مقاله سایز کابل
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما

مقاله سایز کابل

Paper size cable

دانلود مقاله سایز کابل

۱-۱ تئوری مربوط به تعیین مقاطع کابلها:

مقاطع کابلها و سیم‌ها توسط جریان مجاز، جریان اتصال کوتاه و حداکثر افت ولتاژ تعیین می‌شود. برای تعیین مقاطع کابل‌ها بر اساس جریان مجاز، بحث خود را به دو قسمت مدارهای تک فاز و مدارهای سه فاز تقسیم می‌نماییم

۱-۱-۱ مدارهای تک فاز:

در این مدارها جریان از فرمول  بدست می‌آید که در آن

W: توان ورودی
V:ولتاژ مدار
ضریب تان مدار است.

 در این فرمول فرض بر این است که تمام تجهیزات با هم، همزمان کار می‌کنند، ولی در عمل چنین چیزی پیش نخواهد آمد لذا یک ضریب kd به فرمول جریان اضافه می‌نماییم. این ضریب عبارتست از حداکثر توان مصرفی همزمان به کل توان بارها، که به ضریب مصرف یا ضریب همزمانی معروف است. پس داریم:

۱-۱-۲ مدارهای سه فاز:

جریان خط یک موتور سه فاز در حالت کار در ظرفیت اسمی آن عبارتست از:

نکته قابل توجه در موتورهای سه فاز این است که در لحظه راه اندازی جریان موتور به ۵ تا ۷ برابر مقدار نامی خود می رسد ولی چون مدت زمان شریان این جریان کم است لذا این مسئله تأثیری در اتنخاب سطح مقطع ندارد.

 پس از بدست آوردن جریان هر تجهیز، با استفاده از جداول استاندارد کابلها می توان یک کابل را که از نظر اقتصادی نیز بهینه است را انتخاب نمود.

۱-۲ تعیین مقاطع کابلها بر اساس افت ولتاژ:

در این قسمت ابتدا به بررسی افت ولتاژ در کابلکشی‌های زمینی (که خود شامل مدارهای تک فاز و مدارهای سه فاز می‌شود) می پردازیم  سپس به سراغ کابل کشی هوایی می‌رویم.

۱-۲-۱ افت ولتاژ در مدارهای تک فاز (کابل کشی زمینی):

: عبارتست از درصد افت ولتاژ مجاز که طبق استاندارد باید از حدی خاص تجاوز نکند و جزء معلومات مسئله است.

: مقاومت ویژه هادی کابل

 a: سطح مقطع سیم

(ضرب صورت و مخرج در v)

n: تعداد شاخه‌ها

۱-۲-۲ افت ولتاژ در مدراهای سه فاز در کابل کشی زمینی:

 همان طورکه می دانیم در شرایط متعادل جریان خط نوترال ما صفر می‌باشد. و در حالت بار متعادل، نظر به تشابه کامل فازها، می‌توانیم تنها برای یک فاز محاسبات را انجام دهیم. و این محاسبه را برای فازهای دیگر به کاربریم:

  نکته: در مدارهای سه فاز سعی بر آن است که بار به صورت متعادل بر روی هر سه فاز تقسیم گردد، در غیر این صورت برای تعیین مقطع کابل، پس از بارگذاری روی فازها، بایستی محاسبات جریان مجاز و افت ولتاژ برای هر فاز به صورت جداگانه انجام گیرد.

 در صورتی که خط تغذیه یه فاز n بار سه فاز را در فواصل مختلف تغذیه کند از روش زیر استفاده می‌گردد.

۱-۲-۳ تعیین مقطع سیم‌های هوایی بر اساس افت ولتاژ مجاز:

در کابل کشی هوایی، چون فاصله بین کابلها زیاد می‌اشد، نمی توان از اثر اندوکتانسی خط صرف نظر کرد لذا محاسبات به صورت زیر خواهد بود:

فرمول بالا یک فرمول بازگشتی است چون a در سمت چپ معادله و در سمت راست معادله موجود است. یعنی a با خودش رابطه دارد. برای بدست آوردن سطح مقطع ابتدا از جمله دوم مخرج صرف نظر می‌نماییم و a را بدست می آوریم. این مقدار حدس اولیه مناسبی برای a خواهد بود، و سپس از این a برای بدست آوردن مقدار صحیح آن در رابطه بازگشتی بالا استفاده می‌نماییم.

تئوری مربوط به سایز کردن کابلها را به صورت اجمالی بررسی کردیم. حال به بررسی سایز کردن کابلها در حالت کار عملی می‌پردازیم. برای شروع کار ابتدا می‌بایستی ابتدا نوع کابل کشی از نظر زمینی یا هوایی تعیین گردد. بعد از آن اگر کابل کشی بصورت زیر زمینی انجام شود باید مشخصات لازم برای طراحی به ما داده شود. این مشخصات عبارتست از : درجه حرارت محیط در شرایط کار، درجه حرارت زمین در شرایط کار، نوع کابل استفاده شده (از نظر تک هسته‌ای یا چند هسته‌ای) ، عمق خواباندن کابل در زمین فاصله مرکز تامرکز کابلها، … .

بعد از تعیین این موارد به سراغ تعیین سطح کابل می‌رویم که در این مورد ابتدا باید سطح کابل از نظر جریان اتصال کوتاه و سپس از نظرجریان مجاز در حالت پایدار و سپس از نظر افت ولتاژ استاندارد مورد بررسی قرار گیرد. در زیر این مراحل شرح داده شده است:

شرایط محل کابل کشی که عبارتند از موارد زیر را بررسی می‌کنیم:

(۱): (درجه حرارت محیطی محل)  outside ambient temprature

(۲):(مقاومت حرارتی خاک) Soil thermal resistivity

 (۳) : (درجه حرارت زمین) Groound temprature

(۴):‌(بیشترین‌درجه‌حرارت‌مجاز‌هادی)Max Conductor operating tempratare

 (این مثال خاص عبارتست از مقاله شماره ۸۰۳۴ و ۱۶۰۵۷ شرکت سازه.

)Description: Calcalation note for Cable sizing (204v and 64v)

تذکر: در این مثال خاص از کابل XXDL استفاده شده است برای بررسی انواع دیگر کابلهای دیگر به جدول A1 در ضمیمه مراجعه شود.

فهرست

مقدمه: ۱

۱-۱ تئوری مربوط به تعیین مقاطع کابلها: ۴

۱-۱-۱ مدارهای تک فاز: ۴

جریان خط یک موتور سه فاز در حالت کار در ظرفیت اسمی آن عبارتست از: ۵

۱-۲ تعیین مقاطع کابلها بر اساس افت ولتاژ: ۶

۱-۲-۱ افت ولتاژ در مدارهای تک فاز (کابل کشی زمینی): ۶

۱-۲-۲ افت ولتاژ در مدراهای سه فاز در کابل کشی زمینی: ۷

۱-۲-۳ تعیین مقطع سیم‌های هوایی بر اساس افت ولتاژ مجاز: ۹

۱-۳ Principle: 11

۱-۳-۱ ظرفیت حرارتی جریان اتصال کوتاه: ۱۱

۱-۳-۲ بررسی سطح مقطع کابل بر اساس افت ولتاژ: ۱۳

۱-۳-۲ بررسی سطح مقطع کابل بر اساس جریان مجاز در حالت پایدار: ۱۴

مراجع: ۱۸

فصل دوم. ۱۹

طراحی سیستم زمین (Earthing Design): 19

مقدمه: ۱۹

تعاریف: ۱۹

مراحل شروع کار: ۲۱

اندازه‌گیری مقاومت مخصوص خاک: ۳۰

روش چهار نقطه‌ای ونر: ۳۰

اتصال به شبکه زمین: ۳۱

* مطالعه ولتاژ انتقالی و جستجو برای نقاط خطرناک: ۳۲

عوامل زیر بایستی مورد تأکید قرار گیرد: ۳۳

مراجع: ۳۴

فصل سوم. ۳۵

Lightning Protection: 35

Lightniug Protection With shield Write 3-1: 35

۳-۱-۲ تحلیل ناحیه بین دو شیلد وایر: ۳۸

۳-۱-۳ تحلیل ناحیه بیرونی شیله دایر: ۳۸

۳-۲ حافظت از صاعقه بااستفاده از نیزه: ۴۰

مرجع: ۴۵

فصل چهارم. ۴۶

طراحی سیستم‌های صوتی (Paging systems) 46

۴-۱ اصول پایه‌ای در طراحی صوتی: ۴۶

۴-۲نویز و قدرت بلندگو: ۴۷

۴-۳قدرت صدای خروجی از بلندگو: ۴۸

۴-۴  محاسبه شدت صوت: ۵۳

۴-۵ تضعیف صدا: ۵۵

۴-۶ عایق بندی و انتقال صدا: ۵۷

۴-۷   پراکندگی و انتشار صوت: ۵۸

۴-۸ انتخاب بلندگوها و محلهای نصب آنها: ۵۹

:Speaker arrangment indoors. 63

Speaker arrangement Outdoor: 66

فصل پنجم. ۶۹

Lighting  design. 69

مقدمه : ۶۹

۵-۱-۱  Indoor Lighting: 69

۵-۱-۲روش لومن با استفاده از شاخص فضا: ۷۱

۵-۱-۳شرح جدول و چگونگی استخراج ضریب بهره: ۷۲

۵-۱-۴روش لومن با استفاده از تقسیم ناحیه‌ای: ۷۳

۵-۱-۵شرح جدول ضریب بهره در روش تقسیم ناحیه‌ای : ۷۴

۵-۱-۶چندنکته: ۷۶

-۵-۲  روشنایی معابر (Outdoor Lighting) 77

-۵-۲-۱ مشخصات روشنایی معابر. ۷۷

-۵-۲-۱-۱ ایجاد روشنایی کافی در سطح خیابان.. ۷۷

-۵-۲-۱-۲  یکنواختی روشنایی در سطح خیابان.. ۷۸

-۵-۲-۱-۳ جلوگیری از چشم زدگی حاصل از نور چراغ.. ۷۸

-۵-۲-۳  لامپهای مورد استفاده در روشنایی معابر. ۸۱

-۵-۲-۴ ترتیب نصب چراغهای خیابانی.. ۸۱

-۵-۲-۵ طراحی روشنایی معابر. ۸۲

فصل ششم. ۸۳

Cathodic Protection. 83

مقدمه: ۸۳

انواع سیستم های حفاظت کاتدیک… ۸۴

طراحی حفاظت کاتدیک: ۸۵

-۶-۱  اطلاعات مورد احتیاج: ۸۵

طراحی حفاظت کاتدیک گالوانیک (Sacrificial  Anode): 89

منابع: ۹۷


قیمت فایل : 10000 تومان | تعداد صفحات : 102 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]





هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,