مقاله پیوند با خدا (نماز)‏
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی  »  مقاله پیوند با خدا (نماز)‏

مقاله پیوند با خدا (نماز)‏

Article relationship with God (prayer)

دانلود مقاله پیوند با خدا (نماز)‏

مقدمه
عصر حاضر با اینکه در مقایسه با قرون گذشته عصر ‏بالندگی علوم و فنون به شمار می‌رود و انسان در رابطه ‏با طبیعت بسیاری از رموز آن را عیان نموده و موانع و ‏مشکلاتی را که در طی سالها و قرون متمادی مبتلا به آن ‏بوده برطرف ساخته لیکن با کاربرد دستمایه های علمی و ‏دستاوردهای حاصل از آن در امور دنیوی و بهره جویی از ‏آن در مسیر غرور نفسانی، متأسفانه در بعدی معنوی از ‏کشف اسرار فطری و رموز متعالی وجود خود غافل مانده و ‏با واژگونه جلوه دادن مبانی اعتقادی و ارزشهای معنوی ‏و اخلاقی عصر تاریکی را برای خود رقم زده و تحت تأثیر ‏جاذبه های ساختگی، خواسته یا ناخواسته گوهر وجود ‏خومد را طعمه خسران زمان قرار داده به طوریکه ‏سازواره علایق و گرایش ها و جاذبه ها و اهتمام عمومی ‏با سازماندهی تبلیغات فرهنگی رسانه ای و آموزشی در ‏سطحی بسیار وسیع و جهانی بشر را به اتصال به دنیا و ‏انفصال از عقبی یعنی به سوی مرگ معنوی سوق می دهد و ‏یا با تأثیرپذیری از این معنا همه تلاش ها و برنامه ‏ریزی ها و معیارها در جهت تحقق اهداف حیات مادی و ‏مطلوبهای نفس و تن خلاصه می شود و اهم امکانات ‏اجتماعی و اقتصادی فرهنگی و قوانین در روابط ‏بین‌الملل بر محوریت آن ترسیم می گردد و پیوسته با ‏هموار نمودن مسیر از طریق سیاست‌گذاری‌های علمی و حساب ‏شده و با بهره جویی از یافته های روانشناسی و جامعه ‏شناسی و تبلیغاتی در ارزش گذاری به امور دنیوی و لذت ‏طلبی مادی نوع بشر را به سوی ظاهرگرایی و استیلای ‏شهوات و حاکمیت امیال جسمانی و عبودیت تن دعوت می ‏کنند و با به کارگیری ترفندها و شیوه‌های گوناگون ‏ارزش های دینی و اخلاقی را بیرنگ می سازند و هرزگی و ‏بیهودگی و عیاشی و کامجویی جسمانی و نفسانی را در ‏همه ابعادش توسعه می دهند و انسان را در بند تن و ‏حیوانیت خود به اسارت می کشند و سعی بر این دارند که ‏حیات دینی و اخلاق را از قلوب و متن زندگی مردم خصوصاً ‏نسلهای آینده به تدریج بزدایند و احمقانه تر اینکه ‏راه نجات و رستگاری و آزادی بشر را در گسستن او از ‏ارزشها و باورهای دینی و اخلاق منبعث از آن تعریف ‏می‌کنند و با پوشش نهادن به جنبه اصلی وجود انسان و ‏تعطیل کردن استعدادهای متعالی و با جلوگیر شدن از ‏رشد وارستگی های انسانی چون امانت و صداقت و عزت و ‏مردانگی و شرافت اخلاقی منبعث از فطرت دینی او را با ‏مرگ معنوی مواجه نموده و به حیوان دست آموزی که به ‏خاطر طعمه رام و در زیر سلطه قرار گیرد مبدل سازند.‏
واقعیت این است که انسان از خود گمشده عصر حاضر، در ‏این غریبیستان خاکسار در میان انبوهی از پی آوردهای ‏علم و فن و در کنار این سفره پربرکت طبیعت که ‏ایثارگرانه و صادقانه همه نعماتش را در اختیارش قرار ‏داده بیش از هر زمان دیگر با احساس تشویش و ناامنی و ‏اضطراب مواجه است و با گسسته شدن پیوندهای عاطفی و ‏بریده شدن رشته های اخلاقی و از بین رفتن روح اعتماد ‏و اعتقاد و جایگزین شدن یک حالت تعاون جهانی اما با ‏رنگ سیاسی که مبنای آن بر نیرنگ و بردن گوی سبقت از ‏دیگریست و نوعی جدال برای تصاحب و تسلط بیشتر ولو ‏اینکه در غالب اشکالش از ظاهری مسالمت‌آمیز نیز ‏برخوردار است ذهن انسان را مشوش نموده به گونه ای که ‏بیش از همه از مصائبی که به وسیله همنوع خود ایجاد ‏شده در هراس است و تمام سعیش صرف آن می شود تا خود ‏را به طرقی از خطر مصون نگه دارد و اگر در گذشته های ‏دور انسان خوف درندگان را در دل داشت، اکنون از آنچه ‏که از سوی همنوعش متوجه اوست می‌ترسد با اینکه درمان ‏بیشتر دردها را یافته است. لیکن به علت مبتلا شدن به ‏بیماری حرص و غرور و دنیازدگی نفسانی، اخلاقی و دین ‏را بر کنار نهاده و از خود و یافته های خود در ‏طبیعت، بیماری مهلکی را برای خود و زیستگاهش فراهم ‏آورده است، گرچه ظواهر زندگی پرطمطراق و زیبا و آباد ‏جلوه می کند. لیکن مصالح استوار بنای درونش تخریب و ‏ویران شده و شیطان و انیت آرامشگاه زمین را به میدان ‏جنگ و نیرنگ و فتنه و فساد مبدل نموده است. دین و ‏اخلاق که لباس حقیقت آدمی و عامل مستور ماندن زشتیهای ‏نفسانی و پوششی برازنده برای جلوگیری از برهنگی آدمی ‏و ظاهر شدن زشتیها و پلیدیهای حیوانی اوست با سرمستی ‏های نفسانی و لذت طلبی های دنیوی و اشاعه ارزشهای ‏شیطانی فرعونی و قارونی و سلطه همه جانبه علمی و فنی ‏و سیاسی و نظامی حاکمان جور با هدف تاثیرگذاری بر ‏ارکان فرهنگی و اخلاقی زندگی مردم در سطح جهان حاکمیت ‏خود را، برای ارضای حرص منفعت طلبی مادی به شیوه های ‏مختلف، توسعه و القاء می کنند، و بقای سلطه و منافع ‏خود را در عریانی انسانها از لباس دین و ایمان و تهی ‏ساختن آنها از پایبندی های اخلاقی که سلاح کارآمدی در ‏برابر زور و تجاوز و دنیا زدگی و بیهودگی است می ‏دانند. آنان خوب دریافته اند که غرق کردن انسانها در ‏گودال لذت و شهوت و عیاشی و هرزگی، موجب سرگشتگی و ‏غفلت ایشان شده و تسلیمانه یوق ذلت را بر گردن می ‏آویزند. چون انسان بی دین از هرگونه عزت و منزلت و ‏غیرت تهی است و حیوانیست که تابع لذات شهوانی و ‏نفسانیست و چنین موجودی لزوماً در موضع قدرت متجاوز و ‏در موضع ضعف، سلطه پذیر است، و لذا انسان امروز بیش ‏از هر زمان دیگر برای نجات از دنیا زدگی و رهایی از ‏روح تجاوز و یا ذلت پذیری و فساها و ضلالتهای حاصل از ‏آن، به تغذیه و تربیت دینی و اخلاقی نیاز دارد تا با ‏نورگیری از فیض الهی و رویکرد به اخلاق فطری و مبانی ‏ارزش اصیل، به حیاتی آرام و آزاد و امن را بر خود ‏هموار نماید و فضای رشد و حرکت در مسیر صراط مستقیم ‏نظام الهی را برای کسب مقام متعالی انسانی که همان ‏قرب خداوند است بر خود فراهم سازد.‏

فهرست مطالب
عنوان ‏ ‏صفحه
مقدمه ‏۱‏
نظام عالم بر نماز استوار است ‏۵‏
نباتات و جمادات و ستارگان چگونه خدا را تسبیح می ‏کنند ‏۱۵‏
نماز وسیله سیر انسان از مجاز تا حقیقت ‏۱۸‏
نماز و حکمتها و آثار آن ‏۳۳‏
نماز فریضه ای از پاکی تا پاکی ‏۳۸‏


قیمت فایل : 5000 تومان | تعداد صفحات : 78 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]