دانلود مقاله تاریخچه شناخت سلول
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم پایه  »  مقاله تاریخچه شناخت سلول

مقاله تاریخچه شناخت سلول

 

Paper History cell recognition

دانلود مقاله تاریخچه شناخت سلول

تاریخچه شناخت سلول
فلاسفه وطبیعی دانان قدیم به این نتیجه رسیده اندکه جانوران وگیاهان باهمه پیچیدگی که درسازمانشان وجوددارد،تنها ازتعدادکمی ازاجزایی که درهر یک فلازآنها تکرار شده ساخته شده اند.منظور این پژوهشگران ازاجزای ساختمانهای ماکروسکوپی(با چشم غیرمسلح دیده میشود)یک جاندارمثل ریشه ها،برگ هاوگل هابوده است که درگیاهان مختلف مشترک اندویابخش و  اندام هایی بوده است که درجانداران مشترک می باشد.قرن ها بعدبااختراع عدسیهای بزرگ کننده جهان میکروسکوپی کشف شد.

روبرت هوک فیزیکدان انگلیسی بابررسی میکروسکپی چوب پنبه ساختمان سلولی را کشف کرد.هوک مشاهده کرد که این بافت ازحفره های متعدد مجاورهم که آنها را سلول به معنی اتاق کوچک نامیده ساخته شده است.تامدت هاتصور میشدکه سلول هاحجره های خالی حفرشده در یک ماده زمینه ای هستند.درحدود همان زمانیکه روبرت هوک درلندن مطالعات خودرا ادامه دادیک نفرهلندی به نام آنتی ون لیوون هوک بامیکروسکوپ ساده خود موجوداتتک سلول را به صورت زنده درقطرات باران وخون مشاهده کردوآنهارابه نام جانوران کوچک نامیدوبه این ترتیب وی اولین کسی بودکه سلول زنده رامشاهده کرد.

فهرست
تاریخچه شناخت سلول. ۱
نظریه سلولی.. ۱
زیست مولکول ها ۲
ساختمان سلول. ۲
ویژگی عمومی سلول. ۳
ساختارهای درون سلول. ۴
ترکیب شیمیایی سلول. ۴
تنفس سلولی.. ۵
تقسیم سلولی.. ۶
سلول های پروکاریوت و یوکاریوت.. ۷
جانوران تک سلولی.. ۷
باکتریها ۸
سلولهای جنسی.. ۹
فهرست منابع. ۱۰


قیمت فایل : 1500 تومان | تعداد صفحات : 13 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,