مقاله بررسی علل مهاجرت نیروی کار از روستاها به شهرها در ایران
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » مقاله  »  مقاله بررسی علل مهاجرت نیروی کار از روستاها به شهرها در ایران

مقاله بررسی علل مهاجرت نیروی کار از روستاها به شهرها در ایران

دانلود مقاله بررسی علل مهاجرت نیروی کار از روستاها به شهرها در ایران مقاله مهاجرت روستا به شهر تحقیق مقاله مقاله مهاجرت روستایی مقاله مهاجرت روستاییان به شهرها مقاله مهاجرت از روستا به شهر مقالات مهاجرت از روستا به شهر مقاله در مورد مهاجرت روستاییان علل مهاجرت روستا به شهر تاثیر مهاجرت روستا به شهر تعریف مهاجرت روستا به شهر

Rural to urban migration

 

موضوع : بررسی علل مهاجرت نیروی کار از روستاها به شهرها در ایران

فهرست مطالب

مقدمه: ۱
فصل اول ۴
سؤالات: ۵
بیان مسئله: ۶
هدف کلی: ۹
بررسی علل مهاجرت نیروی کار از روستاها به شهرها در ایران ۹
اهداف جزئی: ۹
۱- تعیین ارتباط بین درآمد روستائی و مهاجرت نیروی کار روستائی ۹
نمودار تحلیلی ۱۰
فرضیات: ۱۰
جامعه آماری ۱۲
نمونه و شیوه نمونه گیری : ۱۲
ابزار و روشهای جمع آوری اطلاعات : ۱۲
روش تحقیق : ۱۳
فصل دوم ۱۴
تعاریف: ۱۵
تعریف منطقه: ۱۵
تعریف دوگانگی منطقه‌ای: ۱۸
معیارهای تعیین دوگانگی: ۱۹
پدیده دوگانگی در اقتصاد ایران: ۲۲
بخش نفت ۲۷
شاخصهای توسعه صنعتی ۳۴
شاخصهای توسعه کشاورزی: ۳۷
شاخصهای اشتغال: ۳۹
فصل سوم ۴۲
جامعه آماری : ۴۳
نمونه و شیوه نمونه‌گیری: ۴۳
ابزار و روشهای جمع‌آوری اطلاعات: ۴۴
روش تحقیق زمینه‌یابی: ۴۴
آنالیز تاکسونومی: ۴۴
ویژگیهای روش تاکسونومی: ۴۵
خیر ۵۲
فصل چهارم ۵۸
نتایج تحقیق: ۵۹
پیشنهادات و ارائه طریقها: ۶۱
فهرست منابع : ۶۳

مختصری از کارآموزی :
تحقیق حاضر سعی دارد که در ۲ بعد جداگانه برخی از علل مهاجرت نیروی کار در ایران را مورد بررسی قرار دهد. اگر بخواهیم عوامل اصلی مهاجرت را بطور کلی مورد تقسیم‌بندی قرار دهیم می‌توانیم دو دسته از عوامل را مؤثر بدانیم. گروه اول را عوامل فشار(Push Factors) می‌نامند که شامل غیراقتصادی شدن فعالیتهای کشاورزی، توزیع ناعادلانه زمین، رشد جمعیت و ثابت ماندن بازده تولید در بخش کشاورزی است.
گروه دوم به عوامل کششی یا جذب(Pull Factors) موسومند که شامل دوگانگی منطقه‌ای و نخصیص بیشتر منابع در بخشهای شهری(خدمات و صنعت) و بهتر بودن سطح زندگی در مناطق شهری است. به منظور تجزیه وتحلیل تأثیر این ۲ دسته از عوامل از شاخصهای درآمدهای انتظاری در شهر از مدل هریس- تودارو استفاده می‌شود.
در بحث‌های تئوریک و نظری به این نتیجه می‌رسیم که نمی‌توان دیوار بلندی بین عوامل کشش و جذب ترسیم کرد. چون نوعی ارتباط متقابل بین این ۲ دسته از عوامل وجود دارد. به عقیده آنها آنچه که واقعاَ‌ مهاجرت نیروی کار را تسریع می‌کند همان دوگانگی منطقه‌ای است. این ۲ معتقدند که مهاجرت در هر منطقه‌ای امری طبیعی است چون نوعی توالی در رشد بخشها وجود دارد و خودبه‌خود و به مرور زمان با جایگزین شدن عوامل تولیدی بجای یکدیگر سهم نیروی کار در بخش کشاورزی در اشتغال کل کاهش می‌یابد و سهم بخش صنعت و خدمات افزایش می‌یابد.
اما آنچه که کشورهای در حال توسعه را از کشورهای پیشرفته متمایز می‌سازد ناهمگونی در مهاجرت نیروی کار است. بطوری که در این کشورها محدود بودن امکانات تولید از یک طرف و محدود بودن ارتباطهای بخش کشاورزی با سایر بخشهای اقتصاد از طرف دیگر موجب می‌شود تا این کشورها تلاش بیشتری در جهت گسترش بخش صنعت شهری از خود نشان بدهند.
این ۲ گروه از عوامل اقتصادی همراه با عوامل غیراقتصادی مانند روابط و شیوه تولید، سازمان اجتماعی تولید و غیره موجب‌ می‌شوند تا از اهمیت بخش کشاورزی در جریان توسعه کاسته شود و نقش پیشتاز به بخشهای شهری واگذار شود به ویژه آنکه بخش عمده‌ای از تولیدات در بخش کشاورزی را کالاهای مصرفی تشکیل می‌دهند که هر چند دارای ارتباطهای پسین گسترده‌ای هستند لیکن ارتباطهای پیشین آنها بسیار محدود و مشخص است.
در این حالت بخش پیشتاز اقتصاد بخش صنعت خواهد بود تا از یک طرف به عنوان ستون اصلی و رشد عمل کند و از طرف دیگر از طریق تولید محصولات صنعتی مورد استفاده در بخش کشاورزی مانند تراکتور- پمپ آب- کمباین- کود- سم و غیره بخش کشاورزی را به جلو بکشد.
بدین ترتیب بخش کشاورزی در مراحل اولیه توسعه اقتصادی قربانی جریان توسعه است و برای بهبود باید انتظاری طولانی بکشد که این خود یکی از دلایل اصلی مهاجرت نیروی کار از روستاها به مناطق و مراکز شهری می‌باشد.
در تحقیق حاضر ابتدا بطور مجزا دوگانگی منطقه‌ای به عنوان عامل جذب و فشار مورد بررسی قرار گرفته است که مشخص شود تا چه حد تفاوت در نرخهای رشد منطقه‌ای و نابرابری در رابطه مبادله بین محصولات کشاورزی و صنعتی بر مهاجرت تأثیر داشته است و در نهایت در قسمت سوم نتیجه‌گیری و پیشنهادات ارائه خواهد شد.


قیمت فایل : 5000 تومان | تعداد صفحات : 65 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]