مقاله نیروگاه های بخاری و نیروگاه های سیکل ترکیبی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات  »  مقاله نیروگاه های بخاری و نیروگاه های سیکل ترکیبی

مقاله نیروگاه های بخاری و نیروگاه های سیکل ترکیبی

Article steam power plants and combined cycle power plants

دانلود مقاله نیروگاه های بخاری و نیروگاه های سیکل ترکیبی

پیش گفتار
امروزه در کلیه نیروگاههای بخاری ونیروگاههای سیکل ترکیبی کنترل سطح درام ازاهمیت ویژه ای برخوردارمی باشدازاین رو نصب وسایل ودستگاههای مهم ودقیق ضروری می باشد.
درنیروگاههابرای کنترل سطح تانکها،سیستم های مختلفی درنظرگرفته می‌شود ویکی‌از تانکهای موجود درنیروگاه که کنترل سطح آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است، «درام» می باشد. چون این تانک تحت فشار و درجه حرارت‌بالا می‌باشد،به این جهت کنترل والوهایی درنظرگرفته میشود که باتوجه به اطلاعات وارده سطح درام را کنترل میکند ولی باتوجه به تجربه نشان داده شده است که درمقادیربسیارکم آب تغذیه، کنترل سطح درام با کنترل والوی بزرگ بسیارمشکل است بنابراین جهت کنترل بهترسطح درام درتناژکم ازوالوکنترلی کوچکتراستفاده می‌شود.
درتناژ معمولی کنترل والو ۱۰۰% اصلی درمداراست ولی درصورت بروز نقص روی این کنترل والو، نیازمبرم به کنترل والوی میباشد که واحدرا از تریپ حتمی نجات دهد وآن کنترل والو۱۰۰% رزرو می باشد که سیستم آن موتوری‌بوده ومی‌تواند درزمانهای اضطراری جایگزین کنترل والو اصلی شود.
بنابراین جهت کنترل بهتر سطح درام درمسیرآب تغذیه ازسه مسیر۳۰% ، ۱۰۰% اصلی و۱۰۰% رزرو استفاده می شود.
لازم به ذکراست که اختلاف فشار دوطرف کنترل والو که به معروف است ومعادل ۵/۷‌آتمسفر می باشد، بایستی کنترل گردد که این اختلاف فشاربرای پاسخگویی بهترسیستم جهت جبران لحظه ای تناژآب برای سطح درام می باشد.
اساساً هدف اصلی ازسیستم کنترل آب تغذیه این است که مقدار آب ورودی به بویلر باتوجه به مقداربخارمصرفی تامین گردد وفلوی آب تغذیه(ورودی به بویلر) طوری تنظیم شود که درهربار و هرشرایط واحد، سطح دریک حد مشخص قرار گیرد و کنترل‌سطح درام ازاین نظر حائزاهمیت است که سطح درام برروی درجه‌حرارت بویلر تاثیرمستقیم می گذارد، به طورمثال اگرسطح درام پایین بیفتد در درام حجم بیشتری بخارخواهیم داشت که در نهایت درجه حرارت بالا می رود و بالعکس.

تئوریهای علمی شغل مورد تصدِی
شرح سیستم آب تغذیه نیروگاه توس
سیستم آب تغذیه اصلی دردیاگرام MAS-E4-120 مشخص شده است.
این سیستم برای آب تغذیه اصلی منظورشده که ازفیدواترتانک تااکونومایزر بویلر به این نام شناخته می شود
سیستم آب تغذیه دارای وظایف زیر می باشد:
– گرم کردن وهواگیری تقطیرات اصلی درداخل تانک اصلی «فیدواترتانک» و دی‌اریتور RL01B010 توسط بخاربرداشتی شماره سه ازتوربین فشارمتوسط (ازخطRH30) انجام می شود.
– آب اصلی جهت بویلرتوسط پمپ های اصلی سیکل (RL11/12/13D010) که ازفیدواترتانک تغذیه شده و به درام بویلرمنتقل می شود، ضمن اینکه کمترین درجه‌حرارت آب ورودی به درام ۱۳۵ درجه سانتی گرادمیباشد.
– گرم کردن آب تغذیه سیکل توسط هیترهای فشار قوی شماره۴و۵(RL20B010/20) صورت می گیرد.
– کنترل سطح درام دربویلر اصلی بوسیله کنترل والو۳۰%(RL31S004) درطول زمان راه‌اندازی بطور دقیق انجام می شود.
– تغذیه آب مورد نیاز آبزن های سوپرهیت(NA60/NA20) و ریهیت(NE21/NE22).
– تغذیه آب تزریقی مورد نیاز برای بای‌پاس فشارقوی(RA20S010) درمواقع راه‌اندازی، تریپ توربین و یا زمانی که فشارخط کلدریهیت ازفشار طراحی آن(SETPOINT) افزایش یابد.
– انتقال تقطیرات از هیتر شماره ۴ به تانک تغذیه اصلی توسط خط (R P10/15Z010).
– درهنگامی که بخاربرای بویلر کمکی ازواحدی گرفته شده باشدازطریق کلدریهیت پس ازمصرف تقطیرات آن ازطریق خط (۰ RC70Z010) به تانک تغذیه همان واحد برگشت می کند.
– گرم کردن هوای ورودی به بویلرتوسط بخارزیرکش ازتوربین ویا کلدریهیت دربالاتر از۲۵% بارانجام می گیرد، تقطیرات این بخاروارد RECEPTION TANK(RK46B010) شده وازآنجا وارد تانک تغذیه اصلی از طریق خط (RK47Z020).(نقشهMAS-E4-120) می گردد.
«تجهیزات سیستم آب تغذیه اصلی»
۱- تانک تغذیه اصلی(RL01B010)
۲- پمپ های آب تغذیه اصلی۶۰%*۳(RL11/12/13D010)
۳- هیترفشارقوی شماره ۴
۴- هیترفشارقوی شماره ۵
۵- کنترل والونئوماتیکی ۱۰۰%(RL32S004)
۶- کنترل والونئوماتیکی۳۰%(RL31S004)
۷- والوموتوری ۱۰۰%(RL33S004)

 تانک تغذیه اصلی با دی‌اریتور(RL01B010)
فیدواترتانک بعنوان یک هیتربازعمل می کند وگنجایش آن ۱۲۵ مترمکعب می باشد.
درحین استارت واحد، هوای موجود درآب و بخار داخل دی‌اریتوربه فلاش باکس (SD22B001) که به اژکتورهای کندانسورمتصل بوده، ازطریق خط(SD22)تخلیه می‌گردد.
بدین منظوردرراه اندازی، اژکتورراه انداز(SL01D001) عمل کرده ونهایتاً گازهای غیرقابل تقطیر از داخل دی‌اریتورخارج می گردد. دربهره برداری معمولی هوازدائی دی‌اریتورفقط توسط لوله (RL01Z061) که مستقیمابه اتمسفرمتصل است بوسیله والو(RL01S210) انجام می گیرد و مسیر قبلی بسته می باشد. برای جلوگیری ازیخ‌زدگی آب داخل تانک اصلی تغذیه مبدلی در داخل تانک تعبیه شده است که بخار ازخط (RQ50Z010) وارد، کندانس آن ازخط (RK50Z010)خارج می گردد.


قیمت فایل : 7000 تومان | تعداد صفحات : 74 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,