مبارزه تلفیقی و بیولوژیکی با آفات
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » جدید  »  مبارزه تلفیقی و بیولوژیکی با آفات

مبارزه تلفیقی و بیولوژیکی با آفات

Integrated and biological fight against pests

مبارزه تلفیقی و بیولوژیکی با آفات دانلود مقاله

بخشی از متن:
آگاهی و شناخت بیشتر محیط زیست موجب شده است که در اغلب کشورهای جهان مبارزه بیولوژیک به عنوان بخش از مبارزه تلفیقی، نسبت به مبارزه شیمیایی از اهمیت بیشتری برخوردار شود. اساساً در کشاورزی و باغبانی روش های گوناگونی برای مبارزه بیولوژیک وجود دارد که دراین گونه روش ها از دشمنان طبیعی آفات برای کاهش جمعیت آنها استفاده می شود.
فهرست مطالب:
مبارزه بیولوژیک، بخشی از مبارزه تلفیقی
مراقبت وحمایت ازحشرات مفید
 بومی کردن حشرات مفید وارداتی
پرورش انبوه و رهاسازی حشرات مفید
مبارزه با مگس های سفید به وسیله زنبور Encarsia Formosa
مبارزه با کنه های تارعنکبوتی به وسیله کنه شکاری Phytoseiulus persimilis
مبارزه با شته ها توسط پشه گالزی شکاری Aphidoletes aphidimyza
مبارزه با شته ها به وسیله زنبور Aphidius matricariae
مبارزه با شته ها به وسیله بالتوری Chrysoperla carnea
رهاسازی حشرات مفید
مبارزه با شپشک های آرد آلود توسط کفش دوزک Cryptolaenus montrouzieri
مبارزه با کرم ساقه خوارذرت توسط زنبورTrichogramma evanescens
مبارزه با کرم سیب Carpocapsa pomonella و پوستخوار سیب Capua reticulana توسط زنبور Trichogramma dendrolimi
مبارزه با آفات به وسیله تولیدات محتوی Bacillus thuringiensis
درصد تأثیر Bacillus thuringiensis
روش استفاده
تلفیق مصرف حشرات مفید و سموم گیاهی
Tricho-Strip
کنترل میکروبی
معایب کنترل میکروبی
باکتری های بیماری زا در حشرات
قارچ های بیماری زا در حشرات
نحوه ابتلاء و پیشرفت بیماری
مزایای استفاده از قارچ
معایب
فراورده های تجاری براساس قارچ های بیماری زا درحشرات
قارچ های آنتاگونیست
نماتودهای انگل آفت های گیاهی
پی نوشت
منابع


قیمت فایل : 5000 تومان | تعداد صفحات : 31 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,