دانلود مقاله خط مشی کیفیت و اصلاحات
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » مدیریت  »  مقاله خط مشی کیفیت و اصلاحات

مقاله خط مشی کیفیت و اصلاحات

دانلود مقاله خط مشی کیفیت و اصلاحات
خط مشی کیفیت
شرکت صنعتی دنده سازان ، تولید کننده انواع قطعات خودرو ، چرخ دنده و …. درراستای ارتقاء کیفیت محصولات خود و با هدف کسب سفارشات بیشتر ، استانداردهای مدیریت کیفیت ISO / TS 16949 : 2002 و ISO 9001:2000 را الگوی مدیریت کیفیت خویش قرار داده وخطمشی کیفیت خود را بدین شرح اعلام می دارد:
۱- تلاش در جهت کسب رضایت مشتریان از طریق شناسایی ، درک و برآورده سازی صحیح نیازها و انتظارات آنها
۲- ارج نهادن به مقام انسانی کارکنان بعنوان با ارزشترین سرمایه های شرکت از طریق رعایت اصل احترام متقابل ، فراهم آوردن روابط صمیمی ، توجه به مسائل روحی و رفاهی آنها ، ایجاد فضای مناسب کاری برای آنها
۳- ارتقاء آگاهی ها ، دانش و توانایی کارکنان از طریق اجرای آموزشهای تخصصی
۴- جلب مشارکت فکری کارکنان از طریق دریافت و تشویق ایده های عملی آنها و گسترش فرهنگ کارگروهی
۵- تعهد به بهبود مستمر فعالیتها از طریق تدوین ، اجرا و اندازه گیری اهداف کیفیت
۶- حرکت به سمت ضایعات صفر از طریق انجام کلیه فعالیتها بطور صحیح و منظم و در موعد مقرر ، جلوگیری از تکرار اشتباهات ، کاهش انحراف از برنامه ها و تاکید بر ﭘیشگیری از خطاها

تشریح عناصر سیستم مدیریت کیفیت
۴- سیستم مدیریت کیفیت
۴-۱- نیازمندیهای عمومی
شرکت صنعتی دنده سازان، یک نظام مدیریت کیفیت را ایجاد و مستند نموده، آن را به اجرا گذارده و از برقرار بودن آن به طور مداوم اطمینان حاصل می نماید و در جهت بهبود اثربخشی آن بر اساس نیازمندیهای این استاندارد بین‌المللی اقدام می کند .
در شرکت صنعتی دنده‌سازان، فرآیندهای مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت و کاربردهای آنها در سرتاسر سازمان شناسایی گردیده و توالی و تعامل این فرآیندها نیز مشخص شده است. این فرآیندها و تعاملات آنها در جداول پیوست و همچنین در روشهای اجرایی مربوطه مدون شده‌اند. علاوه بر این، شاخص های مورد نیاز برای کنترل اثربخشی اجرای این فرآیندها تدوین شده است .
در این سازمان از دسترس بودن منابع و اطلاعات مورد نیاز بر اساس جلسات هفتگی ، ماهیانه و بازنگری مدیریت اطمینان حاصل می شود.
همچنین فرآیندهای شناسایی شده طبق روش اجرایی اندازه‌گیری میزان تحقق اهداف کیفیت به شماره QA-P-05 و همچنین روش اجرایی ارزیابی رضایت مشتریان به شماره QA-P-11 مورد پایش، اندازه‌گیری، تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و اقدامات لازم برای بهبود مستمر طبق روش اجرایی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه به شماره EN-P-05 صورت می‌گیرد.
تصویر زیر وضعیت سیستم مدیریت کیفیت شرکت صنعتی دنده سازان را نشان می‌دهد.

-۲- نیازمندیهای مستندسازی
۴-۲-۱- کلیات
مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت شرکت صنعتی دنده سازان، شامل موارد ذیل می‌باشد:
– خط مشی کیفیت و اهداف کیفیت
– نظامنامه کیفیت
– فرآیندها
– روش‌های اجرایی
– دستورالعمل‌های کاری
– استانداردها و نقشه‌های فنی
– سوابق کیفی

۴-۲-۲- نظامنامه کیفیت
حاوی خط مشی کیفیت و شرح کلی سیستم کیفیت در شرکت صنعتی دنده سازان می باشد . در نظامنامه کیفیت دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت بیان شده و ضمن ارائه توصیفی از تعامل میان فرایندهای سیستم مدیریت کیفیت ، تشریح فرایندهای به کار گرفته شده به روشهای اجرایی مدون ذیربط ارجاع داده شده است .

۴-۲-۳- کنترل مستندات
در سطح شرکت صنعتی دنده سازان ، برای کنترل تمامی مستندات مربوط به سیستم مدیریت کیفیت ISO/TS 16949:2002 روش اجرایی مدونی تهیه و تدوین شده است. کنترل کلیه مستندات مربوط به عملکرد و کیفیت کار واحدها از قبیل روش‌های اجرایی، فرآیندها و دستورالعمل‌های کاری، مسئولیت کلیه کارکنان است و همگی باید اطمینان حاصل نمایند که مستندات در دست اجرا معتبر هستند. تهیه، انتشار و تغییر مستندات برای اطمینان از اینکه مستندات صحیح مورد استفاده قرار می‌گیرند تحت نظارت مسئول تضمین کیفیت انجام می‌شود. کلیه مدارک با استفاده از روش اجرایی کنترل مستندات به شماره QA-P-08 مورد کنترل قرار می‌گیرند که نحوه تهیه، بازنگری، اصلاح، توزیع و نحوه از رده خارج کردن مدارک در این سند مشخص شده است. همچنین نحوه کد گذاری مستندات در آن روش اجرایی تشریح شده است.
بعلاوه برای نشان دادن وضعیت بازنگری و تجدید نظر مستندات از یک فهرست اصلی (Master List) استفاده می‌گردد تا از این طریق ، از بکارگیری مدارک نامعتبر و یا منسوخ در سطح سازمان جلوگیری گردد. در ضمن مدارک منسوخ طبق آنچه که در این روش اجرایی آمده است ممهور به مهر قرمز « سند منسوخ » می‌شود و فوراً از محل‌های استفاده جمع آوری می‌گردند. ضمناً برای نشان دادن وضعیت مستندات از مهرهای رنگی که در روش اجرایی کنترل مدارک آمده است استفاده می‌شود.
یادآوری۱: کلیه مستندات قبل از صدور (یا تغییر بازنگری) از نظر کفایت به وسیله مسئولین واحدهای مربوط مورد بازنگری و تصویب قرار می‌گیرند.
یادآوری۲: نسخ لازم از مدارک و مستندات در تمام مکان‌های مورد نیاز در دسترس کارکنان است.

۴-۲-۳-۱ مشخصات مهندسی
شرکت صنعتی دنده سازان فرآیندی را جهت اطمینان از بازنگری به موقع، توزیع و اجرای تمامی استانداردهای ، مشخصات و تغییرات مهندسی بر طبق برنامه زمان بندی مورد درخواست مشتری ایجاد نموده است . این بازنگری به موقع در اسرع وقت ممکن انجام می گیرد و به هر صورت نباید بیش از دو هفته کاری به طول بیانجامد.
شرکت صنعتی دنده سازان، سابقه‌ای از تاریخ اعمال هر تغییر در تولید را در واحد مهندسی نگهداری می کند. اعمال اینگونه تغییرات شامل به روز نمودن مدارک نیز می شود.

۴-۲-۴- کنترل سوابق
در شرکت صنعتی دنده سازان، سوابق فعالیت های مرتبط با کیفیت به منظور ارائه شواهد عینی نشان دهنده عملکرد مؤثر سیستم کیفیت به صورت سیستماتیک،تهیه و نگهداری می شوند تا شواهدی برای تصدیق برآورده شدن نیازمندیهای کیفیت دراختیار باشد. سوابق کیفیت اعم از سوابق الکترونیکی ویا مکتوب به صورت خوانا تهیه و به گونه ای ذخیره و نگهداری می شوند که به سهولت قابل بازیافت باشند .
چگونگی کنترل سوابق کیفیت اعم از شناسایی ، نگهداری ، محافظت ، بازیابی ، محل و مدت زمان نگهداری هریک از سوابق کیفیت در روش اجرایی کنترل سوابق کیفی به شماره QA-P-09 تشریح شده است .

۴-۲-۴-۱- مدت نگهداری سوابق
درصورتی که مشتری در مورد کنترل و نگهداری سوابق الزاماتی را دارا باشد ، شرکت دنده سازان ملزم به برآورده نمودن آن است .

۵- مسئولیت مدیریت
۵-۱- تعهد مدیریت
مدیرعامل شرکت دنده سازان، تعهد خود به توسعه و اجرای سیستم مدیریت کیفیت و افزایش مستمر اثربخشی این سیستم را از طریق موارد زیر فراهم نموده است :
الف – تفهیم اهمیت برآورده ساختن نیازهای مشتریان و تحصیل رضایت آنان به کارکنان سازمان در کنار رعایت قوانین و مقررات
ب – تعیین خط مشی کیفیت
ج – حصول اطمینان از تعیین اهداف کیفی برای کلیه واحدها
د- انجام بازنگری‌های مدیریت
ه- حصول اطمینان نسبت به در اختیار بودن منابع کافی ،

۵-۱-۱- کارایی فرآیند
مدیرعامل شرکت دنده سازان، فرآیند‌های پدید آوری محصول و فرآیندهای پشتیبان را از طریق یکسری شاخص ها، در جلسات مختلف مورد پایش قرار می دهد تا از اثر بخشی و کارایی آنها اطمینان حاصل نماید.

۵-۲- مشتری گرایی
مدیرعامل شرکت دنده سازان، با عنایت به شناسایی و برآورده ساختن خواسته های مشتریان در چارچوب قوانین و مقررات جاری شرکت ، جلب رضایت مشتریان را مهمترین وظیفه خود دانسته و برآن تأکید دارد. در این راستا نیازمندیهای مشتریان داخلی و خارجی درچارچوب قوانین و مقررات در سازمان تعیین شده است و منابع لازم برای برآورده ساختن این خواسته ها فراهم و تحت مدیریت قرار می گیرند .
همچنین رضایت این مشتریان طبق روش های اجرایی زیر سنجیده می‌شوند :
• روش اجرایی پایش و اندازه گیری میزان رضایت مشتریان داخلی به شماره QA-P-07
• روش اجرایی ارزیابی رضایت مشتریان خارجی به شماره QA-P-11

۵-۳- خط‌مشی کیفیت
خط مشی کیفیت سازمان طبق آنچه در فصل دوم این نظامنامه آمده است، توسط مدیرعامل تعریف شده است . مدیریت ارشد خود را ملزم می داند اطمینان حاصل نماید که :
الف ) خط مشی کیفیت با اهداف سازمان و انتظارات و نیازهای مشتریان متناسب و هم راستا است .
ب ) خط مشی کیفیت پایبندی صریح مدیریت را به رعایت قوانین و مقررات و در نظر داشتن خواسته های مشتریان و نیز بهبود مداوم اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت مورد تأکید قرار دهد .
پ ) خط مشی کیفیت چارچوب مناسبی را برای اعلام و بازنگری اهداف کیفیت فراهم می آورد .
ت ) خط مشی کیفیت در تمامی سطوح سازمان تفهیم شده ، به اجرا در آمده و حفظ می شود .
ث ) خط مشی کیفیت در هریک از بازنگریهای مدیریت به منظور حصول اطمینان نسبت به تداوم مناسب بودن مورد بازنگری قرار می گیرد بدیهی است این تغییرات باتجدید نظرها به صورت هدفمند در ویرایش‌های بعدی خط مشی مطرح می گردد .


قیمت فایل : 5000 تومان | تعداد صفحات : 65 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]