مقاله بررسی رابطه بین هیجان خواهی و جنسیت در بین دانش آموزان سال سوم مقطع متوسطه شهر تهران
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  مقاله بررسی رابطه بین هیجان خواهی و جنسیت در بین دانش آموزان سال سوم مقطع متوسطه شهر تهران

مقاله بررسی رابطه بین هیجان خواهی و جنسیت در بین دانش آموزان سال سوم مقطع متوسطه شهر تهران

مقاله بررسی رابطه بین هیجان خواهی و جنسیت در بین دانش آموزان سال سوم مقطع متوسطه شهر تهران

چکیده:
موضوع این تحقیق بررسی رابطه بین هیجان خواهی و جنسیت در بین دانش آموزان سال سوم مقطع متوسطه شهر تهران بوده است روش نمونه گیری دراین پژوهش روش خوشه ایی چند مرحله ای می‎باشد برای سنجش میزان هیجان خواهی از آزمون هیجان خواهی زاکرمن استفاده گردیده است و روش آمار آزمون T می‎باشد. نتیجه پژوهش نشان داد که بین میزان هیجان خواهی پسران و دختران تفاوت معنی دار وجود ندارد.

مقدمه:
چه چیز افراد را برمی انگیزد که زندگی خود را برای نجات فردی به خطر اندازند، یا برای دستیابی به هدفی خاص ساعتهای طولانی کار کنند؟ چرا مردم چنین رفتار می کنند؟ چرا یک دانشمند ساعتهای طولانی وقت خود را در آزمایشگاه صرف می‎کند و فعالیتهای دیگر و لذات را به دست فراموشی می سپارد؟ چرا یک ورزشکار ماهها تمرینات دردناک را در راه آمادگی برای مسابقات المپیک تحمل می‎کند؟ چرا یکی تمام تلاش خود را صرف مال اندوزی می‎کند و دیگری آنرا صرف کار کردن با مردم بی بضاعت در ناحیه ای دور افتاده و رشدنایافته ؟ مسلما نیازهای زیستی را نمی توان مسئول تنوع و پیچیدگی رفتار آدمی شمرد.
اصطلاح انگیزش همان طور که از معنای رایج آن نیز برمی آید، به علت یا چرایی رفتار اشاره دارد. انگیزش، بدین معنا، تمام روان شناسی را در بر می‎گیرد. اما روان شناسان، مفهوم انگیزش را به عواملی محدود می سازند که به رفتار نیرو می بخشند و به آن جهت می‎دهند.
بسیاری از رفتارهای اولیه نوزاد را نیازهای زیستی او تعیین می کند، کودک وقتی گریه می‎کند که گرسنه است یا سردش است یا دردی دارد. اما پا به پای رشد کودک انگیزه های جدیدی سربرمی آورند که از راه کنش متقابل به افراد دیگر آموخته می‎شوند. ما آنها را انگیزه های روانی خواهیم خواند تا از انگیزه هایی که بر نیازهای زیستی استوارند، متمایز شوند. احساس امنیت، پذیرفته شدن و تایید شدن از سوی اطرافیان، احساسهای ارزشمنهدی و کفایت، و طلب تجارت جدید، همگی انگیزه های روانی مهمی هستند اگر چه شیوه ارضای آنها نزد افراد و فرهنگهای متفاوت فرق می‎کند. اما هیجانها، هیجانها پدیده هایی چند وجهی اند. هیچانها تا اندازه ای حالتهای عاطفی ذهنی هستند. هیجانها باعث می‎شوند تا به شیوه خاصی احساس کنیم مثلا، خشمگین یا شادمان شویم. هیجانها پاسخهای زیستی نیز هستند، واکنشهای فیزیولوژیکی که بدن را برای عمل سازگاری آ‎ماده می سازند. بدن ما هنگام هیجان زدگی طوری فعال می‎شود که با حالت بی هیجانی فرق دارد، افزایش ضربان قلب، عضلات تنیده و تنفس سریع را تجربه می کنیم.

فهرست مطالب
چکیده
فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
سوالهای تحقیق
موضوع تحقیق
فرضیه تحقیق
اهمیت و ضرورت و هدف تحقیق
تعریف اصطلاحات
فصل دوم (ادبیات و پیشینه تحقیق)
انگیزش
تظاهرات انگیزش
هیجان
هیجان به مثابه الگوهای پاسخ
ابزار و بازشناسی هیجانها
ابزار هیجان در چهره پاسخهای فطری
بازشناسی حالتهای هیجانی افراد بهنجار
پسخورانه حاصل از هیجانهای برانگیخته
بازشناسی حالتهای هیحان افرادی که دچار آسیب مغزی شده اند
رابطه بین هیجان و انگیزش
دیدگاهها و نظریه های هیجان
۱-نظریه جیمز لانگه
۲- دیدگاه شاخته: انگیختگی بی علت
۳- دیدگاه ماندار: اهمیت هیجانی و قفسه ها
۴- دیدگاه آرنولد: ارزیابی نخستین
۵- دیدگاه لازاروس: ارزیابی نخستین
۶- دیدگاه ونیر
۷- فرضیه پسخورانه صورتی
آزمایش فرضیه و پسخورانه صورتی
۸- دیدگاه ایزارد: نظریه هیجانهای متمایز
۹- دیدگاه دوسیستمی
ویژگیهای افراد هیجان خواه
فرایندهای شناختی و هیجان خواهی
ترجیحات شغل و نگرشها
تفاوتهای فیزیولوژیکی
رشد نقشهای جنسیتی
الگویابی جنسیتی
رشد الگویابی جنسیتی
گرفتن رفتار الگویابی جنسیتی
الگویابی جنسیتی از کجا شروع می‎شود؟
فصل سوم
جامعه مورد مطالعه و روش نمونه گیری و مدل آماری
فصل چهارم
محاسبات آماری و نتایج
فصل پنجم
خلاصه و نتیجه گیری
محدودیت ها
منابع
پیوست(آزمون هیجان خواهی زاکرمن)


قیمت فایل : 5500 تومان | تعداد صفحات : 58 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]