مقاله بررسی ماهیت و شرایط فعل زیانبار در مسئولیت مدنی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  مقاله بررسی ماهیت و شرایط فعل زیانبار در مسئولیت مدنی

مقاله بررسی ماهیت و شرایط فعل زیانبار در مسئولیت مدنی

مقاله بررسی ماهیت و شرایط فعل زیانبار در مسئولیت مدنی
چکیده:
فعل مولد خسارت، عنصر دوم از عناصر سه‌گانه (خسارت،‌ فعل مولد، رابطه بین فعل و خسارت) مسئولیت مدنی است. بدون تحقق یا شناسایی فعل زیانبار، با فرض وقوع خسارت نمی‌توان جبران خسارت را از شخص مورد نظر مطالبه کرد وصحبت از رکن دیگر مسئولیت مدنی، یعنی رابطه علیت، موجبی نخواهد داشت. وضع قواعد مسئولیت مدنی در مقررات حقوقی ایران به گونه‌ای است که با گسترش نیازها و مراجعات به عمومات، می‌بایست تحلیل دوباره‌ای از آن به عمل آورد تا ابعاد نهفته قواعد، ظهور بیشتری یابد و احیاناً با مطالعات دیگر محققان دیدگاه‌ها اصلاح شود یا راهکارهای مناسب ارائه شود. جداسازی احکام راجع به فعل زیانبار از عمل زیانبار، که از موضوعات پراهمیت و تأثیرگذار در شناخت دیگر ارکان مسئولیت مدنی و خاصه اتقان موجبات مسئولیت مدنی است در این کار تحقیقی با موضوع بررسی ماهیت و شرایط فعل زیانبار در مسئولیت مدنی به تحقیق در این باره خواهیم پرداخت.

فهرست مطالب
چکیده۱
کلید واژه۱
مقدمه۲
فصل اول:
کلیات و تعاریف
مبحث اول:بررسی کلیات و ارکان فعل زیانبار۵
گفتار اول:تعریف صغبر۵
گفتار دوم :نظریه مطلق ضمان دراتلاف۶
گفتار سوم :تجزیه قاعده اتلاف۷
گفتار چهارم :مسئولیت مبتنی بر تقصیر۸
گفتار پنجم :مسئولیت مستقل از تقصیر۹

مبحث دوم :فعل زیانبار۹
گفتار اول :عمل زیانبار در قانون مدنی۱۲
گفتار دوم :ضمان عمل در مقررات جزایی۱۳
گفتار سوم :ضمان عمل در تصادفات۱۵
مبحث سوم:بررسی دو نمونه از تعاریف و افعال فعل زیانبتر در مسئولیت مدنی۱۶
گفتار اول :اهمیت حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمال زیانبار خود۱۶
گفتار دوم :مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیانبار صغیر و مجنون۲۳
بند اول :مسئولیت سرپرست صغیر و مجنون۲۴
بند دوم :شرایط مسئولیت سرپرست در حقوق ایران۲۴

فصل دوم :
مفهوم غیر قانونی بودن یا ناهنجاری فعل زیانبار در مسؤولیت مدنی
مبحث اول :تقصیر و غیر قانونی بودن۳۱
گفتار اول :پیشینه تاریخی و حقوق خارجی۳۱
گفتار دوم :نقش تعدی و رابطه آن با فعل زیانبار۳۲
گفتار سوم :دو نظرّیه پیرامن تعدّی۳۳
گفتار چهارم :معنا و چهره‏های گوناگون تجاوز۳۸
بند اول :معنای تجاوز یا تعدّی۳۸
بند دوم :نقض مقررات قانونی۳۸
بند سوم :نقض قواعد عرفی ونظرّیه تکالیف عرفی۳۹
بند چهارم :نقد برخی از فقیهان امامیّه۳۹
بند پنجم :اقسام عرف از حیث منشأ۴۱
گفتار پنجم :ضابطه و معیار تجاوز۴۴
بند اول :شخص متعارف۴۴
بند دوم :میزان احتیاط و دقّت۴۶
بند سوم :میزان انحراف۴۷
بند چهارم :انتقاد از نظریّه شخصی۴۸
گفتار ششم :حقوق اسلام و فرانسه و نظام کامن لو۴۹
نتیجه گیری۵۲
منابع و مراجع۵۳


قیمت فایل : 5000 تومان | تعداد صفحات : 53 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]