صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی  »  مقاله مقایسه ضرب المثل های عربی ، فارسی ، انگلیسی

مقاله مقایسه ضرب المثل های عربی ، فارسی ، انگلیسی

دانلود مقاله مقایسه ضرب المثل های عربی ، فارسی ، انگلیسی

چکیده
الف. موضوع و طرح مسئله (اهمیت موضوع و هدف) :  این پژوهش با عنوان «بررسی و مقایسه ضرب المثل های عربی، فارسی و انگلیسی، با یک مقدمه، دو باب و نتیجه گیری در  … صفحه زیر نظر استادان دکتر تقیه و دکتر منافی تنظیم شده است. هدف تحقیق حاضر، گردآوری و مقایسه ضرب المثل های مشترک میان سه زبان عربی، فارسی و انگلیسی می‎باشد.
ب. مبانی نظری شامل مرور مختصری از منابع ، چارچوب نظری و پرسشها و فرضیه ها:
در تدوین این مقاله از کتابها و واژه نامه های معتبر در ارتباط با موضوع مقاله استفاده
شده است.
پ. روش تحقیق شامل تعریف مفاهیم، روش تحقیق، جامعه مورد تحقیق، نمونه گیری و روشهای نمونه گیری ، ابزار اندازه گیری و نحوه اجرای آن ، شیوه گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها:
این تحقیق از نوع توصیفی بوده و از طریق مطالعه و بررسی کتابخانه ای انجام شده است.
ت. یافته های تحقیق:
مهم ترین یافته ی تحقیق در این مقاله ، معادل یابی برای ضرب المثل های عربی در زبانهای فارسی و انگلیسی است.
ث. نتیجه گیری و پیشنهادات:
در مورد بررسی و مقایسه ی ضرب المثل های سه زبان عربی، فارسی و انگلیسی تا کنون پژوهش در خور توجهی انجام نشده است. بنابراین این مقاله سعی بر آن دارد تا در حد امکان پاسخگو بخشی از دشواری های معادل یابی ضرب المثل های این سه زبان باشد.
در خاتمه پیشنهاد می‎شود در موضوعات زیر نیز تحقیق شود:
۱- ضرب المثل هایی که اشتراک لفظی دارند. ۲- ضرب المثل هایی که اشتراک معنوی دارند.
۳- ضرب المثل هایی که اشتراک لفظی و معنوی دارند. ۴- ضرب المثل های متضاد

آخِ الأکفاءَ وداهِنِ الأعداءَ :
مثله: المداراه قوام المعاشره- خالصِ المؤمنَ و خالقِ الفاجرَ- دارِ الجارَ و لوجارَ- نصفُ العقلِ مداراهٌ الناسِ- نصفُ العقلِ بعد الإیمان بالله مداراهُ الناس- إذا عَزَّ أخوک فَهُنْ- إذا کنتَ سندانا فاصبر، و إذا کنت مطرقهً فأوجِعْ-
آسایش دو گیتی تفسیراین دو حرف است         با دوستان مـــــروت با دشمنان مدارا (حافظ)
رادمــــردی مــرد دانــــی چیــســت         بـــا هـــنر تر ز خـــلـق دانــــی کیســت؟
آنـکه با دوستـــان تـوانــــد ساخـــت         و آنــکه بــا دشــمنان تـواند زیست (ایلاقی)
در گـــنج معیشـــت سازگــاری است         کلیـد باب جنــت بردباری است (ناصرخسرو)
مــدارا خـــــــرد را  بـــــرادر بـــود         خـــرد بر ســـــر دانــش افـــسر  بــــود
A laissez passer policy.
Hold a middling position.
Steer a middle course.


تعداد صفحات : 360 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]