دانلود مقاله بررسی عنصر مادی جرم در حقوق جزا
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  مقاله بررسی عنصر مادی جرم در حقوق جزا

مقاله بررسی عنصر مادی جرم در حقوق جزا

دانلود مقاله بررسی عنصر مادی جرم در حقوق جزا

چکیده:

با نگاهی به تاریخ حقوق کیفری ملاحظه می شود که واکنش نسبت به بزه در دوران مختلف ناشی از اهمیت ارزشهای هر جامعه می باشد. بطوری که از حیث تاریخی می توان سزادهی و مکافات عمل را فلسفه ی ضروری واکنش نسبت به بزه بیان کرد در دوران بعدی ارزش های عمومی جای خود را در بیان واکنش نسبت به بزه باز می‌نماید و تا دوران معاصر که واکنش به بزه با توجه به حمایت از بزه دیده و جامعه به همراه مکافات عمل و پیشگیری از جرم مورد توجه قرار گرفته است. اما آنچه با ملاحظه در تاریخ حقوق کیفری می توان دید این امر می باشد که واکنش نسبت به بزه اولین شرط ضروری اش وجود عمل بزهکارانه است. وجود این امر، عمل بزهکارانه، را در ابتدای واکنش نسبت به جرم و بزه در جوامع ابتدایی نمود بسیار پررنگی داشته است؛ زیرا در آن زمان بحث سرزنش بودن رفتار، مطرح نبوده است و وجود عینیت یافته ی قصد مجرمانه اهمیت اساسی داشته است. بطوری که در جوامع ابتدایی اهمیت رفتارمرتکب هسته ی اصلی واکنش نسبت به بزه بوده است. از حیث تاریخی نیز جرم انگاری براساس یک رفتار زیان بار مقدم بر، تجریم بر پایه ی سوء نیت و قصد سرزنش آمیزمورد توجه بوده است. در جوامع ابتدایی غالباً به رفتار و نتیجه ی آن،نسبت به قصد و نیت شرارت آمیز،توجه بیشتری صورت میگرفته است. به همین خاطر نیز مشاهده می شود که در گذشته ی نه چندان دور در برخی جوامع کودکان و افراد نابالغ را محاکمه و مجازات می نمودند و حتا در برخی جوامع برای حیوانات نیز مجازات تعیین می کرده اند. این امر گرچه بدیهی است در آن دوران صحبتی از رکن مادی نبوده است اما نوع بشر وجود یک رفتار و بتبع آن بروز عمل مادی را که در عالم خارج تحقق یافته باشد را به عنوان معیار اصلی جهت جرم و مجازات، مورد توجه قرار داده است.در این کار تحقیقی با موضوعنصر مادی جرم در حقوق جزا در فصل اول به بیان کلیات و تعاریفی از جرم و ارکان آن می پردازیم و در فصول بعد به کاربردها و تعاریف مختلف رکن مادی جرم و تفسیرهای مختلف آن اشاره ای می کنیم.

 

فهرست

چکیده۱

کلید واژه۱

مقدمه۲

فصل اول :

کلیات

مبحث اول:تعاریف جرم و ارکان آن۵

گفتار اول:تعریف جرم۵

بند اول :تعریف جرم با توجه به ماده ۲ قانون مجازات عمومی سابق۶

بند دوم :تعریف جرم با توجه به ماده دوم قانون مجازات اسلامی۶
گفتار دوم:موارد تشکیل دهنده یک جرم۶

بند اول :عناصر کلی  جرم۸

بند دوم عنــاصر اختیاری جـــرم۹

بند سوم :عناصر تشکیل دهنده یا ساختاری جرم۱۱

مبحث دوم:سیر تاریخی و اهمیت رکن مادی جرم در حقوق جزا۱۵

گفتار اول : ماهیت و اجزای تشکیل دهنده ی رکن مادی ۱۸

بند اول:بررسی کتب حقوقی ایران۱۹

گفتار دوم :اولین جزء در رکن مادی۲۱

گفتار سوم : رفتارهای خارجی جرم۲۴

گفتار چهارم:بررسی کتب و نظریه های خارجی۲۵

فصل دوم:

تعاریف و تفاسیر مختلف عنصر مادی جرم در قوانین مختلف

مبحث اول:بررسی عنصر مادی در قوانین مختلف۳۱

گفتار اول: تحلیل عنصر مادی جرم موضوع ماده ۶۳۷مجازات اسلامی۳۱

گفتار دوم :لزوم وجود عنصر مادی برای جرم در پرتو اصل ۲۳ قانون اساسی ۳۳

بند اول:بررسی استنباط های مختلف۳۳

بند دوم:بررسی ارکان موضوع۳۵

بند سوم :اصل عدم مجازات فکر و اندیشه مجرمانه۳۸

مبحث دوم :بحثی پیرامون عنصر مادی جرم موضوع ماده ۱۰۰ قانون ثبت۴۰

گفتار اول قلب حقیقت باید به صورت فعل مثبت مادی در خارج تحقق یابد۴۱

گفتار دوم :قلب حقیقت باید در اسناد رسمی صورت گرفته باشد۴۲

گفتار سوم :طرق ارتکاب جعل مادی موضوع ماده ۱۰۰ قانون ثبت۴۴

بند اول : معدوم یا مکتوم کردن تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت۴۶

بند دوم :کشیدن یا کندن ورقی از اوراق دفاتر ثبت۵۰

بند سوم:‌از اعتبار و استفاده انداختن ثبت سند به وسایل متقلبانه۵۱

نتیجه گیری۵۳

منابع و مراجع۵۴


قیمت فایل : 6000 تومان | تعداد صفحات : 54 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]