مقاله تأثیر طلاق بر وقوع بزهکاری
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  مقاله تأثیر طلاق بر وقوع بزهکاری

مقاله تأثیر طلاق بر وقوع بزهکاری

مقاله تأثیر طلاق بر وقوع بزهکاری
چکیده:
بزهکاری پدیده ای اجتماعی و دارای بستر اجتماعی است هر چند که عوامل زیستی ، روانی، جغرافیایی، قومی، نژادی و موارد دیگر در نحوه شکل‌گیری و بروز نوع بزه بسیار مهمی ایفاء می‌کنند، تبیین مسأله بر اساس عامل محیط اجتماعی، تحدید نگرش حوزه جامعه شناسی اجتماعی است خصوصاً نحوه عملکرد کوچکترین و مهمترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده که نقش مهمی را در همکاری و متجانس کردن رفتارهای هنجاری افراد با محیط اجتماع بر عهده دارد.
در این کار تحقیقی با موضوع تأثیر طلاق در چگونگی وقوع بزهکاری در فصل اول سعی شده است به تعریف مفاهیم اولیه مانند طلاق و تاریخچه آن و پیامدای آن و موضوع بزهکاری بپردازیم و در فصل بعد به رابطه بین طلاق و بزهکاری خواهیم پرداخت .در قسمتی از فصل دوم به موضوع بزهکاری اطفال نیز خواهیم پرداخت.

فهرست مطالب
چکیده۱
مقدمه۲
اهمیت و ضرورت مسأله۳
اهداف تحقیق۴
فصل اول کلیات و تعاریف۵
مبحث اول:تعریف-تاریخچه و تأثیرات طلاق۶
گفتار اول تاریخچه اجمالی, در زمینه طلاق۷
بند اول طلاق چیست۷
بند دوم طلاق در اسلام۸
بند سوم فلسفه طلاق در اسلام۹
گفتار دوم تبیین پیامدهای منفی طلاق۹
بند اول بعد فردی۱۰
بند دوم بعد خانوادگی۱۴
بند سوم بعد اجتماعی۲۱
مبحث دوم:بزهکاری۲۲
گفتار اول تعریف بزهکاری۲۲
بند اول تعریف بزه در رویکرد های مختلف رویکرد حقوقی جرم۲۴
بند دوم رویکرد جامعه شناختی۲۴
بند سوم رویکرد جرم شناسی۲۴
گفتار دوم تعریف انواع بزه های معمول۲۵
گفتار سوم رویکرد ها در مورد علل بزهکاری۲۷
بند اول رویکرد شکل ظاهری (Body type theories) 27
بند دوم رویکرد ساختار زیستی ۲۸
بند سوم رویکرد روانشناختی ۲۹
بند چهارم رویکرد وضعیت اقتصادی ۳۰
بند پنجم رویکرد کنترل اجتماعی ۳۰
بند ششم رویکرد پیوند افتراقی ۳۱
بند هفتم رویکردهای التقاطی ۳۳
فصل دوم:رابطه طلاق و بزهکار و بزهکاری اطفال۳۴
مبحث اول:روابط طلاق و بزهکاری۳۵
گفتار اول زمینه نظری پژوهش۳۶
بند اول تئوری میدانی کرت لوین۳۶
بند دوم تئوری فرزندان طلاق جودیت والرستین و جون کلی۳۷
بند سوم نظریه ازگود و همکاران۳۷
بند چهارم نظریه پیوند افتراقی ساترلند۳۸
بند پنجم تئوری هرم نیازهای آبراهام مازلو۳۸
گفتار دوم داده‌ها و نمونه‌ها با در نظر گرفتن یک شهر۳۹
مبحث دوم:بزهکاری اطفال(شاخصترین بزهکاری از آثار طلاق۴۵
گفتار اول انواع جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان۴۶
بند اول جرایم بر ضد اشخاص۴۶
بند دوم جرایم بر ضد اموال۴۷
بند سوم جرایم بر ضد نظم عمومی جامعه۴۷
گفتار دوم علل ارتلاب بزهکاری اطفال و نوجوانان۴۸
بند اول عوامل بزه زاری داخلی ۴۹
بند دوم بزه زاری خارجی ۵۱
گفتار سوم عوامل بازدارنده بزهکاری اطفال ونوجوانان ۵۳
نتیجه گیری۵۵
پیشنهادات۵۶
منابع۵۷


قیمت فایل : 5000 تومان | تعداد صفحات : 57 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]