مقاله بررسی و نقد نظام های اقتصادی سوسیالیستی و سرمایه داری
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » اقتصاد  »  مقاله بررسی و نقد نظام های اقتصادی سوسیالیستی و سرمایه داری

مقاله بررسی و نقد نظام های اقتصادی سوسیالیستی و سرمایه داری

دانلود تحقیق و مقالات رشته اقتصاد و حسابداری با عنوان دانلود مقاله بررسی و نقد نظام های اقتصادی سوسیالیستی و سرمایه داری در قالب ورد و قابل ویرایش و در ۵۷ صفحه گرد آوری شده است. در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

مقاله بررسی و نقد نظام های اقتصادی سوسیالیستی و سرمایه داری

مقدمه
نظام اقتصادی ،یکی از ابعادی است که به علت ماهیت وهدفی که برای آن می شناسیم،از مهمترین واساسی ترین ابعاد اجتماعی است.مهم از آن جهت که بنا به تعریف،وظیفه ی آن تامین نیازهای مادیانسان وبهترین وجه ممکن باتوجه به امکانات موجود است ولذا اقتصاد،روش هایی را شناسایی وارئه می کند که بتوان به طریقی ،امکانات محدود رابه تولیدکالاها و خدمات مورد نیازبشرتخصیص داد تا بیش ترین نیاز راتامین کند.از جانب دیگر،نظر به اینکه انسان،منحصر به وجه طبیعی خود نیست وتامین نیازهای مادی باهر کیفیت وکمیت نمی تواند کمال انسانی تلقی شود وانسانیت انسان رامعرف باشد،لازم می آید که هر سیستم اجتماعی،راهبردهای معینی را برای اقتصاد ارائه دهد تا زمینه ی مناسب برای ارتقاءانسان فراهم شود.بنابراین، تعیین اهداف و شیوه عمل و درجه اهمیت آن در حیات انسان،نشاًت گرفته از تعریفی خواهد بود که سیستم اجتماعی با عنایت به جهان بینی حاکم بر آن،ارائه میدهد. به عبارت دیگر،اگر انسان،موجودی صرفاً مادی تصور شد که حیات او نیز به همین دوره مادی خاتمه می یابد،اهداف اقتصادی، اهداف انسانی تلقی شده و کمال انسانی نیز به داشتن امکانات مادی بیشتر، مصرف بیشتر، رفاه بیشتر تغییر خواهد گردید هرچند که درروشهای رسیدن به این اهداف نیز میتوان تفاوتهای آشکاری بین جوامع مختلف مشاهده نمود.
ممکن است این سوال مطرح شود که چرا روشهای رسیدن به یک هدف کلان اجتماعی( مثلا رفاه) میتواند متفاوت باشد. پاسخی که میتوان داد اینست که خود روشها از جهان بینیها سرچشمه میگیرد و این جهان بینیها متفاوت هستندکه روشهای مختلفی را پیشنهاد میکنند. به عبارت دیگر، تحولات فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ثمره تحول در فکر و اندیشه است که موجب تغییرات بنیادی در ساختارهای آنها میشود. چنانچه این تغییرات بتوانند زمینه مناسبی برای شکوفایی استعداد انسانی در همه ی زمینه ها فراهم سازند، توسعه و رشد اقتصادی هم اتفاق خواهد افتاد. منظور از تحول در اندیشه، تحول در جهان بینی، انسان شناسی و روش شناسی استکه چنانچه تحول فکری به سمت نگرش جهان بینانه، غیر منطقی و غیرواقعی باشد ممکن است در بعدی از ابعاد، پیشرفت مشاهده گردد ولی منطقا این گرایش، مطلوب ارزیابی نمیشود.
بنابراین بررسی نظامهای اقتصادی ازاین جهت مهم است که نه تنها میانی هر نظام اقتصادی توضیح داده شده و ارزیابی میگردد، بلکه منطق عمل نظام، در چارچوب مبانی جهان بینانه، انسان شناسانه، متدولوژیک آن نیز مورد تجزیه و تحلیل انتقادی قرار میگیرد. به علاوه میتوان گفت که چنانچه عالم اقتصاد از مبانی یک نظام اقتصادی بی خبر باشد، قادر نخواهد بود پدیده هایی که در هر نظام اقتصادی اتفاق می افتند به درستی بررسی نموده و علل و عوامل بوجود آورنده و تاثیر پذیری آنها را از دلایلی که به رفتار افراد جامعه حاکم است شناسایی کند و نظریه ای منطبق بر واقعیت ها ارائه دهد.

ارزیابی و نقد نظام های اقتصادی سوسیالیستی و سرمایه داری
از آغاز قرن ۱۹ نارسایی های عقاید کلاسیک ها به وضوح روشن شد و عامل ایجاد بحران های ۱۸۱۴ تا ۱۸۲۵ گردید. به دنبال این بحران ها اغتشاشات اجتما عی پدیدار گشت .
این اغتشاشات و شورش ها که توسط کارگران اغاز شد خواسته هایی نظیر تقلیل ساعات کار روزانه،کاهش روزهای کار در هفته، جلوگیری از افزایش سریع قیمتها و کاهش قدرت خرید و بیکاری بیش از حد بود . برخی از گردانندگان این تحولات و و شورش ها کسانی بودند که عقاید سوسیالیستی داشتند .
از اوایل دهه دوم قرن نوزدهم ، جمعی از متفکران به ریشه یابی مساله فقر و بیکاری دائمی بخش بزرگی از افراد جامعه پرداختند یا به عبارت دیگر،توجه خود را به اثار نامطلوب اجتماعی نظریات اقتصادی معطوف نمودند و به این نتیجه رسیدند که که همان تعقیب نفع شخصی که به نظر اقتصاددانان کلاسیک منبع تعادل ، اشتغال و رفاه همه افراد جامعه شناخته میشود ، در حقیقت منشآ اصلی عدم تعادل ، بیکاری و فقر اجتماعی است. این دسته از اندیشمندان ، به جای تحلیل رفتار فرد را تابعی از حرکت و تحول اجتماعی دانستند .روی این اصل ،به مکتب فکری که جمع ر اصیل و خود را ذوب شده در جمع میداند، سوسیالیسم(در مقابل اندیویدوآلیسم که بنای فکری –فلسفی کلاسیکها بود)گفته میشود .
نظام سوسیالیستی یک نظام اقتصادی است که در ان عوامل تولید به خصوص زمین و سرمایه در مالکیت عمومی جامعه است وتولید محصولات به طور اشتراکی صور میگیرد که در آن هر کس به نسبت نیروی جسمانی خود کار میکند و به اندازه ارزش کار خود از محصول جامعه برداشت میکند . و هنگامی که این کار عملی شود ، جامعه از سوسیالیسم به کمونیسم رسیده است .

سوسیالیسم به دو صورت ایده آلیسی و ماتریالستی تکوین و تکامل پیدا کرده است که هر دوی ان مورد بحث قرار میگیرد:
۱-سوسیالیسم تخیلی
ان قسمت از تکامل سوسیالیسم که تا ۱۸۴۸ ادامه داشت و بیشتر بر پایه ی تخیل و احساسات قرار گرفته بود به سوسیالیسم تخیلی معروف شده است.از افراد اصلی این مکتب سیموند دوسیسموندی ،سن سیمون، پرودن،بلانکی،آون و لاسال است.
سوسیالیست های تخیلی مالکیت را حق طبیعی نمی دانستند بلکه ان را نوعی انحصار قلمداد میکردند ، ولی در عین حال معتقد بودند که مالکیت برای پیشرفت اقتصاد جامعه مفید است و بهترین وسیله ی تشویق و ترغیب افراد به کار و کوشش و فعالیت است و در این مورد ثروتمندان را لزوما دشمن اجتماع قلمداد نمی کردند.
مهم ترین نظریات سیسموندی و طرفدارانش در جهت اجرای سوسیالیسم ،حمایت از تشکیل اتحادیه های صنفی کارگران، ممنوعیت کار خردسالان،محدودیت ساعات کار و پرداخت دستمزد کارگران در مدت بیماری است

۲-سوسیالیسم علمی
سوسیالیسم علمی نظام سرمایه داری را یک مرحله از حرکت جبری تاریخ میداند که محکوم به شکست و اضمحلال است و دیر یا زود پس از یک انقلاب که توسط یک طبقه ی کارگر عتیه ان انجام میشود جای خود را به نظام اشتراکی یا سوسیالیستی میدهد.
منظور از سوسیالیسم علمی همان مکتب اشتراکی مارکس است که به مارکسیسم معروف شده است.

مبنای فلسفی مارکسیسم
فلاسفه ی مارکسیسم معتقدند که با توجه به حرکت و تحول دائمی جهان مادی ،ذهنیات ما نیز دچار تحول همیشگی میشود و لذا این جهان خارج است که ما را می سازد نه این که ما جهان خارج را بسازیم .برای اینان ، چون همه ی هستی مادی است و حرکت ماده نیز چون جبری میباشد ،پس برای شناخت ، لازم است از کل ها اغاز نمود . بر این اساس شناخت رفتار فرد به عنوان جزئی از جامعه موکول به شناخت حرکت و اصول حاکم بر جامعه است.
بنابراین ،حرکت جامعه ف در طول زمان ، حرکتی است جبری ،قانونمند و دارای مسیر مشخص که از مرحله ای به مرحله دیگر وارد میشود .
مارکس مععتقد است که هر جامعه از ۵ مرحله ، اشتراک اولیه ، برده داری ، فئودالیسم و کاپیتالیسم گذر میکند و بلاخره به مرحله ی نهایی یا سوسیالیسم می رسد.
فلسفه ی مارکسیستی که اساس اقتصاد مارکسیستی را تشکیل میدهد و بدون فهم آن درک اقتصاد مارکسیستی امکان پذیر نیست، مبتنی بر سه اصل کلی است که عبارتند از:دیالکتیک(جدل)،ماتریالیسم (فلسفه ی مادی تاریخ)و پراکسیزم(فلسفه ی عمل).

فهرست مطالب
۱-مقدمه
۲-نظام اقتصادی سوسیالیستی
۳-نظام اقتصادی سرمایه داری
۴-نقد وبررسی نظام اقتصادی سوسیالیستی در کشور آلمان
۵-جامعه ی آینده و جامعه ی بی آینده
۶-نقد وبررسی آزادی اقتصادی در نظام سرمایه داری کشورهای مختلف
۷- کائوتسکیزم در تقابل با رادیکالیزم
۸- جامعه آینده و جامعه بی آینده*
۹- نقد و بررسی آزادی اقتصادی در نظام سرمایه داری کشورهای مختلف
۱۰-منابع


قیمت فایل : 6000 تومان | تعداد صفحات : 57 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]