مقاله رویکردهای برنامه درسی برای آموزش نخبگان با تأکید بر کشور ایران
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » علوم اجتماعی  »  مقاله رویکردهای برنامه درسی برای آموزش نخبگان با تأکید بر کشور ایران

مقاله رویکردهای برنامه درسی برای آموزش نخبگان با تأکید بر کشور ایران

This article approaches the elite training curriculum with emphasis on Iran

مقاله رویکردهای برنامه درسی برای آموزش نخبگان با تأکید بر کشور ایران

چکیده

نظام آموزشی ایران رویکردی جدی به نخبه‌پروری دارد.نظام‌های آموزشی نخبه‌پرور با شناسایی دانش‌آموزان بالقوه باهوش، بااستعداد و توانمند، و فراهم کردن امکانات مناسب، سعی دارند تواناییها و استعدادهای بالقوه آنها را شکوفا کنند. در این میان، برنامه درسی از ابزار و ارکان اصلی و زمینه‌ساز برای تحقق رویکرد نخبه‌پروری در نظام‌های آموزشی نخبه‌پرور ‌است.از طرفی نخبگان را می توان در دو طیف تجزیه‌گرا و ترکیب‌گرا دسته‌بندی نمود. نخبگان تجزیه‌گرا توان و استعدادشان در یک زمینه مشخص علمی و نظری، به صورت محض متمرکز شده و نخبگان ترکیب‌گرا توانائی بروز عملیاتی نخبگی خود را در شرایط بی‌ثبات، متغیّر، و دشوار، در حوزه‌های چند‌زمینه‌ای و بین رشته‌ای، دارند. در مقاله حاضر، زمینه‌های مناسب برای فعالیت نخبگان تجزیه‌گرا و ترکیب‌گرا با تأکید بر نیاز کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس مشخصه‌ها و نیازمندیهای برنامه درسی مناسب برای پرورش نخبگان تجزیه‌گرا و ترکیب‌گرا در دو طیف برنامه درسی تجزیه‌گرا و برنامه درسی ترکیب‌گرا مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

کلمات کلیدی: نخبگان تجزیه گرا، نخبگان ترکیب گرا، برنامه درسی نخبه پرور، برنامه درسی تجزیه گرا، برنامه درسی ترکیب گرا

Curriculumapproach for elite education with emphasis onIran چکیده

Abstract

نظام آموزشی ایران رویکردی جدی به نخبهپروری دارد. نظامهای آموزشی نخبهپرور با شناسایی دانشآموزان بالقوه باهوش، بااستعداد و توانمند، و فراهم کردن امکانات مناسب، سعی دارند تواناییها و استعدادهای بالقوه آنها را شکوفا کنند.

کلمات کلیدی: نخبگان تجزیه گرا، نخبگان ترکیب گرا، برنامه درسی نخبه پرور، برنامه درسی تجزیه گرا، برنامه درسی ترکیب گراe

مقدمه:

نظام آموزشی ایران رویکردی جدی به نخبه‌پروری دارد.نظام‌های آموزشی نخبه‌پرور با شناسایی دانش‌آموزان بالقوه باهوش، بااستعداد و توانمند، و فراهم کردن امکانات مناسب، سعی دارند تواناییها و استعدادهای بالقوه آنها را شکوفا کنند. در این میان، برنامه درسی از ابزار و ارکان اصلی و زمینه‌ساز برای تحقق رویکرد نخبه‌پروری در نظام‌های آموزشی نخبه‌پرور ‌است. برنامه درسی می تواند با اتخاذ رویکرد مناسب جهت تربیت نخبگانی که بتوانند در انواع محیط ها به کار پرداخته و توانایی های بالقوه خود را آشکار نمایند. برنامه درسی به عنوان یکی از ستون های الزامی سازه علوم تربیتی نقش بی بدیلی در عملکرد های تربیتی داشته است. و حتی پا را از قلمرو رسمی بودن بیرون گذاشته، فرایند های غیر رسمی را در بر گرفته است.(اسکندری، ۱۳۸۷)، ما در این مقاله به بررسی دو طیف از برنامه درسی در آموزش نخبگان می پردازیم و از مزایا و معایب هر کدام سخن به میان می آوریم، با توجه به اینکه در این مقاله روی سخن ما در مورد رویکرد های برنامه درسی است، از تعریف برنامه درسی خودداری نمودیم و آن را به عنوان دانش پیشین خواننده تصور نموده ایم.


قیمت فایل : 2500 تومان | تعداد صفحات : 13 | فرمت فایل : word

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]