مقاله بررسی تبلیغات تجاری در رشد فروش بیمه های زندگی در ایران
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » مدیریت  »  مقاله بررسی تبلیغات تجاری در رشد فروش بیمه های زندگی در ایران

مقاله بررسی تبلیغات تجاری در رشد فروش بیمه های زندگی در ایران

دانلود مقاله بررسی تبلیغات تجاری در رشد فروش بیمه های زندگی در ایران
مقدمه:
خطر یا ریسک به عنوان یک پدیده زیانبار از ابتدای خلقت انسان همواره و همیشه با او بوده است به طوری که انسان را به تفکر و تعمق برای پیدا کردن راه حلهای مناسب برای پیشگیری از این خطرها و یا در صورت واقع شدن این خطرات کاهش دامنه خسارت ناشی از آنها وادار نموده است البته تمام راه حلهایی را که آن زمان بشر پیدا کرده بوداز طریق آزمایش و خطا بود ولی از همان ابتدا انسان نیاز به تامین را در خود ارضاء می نمود که نمونه های آن بسیار زیاد است.مثلآ برای محافظت خود از سرما از پوست حیوانات شکار شده استفاده می نمود و نسل به نسل این یا فته ها را تکمیل نموده و انتقال داده است.ولی مقتضیات زمانی بشر امروز با آن زمان تفاوت دارد .پیشرفت جوامع به خودی خود خطراتی را به همراه می آورد که انسان را ناچار به محافظت از خود در مقابل آنها می نماید.
نمونه آن پدیده انقلاب صنعتی و پیامدهای بسیار آن می باشد. پیامدهای آن نظیر ماشینی شدن تولید, افزایش جمعیت , شهرنشینی, تغییر الگوی مصرف و تولید ودر نتیجه افزایش خطرها نیاز به تامین را تشدید نمود به طوری که مردم به ماهیت آن پی برده و بدون نیاز به تبلیغات بدنبال آن می روند. بیمه در اینگونه کشورها به عنوان یک ابزار مالی شناخته شده و موجب سرمایه- گذاری در بخش های مهم اقتصادی شده است.
عامل اصلی چنین آرامش وامنیتی ارائه تامین از طریق عرضه انواع بیمه های زندگی دراین گونه کشورها که هم از بعد اقتصادی و هم بعد اجتماعی بسیار حائز اهمیت است ولی متأ سفانه بر خلاف این گونه کشورها ,کشور ما به هرعلت هنوز هم با اینکه حدود شصت سال است که در این صنعت فعالیت می کند جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است.
جالب است بدانیم عده ای از مردم ما بیمه را نوعی عوارض دولتی می دانند و از آن گریزانند. در بازاریابی سعی بر آن است که از طریق تحقیقات بازار یابی در جامعه نیازهای افراد را تشخیص داده و با استفاده از روشهای مناسب این نیاز را به مردم اطلاع داده و متناسب آن محصولی ایجاد و این نیاز را بر آورده کند . متأسفانه در کشور ما نیز برای این نیاز تقاضای پنهان وجود دارد به طوری که مردم می دانند چه نیازی دارند ولی روش ارضاء این نیاز و رفع این تقاضا را نمی دانند که وظیفه متخصصان و کارشناسان شرکت های بیمه می باشد که با علم به انواع پوشش های بیمه ای و مزیت آن در این راستا گام برداشته و موجبات تأمین این نیاز را در بین مردم کشورمان بوجود آورند.
برای دستیابی به این اهداف شش فرضیه مطرح کرده ایم که نتایج حاصل از این فرضیات با استفاده از روش های آماری تجزیه وتحلیل اطلاعات بدست آمده در فصل های مربوطه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت

– بیان اصلی تحقیق :
مسأله و مشکل اصلی در این تحقیق عدم رشد مطلوب بیمه های زندگی در ایران می باشد.
در این تحقیق سعی می شود که عدم رشد این بیمه ها از زاویه عدم بکارگیری و استفاده از شیوه های تبلیغاتی مؤثر در رشد این بیمه ها بررسی می گرد و نهایتاً بعد ازگرد آوری اطلاعات و آمارهای مثبت در این زمینه راه حلهایی جهت ارتقاء فرهنگ بیمه ای کشور از راه بکارگیری ابزارهای مهم و مناسب تبلیغاتی پیشنهاد خواهد شد زیرا علیرغم عمر بیش از شصت سال صنعت بیمه در ایران از رشد مناسبی برخوردار نبوده است.

– تبیین موضوع و مسأله :
موضوعی که در این تحقیق به آن پرداخته می شود بیمه های زندگی(عمر و پس انداز) می باشد. بیمه های زندگی از نظر حقوقی گونه ای قرارداد یا عقد است که بموجب آن بیمه گر در ازاء دریافت وجوه حق بیمه متعهد می شود که در صورت وقوع خطریا فرا رسیدن موعد مقرر مبلغ مقطوعی به عنوان سرمایه بیمه به بیمه شده یا استفاده کنندگان از بیمه بپردازد.
بنابراین خطرهایی که به طور اصلی در بیمه های اشخاص مورد تأمین قرار می گیرد عبارت است از حادثه بیماری , از کار افتادگی دائم,بازنشستگی , سالمندی , فوت, … میزان تعهد بیمه گر یعنی مبلغ بیمه شده ارتباطی با غرامت ناشی از بروز واقعه بیمه شده ندارد و به پیشنهاد بیمه گذار تعیین می شود در واقع موضوع بیمه های زندگی تأمین خطرهایی است که تندرستی و توانایی کار و حیات انسان را تهدید می کند . در اینجا به بررسی راهکارهای تبلیغات تجاری در پیشبرد فروش بیمه که عبارتست از ارتباط و معرفی غیر شخصی محصول یا خدمات از طریق حاملهای مختلف در مقابل دریافت وجه برای مؤسسات انتفاعی و غیر -انتفاعی یا افرادی که به نحوی در پیام مشخص شده اند .
تبلیغات یکی از وسایل عمده ای است که شرکتها برای ایجاد ارتباط مؤثر و مستقیم با خریداران و عموم مردم به کار می برند. همانطور که می دانیم بیمه در رشد و توسعه اقتصادی از طریق ترمیم اقتصادی , افزایش مبادلات , ترقی سطح زندگی و توسعه سرمایه گذاری مؤثر می باشد و رشد اقتصادی نیز عامل پیشرفت بیمه است . در این رساله شیوه های مؤثر تبلیغاتی بر رشد فروش بیمه زندگی بررسی می شود. ابتدا می بایست مشخص گردد که چه محصولی را می- خواهیم به بازار معرفی کنیم که مشخص است محصولی که از طرف شرکت های بیمه تحت عنوان کالا در اختیار بازار هدف قرار می گیرد انواع خاصی از خدمات است که دارای مزایای اقتصادی و اجتماعی خاصی می باشد.

– اهداف تحقیق :
هدف از انجام این تحقیق بررسی شیوه های تبلیغاتی مناسب به عنوان ابزاری جهت ارتقاء فرهنگ بیمه ای کشور و در نتیجه رشد فروش بیمه های زندگی جهت رفع معضلات زیر خواهد بود.
۱- عدم آرامش خاطر ناخواسته بدلیل عدم آگاهی از ابزارهای با ارزش به نام بیمه زندگی
۲- عدم بکارگیری صنعت بیمه در رشد و توسعه اقتصادی بخصوص دوران حساس به عنوان یکی از ابزارهای مفید که در صورت رشد نقش سرمایه ای بسیار مهمی در دوران توسعه اقتصادی داشته باشد.

فهرست مطالب
فصل اول : کلیات تحقیق
عنوا ن صفحه
مقدمه (۱)
بیان اصلی تحقیق (۲)
تبیین موضوع و مساله (۳)
اهداف تحقیق (۴)
فرضیه ها (۵)
متغیرهای تحقیق (۶)
نوع,روش وقلمرو تحقیق (۶)
روش جمع آوری وتجزیه وتحلیل اطلاعات (۷)
ضرورت انجام تحقیق (۷)
تعریف واژه های تحقیق (۹)
فصل دوم : مبانی نظری تحقیق
گفتار اول:خدمات (۱۱)
عنوان صفحه
طبقه بندی انواع خدمات (۱۲)
ویژگیهای امور خدماتی (۱۳)
گفتار دوم:
تاریخچه وسوابق مساله تحقیق (۱۴)
اصول حاکم بر بیمه های بازرگانی (۱۵)
تقسیم بندی انواع بیمه (۱۸)
گفتار سوم:
تبلیغات و آگهی ها (۱۹)
تبلیغات بازرگانی (۲۱)
اهداف تبلیغات بازرگانی (۲۲)
اصول تبلیغات (۲۴)
شرایط اثربخشی تبلیغات (۲۶)
اثرات اجتماعی و اقتصادی تبلیغات (۲۶)
مراحل بوجود آمدن ارتباطات موثر (۲۷)
مزایای تبلیغات (۲۷)
عنوان صفحه
بازاریابی بیمه های زندگی (۲۹)
مکعب بازار (۳۲)
عوامل تشکیل دهنده بازار (۳۴)
بازار آگاه و ناآگاه (۳۴)
قابلیت جذب بازار (۳۵)
اهداف بازاریابی (۳۷)
تحقیق و بررسی در بازار بیمه زندگی (۳۹)
بررسی و اندازه گیری اولویت مصرف کنندگان (۴۱ )
شیوه های تماس (۴۱)
پوشه های تبلیغاتی و اطلاعاتی (۴۲)
فرم پیشنهادی (۴۳)
فصل سوم:
روش جمع آوری اطلاعات
مقدمه (۴۴)
بررسی اسناد و مدارک (۴۴)
عنوان صفحه
تحولات بیمه های زندگی در سال ۱۳۷۲ (۴۴)
تحولات بیمه های زندگی در سال ۱۳۷۳ (۴۷)
تحولات بیمه های زندگی در سال ۱۳۷۴ (۴۸)
تحولات بیمه های زندگی در سال ۱۳۷۵ (۵۱)
تحولات بیمه های زندگی در سال ۱۳۷۶ (۵۱)
روش بررسی میدانی (۵۲)
اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسش نامه (۵۳)
بررسی فرضیه ها با اطلاعات پرسش نامه ها
فرضیه ۱) (۵۵)
فرضیه ۲,۳,۴,۵ ) (۵۶)
فرضیه ۶) (۵۷)
فصل چهارم:
روش های آماری و تجزیه و تحلیل اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسش نامه (۵۸)
بررسی فرضیه های تحقیق بر اساس روش های آماری
عنوان صفحه
استدلال فرضیه ۱) (۶۱)
استدلال فرضیه ۲) (۶۳)
استدلال فرضیه ۳) (۶۵)
استدلال فرضیه ۴) (۶۶)
استدلال فرضیه ۵) (۶۷)
استدلال فرضیه ۶) (۶۸)
خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق (۷۱)
فصل پنجم:
خلاصه تحقیق,نتیجه گیری,پیشنهادات
گفتار اول:
خلاصه تحقیق (۷۳)
نتیجه گیری (۷۴)
پیشنهادات (۷۴)
پیوست شماره۱)
پرسش نامه (۷۶)
عنوان صفحه
پیوست شماره۲)
واژه نامه (۷۹)
منابع و ماخذ (۸۱)


قیمت فایل : 6000 تومان | تعداد صفحات : 109 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]