای در محیط بازی : ۱۸

۱-۶-۳- سنتز چند مرحله ای: ۱۹

۱-۶-۴- سنتز کالیکسارنهای غیرمتقارن و کایرال: ۲۰

۱-۷- مشتق سازی: ۲۱

۱-۷-۱- مشتق سازی از موضع بالا : ۲۱

۱-۷-۱-۱- واکنش هالوژن دار کردن : ۲۱

۱-۷-۱-۲- واکنش نیتراسیون : ۲۱

۱-۷-۱-۳- واکنش اکسیداسیون : ۲۲

۱- اکسیداسیون حلقه آروماتیک به کوئینون : ۲۲

۲- اکسیداسیون گروه متیلن : ۲۲

۱-۷-۲- مشتق سازی از موضع پائین : ۲۳

۱-۷-۲-۱-واکنش استری کردن : ۲۳

۱-۷-۲-۲-  واکنش اتری کردن  : ۲۴

۱-۸- کاربرد ترکیبات کالیکسارن: ۲۵

فصل دوم. ۳۲

۲- تشکیل کمپلکس در کالیکسارنها : ۳۲

۲-۱- تاثیر کنفورماسیون روی خواص کمپلکس کنندگی و یون دوستی کالیکس(۴)آرن : ۳۳

۲-۲- دخالت حلال در مکانیسم واکنشها : ۳۴

۲-۳- سینتیک و مکانیسم واکنشهای ترکیبهای کوئوردیناسیون : ۳۵

۲-۳-۱- عاملهای موثر بر سرعت واکنشها : ۳۶

۲-۳-۲- روشهای اندازه  گیری سرعت واکنش کمپلکسها  : ۳۷

الف. روش ایستا « استاتیک» : ۳۷

ب. روش آمیختن سرعت یا جاری کردن : ۳۷

ج. روش بازگشت به حالت تعادل : ۳۸

۲-۴- طیف سنجی فرابنفش و مرئی : ۳۸

۲-۴-۱- قانون بیرلامبرت : ۴۰

۲-۴-۲- طیف جذبی و جهشهای الکترونی : ۴۱

الف ) جهشهای الکترونی d-d : 41

ب ) جهشهای الکترونی ( انتقال بار از لیگاند به فلز ). ۴۲

ج) جهشهای الکترونی (انتقال بار از اتم مرکزی به لیگاند). ۴۳

د) جهشهای الکترونی ( درون لیگاند ). ۴۳

۲-۴-۳- طیف جذبی انتقال بار : ۴۴

فصل سوم. ۴۶

بخش تجربی.. ۴۶

۳- روش تحقیق: ۴۷

۳-۱- مواد شیمیایی: ۴۷

وسایل و تجهیزات مورد استفاده: ۴۸

روش تهیه محلولها: ۴۹

روش کار: ۴۹

فصل چهارم. ۵۶

۴- بحث و نتیجه گیری: ۵۶

منابع.. ۷۸


قیمت فایل : 9000 تومان | تعداد صفحات : 88 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]