مقاله سطح مربیگری
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما

مقاله سطح مربیگری

مقاله سطح مربیگری

دانلود مقاله سطح مربیگری – تحقیق و مقالات رشته تربیت بدنی

بخش اول : زیر بنای نظری پژوهش
مقدمه
هر پژوهشی مبتنی بر یافته ها و تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور می باشد که به استناد این یافته ها و مدارک موجود توسط محققین قبلی انجام می شود.
این فصل شامل دو بخش است:
بخش اول شامل مبانی نظری تحقیق می باشد و بخش دوم ادبیات پیشینه تحقیق را شامل می شود .
فرآیند ارتباطات و عناصر اساسی آن
در یک عبارت ساده، ارتباطات را می توان تبادل اطلاعات و انتقال معنی دانست (کتز و کان، ۱۹۶۹ ، به نقل از رضائیان ، ۱۳۸۳ ).  عناصر ارتباط را با بسط تعریف فوق در این جمله که می گوید: ارتباطات عبارت است ازانتقال اطلاعات از فرستنده به دریافت کننده،‌ به طوری که اطلاعات برای فرستنده و گیرنده قابل درک باشد،‌ در شکل ذیل می توان نشان داد (کنتز و دیگران، ۱۹۸۸، به نقل از رضائیان ، ۱۳۸۳).
در شکل فوق فقدان هر یک از عناصر موجب عدم برقراری ارتباط است. در تعریف جامع تری، می توان گفت: ارتباطات،‌ فرایندی است که اشخاص از طریق انتقال علائم پیام به دریافت معنی مبادرت می ورزند. ( رضائیان ، ۱۳۸۳)
ارتباطات عبارت است از انتقال اطلاعات از فرستنده به دریافت کننده، به طوری که اطلاعات برای فرستنده و گیرنده قابل درک مشابه باشد.( حقیقی، ۱۳۸۰).
ارتباطات عبارتست از مبادله ی اطلاعات بین دو یا چند نفر از طریق علائم مشترک به عبارت دیگر ارتباطات عبارتست از کلیه ی فعالیت های گفتاری، نوشتاری و کرداری( حرکتی) که برای انتقال معنی و مفهوم و یا اثر گذاری و نفوذ بر دیگران به کار گرفته می شود.( مقیمی، ۱۳۳۷۷)
« ارتباط عبارتست از عمل انتقال، اظهار، بیان و گفتگو بین یک فرد با فرد دیگر( مشبکی، ۱۳۸۰)
ارتباط عبارتست از: (انتقال مفاهیم، اطلاعات و معانی و احساس ها بین افراد در سازمان، با واسطه یا بدون واسطه)( حقیقی ۱۳۸۰)
ارتباط عبارتست از: «فرایند انتقال ارتباط، احساس ها، حافظه ها و فکرها در میان مردم» ( اسمیت۱، ۱۹۹۸، به نقل از مهربان ۱۳۷۹)
ارتباط عبارتست از : انتقال و تبادل اطلاعات، معانی و مفاهیم و احساس ها بین افراد در سازمان با واسطه یا بی واسطه( الوانی، ۱۳۶۹).
ارتباطات: یعنی برقراری مناسبات بین دو طرف، از طریق حس ادراک توسط یک فرد و ایجاد سرعت انتقال، درک و جوابگویی از طرف دیگر ( میرسپاسی، ۱۳۶۹)
ارتباطات عبارتست از: مبادله« اطلاعات و انتقال مفاهیم» که بصورت شفاهی، کتبی، یک طرفه و یا دو طرفه صورت می گیرد .   ( شعاع ،۱۳۷۷)
بنیین و نانسن[۱]   اظهار داشتند که فراهم آوردن معنا از طریق ارتباطات، یکی از چهار راهبرد مهم رهبری است. ارتباط موثر با افراد و درک انگیزه های آنان باعث توفیق مدیریت در انجام وظیفه رهبری، هدایت و غیره خواهد شد. ارتباط صحیح تنها راهی است که افراد مختلف می توانند به درک متقابل برسند(ترجمه فهیم دوین،۱۳۸۱).
ارتباط مکانیسمی است که روابط انسانی بر اساس آن به وجود می آید و تمام مظاهر فکری و وسایل انتقال و حفظ آن ها در زمان و مکان بر پایه ی آن توسعه پیدا می کند. ارتباط عبارتست از :« انتقال اطلاعات با وسایل ارتباطی گوناگون از یک نقطه، یک شخص با یک دستگاه به دیگری»( نسل لانگلی و مشل شین [۲]  ، ۱۹۸۶ به نقل از مشبکی، ۱۳۸۰).
ارتباطات مجموعه ای از مهارت هاست. اما مهم ترین آن ها درک نقطه نظرهای طرف مقابل و تفهیم نقطه نظرهای خویش است.چنانچه ارتباط به صورت صحیح انجام نشود، باعث ایجاد نابسامانی دررسیدن به هدف خواهد شد. بنابراین ریشه ی مشکلات فردی، سازمانی و اجتماعی را می توان در کمبود ارتباطات مؤثر و سوء تعبیرها و تفسیرهای ارتباط جستجو کرد.پس می توان گفت که برقراری ارتباط صحیح به دلایل متعددی برای مربیان ضروری است که از آن جمله:هماهنگ کردن و تنظیم وقت خود، انجام وظایف، برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت، رهبری و کنترل تیم به نحوه ی مؤثر.(رضائیان،۱۳۷۹)

عناصر ارتباطی عبارتند از:
۱- فرستنده (منبع): فرستنده پیام، آغاز کننده ارتباط است که معمولاً تماس را جهت انتقال اطلاعات و مفهوم آن به دریافت کننده شروع می کند.
۲- گیرنده (مقصد): شخصی است که پیام را دریافت کرده و استنباطی از آن می کند، اگر استنباط گیرنده با مقصود فرستنده یکی نباشد پیام دریافت نشده است.
۳- مفهوم ذهنی پیام: فکر و اندیشه ای است که باید به گیرنده منتقل شود.
۴- مفهوم عینی پیام: پیام به یک سری علائم تبدیل می گردد و به صورت خبر، نکته یا موضوعی به گیرنده انتقال می یابد.
۵- ارسال پیام: وسیله و طریقه ارسال پیام را کانال گویند (مانند هوا برای انتقال کلام، کاغذ جهت ارسال نامه،‌ امواج الکترومغناطیس در انعکاس تصویر). هر چند بعضی از صاحبنظران میان پیام و کانال ارسال آن، تفاوت قائلند، ولی پیام و کانال ارتباطی آنچنان در هم آمیخته اند که در اغلب موارد تفکیک ناپذیرند. نکته مهم در کارآیی و اثر بخشی ارتباط،‌ متناسب بودن کانال برای ارسال پیام است.
۶- دریافت پیام: پیام،‌ توسط گیرنده یا گیرندگان دریافت می شود. استنباط و ادراک گیرنده پیام نقش بسیار مهمی در برقراری ارتباط دارد.
۷- تبدیل پیام به مفهوم ذهنی: فرایندی است که گیرنده بر اساس آن، پیام را به اطلاعات مورد نظر فرستنده تفسیر می نماید،‌ این تفسیر بر مبنای تجربه گذشته گیرنده،‌ تفسیر فرد از علائم، انتظارات و مقاصد دو طرف (فرستنده و گیرنده) از پیام انجام می شود.
۸- درک پیام: گیرنده، پس از ایجاد مفهومی ذهنی برای خود، پیام را درک می کند.
۹- پارازیت (استونر [۳]،‌ ۱۹۸۳، به نقل از رضائیان ، ۱۳۸۳ ): عبارت است از عواملی که موجب اخلال یا نامفهومی پیام است یا صورت دیگری از تداخل در ارتباط. دخالت عامل پارازیت ممکن است به دلایل ذیل باشد:
۱-۹ : فرستنده،‌ پیام را به درستی ادا نکند.
۲-۹ : پیام تحریف شده باشد.
۳-۹ : صداهایی از محیط در آن اثر گذاشته باشد.
۴-۹ : بی توجهی گیرنده به پیامی که دریافت کرده است.
۵-۹ : عدم دقت گیرنده در تفسیر پیام.
۱۰- بازخورد  : ابراز نظر و واکنش های گیرنده درباره پیام و انتقال آن به فرستنده را گویند . بازخورد، درجه اثر بخشی و کارآیی ارتباط را نشان می دهد. همچنین کمبودها و نارسایی های ارتباطی را بیان می کند،‌ در این صورت،‌ بازخورد به رفع اشکالات و بهسازی ارتباطات کمک می نماید. (  رضائیان ، ۱۳۸۳).

انواع ارتباطات
ارتباطات را از جهات متفاوتی می توان طبقه بندی کرد. اگر بخواهیم ارتباطات را از نظر عکس العمل در محیط استقرار،‌ بررسی کنیم، از طبقه بندی ذیل استفاده می کنیم:
الف- ارتباطات یک جانبه : اگر عکسل العمل گیرنده نسبت به پیام ابراز نشود،‌ آن را از ارتباط یک جانبه گویند.
ب- ارتباطات دوجانبه: چنانچه، محیط استقرار به گونه ای باشد که گیرنده عملاً عکس العمل ها و نظرهای خود را درباره محتوای پیام به اطلاع فرستنده برساند، به آن ارتباط دوجانبه گویند.
پژوهش های انجام شده (لِویت [۴]، ۱۹۶۴،به نقل ازرضائیان،۱۳۸۳) در این دو مورد حاکی است که:
۱- ارتباط یک جانبه، سریعتر و کار فرستنده پیام آسانتر است.
۲- ارتباط دو جانبه، از دقت بیشتری برخوردار است ،‌ چون در نتیجه عمل بازخور، فرستنده امکان بررسی مجدد پیام را می یابد و آن را با دقت بیشتر برای گیرنده ارسال می کند. همچنین، در ارتباطات دو جانبه، گیرنده احساس اطمینان بیشتری به تأثیر قضاوتها و ارزش های پیشنهادی خود پیدا می کند.
۳- در ارتباطات یک جانبه ، به علت دقت کمتر ، پارازیت و سردرگمی بیشتری دیده می شود ، بنابراین جهت پرهیز از این امر ، تا سر حد امکان از قبل برای این ارتباط ، باید برنامه ریزی گردد.
۴- در ارتباطات یک جانبه، فرستنده آسانتر می تواند اشتباهات خود را مخفی نماید.
۵- در مواردی که امور هنوز برنامه ریزی نشده و به روال عادی در نیامده اند، ارتباط دو جانبه وسیله موثرتری است و قدرت نفوذ بیشتری دارد، ولی پس از آنکه امور برنامه ریزی شد و حالت عادی و یکنواختی یافت،‌ اثر ارتباط دوجانبه به میزان قابل ملاحظه ای کاهش می یابد و از آنجایی که تصمیم های برنامه ریزی نشده بیشتر در سطوح عالی مدیریت است،‌ امور جاری بیشتر در سطوح عملیاتی سازمان وجود دارد. شاید بتوان نتیجه گیری کرد که ارتباطات دوجانبه، برای اتخاذ تصمیم در سطوح عالی مدیریت مناسبتر و مؤثرتر است.
۶- بعضی از صاحب نظران، معتقدند که ارتباط یک جانبه هنگامی مناسب و موثر است که فرستنده و گیرنده با پیام آشنا باشند، یعنی پیام حالت یکنواخت و تکراری داشته باشد، نظم و ترتیب در ارتباط ها با اهمیت تلقی گردد و تعلیق واکنش های افراد مورد نظر باشد (استونر، ۱۹۸۳ ، به نقل از رضائیان ، ۱۳۸۳).
فرستنده ای مؤثر است که،‌ عوامل محیطی را مورد بررسی قرار داده و اطمینان حاصل کند که پیام دریافت شده است.

ارتباطات افقی، عمودی و مورب
ارتباطات، از نظر جهتی که پیام در سطوح سازمانی طی می کند به سه دسته تقسیم می شوند:
۱- ارتباطات افقی: این نوع ارتباط، معمولاً به صورت الگوهای جریان کار در یک سازمان و در میان اعضای گروه های کاری، اعضای بخشهای مختلف و همچنین اعضای صف و ستاد برقرار است که از نظر روانی موجب افزایش روحیه در بین اعضای سازمان می گردد. منظور از ارتباطات افقی، به وجود آوردن کانالی برای هماهنگی و حل مسائل سازمانی است. از این طریق اعضای سازمان به برقراری ارتباط با همردیفان خود موفق می گردند. با این حال، ارتباطات افقی محدودیتهایی دارد، زمانی که به این نوع هماهنگی ها نیازی نیست،‌ همبستگی گروهی حاصل از ارتباطات افقی بین همکاران، ممکن است دردسر درست کند. از معایب دیگر این نوع ارتباط، ایجاد علایق مشترک بین افراد سازمانی همسطح، و بی توجهی آنان به مشکلات پیش آمده برای دیگر سطوح سازمانی است که اثر نامطلوبی بر سیستم کنترل و نظارت گذاشته، موقعیت کنترل کننده را متزلزل می سازد.
۲- ارتباطات عمودی: ارتباطات عمودی، شامل ارتباطات از بالا به پایین و از پایین به بالای احکام زنجیره ای سازمان است.
الف- ارتباطات از بالا به پایین: ارتباطات متمایل به پایین،‌ از مدیریت عالی شروع می شود و از طریق سطوح مدیریت به کارگران خط تولید و کارکنان منتهی می گردد.
ب- ارتباطات از پایین به بالا: ارتباطات متمایل به بالا،‌ عرضه اطلاعات به بالاترین سطح را در سطوح پایین سازمان مطرح می نماید. این نوع ارتباط، شامل گزارش پیشرفت،‌ پیشنهادها، توضیحات، تقاضا برای کمک و تصمیم گیری است (همو [۵]، به نقل از رضائیان ، ۱۳۸۳).
۳- ارتباطات مورب: در مقابل ارتباطات افقی (بین همردیفان) و عمودی (بین مافوق و زیردست)، ارتباطات مورب نیز وجود دارد. در ارتباطات مورب،‌ پیام در دو سطح مختلف از سلسله مراتب سازمانی یا خارج از سلسله مراتب اداری مبادله می شود،‌ این نوع ارتباط،‌ به منظور هماهنگی،‌ یکی کردن و جامعیت ارتباطات افقی است.

ارتباط میان افراد
فرایند تبادل اطلاع و انتقال معنی میان دو نفر با درون یک گروه کوچک را ارتباط میان افراد گویند‌(گلوک[۷] ، ۱۹۷۷، ص ۲۳۸ ، به نقل از رضائیان ، ۱۳۸۳).
مطالعه ارتباطات میان افراد، پیچیده است و عناصر ذیل را در بر دارد:
۱- مختصات روانی، اجتماعی و فرهنگی افراد در سازمان.
۲- ماهیت زبان و مسائل مفهومی آن.
۳- ساختارهای رسمی و اجتماعی سازمان.
۴- رویه های ارتباطی نظیر صحبت کردن، نوشتن، و سایر صورت های انتقال به کمک تصویر و رفتار.
اما با توجه به اینکه هر یک از ما دنیای اطراف خود را به شکل مخصوص به خود درک می کنیم، به همین دلیل درک وضعیت های بحرانی افراد دیگر که در ارتباط با آنها هستیم، برایمان مشکل است، بنابراین،‌ باید کانال های ارتباطی را شناخت ( رضائیان ، ۱۳۸۳).

موانع ارتباطات میان افراد و چگونگی غلبه بر آنها
مانع ارتباطی عبارت است از هر نوع عامل یا علتی که در راه ارسال یا درک پیام اختلال ایجاد کند. موانع ارتباطی را می توانیم به دو گروه موانع خارجی و موانع داخلی تقسیم کنیم. موانع خارجی به عوامل فیزیکی اطلاق می شوند که در محیط خارج بر فرایند ارتباطی اثر می گذارد و آن را مختل می سازند. عوامل خارجی مانند سر و صدا، گرما، نور، و … می توانند جزء موانع خارجی به شمار آیند. به عنوان مثال هنگامی که به علت وجود پارازیت، صدای فرستنده رادیویی به گوش نمی رسد،‌ یا زمانی که به علت قطع خطوط تلفن ارتباط قطع می شود، عوامل خارجی مانع ایجاد ارتباط شده اند. موانع داخلی عبارت اند از عوامل درونی که بر اجزای مختلف فرایند ارتباطی، به طور داخلی اثر و جریان ارتباط را قطع می کنند. احساسات و عواطف افراد، ادراکات و استنباط های آنان، طرز تلقی و نگرش هایشان، همه می توانند عوامل درونی باشند و جریان ارتباطی را مختل سازند. مثلاً هنگامی که گیرنده پیام با پیش داوری خود نسبت به فرستنده پیام، مفهوم پیام او را به گونه ای خاص، که منظور او نیست، تعبیر و استنباط می کند مانعی درونی باعث اختلال در درک پیام شده است. به طور کلی مانع ارتباطی را می توانیم در هر جزء از اجزای الگوی ارتباطی مشاهده کنیم. مثلاً فرستنده پیام ممکن است با انتخاب و به کارگیری عبارات مبهم و چندپهلو، یا آهسته و نامفهوم سخن گفتن، در راه ارتباط ایجاد مانع کند. همچنین گیرنده پیام نیز ممکن است بر اساس تجربیات و آموخته های قبلی خود پیام را به صورتی خاص، که با مقصود فرستنده مطابقت نداشته باشد، درک کند. به همین ترتیب هرگاه پیام گویای مفهومی مشترک بین گیرنده و فرستنده نباشد و وحدت معنی را میان آنان حاصل نسازد، مانعی در راه ارتباط ایجاد می شود. به کارگیری وسایل نامناسب برای انتقال مفهوم نیز از جمله موانع ارتباطی است. مثلاً هنگامی که مدیر یک کارخانه برای کارگران ساده به زبان فنی سخنرانی می کند، در راه انتقال پیام مانعی ایجاد می شود. یا زمانی که برای کسی که سواد خواندن ندارد، به وسیله نامه مطلبی ارسال می شود، پیام دریافت نمی شود.

موانع ذاتی ارتباطات میان افراد به طور عمده عبارتند از:
۱- ادراکی (شناختی): هر فرد، حوادث مربوط به خود را  بر حسب زمینه فرهنگی،‌اجتماعی و روانی مختص به خودش درک می کند، بنابراین، هنگام برقراری ارتباط، هر کسی به تصور خود از حادثه رجوع کرده و در نتیجه موجب پیدایش موانع ارتباطی می شود.
۲- اجتماعی: افراد به نقش خود در سازمانهای اجتماعی خو گرفته اند، چنان که مجموع لغات، اصطلاحات و محدودیت های گروه اجتماعی، بر رفتار و نیازهای اجتماعی متفاوت آنها در برقرار کردن ارتباطات اثر گذارده، نوع ارتباط را مشکل می سازد.
۳- ارزش های فرهنگی: خصوصیات فرهنگی متفاوت میان دو قشر، خود نوعی مشکل ارتباطی است،  برای مثال موانع روابط ارتباطی بین مدیریت و کارگران، به دلیل فرهنگ حاکم بر هر قشر آنقدر بزرگ است که نظر بی طرف را به حیرت وا می دارد.
۴- معانی (زبان): مسائل مربوط به معانی، غالباً در تفسیر اسناد مکتوب پیش می آید. مفهوم ضمنی این امر برای مدیر، آن است که خط مشی و رویه های مکتوب به توجه خاص و احتمالاً تفسیر دوره ای شفاهی نیاز دارد.
۵- اثر انگیزه: مسائل روانی از قبیل هیجانات، خشم، درد و خوشحالی بر تفسیر ما از پیام اثر می گذارد،‌ برای مثال اگر ما توقع دریافت یا شنیدن امر خاصی را داشته باشیم، این انتظار بر دریافت پیام تأثیر می گذارد،‌ یا اینکه اگر پیامی را که متعارض با دانش و عقیده ماست دریافت کنیم، معمولاً ممکن است برای اجتناب از تشویش ذهنی، آن را نادیده بگیریم.
۶- ارزیابی منابع: آیا منبع پیام قابل اعتماد است؟ آیا به واسطه خود پیام می توان منبع آن را معتبر دانست و پیام را پذیرفت؟ این گونه ارزیابیها و تردیدها نسبت به منبع پیام در برقراری ارتباط اختلال ایجاد می کند.
۷- علائم غیر شفاهی و متناقض: کیفیت صدا، بیان فیزیکی،‌ وضعیت جسمانی، می تواند به ارتباط کمک کند، یا آن را به تأخیر اندازد.
۸- پارازیت: هر ابزار ارتباطی،‌ ضعف هایی دارد، عبارات بی سرو ته و ساخت ضعیف جملات در ارتباط کتبی، یا توهمات و محدودیت های بیانی در ارتباط شفاهی، موجب اخلال و در نتیجه ارتباط غیر مؤثر می گردد. همچنین کانال های ارتباطی میان افراد، نظیر کانال های فیزیکی، الکترونیکی و غیره ممکن است پیام را مخدوش کرده یا پارازیت به آنها بدهد. ( رضائیان ، ۱۳۸۳).

روش های بهبود پیام و حذف موانع ارتباطی
۱- استفاده از بازخور به معنی بازگشت نتیجه پیام به فرستنده پیام است تا از وضعیت ارسال پیام و نحوه دریافت و درک آن آگاه شود.
۲- افشا، به معنی دادن اطلاعات مربوط و معتبر درباره فرستند پیام، به گیرندگان.
۳- تشریح پیام.
۴- استفاده از ارتباطات شفاهی (رو در رو) نسبت به ارتباطات کتبی از دقت بیشتری برخوردارند.
۵- آگاهی از علائم ارتباط و مهم تر از همه استفاده از زبان ساده و همه کس فهم،‌ به حذف موانع ارتباطی کمک می نماید.

چگونگی حذف موانع ارتباطی در سازمان
معمولاً در هر سازمان، مدارهای ارتباطی متعدد و متنوعی وجود دارد که اغلب به هم پیوسته و مرتبط هستند و موجب پیچیدگی ارتباطات گشته و در نتیجه امکان سوء تعبیر و تفسیر را می افزاید. به منظور حذف موانع ارتباطی سازمان، ابتدا باید فرایند پیچیده ارتباطی و صحت تشریح علائم را شناخت، ضمن آنکه در جهت به حداقل رساندن سوء تفاهم، باید در فهم و تفسیر موانع اصلی ارتباطات نیز کوشید. توجه به موارد زیر در حذف موانع ارتباطی مفید است:
۱- درجه اثر بخشی و کارآیی کمبودها و نارسایی های سیستم ارتباطی را با استفاده از بازخور می توان بهبود بخشید.
۲- در مطالعه ارتباطات بین افراد باید به عوامل روانی، فرهنگی، معانی و غیره توجه نمود.
۳- موانع عمده ارتباطات بین افراد: تمایز ادراکی،‌ ارزش های فرهنگی،‌ معانی (زبان)، انگیزه ها و پارازیت است.
۴- ارتباطات دوجانبه و سیستم بازخور بهترین شیوه حذف موانع ارتباطی است.
۵- شناخت فرایند پیچیده اصلی ارتباطی،‌ شناخت علائم و سمبل ها، فهم و تشریح ارتباطات را آسان می سازد.

نقش ادراک در ارتباطات
آدمی محرک ها و موقعیت های پیرامون خود را درک می کند، بدین معنی که آنها را دریافت، احساس، و تعبیر و تفسیر می کند و نقشی از آنها در ذهن خود به وجود می آورد. به جهت این که پیام در الگوی ارتباطی عاملی مرتبط با گیرنده و فرستنده پیام، و به عنوان محرکی بر هر دوی آنها مؤثر است، مسئله ادراک در ارتباطات مهم و در خور بررسی است. نکات عمده ای که در مورد ادراک و نقش آن در ارتباطات و ایجاد مانع ارتباطی قابل بیان اند، عبارت اند از:
۱- به علت آن که افراد موقعیت و محرک های پیرامون خود را تعبیر و تفسیر می کنند، این امکان وجود دارد که از پدیده ای واحد ادراکاتی متفاوت حاصل شود. این امر در ارتباطات می تواند باعث درک پیامی واحد به گونه های مختلف شود. مثلاً کلمه آفرین برای یک شاگرد مدرسه نشان دهنده توفیق اوست، اما همین کلمه برای یک بزرگسال در سازمان این معنا را ندارد.
۲- آموخته ها و تجربه های قبلی فرد بر ادراک او اثر می گذارند. کارگری که به تجربه آموخته است، مدیران در ابتدای ورودشان به دادن وعده و وعید می پردازند، سخنان آنان را با بی اعتمادی پذیرا می شود.
۳- انسان آنچه را تهدید کننده، ناخوشایند، و غیر قابل قبول باشد درک نمی کند و نادیده می گیرد. مثلاً کارمندی که نتیجه ارزشیابی او ضعیف ذکر شده است از درک آن ناتوان می ماند و یا دستوراتی که با معتقدات فرد در تضادند نادیده انگاشته می شوند.
۴- انسان در هر لحظه با محرک های مختلف مواجه است، اما در جریان ادراک، یک یا چند محرک خاص مورد توجه او واقع می شوند. به عبارت دیگر فرد از میان محرک ها برای ادراک، محرکهایی را انتخاب می کند که به این امر گزینش ادراکی گفته می شود. گزینش ادراکی تحت تأثیر عواملی چون میزان شدت، تکرار، تازگی و تحرک محرک قرار دارد و تجربه و انگیزش و شخصیت نیز بر آن اثر می گذارند. مثلاً صدای بلند سخنران از طریق بلندگو، حروف درشت یک خبر روزنامه، یا تکرار یک پیام، باعث می شود توجه ما از میان عوامل مختلف به آنها جلب شود.
۵- گاهی اوقات انسان از پدیده ها، ادراکی کلیشه ای دارد، بدین معنا که آنها را در طبقاتی قرار می دهد و همه را یکسان تلقی می کند. مثلاً همه حسابداران را کارکنانی دقیق و محتاط، یا همه مدیران را افرادی خشک و خشن فرض می کند. این امر در ارتباطات موجب می شود که پیام دریافت شده از این افراد تحت تاثیر خصوصیات تعمیم داده شده در مورد آنان قرار بگیرد و به درستی درک نشود.
۶- هرگاه ادراک یک خصوصیت، سایر خصوصیت ها را تحت الشعاع قرار دهد انسان دچار خطایی می شود که به آن خطای هاله ای می گوییم. مثلاً زمانی که بد خط بودن فرد را به عنوان یک خصوصیت منفی به سایر خصوصیات او تعمیم می دهیم و وی را از سایر جهات نیز منفی ارزیابی کنیم، دچار خطای هاله ای شده ایم. در ارتباطات نیز خطای هاله ای در گیرنده پیام موجب عدم ایجاد ارتباط صحیح می شود. هنگامی که مدیری پس از دریافت گزارش در مورد یکی از کارکنان، به علت وجود یک نکته منفی سایر خصوصیات مثبت را نادیده می گیرد، به علت خطای هاله ای در انتقال اطلاعات و ایجاد ارتباط دچار اشکال شده است.
۷- فرد ممکن است چیزی را درک کند که انتظار دارد، نه آنچه که واقعاً وجود دارد. به عبارت زیر توجه کنید:

« مؤسسه پژوهش ها و تخفیفات کاربردی در بخش صنعت».
از آن جایی که انتظار داریم پس از واژه پژوهش، تحقیق قرار داشته باشد، واژه تحقیقات را غالباً تخفیفات می خوانیم. البته این امر در ارتباطات می تواند باعث اصلاح پاره ای اغلاط املایی و تحریری شود و گیرنده پیام به قرینه، بعضی از اشتباهات را اصلاح کند.
۸- انسان پس از دریافت داده های مختلف آنها را در قالب های ذهنی خاصی قرار می دهد و درک می کند. مثلاً بخشنامه ای که برخی جملات آن به طور کامل تکثیر نشده است، پس از دریافت به وسیله کارکنان، بر اساس قالب های ذهنی آنان که حاصل تجربیات و یادگیریهای قبلی آنهاست، تکمیل و درک می شود یا نامه های یکنواخت و منفی سازمان در پاسخ به شکایات کارکنان و ارباب رجوع باعث می شود هر نامه ای، که از طرف سازمان در پاسخ به شکایات کارکنان و ارباب رجوع باعث می شود هر نامه ای، که از طرف سازمان در پاسخ به شکایات صادر شود، بدون خواندن کامل با محتوای منفی مورد استنباط قرار می گیرد ( رضائیان ، ۱۳۷۹).

مهارت های ارتباطی و مؤلفه های آن
الف) مهارت کلامی   ب) مهارت بازخورد    ج) مهارت شنود موثر
الف) مهارت کلامی:
تعاریفی که ارتباط کلامی ارائه شده به ۲ دسته تقسیم می شود:
تعاریفی که ارتباط کلامی را معادل با گفتار و نوشتار می دانند.
تعاریف دسته ی دوم، تنها بر جنبه بر شفاهی( گفتاری) توجه دارند و ارتباط کلامی را معادل با واژه COMMUNICATION می دانند.( تامسون  [۸] ،۱۹۹۶،به نقل از فهیم دوین،۱۳۸۴).
ارتباطات کلامی( شفاهی) ابزار قدرتمندی در انتقال افکار خود و درک دیگران، نه تنها در معاملات و مباحثان، بلکه در کلیه موقعیت ها می باشد. در ارتباطات شفاهی، ایجاز و فشردکی آن یکی از لوازم اساسی است. ارتباطات شفاهی، چنانچه رو در رو انجام شود، عوامل دیگری از قبیل حرکات چشم، سر و دست، بدن و … نیز در ارسال پیام ایفای نقش به عهده می گیرند.
از جمله مزایای ارتباط شفاهی، ساده و مستقیم بودن آن و با وقت و هزینه ی کم انجام شدن آن می باشد. ارتباطات شفاهی تقریبا کاغذ بازی ندارد و محبت و رفاقت بین افراد تیم به وجود می آورد و احساس تعلق به تیم را افزایش داده و سوء برداشت های نادرست از ارتباطات را تقلیل می دهد. علیرغم محاسن ذکر شده این نوع ارتباط دارای معایبی نیز می باشد.از جمله: تحریف پیام در عبور از سلسله مراتب سازمانی، عملکرد ضعیف در صورت پراکندگی جغرافیایی سازمان، استنباط پیام بر اساس برداشت شخصی فرستنده و گیرنده را می توان نام برد( فخیمی، ۱۳۷۹)

فهرست مطالب
مقدمه. ۲
بیان مسئله: ۳
ضرورت و اهمیت تحقیق.. ۶
اهداف تحقیق: ۸
الف)هدف کلی : ۸
ب)اهداف ویژه: ۸
فرضیه های پژوهش: ۸
پیش فرض های پژوهش: ۹
محدودیت های تحقیق: ۹
واژه ها و اصطلاحات: ۱۰
الف) تعاریف نظری.. ۱۰
ب) تعاریف عملیاتی: ۱۱
مهارت شنود مؤثر: ۱۱
مربی درجه C:  ۱۱
مربی درجه B  :   ۱۲
مربی درجه A :     ۱۲
بخش اول : زیر بنای نظری پژوهش… ۱۵
مقدمه. ۱۵
فرآیند ارتباطات و عناصر اساسی آن.. ۱۵
عناصر ارتباطی عبارتند از: ۱۷
انواع ارتباطات.. ۱۸
ارتباطات افقی، عمودی و مورب.. ۱۹
ارتباط میان افراد. ۲۰
موانع ارتباطات میان افراد و چگونگی غلبه بر آنها ۲۱
موانع ذاتی ارتباطات میان افراد به طور عمده عبارتند از: ۲۲
روش های بهبود پیام و حذف موانع ارتباطی.. ۲۳
چگونگی حذف موانع ارتباطی در سازمان.. ۲۳
نقش ادراک در ارتباطات.. ۲۴
مهارت های ارتباطی و مؤلفه های آن.. ۲۵
الف) مهارت کلامی: ۲۵
اهمیت مهارت کلامی.. ۲۶
ب) مهارت باز خورد: ۲۶
اهمیت مهارت بازخورد. ۲۷
ج) مهارت شنود مؤثر: ۲۸
سبک های سه گانه شنود: ۲۹
مربی گری.. ۳۱
انتخاب حرفه ی مربی گری.. ۳۲
مزایا و موانع مربی گری.. ۳۳
آموزش و مربی گری.. ۳۳
مسئولیت های مربی گری.. ۳۴
احراز پست مربی گری.. ۳۶
فلسفه مربی گری (انگیزه مربی گری ): ۳۶
جنبه های مهم ارتباط ( بین ورزشکار و مربی )‌. ۳۸
گوش کردن.. ۳۸
انتقال پیام. ۳۹
تمرکز روی نقاط مثبت.. ۴۱
احترام گذاشتن و مورد احترام بودن.. ۴۴
ایجاد و حفظ اعتماد. ۴۵
نمایش شفقت.. ۴۶
بخش دوم : ادبیات پیشینه. ۴۸
الف) تحقیقات انجام شده در داخل کشور. ۴۸
ب) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. ۵۰
مقدمه: ۵۴
روش تحقیق: ۵۴
جامعه آماری : ۵۴
نمونه آماری: ۵۵
متغیرهای تحقیق: ۵۵
روش جمع آوری اطلاعات: ۵۶
مقدمه : ۵۹
بخش اول:آمارتوصیفی.. ۶۰
مدرک تحصیلی : ۶۰
سن : ۶۱
سطح مربی گری : ۶۲
سابقه مربی گری : ۶۳
رده مربی گری : ۶۴
درجه مربی گری : ۶۵
مهارت ارتباطی : ۶۶
مهارت بازخورد : ۶۸
مهارت شنود موثر: ۷۰
مهارت کلامی : ۷۲
بخش دوم : آمار استنباطی.. ۷۴
مقدمه : ۸۵
خلاصه پژوهش : ۸۵
یافته های پژوهش : ۸۶
نتیجه گیری کلی : ۸۷
پیشنهاداتی مبتنی بر یافته های پژوهش: ۸۸
منابع فارسی : ۸۹
منابع لاتین.. ۹۱
پرسشنامه مهارت های ارتباطی.. ۹۴


منابع فارسی :
– اقتدرای , علیمحمد (۱۳۷۰) .و سازمان مدیریت . تهران : انتشارات مولوی
– الوانی , سید مهدی ( ۱۳۶۹) . مدیریت عمومی . تهران : انتشارات نشر نی
– الوانی , سید مهدی (۱۳۷۲) . مدیریت عمومی . تهران : انتشارات نشر نی
– اندروز و هر شل ( ۱۹۷۷ ) . سازمان مدیریت : رویکرد پژوهشی . ترجمه : مقیمی , سید محمد          ( ۱۳۷۷) . تهران :‌انتشارات ترمه
– پورسلیمان , علی (۱۳۷۸). « بررسی نظر دبیران درباره وضعیت ارتباطات اثر بخش مدیران مرد مدارس متوسطه تهران » ( مقاله کارشناسی ارشد ) تهران : دانشگاه آزاد اسلامی , واحد علوم و تحقیقات .
– پی رابینز , استیفن (۱۳۸۴) . مدیریت رفتار سازمانی . ترجمه و تألیف : فرزاد امیدواران – انتشارات موسسه کتاب مهربان نشر .
– ترنس آر ,‌میچل (۱۳۷۷) . مردم در سازمانها زمینه رفتار سازمانی , ترجمه : دکتر حسین شکر کن .انتشارات  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .
– چراغ پور , جلال (۱۳۶۵). اصول آموزش و مربیگری در فوتبال ,انتشارات اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش .
– دبورا آ . وست , چارلزآ . بوچر(۱۳۷۶). مبانی تربیت بدنی و ورزش . ترجمه : احمد آ‎زاد تهران : انتشارات کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران .
– رابینز , استیفن (۱۹۹۸) . مهارت های ارتباطی برای مدیران , ترجمه :‌گیوریان ,‌محمد(۱۳۸۰) مجله مدیریت شماره های ۵۶ و ۵۵
– رضائیان , علی (۱۳۸۳) . اصول مدیریت .تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ( سمت )
– رضائیان , علی (۱۳۸۳) . مدیریت رفتار سازمانی موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
– رضائیان , علی(۱۳۸۴).مدیریت رفتارسازمانی ( مفاهیم نظریه ها و کاربردها ).موسسه انتشارات وچاپ دانشگاه تهران .
– رضائی , جواد( ۱۳۸۰) . شناسایی نقش مهارت های ارتباطی و تأثیر آن در افزایش ارتباطات , سازمانی مدیران در وزارتخانه ها.« مقاله کارشناسی ارشد » تهران : دانشکده مدیریت و امور اداری واحد دانشگاه تهران .
– رئوفی ,محمد حسین (۱۳۷۸) . مدیریت عمومی و آموزش . مشهد : انتشارات دانشگاه فردوسی
فهیمه دوین , حسن (۱۳۸۴) . « بررسی رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی با راهبردهای مدیریت تعارض بین مدیران آموزشی و اجرایی دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های ایران » رساله دکتری . تهران : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات .
-قزل سفلو, حسین (۱۳۸۱). روان شناسی فوتبال ، ساری : انتشارات مهر ساجده .
-کوثری, عادل (۱۳۸۰) « مطالعه و بررسی فرایند و شیوه های اصلی ارتباطات و شبکه های ارتباطی و تأثیر آن بر کارآیی در سازمان تأمین اجتماعی » (مقاله کارشناسی ارشد) واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران.
– کول , کریس ( ۱۳۷۶) کلید طلائی ارتباطات . ترجمه : محمدرضا ال یاسین . تهران : انتشارات هامون ج- محب علی , رضا (۱۳۷۲). « بررسی نظام ارتباطات در سازمان های صنعتی ایران » . (رساله دکتری ) دانشگاه مدیریت دانشگاه تهران .
– مشکی ,‌اصغر ( ۱۳۸۰) مدیریت رفتار سازمانی و تحلیل کاربردی , ارزشی از رفتار سازمانی . تهران : انتشارات ترمه
-مرتضوی نصیری , علی ( ۱۳۷۰) ,« بررسی ارتباطات رسمی سازمانی در ادارات آموزش و پرورش نواحی شهرهای اصفهان و مشهد ( مقاله کارشناسی ارشد ) . دانشکده مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد .
– مقیمی , سید محمد ( ۱۳۷۷) . سازمان و مدیریت رویکرد پژوهشی . تهران . انتشارات ترمه
– میرسپاسی , ناصر (۱۳۶۹) . مدیریت روابط انسانی و روابط کار . تهران : نشر نقش جهان
– میر کمالی , سید محمد ( ۱۳۷۳) . رهبری و مدیریت آموزشی . تهران : نشر ورامین .
– مهربان , حمید (۱۳۷۹)رابطه مهارت های ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه مشهد . ( مقاله کارشناسی ارشد ) . دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد .
– یوسفی , ابوالفضل ( ۱۳۷۴), بررسی موانع ارتباطی موجود میان دبیران و مدیران از دیدگاه دبیران مدارس راهنمایی شهرستان قم ( مقاله کارشناسی ارشد ) . دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب .
– لینچ , جوی ( ۱۹۴۲) خلاقیت در مربیگری . ترجمه : کردی , محمدرضا واسد , محمدرضا و حسین زاده , محمد , تهران : بامداد کتاب .


منابع لاتین

۱-Allan, W,ocnd Black buyn, Richard(1989). Managing  Organizations Beharior. Iywin , Inc : 239-240.
۲-Dawns , ip .L and Hazen,E.D(1977). Commucational Satisfaction
۳-Gibson. G.W.and Hodges . R.M.(1991). Organizational Communication,,Managerial Perspective 2.nded . New York,HarperCollege.
۴-Griffin , R(1992). Computational  Skills . Technical Manual . Toyonto , Canada : Malti Health system .
۵-Jones,R.Eand associates (1993) Communicational . Quotient Inventory. Oronto , Canada .
۶-Larson . L(1971) . Mangement and Communicational . skill Skill Iwin,Inc,pp.34-242.
۷-Miller.p(1981)Varbal Communication skills : Personality and Individual differences . 25,pp.167-177.
۸٫Shermerhorn,J.R.(1993). Management for Productivity.fouythed. printed in the united States of America.
۹-Sternberg.R.J. and smith(1985).Social Intelligence and Decoding  Skills in Nonverbal  Communication . Prentice Hall Inc: 168-192.
۱۰-Thompson.Neil (1996) . People Skills:A6uide toEffectire Practice to in the Human Serrices . Macmilan Press , LTD.
۱۱-Vincent,R. and Waldron(1991). Achieving Communication Goals in uperior  Subordinate Relationship . The Multifuncionality of Unword Maintance Tectic.
۱۲-Weider . H. D. and Hartfield , J. D(1996). Superior’Conflict Management Straegies and Subordinate Outcomes Management. Communication Quarterly , V 0/10,N2
۱۳-Wiethman, P . L(1996). Communication and conflict Management.  Psychogical Bulletin Isq.1,pp219-245.


قیمت فایل : 8500 تومان | تعداد صفحات : 103 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]