مقاله طراحی و اجرای مصاحبه و مشاهده و پرسشنامه درروش تحقیق
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  مقاله طراحی و اجرای مصاحبه و مشاهده و پرسشنامه درروش تحقیق

مقاله طراحی و اجرای مصاحبه و مشاهده و پرسشنامه درروش تحقیق

دانلود مقاله طراحی و اجرای مصاحبه و مشاهده و پرسشنامه درروش تحقیق دانلود نمونه پرسشنامه در روش تحقیق انواع پرسشنامه در روش تحقیق پرسشنامه روش تحقیق در علوم تربیتی مقاله در مورد روش تحقیق مقاله در مورد روش تحقیق در مدیریت مقاله روش تحقیق در مدیریت مقاله در مورد درس روش تحقیق دانلود مقاله روش تحقیق در مدیریت مقاله درباره روش تحقیق در مدیریت

Original design and implementation of interviews, observation and questionnaire survey procedure

تحقیق طراحی و اجرای مصاحبه و مشاهده و پرسشنامه درروش تحقیق

موضوع: طراحی و اجرای مصاحبه و مشاهده و پرسشنامه درروش تحقیق
توضیح: این فایل به صورت ورد و آماده ی پرینت می باشد.

مقدمه
همانطور که می دانید اطلاعات برای افراد مهمترین منبع تصمیم گیری می باشد و همچنین محرز است که مصاحبه ، پرسشنامه ابزارهای اصلی جمع آوری اطلاعات در تحقیقات می باشد که از طریق این ابزار اطلاعات تفصیلی (کمی و کیفی) مناسبی در اختیار پژوهشگر قرار می گیرد . در این میانمصاحبه و مشاهده و مسائل از آنجا که تا اندازه ای درگیر قضاوت فرد پژوهشگر راجع به موضوع مورد پژوهش می باشد دارای ظرافت خاصی می باشند در این گزارش بر آنیم تا جنبه هایی از مصاحبه و مشاهده و مسائل مربوط به آن را بررسی کنیم .

فصل اول
پرسشنامه «Quistionnaire»
۲-۱ جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه
پرسشنامه یکی دیگر از روش های جمع آوری اطلاعات در پژوهش زمینه یابی می باشد که پاسخ‌گو خود اجرای مصاحبه را بر عهده دارد و سؤالات تهیه شده را پاسخ می دهد و آن را به نشانی محقق پست می کند .
این روش جمع آوری اطلاعات می توان در مکانهای مختلف و به شیوه های متعدد انجام گیرد و باید سعی شود سؤالات بسیار واضح ومشخص باشد ، چون پاسخ دهنده خود نقش مصاحبه کننده را نیز بر عهده دارد . از آنجائیکه پرسشنامه جنبه خود اجرایی دارد می بایستی به گونه ای طراحی و اجرا شود که پاسخ گو را به جواب دادن ترغیب نماید ( ظهوری ، ۱۳۷۸)
در بسیاری از تحقیقات علمی بخصوص مواقعی که اندازه گیری مستقیم متغییر های مورد بررسی امکان پذیر نباشد ، ناگزیر باید برای بدست آوردن اطلاعات در باره کمیت و کیفیت صفات متغییر مورد تحقیق از طریق پرسشنامه اقدان کرد ( حسن بگلو ، ۱۳۸۲)

۳-۱ تعریف پرسشنامه :
پرسشنامه عبارت است از مجموعه ای از پرسشها که به صورت باز یا بسته ( دارای مقیاس ) طراحی شده اند تا وضعیت نگرش افراد را نسبت به یک واقعیت از طریق آن ارزیابی شود تکمیل آن می تواند به طریق مراجعه شخصی ، پستی یا تلفنی صورت گیرد ( خاکی ، ۱۳۷۹)
پرسشنامه مجموعه ای از سؤالات است که روی یک یا چند برگ یا یک دفترچه نوشته شود پرسشنامه در موارد زیر به کار می رود :
۱- مواردی که محقق به طور دقیق می داند که چه چیزی مورد نیاز است و چگونه متغیر های آن بایستی اندازه گیری شود .
۲- مواردی که امکان کسب داده ها با مصاحبه و مشاهده امکان پذیر نبوده ، دسترسی به منابع داده ها به طور مستقیم میسر نمی باشد .
۳- مواردی که تعداد آزمودنی ها زیاد باشد ( ظهوری ۱۳۷۸ )

۴-۱ طرح های مختلف پرسشنامه :‌
پرسشنامه به یکی از صورت های زیر طراحی می شود :
الف: پرسشنامه عادی : بهترین طریقه طراحی پرسشنامه است که به این صورت است که تعدادی سؤال به دنبال هم طرحی می شود و جاب آنها نیز به دوصورت است یا جواب بسته که پاسخگو جواب صحیح را انتخاب می کند و یا جواب باز است و پاسخگو در جای خالی وضع شده جواب را می نویسد . پرسشنامه عادی خود به دو صورت است :
۱- پرسشنامه با نام                 ۲- پرسشنامه بی نام
ب:‌ فهرست سؤالات :
سؤالات توسط پرسشگر مطرح می شود
و پاسخگو سؤال را جواب می دهد و پرسشگر آنرا می نویسد تجزیه و تحلیل این پرسشنامه بسیار مشکل می گردد ( ممکن است نوشت جوابها نیز به پاسخگو محول گردد )
ج) راهنمای مصاحبه :
این روش حد فاصله بین مصاحبه و پرسشنامه است عناوینی را که پرسشگر می بایستی پیرامون آنهااطلاعات وضع کند نوشته شده است و محقق به هر طریقی که صلاح بداند و موقعیت اقتضاء کند سؤالات را مطرح می کند . قابلیت انعطاف این روش بسیار بالا می باشد . ( نبوی ، ۱۳۷۱)

۵-۱ انواع اجرای پرسشنامه
۱-۵-۱ پرسشنامه حضوری
مزایا :
الف : برقراری روابط صمیمانه با پاسخ دهندگان به هنگام معرفی پژوهش
ب: انجام راهنمایی مورد نیاز پاسخ دهنده در هر مرحله
ج: گردآوری پرسشنامه ها بلافاصله پس از تکمیل ( شیرازی و صائبی ، ۱۳۸۱ )
د: تعداد برگشتی ها زیاد می شود
هـ : در مواردی که واحد های سازمانی به یکدیگر نزدیک بوده و امکان جمع آوری افراد در یک محل زیاد باشد روش مفیدی است .
معایب :
عیب این روش در پر هزینه بودن آن است بخصوص در مواردی که آزمودنی ها در منطقه وسیع جغرافیایی پراکنده باشد .
۲-۵-۱ پرسشنامه پستی
مزیت اسن روش این است که به علت عدم نیاز به تلفن و یا مراجعه شخصی به خصوصدر موارد پراکنده بودن آزمودنی ها در منطقه وسیع جغرافیایی ساده و ارزان است .
عیب این روش در کم بودن نرخ بازگشت پرسشنامه است که در نتیجه احتمال خطا را افزایش می‌دهد ( ظهوری ، ۱۳۷۸)

طراحی و اجرای مصاحبه و مشاهده و پرسشنامه درروش تحقیق

فهرست مطالب
عنوان                                         صفحه
فصل اول : پرسشنامه

۱-۱-مقدمه     ۱

۲-۱-جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه     ۲

۳-۱-تعریف پرسشنامه     ۲

۴-۱-طرحهای مختلف پرسشنامه     ۳

پرسشنامه عادی

فهرست سوالات

راهنمای مصاحبه

۵-۱-انواع اجرای پرسشنامه     ۴

پرسشنامه حضوری

پرسشنامه پستی

پرسشنامه الکترونیک

۶-۱-انواع پرسشنامه     ۵

۷-۱-رهنمودهایی برای طراحی     ۷

نگارش پرسشها

ظاهر کلی پرسشنامه

اصول اندازه گیری

۸-۱-اجرای مقدماتی پرسشنامه     ۹

فصل دوم : مصاحبه

۱-۲-جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه     ۱۱

۲-۲-تعریف مصاحبه     ۱۱

۳-۲-شرایط لازم برای مصاحبه     ۱۲

۴-۲-انواع مصاحبه     ۱۲

۵-۲-اشکال خاص مصاحبه     ۱۵

۶-۲-انواع مصاحبه     ۱۶

۷-۲-معایب مصاحبه     ۱۷

۸-۲-محدودیتهای مصاحبه     ۱۸

عوامل مربوط به مصاحبه کننده

عوامل مربوط به مصاحبه شونده

عوامل مربوط به موقعیت

۹-۲-نحوه ثبت اطلاعات در مصاحبه     ۱۹

۱۰-۲-انواع روشهای اجرای مصاحبه     ۲۰

۱۱-۲-نکاتی که رعایت‌ آنها اعتبار روش مصاحبه را بالا می برد .     ۲۰

فصل سوم : مشاهده

۱-۳-جمع آوری اطلاعات از طریق مشاهده     ۲۳

۲-۳-تعریف مشاهده     ۲۳

۳-۳-انواع مشاهده     ۲۴

۴-۳-عوامل مؤثر بر میزان دقت اطلاعات مشاهده شده     ۲۷

۵-۳-ثبت مشاهدات     ۲۷

۷-۳-نکات مورد توجه در مشاهده     ۲۸

۸-۳-مزایای مشاهده     ۲۹

۹-۳-معایب مشاهده     ۲۹

منابع و مأخذ     ۳۱


قیمت فایل : 3000 تومان | تعداد صفحات : 35 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]