دانلود مقاله رهبری و هدایت کلاس
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما

مقاله رهبری و هدایت کلاس

دانلود مقاله رهبری و هدایت کلاس
مدرسه هوشمند
تعریف مفهومی : مدرسه هوشمند مدرسه ای است که جهت ایجاد محیط یاددهی – یادگیری و بهبود نظام مدیریتی مدرسه و تربیت دانش آموزان پژوهنده طراحی شده است .
تعریف : مدرسه هوشمند مدرسه فیزیکی است که کنترل و مدیریت آن مبتنی بر فناوری رایانه و شبکه می باشد و محتوای اکثر دروس آن الکترونیکی و سیستم ارزشیابی و نظارت آن هوشمند است .

اهداف :
– رشدهمه جانبه دانش آموزان ( ذهنی . جسمی . عاطفی و روانی )
– ارتقاء تواناییها و قابلیتهای فردی
– تربیت نیروی انسانی متفکر و آشنا به فناوری
– افزایش مشارکت مردمی

راهبردها و خط مشی ها :
– تاکید بر مهارتهای فکر کردن
– تدریس ارزشها و زبان از طریق آموزش
– فراهم نمودن محیط یاد دهی – یادگیری
– فراهم کردن انواع شیوه های آموزشی برا یاستعدادهای مختلف
– آگاهی دادن به اولیاء در مورد آنچه در مدرسه واقع شده است .
– فراهم کردن فرصتهای همکاری افراد جامعه با مدرسه

ارکان مدرسه هوشمند :
*محیط یاددهی – یادگیری
*این محیط چهار حوزه را تحت پوشش خود قرار می دهد :
الف – برنامه درسی ب – روش تدریس ج – ارزیابی د – محتوا
* مدیریت : منابع و فرآیندهای مورد نیاز محیط یاددهی – یادگیری را پشتیبانی و حمایت می کند.
*مسئولیتهای افراد و مهارتهای مورد نیاز : در این مدرسه نقش مدیر. معلم .دانش آموز و والدین تغییر خواهد کرد و با توانیی ها و دانش خود نقش مؤثری در مدرسه خواهند داشت .
*فناوری : ایجاد محیط یاددهی – یادگیری . مدیریت و ارتباطات بیرونی راه حل های مبتنی بر فناوری را الزامی می کند.

ویژگیهای ارکان مدرسه هوشمند:
محیط یاددهی – یادگیری
الف – برنامه درسی
اصول حاکم بر برنامه درسی در این مدرسه به شرح ذیل می باشد :
* طراحی برای کمک به دانش آموزان برای رشد همه جانبه و متعادل
*یکپارچه سازی دانش آموزان برای رشد همه جانبه و متعادل
*یکپارچه سازی دانش . مهارتها و ارزشها از طریق برنام? درسی ( بامقاله ای نمودن فعالیتها ی مربوط به محتوا )
*نظم و تداوم در آموزش
*ایجاد نگرشها ی مناسب در استفاده از فناوری
*دسترسی همه دانش آموزان به آموزش مطلوب


قیمت فایل : 5000 تومان | تعداد صفحات : 33 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]