صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم پایه  »  مقاله مبدل های قدرتی و مبدل های قدرتی خودکار

مقاله مبدل های قدرتی و مبدل های قدرتی خودکار

دانلود تحقیق و مقالات رشته فیزیک با عنوان دانلود مقاله مبدل های قدرتی و مبدل های قدرتی خودکار در قالب ورد و قابل ویرایش و در ۴۲ صفحه گرد آوری شده است. در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

مقاله مبدل های قدرتی و مبدل های قدرتی خودکار

مبدل های قدرتی و مبدل های قدرتی خودکار
انتخاب وسایل قطع و وصل کننده ی اختلافات درصدی برای حفاظت مدارهای کوتاه
[۳] این فعالیت مخصوص تولید کنندگان برای توصیه ی وسایل قطع و وصل کننده ی اختلافات درصدی برای حفاظت از وسایل مدار کوتاه در تمام لوازم کناری برای این مبدل های قدرت با سرعت سه فازه حدود ۱۰۰۰ کیلووات و بالاتر از آن می باشند.

مقاله ای که از تعداد زیاد از شرکت های شاخصی قدرت بیان شده نشان می دهد که قطع و وصل کننده های اختلاف حداقل مطلوب ۱۰۰۰ کیلووا و کمتر از آن مخصوص لبه های وسایل می باشد ولی این که همگی این شرکت ها در رقابت کردن وسایل قطع و وصل کننده با لبه هایی دارای سرعت ۵۰۰۰ کیلووا و بالاتر کار می کردند و متحدالقول بودند نکته جالب می باشند. برای به کار بردن این توصیه ها در مورد مبدل های قدرت، سرعت قابل چشم پوشی آن ها را باید به عنوان اندازه معادل جسمی مولدهای مبدل ها در نظر گرفت که اندازه معادل جسمی آن برابر با زمان های ظرفیت بندی معادل می باشد و سرعت بندی های اختلاف پتانسیل را به ترتیب مولدهای اختلاف پتانسیل پایین را به وجود می آورد.

[۴] گزارش مقالات قبلی شامل توصیه ای می باشند که مولدهای مربوط به قطع و وصل کننده های مدار در ارتباط با همه سیم پیچی هایی بشوند، که این مولدها در حالت بیش از ۵۰۰۰ کیلووا به صورت موازی متصل شوند. گزارش های جدید در مورد این موضوع خیلی واضح نیستند ولی هیچ چیز مشخص نشده است که بتواند توصیه های قبلی را تغییر دهد. حفاظت از مبدل های موازی بدون وسایل قطع و وصل کننده مجزا و حفاظت از یک مولد مجزا مورد نظر می باشد که در آن نوعی خطای انتقال بدون این که یک دستگاه قطع وصل کننده با اختلاف پتانسیل بالا بعداً مورد لحاظ واقع شود.

[۵] دستگاه قطع و وصل کننده اختلافی باید با یک نیروی کمکی تنظیم مجدد دستی صورت گیرد در هوا مبدل را قطع خواهد کرد. این ویژگی تنظیم مجدد دستی برای به حداقل رساندن احتمال این که دستگاه قطع و وصل به صورت عمدی قطع شود را نشان می دهد جایی که مبدل را در معرض خرابی بیشتر غیر ضروری قرار می دهد.
[۵] وقتی خطوط انتقال دارای وسایل قطع و وصل کننده فواصل با سرعت بالا در همان شکل به پایان می رسند به عنوان یک مولدمبدل خواهند بود در آن حال مولد باید دستگاه قطع و وصل کننده سرعت بالا را داشته باشد. نه تنها این امر برای همان دلیل لازم است که خطوط مورد نظر به آن نیاز دارند بلکه دستگاه های قطع و وصل کننده ی فواصل زمان ناحیه دوم فاز اجازه می دهد که درمعرض خودکار تنظیم آن به صورت پایین تر قراربگیردولی با این وجود حالت انتخابی داشته باشند.

اتصالات مبدل های جریان برای دستگاه های قطع کننده ی اختلافی
[۶] یک قانون خیلی طبیعی در این مورد این است که CT موجود در سیم پیچی های وای شکل مبدل قدرت باید درحالت شکل دلتا قرار بگیرد و متصل بشوند ولی CT موجود در سیم پیچ دلتا شکل باید به صورت وای متصل شود و این قانون ممکن است مورد تخلف قرار بگیرد ولی این دستگاه قطع کننده به خاطر لحظاتی که اجازه ی فرض آن داده می شود غیر قابل تخلف است. لبه ها، ما اساس این قانون را یاد خواهیم گرفت. مسئله ی باقی مانده این است که چگونه می شود اتصالات لازم بین CT و دستگاه قطع کننده ی اختلافی را بهوجود آورد.
اتصالات مبدل جریان برای دستگاه های قطع کننده ی اختلافی

[۷] دو شرط اساسی که اتصالات دستگاه های قطع کننده اختلافی باید داشته باشند این است: ۱- دستگاه قطع کننده ی اختلافی نباید برای نقایص خارجی مربوط به کار الکتریکی به کار رود. ۲- دستگاه قطع کننده باید در مورد نقایصی نسبتاً شدید راخلی هم به کار رود.
[۸] اگر کسی نداند اتصالات صحیح کدامند این رویه اولین کار برای ایجاد اتصالات خاص ی باشدکه شرایط قطع کردن نقایصی را در بر خواهد گرفت. پس فرد می تواند این اتصالات را به خاطر توانایی آن ها در ارائه ی تأمین قطع و وصل نقایصی داخلی آزمایش کند.

شکل ۱- توسعه ی اتصالات CT برای دستگاه قطع کننده اختلافی مبدل ها. گام اول
[۹] به عنوان مثال شکل ۱ را در مورد مبدل قدرت وای دلتا در نظر داشته باشید. گام اول به صورت اختیاری و قرار دادی این است که جریان رایج را در مورد سیم پیچی های مبدل قدرت فرض کند که در هر یک از آن ها جهت هایشان طبق میل ها خواهد بود ولی مشاهده ی شرایط مربوط به علائم قطبی بودن که در آن جریان های موجود در جهت تضاد باشند و در سیم پیچی های همان هسته باشند در شکل ۱ نشان داده شده اند. همچنین فرض خواهیم کرد که همه ی سیم پیچی های همان تعداد پیچ ها و پیچش هایی دارند که بتوان بزرگی شرایط جریان را مساوی با آن فرض کرد که این با چشم پوشی مؤلفه های جریان خیلی کوچک آن می باشند. (وقتی اتصالات مناسب با آن تعیین شده اند ضرایب و چرخش واقعی آن را می توان به آسانی قابل حساب دانست.

[۱۰] بر اساس این چشم پوشی مشکل ۲ جریان هایی را نشان می دهد که جریان در آن مبدل قدرت پیش خواهد رفت و جریان های اولیه CT مربوط به موارد کلی نقص خارجی در نظر گرفته می شود که در آن دستگاه قطع کننده نباید قطع شود.
[۱۱] گام بعدی یکی از مجموعه های CT به صورت دلتا یا وای طبق قانون مشخص می باشند که قبلاً بحث شد.
مهم نیست که اتصالی انجام می شود یعنی یک طرفه باشد یا برعکس.

شکل ۲- توسط اتصالات CT برای دستگاه قطع کننده ی اختلافی. گام دوم
[۱۱] پس سایر وسایل CT را باید طبق همین قانون متصل کرد ولی چون این اتصالات مجموعه اول CT انتخاب شده اند، اصلاً مهم نیست که چگونه مجموعه دوم متصل شود. این اتصالات باید جوری انجام شوند که جریان های ثانویه بین CT چنانچه برای مورد نقصی خارجی لازم می باشند به چرخش در خواهد آمد . یک نمودار اتصال کامل که در شکل ۴ نشان داده شده قابل توجه

می باشد . این اتصالات اگر هر دو مجموعه CT برعکس شوند هم درست کار خواهند کرد .
] ۱۳ [ شواهد نشان می دهد که دستگاه قطع کننده ای که می خواهد برای نقایص داخلی عمل کند اینجا کار نخواهند کرد ولی کسی که این کار را می طلبد به سادگی ترسیم نمودارهای جریان را برای نقایص فرض شده به سادگی در بر خواهد گرفت . همچنین مشخص می شود که این محافظت برای نقایص پیچ در پیچ مثل نقایص بین مراحل خاص برای زمینه کار ارائه می شود اگر این جریان ناقص آنقدر زیاد باشد این امر ضروری است .

] ۱۴ [ شواهد نشان می دهد که ، این قانون صریح را بررسی می کنیم که در مورد اتصال CT به صورت وای یا دلتا چه اصلی رعایت می شود . با در نظر داشتن فرضیه مربوط به شکل ۲ به طور اسمی ، جریان های سه فازه به طور محوری به صفر اضافه می شوند در این صورت ما از اتصالات CT وای به طور مولد وای شکل و اتصالات CT دلتا روی مولد دلتا استفاده خواهیم کرد . به عبارات دیگر برای همه شرایط نقص خارجی به جز نقایص کلی زمینه ای از آن طرف مولد وای قابل قبول خواهد بود . یا اینکه اگر مولد خنثی مبدل قدرت زمینه کار شود اصلا مهم نیست . نکته مهم این است که وقتی جریان زمینه در سیم پیچی های وای شکل مربوط به سیم پیچی های نقایص خارجی به جریان در آید ، می توانیم از اتصالات دلتا

استفاده کنیم ( یا این که به انحراف های جریان متوالی فاز صفر متصل شویم این امر را در مباحث بعدی مطرح خواهیم کرد ) . اتصالات CT دلتا مولفه های ترتیبی متوالی فاز صفر جریان های داخلی دلتا را به جریان در خواهد آورد و در نتیجه آنها را خارج از اتصالات خارجی دستگاه قطع کننده تکی خواهیم داشت . این امر ضروری است چون هیچ مولفه متوالی در توالی فاز صفر در مورد جریان مربوط به مولد دلتای مبدل قدرت برای نقایص زمینه مربوط به مولد وای وجود ندارد ؛ پس ، هیچ احتمالی وجود ندارد که جریان های توالی فاز صفر به سادگی بین

مجموعه های CT به جریان در می آید و اگر CT در مولد وای قرار بگیرد هیچ دلتای متصل نمی شود و مولفه های توالی فاز صفر در سیم پیچ های در حال کار به جریان در خواهد آمد و باعث
می شود که دستگاه قطع کننده به صورت نامطلوبی در مورد نقایص زمینه ای خارجی به کار روند . شکل ۳ – اتصالات کامل مربوط به دستگاه قطع کننده اختلاف درصدی برای مبدل دو سیم پیچه .

] ۱۵[ ضمنا ، این حقیقت که اتصال دلتای CT در حالت ترتیب فاز صفر قرار بگیرد جریان ها از مدار ثانویه خارجی بیرون خواهد آمد و البته به این مفهوم نیست که دستگاه قطع کننده اختلافی نمی تواند برای نقایص تک فازه زمینه ای به کار رود و در مبدل های قدرت قرار گیرد .؛ این مولد دستگاه قطع کننده مولفه های توالی فاز صفر را دریافت نخواهند کرد ولی در حالت مولفه های توالی فاز منفی و مثبت جریان قطع شده به کار خواهد رفت .

] ۱۶[ دستورالعمل های چشم پوشی شده قبلی برای ایجاد روابط بین دستگاه قطع کننده و CT به یک اندازه به خوبی برای مبدل های قدرت با بیش از دو تا از هریک از فازهای مربوط به سیم پیچی به کار خواهد رفت سپس ملاحظه دو تا سیم پیچ در یک زمان ضروری می باشد اگر چه تنها سیم پیچ های ما باشند . مثلا برای مبدل های سیم پیچ سه تایی اولین سیم پیچ های H و X را در نظر بگیرید ، سپس H وY را با استفاده از اتصالات YCTS در نظر بگیرید اگر این کار به درستی انجام شود ، اتصالات مربوط به سیم پیچ های X و Y به طور خودکار قابل سازگاری خواهد بود .

] ۱۷[ شکل ۴ اتصالات طرح وارونموداری مربوط به حمایت و حفاظت مبدل قدرت اصلی و مبدل قدرت خدمات پایگاهی را نشان می دهد که در آن یک مبدل و مبدل قدرت آن را به عنوان یک واحد به عمل خواهد آورد . برای تسهیل این تصویر ، تنها یک نمودار تک خطی همراه با اتصالات مبدل قدرت و CT که اساسا نشان داده

می شوند . شایان ذکر است که یک سیم پیچ فشرده توسط جریان ناشی از مولد جایگاه خدماتی دستگاه قطع کننده در مولد ولتاژ پایین مبدل جریان قدرت ایستگاه جریان رسانی به صورت موازی با CT در حالت انتهای خنثی سیم پیچ ژنراتور شکل خواهد گرفت ؛ این کار برای کسب فریت هم کوشی مناطق حفاظتی مجاور اطراف یک قطع وصل کننده جریان خواهد بود همانطور که در فصل ۱ توضیح داده شد . یک دستگاه قطع کننده اختلافی برای حفاظت مبدل جریان ایستگاه جریان رسانی استفاده می شود چون دستگاه قطع و وصل کننده

جریان اصلی برای ارائه این حفاظت به اندازه کافی حساس نمی باشد ؛ که همراه با یک ژنراتور توربین بخار ، طرف پایگاه مولد به بیش از ۱۰% اندازه مولد اصلی نخواهد رسید و در نتیجه ، CT که برای مولد اصلی استفاده می شود ضرایبی دارد که حدود ۱۰ برابر بزرگی مطلوب را برای حساس ترین سیستم های حفاظتی مبدل های پایگاه قدرت در بر دارند . با یک ژنراتور توربین آبی الکتریکی ، مبدل پایگاه قدرت رسانی تقریبا حدود ۱% اندازه مبدل می شود . سپس مقاومت ظاهری مبدل پایگاه قدرت رسانی آنقدر زیاد است که نقایص موجود در مولد

اختلاف پتانسیل کم نمی تواند دستگاه قطع و وصل کننده را به حفاظت مبدل اصلی بکشاند اگرچه موارد مربوط به CT از مولد با اختلاف پتانسیل کم مولد پایگاه قدرت حذف شوند . سپس برای ژنراتورهای اختلافی عمل حذف این CT ها و حفظ حفاظت اختلافی مجزای آنها برای مبدل پایگاه قدرت با نقص صورت می گیرد و دستگاه قطع کننده پر سرعت اختلافی درصدی باید برای مبدل پایگاه خدمات مربوط به مبدل قدرت اصلی مورد استفاده قرار گیرد .

شکل ۴ – اتصالات طرح مولد حفاظت مبدل پایگاه قدرت اصلی .
شکل ۵ – روش معمولی حفاظت مولد متصل اسکات
] ۱۸[ شکل ۵ روش معمولی حفاظت مولد اتصال اسکات را نشان می دهد . این چیدمان در مقابل نقایص زمینه ای موجود در فاز ب حفاظت نمی شود ولی چون این در مورد مولد اختلاف پتانسیل پایین است نوعی منبع با جریان زمینه بعید است چون مثلا یک نوع امکان این چنینی کم اهمیت است . حقیقی است بررسی عملی تر مربوط به شکل ۵ می شود ولی با این وجود موردی که اهمیت ثانویه دارد این است که در نقایص گردش به گردش و فاز به فاز ، تنها یک دستگاه قطع کننده می تواند عمل کند . این در تضاد با عملیات ورودی تامین سه واحد قطع کننده برای حمایت مولد های سه فازه می باشد جایی که برای هر نقص فاز به فازی ، دو واحد قطع کننده عمل

می کنند . سپس با ارائه تضمینی دوگانه ای که حداقل یک واحد باعث قطع می شود این صحیح است . با این وجود ، چون مولدهای اتصال اسکات تنها در نزدیکی بار استفاده می شود این قابل بحث است که آیا ارزش افزود که مربوط به حفاظت قابل اعتمادتر است می تواند قابل توجیه باشد . یک گزینه که ضرر فنی دا

رد و در شکل ۵ مطرح است در شکل ۶ نشان داده شده است . با رجوع به سایر اشکال مولد اتصال اسکات و حفاظت آنها می توان به نوعی کتاب شناسی مطلب رسید .
]۱۹[ دستگاه CT اختلافی متصل شده باید به تنها یک نقطه متصل شود . اگر بیش از یک مجموعه اتصال CT اتصال وای در بر گرفته شود ، موارد خنثی باید متصل به هم شده با سیم های مجزا متصل گردد و تنها در یک نقطه زمینه شود . اگر زمینه ها در دو یا چند نقطه مختلف ساخته شوند حتی با داشتن پایگاه زمینه با مقاومت کم ، جریان های ناقصی که در زمینه کار یا پایگاه زمینه به جریان در می آیند ممکن است تفاوت های بیشتری از قوه را بین زمینه هی ر ایجاد کرده و در نتیجه باعث شوند جریان در مدار اختلافی ، به جریان در آید . چنین جریانی ممکن است سبب قطع شدن ناخواسته توسط دستگاه قطع کننده اختلافی یا آسیب به رساناهای مدار شود .

شکل ۶ – حفاظت متناوب از مولد اتصال اسکات
انحراف دهنده های جریان توالی فاز صفر
]۲۰[ منحرف کننده جریان توالی فاز صفر در فصل ۷ توصیف شد . چنین منحرف کننده ای جایی مفید است که حفظ مولفه های توالی فاز صفر جریان خارج از مدارهای ثانویه خارجی جریان وای CT ممکن باشد . چنین منحرف کننده ای اجازه می دهد که انحراف دهنده های جریان توالی فاز صفر و در حالت وای به مولد وای مبدل قدرت وصل کرده و در حالت دلتا به مولد دلتا وصل کنیم . این مزیت اصلا از این احتمال به دست نمی آید چون معمولا هیچ سختی در استفاده از اتصالات سنتی و قراردادی وجود ندارد و در حقیقت اتصالات قراردادی معمولا ترجیح داده

می شوند . این انحراف دهنده گاهگاهی برای کاربرد شکل ۷ مفید می باشد جایی که یک مبدل زمینه کننده در قسمت دلتای یک مبدل قدرت وای دلتا در محدوده صفر حفاظت مولد اصلی به کار می رود . چنین تاکید می شود که همانطور که در شکل ۷ نشان داده می شود اتصال خنثی دستگاه قطع کننده به اتصال خنثی CT یا گزینش دیگر انحراف تا وصل نشده بود کاهش خواهد یافت . همچنین CT انتخاب شده برای انحراف دهنده نباید اشباع باشد و برای اختلاف پتانسیل هایی به کار رود که بر آنها تحمیل شده است زمانی که این جریان بزرگ فاز به جریان در می آیند .

ضرایب مبدل های جریان برای دستگاه های قطع کننده اختلافی
]۲۱[ خیلی از دستگاه های قطع کننده اختلافی مخصوص حفاظت از مبدل های قدرت پوشش ها و دریچه هایی دارند و یا همراه با مبدل های کمکی که برای جبران و تعویض ضرایب CT که خیلی مطلوب نیستند به کار می روند . وقتی چنین انتخاب خوبی از ضرایب CT وجود دارد همانند CT نوع قطع کننده ، بهترین کار انتخاب بالاترین ضریب CT می باشد تا جریان ثانویه را برابر با دریچه قطع کننده با پایین ترین جریان قرار خواهد داد . هدف از این کار به حداقل رساندن تاثیر اتصال مدار بین CT و دستگاه قطع کننده است ( به همان دلیلی که ، از اختلاف پتانسیل بالا برای به حداقل رساندن ضررهای خطی اتصالی استفاده می کنیم ) . با توجه به آنچه دریچه دستگاه قطع کننده استفاده می شود ، جریان ذخیره شده برای قطع کردن در شرایط حداکثر فشار باید تقریبا مساوی با سرعت پیوسته دریچه قرار گیرد . این تضمین می کند که دستگاه قطع کننده با حداکثر حساسیت خود عمل خواهد کرد یعنی وقتی که نقایص رخ می دهند . اگر جریانی که ذخیره شده باشد تنها نیمه سرعت دریچه باشد این دستگاه قطع کننده تنها نیمه حساسیت زا خواهد داشت و غیره .
شکل ۷ – کاربرد یک انحراف دهنده جریان توالی فاز صفر

]۲۲[ هنگام انتخاب ضرایب CT برای مبدل های قدرت با داشتن بیش از دو سیم پیچ در هر فاز ، می توان فرض کرد که هر سیم پیچ بتواند بار فاز سرعت کل را حمل کنند . معادل سازی مناسب ضرایب CT و دستگاه قطع کننده یا دریچه های مبدل خودکار بستگی به ضرایب مبدل جریان بین سیم پیچ های مبدل قدرت مختلفی دارد و به سرعت جریان کل بار بستگی ندارد این به این خاطر است که روابطی بین
جریان ها وجود دارد که در طی نقایص خارجی در سیم پیچ ها وجود خواهد داشت سپس این بستگی به مقادیر سرعت جریان دارد و نه ضرایب مبدل جریان به
کار رفته .

شرایط دقت مبدل های جریان برای وسایل قطع کننده اختلافی
]۲۳[ به طور کلی ساخت طرح محاسباتی خاص در مورد دقت CT هنگام به کار بردن دستگاه های اختلافی مبدل قدرت ضروری می باشد . این محاسبات به دانش
ویژگی های CT چه در شکل منحنی های عامل تصحیح ضریب یا چه به صورت اطلاعات مقاومت ظاهری و تحریک جریان ضروری می باشد .
]۲۴[ دو نوع از محاسبات به طور کلی ضروری اند . اول ، دانستن تقریبی اینکه چه خطاهای CT برای پیش بینی نقایص خارجی لازم اند ضروری است . دستگاه های قطع کننده اختلافی درصد برای حفاظت مبدل قدرت به طور کلی منحنی های درصد قابل تنظیمی دارد . این موضوع صورت مفصل تر بحث خواهد شد ولی دانستن موارد خطاهای CT یکی از عوامل تعیین کننده گزینش منحنی درصد می باشند . نوع دیگر محاسبات اجتناب از احتمال قفل مرکز نقایص داخلی می باشد همانطور که این در فصل ۱۰ برای حفاظت اختلافی ژنراتور به کار رفت . چنین محاسبه ای به طور خاص با رویه های منسجمی ضروری می باشد . یک نوع از آن بعدا توصیف خواهد شد . برای رویه های مفصل کاربردی ، باید دستورالعمل های تولید کنندگان را اجرا کرد .

]۲۵[ مثالی که در فصل ۱۰ در مورد روش محاسبه خطاهای CT حالت ثابت در یک مدار قطع کننده اختلافی ژنراتور صورت گرفت شرایط حداقل عایق بندی CT را برای یک جدول همراه نشان می دهد ، که برای دستگاه قطع کننده مبدل قدرت با کلی قابل اجرا می باشد . این حقیقت که بعضی از موارد CT ممکن است در یک جریان مولد دلتا باشند با کاربرد اندکی و با پیچیدگی کمی معرفی می شود ولی محاسبه جریان هم ساده می باشد .

]۲۶[ مطالعه ای که بر اساس امکانات خاص تولید کنندگان برای افراد و نویسندگان خاص بوده است که مربوط به این زمینه اند نشان می دهد که شرایط حداقل برای عایق بندی CT در جدول همراه به کار می رود . این حقیقت که عایق بندی CT نوع قطع کننده باید با کمترین دریچه ضرایب چرخشی به کار رود این را ضروری
می سازد که سرعت بندی سیم پیچی کامل بالاتر از موارد سیم پیچی کامل مورد استفاده قبلی باشد .
انتخاب دامنه درصدی برای دستگاه های قطع کننده اختلافی

]۲۷[ دستگاه های قطع کننده اختلافی درصدی به طور کلی با دامنه های درصدی متفاوتی موجودند آنها ممکن است تنظیماتی داشته باشند تا جایی که دستگاه قطع کننده تنها هر یک از دامنه های متعدد را داشته باشد هدف از داشتن ویژگی های درصد دامنه جلوگیری از عملکرد نامطلوب دستگاه قطع کننده به خاطر ویژگی های عدم تعادل بین CT ها در طی نقایص خارجی ناشی از یک نوع تجمع عدم تعادلی به دلایل زیر می باشد ۱ – تغییر دریچه در مبدل قدرت ۲ – ناهماهنگی بین جریان CT و دریچه دستگاه قطع و سرعت آنها ۳ – تفاوت بین خطاهای موجود در CT و مولد مبدل قدرت . خیلی از مبدل های قدرت خطاهایی در CT یا طرف دیگر مبدل قدرت دارند خیلی از مبدل های قدرت دریچه هایی دارند که تغییر +X

درصدی را دارند که برای ضریب مبدل به کار می رود . این عمل برای انتخاب CT و ضرایب آن و دستگاه قطع کننده و دریچه های دستگاه قطع کننده خودکار و تعادل جریان ها در نیمه ضرایب تغییر دریچه ای می باشد . بر این اساس نامتعادل ترین چیزی که از این دلیل رخ می دهد X1 درصد می باشد . این حداکثر ضریب ناهماهنگی غیر قابل اجتناب بین جریان های CT و سرعت دریچه قطع کننده یکی از تفاوت های بین خطاهای CT است که باید آن را برای نقایص خارجی که خطاهای بیشتری تولید می کنند آنها را در نظر داشت . بهترین چیزی که ما انجام می دهیم محاسبه بر اساس جایگاه ثابت می باشد باید فرض کرد که همه سه ناهماهنگی موجود در همان جهت برای کسب حداکثر عدم تعادل ممکن کل می روند . سپس حداقل به این مقدار ۵% افزوده و مقدار کل جدید حداکثر دامنه درصد می باشد که باید مورد استفاده قرار گیرد .


تعداد صفحات : 42 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]