مقاله رابطه نسبت های نقدی و تعهدی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » حسابداری  »  مقاله رابطه نسبت های نقدی و تعهدی

مقاله رابطه نسبت های نقدی و تعهدی

دانلود مقاله رابطه نسبت های نقدی و تعهدی

دانلود مقاله رابطه نسبت های نقدی و تعهدی

چکیده
این تحقیق به بررسی بار اطلاعاتی نسبت های مالی تهیه شده برمبنای جریانات نقدی می پردازد . اگر چه هر یک از در روش محتوای اطلا عاتی خاص را ارائه می کند و جایگزینی یک دیگر نمی توانند باشند،لیکن ارائه اناندر کنار یکدیگر تصویری روشن تر از وضعیت عملیاتی ونقد ینگی یک بنگاه اقتصادی را به معرض نمایشمی گذارد در این تحقیق ارتباط و همبستگی میان نسبت های نقدی ونسبتهای سنتی (تعهدی) مورد آزمون قرار می گیرند تا مشخص شود که ای نشانه هایی از وجود بار افزاینده اطلاعاتی در ارقام مورد مطالعه دیده می شود یا خیر. نتایج تحقیق بیانگرآن است که بین نسبت های نقدی وتعهدی همبستگی معنی داری وجود دارد و ارائه انها در کنار یک دیگر تصویری جامع تر از موقعیت یک سازمان ارائه می نماید.

مقدمه
صورتهای مالی ابزار اصلی انتقال اطلاعات حسابداری به افراد خارج از سازمان می باشد.
اقلام ترازنامه وصورت سودوز یان بر مبنای تعهدی اندازه گیری می شود این اقلام اندازه گیری های مفیدی از کار موسسه اطلاعات مناسبی برای پیش بینی فعالیت اتی موسسسه وپرداخت سودهای فراهم می کند .
تردید وجود دارد برای استفاه روشهای حسابداری سنتی برای گزارش گری فعالیت های اقتصادی پیچیده امروز که کفایت لازم را داشته باشد . نسبتهای مالی یکی ا ابزارهای ارزیابی شرکتها توسط سرمایه گذاران وهمچنین ابزاری برای مدیریت واحد تجاری برای ارزیابی مدیریت واحد تجاری است . این نسبتها بر اساس ارقام مندرج در صورتهای مالی سنتی که بر اساس روش حسابداری تعهدی تهیه شده اند محاسبه و استخراج می شوند .
صورتهای مالی سنتی اطلاعاتی در مورد جریانهای نقدی منعکس نمی نماید واین یکی از ضعفهای عمده صورتهای مالی سنتی است . حسابداری تعهدی اصولا پوششی بر جریانهای نقدی واحد تجاری می کشد در چنین شرایطی فرض بر این است که فقدان اطلاعات لازم در خصوص گردش وجه نقد می تواند سبب گمراهی تصمیم گیرندگان شود بسیاری از شرکتها که دارای سودهای هنگفت می باشد .بازهم با چنین شرایطی در پرداخت بدهی خود با مشکل روبه رو هستند .

بیان مسئله
در این تحقیق می خواهیم مشخص کنیم که ایا به کارگیری نسبتهای مالی موجود در سه صورت مالی جریان های نقدی به طور هم زمان جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی مفید تر از به کارگیری جداگانه این نسبتها می باشد . به بیان دیگر ایا افزودن نسبتها استخراج شده از صورتهای جریانهای نقدی به نسبتهای مالی سنتی (ترزنامه سود وزیان )باعث افزایش وبهبود تاثیر اطلاعاتی این نسبتها می شود یا خیر؟

اهمیت موضوع
یکی از پیامدهای سیر تکامل حسابداری استفاده از نسبتهای مالی جهت تجزیه تحلیل صورت های مالی است .یکی از تحولات حسابداری که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته لزوم تهیه ((تهیه صورتهای جریان وجه نقد )) به عنوان یکی از صورتها ی مالی اساسی توسط واحدهای تجاری است. استفاده ازنسبتهای نقدی می تواند در ارزیابی نقدنیگی وتوان پرداخت دیون واحد تجاری نقش زیادی داشته باشد .
توانایی پیش بینی ورشکستگی واحد تجاری هم از دیدگاه سرمایه گذاری خصوصی وهم اجتماعی از انجاکه نشانه اشکاری از تخصیص نادرست منابع است حائز اهمیت می باشد .
یکی هشدار اولیه از احتمال ور شکستگی ، مدیریت و سرمایه گذاران را قادر می سازد تا دست به اقدام پیشگرانه بزنند.
در ایران نیز با توجه به اینکه هیات تدوین استانداردهای حسابداری در چارچوب نظری خود پیشنهاد نموده است که به همراه صورتهای مالی سنتی (ترزنامه و صورت سود و زیان )صورت جریان نقدی جایگزین صورت تغییرات در وضعیت مالی گردد لازم است تحقیقاتی در زمینه محتوای اطلاعاتی نسبت های مبتنی بر جریانهای نقدی صورت می گیرد.

فرضیه
به بررسی ارتباط نسبتهای نقدی وتعهدی بپردازد و مشخص نماید که ایا اطلاعاتی در نسبتهای نقدی وجود دارد که در نسبتهای مالی سنتی موجد نباشد.
در صورتی که پاسخ مثبت باشد مفهوم این نیست که نسبتهای نقدی برنسبتهای مالی سنتی که بر مبنای تعهدی تهیه شده اند برتری دارد ممکن است اطلاعاتی در نسبت های تعهدی وجود داشته باشد که در نسبت های نقدی وجود نداشته باشد .
فرضیه : بین نسبتهای مالی تعهدی ونسبت های مالی نقدی رابطه معنی داری وجود دارد .

متغیرها
الف ترزنامه : یکی از اهداف سیستم اطلاعاتی حسابداری و گزارشهای مالی ارائه اطلاعات درمورد منابع اقتصادی و علایق سهامداران نسبت به منابع واحدهای تجاری در یک تاریخ معین در فواصل زمانی منظم است که اطلاعات لازم را در مورد درائیهای ،بدهیها وحقوق صاحبان سرمایه در پایان هر دوره مالی ارائه می نمایند.
ب. صورت سود وزیان: صورت سود وزیان صورتی است که درامدها وهزینه ها را در یک دوره مالی تلخیص می نماید وابزاری که قدرت سود دهی شرکت را در طول یک دوره زمانی مشخص بیان می کند .
ج.صورت جریان نقدی: سومین جزء مهم صورتهای مالی اساسی صورت جریانهای نقدی می باشد این صورت چگونگی تاثیر فعالیتهای مختلف شرکت ( از نظر عملیاتی ،سرمایه گذارای و تامین مالی )بایستی در کنار استفاده از روش تجزیه تحلیل نسبتهای مبتنی بر ترزنامه وصورت سود وزیان به نسبت های صورت جریانهای نقدی مجموعه ای از نتایج بدست می اید که استفاده کنندگان می توانند با توجه به آن وضعیت مالی شرکت را بهتر مورد بررسی قرار دهند.

فهرست مطالب
چکیده. ۱
مقدمه. ۲
بیان مسئله. ۳
اهمیت موضوع.. ۳
فرضیه. ۴
متغیرها ۵
رابطه حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی.. ۷
مقدمه. ۷
مبانی حسابداری.. ۸
مبنای نقدی (کامل). ۸
مبنای تعهدی (کامل). ۸
مبنای نیمه تعهدی.. ۹
مبنای تعهدی تعدیل شده. ۹
مبنای نقدی تعدیل شده. ۱۰
مزایای مبنای تعهدی.. ۱۱
حسابداری تعهدی.. ۱۲
نقش مبنای حسابداری در ادای مسئولیت پاسخگویی.. ۱۲
جایگاه مبنای تعهدی از نظر هیأت استانداردهای حسابداری.. ۱۵
فرآیند تحول و شفاف‌سازی حساب‌ها ۱۶
تغییرات بنیادی در سیستم مالی کشورهای پیشرفته. ۱۸
سیستم حسابداری تعهدی در بخش عمومی استرالیا ۲۵
گزارشهای مالی تعهدی.. ۲۷
سیستمهای مدیریتی تعهدی.. ۲۸
گزارشگری جامع دولت.. ۳۰
بودجه بندی تعهدی.. ۳۰
ناسازه ها و تضادها ۳۴
حسابداری بر مبنای نقدی چیست ؟. ۳۶
اشکالات و نارسایی‌های روش نقدی.. ۳۷
مفاهیم اساسی : ۳۹
اهداف صورتهای مالی: ۴۰
الف- ترزنامه: ۴۱
ب- صورت سود وزیان: ۴۱
ج- صورت های جریان نقدی.. ۴۱
تاریخچه پیدایش صورت جریانهای نقدی.. ۴۳
اهداف واهمیت تهیه صورت جریانهای نقدی : ۴۴
مفاهیم و تعریف وجوه نقد. ۴۵
مزایای صورت جریانهای نقدی : ۴۶
ماهیت صورت جریانهای نقدی.. ۴۷
فعالیتهای عملیاتی : ۴۸
فعالیتهای تامین مالی.. ۴۸
تجزیه تحلیل و صورتهای مالی : ۴۹
ابزارهای اصلی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی: ۵۰
نسبتهای مالی : ۵۰
سوابق موضوع تحقیق.. ۵۲
سوابق موضوع در خارج از کشور. ۵۲
ارتباط وجه نقد حاصل از عملیات واقلام تعهدی با بازده سهام: ۵۳
شواهدی در مورد ارتباط بین سود واندازه گیری های مختلف جریانهای نقد: ۵۳
محتوای اطلاعاتی فزاینده اقلام تعهدی در مقابل جریانهای نقدی.. ۵۵
محتوای اطلاعاتی نسبتهاس صورت تغییرات در وضعیت مالی: ۵۵
جریانهای نقدی مبنای دیگر در تجزیه تحلیل نسبتهای مالی : ۵۶
محتوای اطلاعاتی افزاینده سود ،سرمایه در گردش حاصل از مالیات وصورت جریانهای نقدی: ۵۸
روش تحقیق.. ۶۲
ابزار شیوه گرد آوری اطلاعات : ۶۳
چگونگی گرد آوری اطلاعات : ۶۳
اطلاعات مورد نیاز: ۶۴
اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه این متغییرها به شرح زیر است: ۶۴
اندازه گیری متغیرها ۶۵
الف نسبتهای مالی سنتی (ترازنامه و سود زیان): ۶۵
ب) نسبتهای مالی صورت جریانهای نقدی.. ۶۷
منابع: ۷۳


قیمت فایل : 7000 تومان | تعداد صفحات : 78 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,