سنجش خلاقیت دانشجویان کارشناسی سه رشته علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی و بررسی نگرش آنان در مورد تأثیر دوره
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  سنجش خلاقیت دانشجویان کارشناسی سه رشته علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی و بررسی نگرش آنان در مورد تأثیر دوره

سنجش خلاقیت دانشجویان کارشناسی سه رشته علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی و بررسی نگرش آنان در مورد تأثیر دوره

دانلود مقاله سنجش خلاقیت دانشجویان کارشناسی سه رشته علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی و بررسی نگرش دانلود مقاله خلاقیت دانلود رایگان مقاله خلاقیت دانلود رایگان مقاله تاثیر بازی در خلاقیت دانلود مقاله در مورد خلاقیت دانلود مقاله با موضوع خلاقیت دانلود رایگان مقاله خلاقیت چکیده مقاله خلاقیت

Measure-students-creativity-three-education-counseling-and-psychology-Shahid-Beheshti-University-and-study-their-attitude-about-the-effect-of

 

مقاله کارشناسی ارشد

۲۳۰ صفحه ورد

 

چکیده تحقیق:
تحقیق حاضر با هدف سنجش میزان خلاقیت دانشجویان سه رشته روان‌شناسی، مدیریت آموزش و مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی و بررسی نگرش آنان در مورد تأثیر دوره تحصیل دانشگاهی بر رشد خلاقیتشان تدوین شده است.
نمونه آماری این تحقیق شامل ۱۲۴ نفر از دانشجویان دختر و پسر این دانشکده می‌باشد. که ۴۶ نفر از رشته مدیریت آموزشی، ۴۲ نفر از رشته مشاوره و ۳۶ نفر از رشته روان‌شناسی را شامل می شود. روش نمونه‌گیری آن، طبقه‌ای تصادفی نسبتی است که از بین سه گروه آموزش تعدادی ضد دانشجویان متناسب با رشته براساس جدول مورگان انتخاب شدند.
برای سنجش خلاقیت افراد از پرسشنامه سنجش خلاقیت CREE تورستون استفاده شد و برای بررسی تاثیر دوره تحصیل دانشگاهی بر رشد خلاقیت دانشجویان از یک مصاحبه کتبی استفاده گردید.
جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها برای تعیین رابطه هرکدام از سوالات مصاحبه کتبی استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها برای تعیین رابطه هر کدام از سوالات مصاحبه کتبی و جنس افراد و رشته تحصیلی آنان با میزان خلاقیت افراد از آزمون ناپارامتر یک خی دو پیرسون استفاده شد و برای تعیین رابطه معدل و جنس افراد با خلاقیت از آزمون ناپارامتریک کروکسال والیس استفاده شده است.
فرضیات این تحقیق یا سطح معناداری ۹۵ درصد اطمینان آزمون شد.
در انجام این مراحل از نرم‌افزاری آماری spss استفاده گردید.
نتایج بدست آمده نشان می‌دهد.
۱ـ خلاقیت مستقل از جنس افراد است.
۲ـ خلاقیت از رشته تحصیلی افراد تبعیت نمی‌کند.
۳ـ دوره تحصیلی دانشگاهی بخودی خود نقشی در رشد خلاقیت افراد ندارد.
۴ـ معدل بالا بیانگر خلاق بودن فرد نیست.
۵ـ در پرورش خلاقیت آموزش آن می‌توان نقش بسیار مهمی را ایفا کند.
« فهرست مطالب »
تشکر و قدردانی أ
چکیده د
فهرست مطالب ه
فهرست جداول ط
فهرست نمودارها ل
فصل اول : طرح کلی پژوهش ۱
دعای هنرمند ۲
مقدمه ۳
بیان مسئله ۶
ضرورت و اهمیت حرکت به سوی خلاقیت ۸
اهداف تحقیق ۱۰
فرضیات تحقیق ۱۲
تعریف مفاهیم و واژه ها ۱۲
محدودیتهای تحقیق ۱۳
خلاصه فصل ۱۵
فصل دوم : سابقه موضوع تحقیق ۱۶
مقدمه ۱۷
ساختار مغز و عملکرد آن ۱۸
تعاریف خلاقیت : ۲۵
۱ . نگرشهای خاستگاهی : ۲۶
۲ . نگرشهای فرایندی : ۲۷
رابطه هوش و خلاقیت ۳۱
فرایند خلاقیت : ۳۶
مراحل والاس ۳۷
مراحل اسبورن ۳۹
مراحل تورنس ۴۱
نظریه های خلاقیت : ۴۲
۱٫ نظریه های جهان باستان ۴۲
۲٫ نظریه های جدید فلسفی ۴۴
۳٫ نظریه های روان شناسی ۴۵
۴٫ روانکاوی جدید ۴۶
خصوصیات افراد خلاق ۴۹
نیازهای افراد خلاق ۵۶
عوامل موثر در خلاقیت ۵۸
هوش ۵۹
ویژگیهای شخصیتی ۶۱
خانواده ۶۳
مدرسه و دانشگاه و نقش آن در خلاقیت ۶۵
نقش انگیزه های درونی و بیرونی در خلاقیت ۶۹
تاثیرات عوامل خاص بر خلاقیت : ۷۰
سن ۷۰
جنس ۷۱
ارزشها و فشارهای اجتماعی ۷۱
تحصیلات ۷۲
نقش کوشش در خلاقیت ۷۲
شرایط محیطی مطلوب برای خلاقیت ۷۳
تکنیکهای خلاقیت و نو آوری ۷۴
یورش فکری ۷۵
مدل سینکتیکس ۷۷
تکنیک دلفی … ۷۸
آموزش خلاقیت ۸۷
الف : آموزش و پرورش عمومی خلاقیت ۸۷
آموزش خلاقیت در جهان ۸۸
ب : آموزش خلاقیت در کودکان و دانش آموزان ۸۹
نکات قابل توجه در آموزش خلاقیت به فراگیران ۹۳
آنچه مربی برای پرورش فکر خلاق باید انجام دهد ۹۶
محتوای درسی فراگیر و ارتباط آن با خلاقیت ۹۹
اصول اساسی در پرورش خلاقیت ۱۰۷
عوامل موثر در پرورش خلاقیت ۱۰۸
نقش امنیت و آزادی روانی در خلاقیت ۱۱۳
خلاقیت و حل مسئله ۱۱۵
خلاقیت و پیشرفت تحصیلی ۱۱۷
خلاقیت و هنر ۱۱۸
خلاقیت و توسعه اقتصادی ۱۲۱
اثر محرک عاطفی در خلاقیت ۱۲۲
شرایط لازم جهت استفاده حداکثر از قدرت تصور در خلاقیت ۱۲۶
موانع خلاقیت ۱۲۸
عامل شانس در کاوش در مسیر خلاقیت ۱۲۷
با تصور خلاق می توان روابط شخصی را بهبود بخشید ۱۳۹
سوابق پژوهش در ایران ۱۴۱
سوابق پژوهش در خارج ۱۴۳
نتیجه گیری و جمع بندی فصل دوم ۱۴۷
فصل سوم : روش اجرای پژوهش ۱۵۰
روش تحقیق ۱۵۱
روش گرد آوری اطلاعات ۱۵۲
ابزار گردآوری اطلاعات ۱۵۲
جامعه آماری ۱۵۲
تعداد و روش نمونه گیری ۱۵۳
نمره گذاری آزمون ۱۵۴
نحوه تبدیل نمره خام به نمره استاندارد ۱۵۴
اعتبار آزمون ۱۵۵
روش استخراج مصاحبه کتبی ۱۵۵
اساس تئوریکی پرسشنامه و مصاحبه کتبی ۱۵۶
روشهای آماری ۱۵۶
خلاصه فصل ۱۵۸
فصل چهارم :یافته های پژوهش و تجزیه و تحلیل آنها ۱۵۹
مقدمه ۱۶۰
تجزیه یافته های پژوهش ۱۶۱
تحلیل یافته های پژوهش ۲۰۵
خلاصه فصل ۲۰۸
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات ۲۰۹
نتیجه گیری ۲۱۰
پیشنهادات ۲۱۲
منابع ۲۱۴
پیوستها ۲۲۱
« فهرست جداول»
جدول ۱-۲ عوامل و عناصر خلاقیت ۵۹
جدول ۱-۳ پنج دامنه توضیح نمرات استاندارد ۱۵۴
جدول ۱-۴ فراوانی و درصد فراوانی خلاقیت افراد سه گروه شرکت کننده در پرسشنامه CREE 161
جدول ۲-۴ پاسخ افراد سه گروه مشاوره، مدیریت آموزشی و روان‌شناسی به سوال ۱ مصاحبه کتبی ۱۶۲
جدول ۳-۴ پیشایندی سوال یک مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد ۱۶۴
جدول ۴-۴ آزمون خی دو سوال یک مصاحبه کتبی ۱۶۴
جدول ۵-۴ پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال (۱-۲) مصاحبه کتبی ۱۶۵
جدول ۶-۴ پیشایندی سوال (۱-۲) مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد ۱۶۶
جدول ۷-۴ آزمون خی دوی سوال ۱-۲ مصاحبه کتبی ۱۶۶
جدول ۸-۴ پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال ۲-۲ مصاحبه کتبی ۱۶۷
جدول ۹-۴ پیشایندی سوال ۲-۲ مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد ۱۶۹
جدول ۱۰-۴ آزمون فی دو سوال ۲-۲ مصاحبه کتبی ۱۶۹
جدول ۱۱-۴ پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال ۱-۳ مصاحبه کتبی ۱۶۹
جدول ۱۲-۴ پیشایندی سوال ۱-۳ مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد ۱۷۱
جدول ۱۳-۴ آزمون فی دو سوال ۱-۳ مصاحبه کتبی ۱۷۱
جدول ۱۴-۴ پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال ۲-۳ مصاحبه کتبی ۱۷۱
جدول ۱۵-۴ پیشایندی سوال ۲-۳ مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد ۱۷۳
جدول ۱۶-۴ آزمون فی دو سوال ۲-۳ مصاحبه کتبی ۱۷۳
جدول ۱۷-۴ پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال ۱-۴ مصاحبه کتبی ۱۷۳
جدول ۱۸-۴ پیشایندی سوال‌ها مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد ۱۷۵
جدول ۱۹-۴ آزمون خی دوی سوال ۱-۴ مصاحبه کتبی ۱۷۵
جدول ۲۰-۴ پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال ۲-۴ مصاحبه کتبی ۱۷۵
جدول ۲۱-۴ پیشایندی سوال ۲-۴ مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد ۱۷۷
جدول ۲۲-۴ آزمون خی دو سوال ۲-۴ مصاحبه کتبی ۱۷۷
جدول ۲۳-۴ پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال ۱-۵ مصاحبه کتبی ۱۷۷
جدول ۲۴-۴ پیشایندی سوال ۱-۵ مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد ۱۷۹
جدول ۲۵-۴ آزمون خی دوی سوال ۱-۵ مصاحبه کتبی ۱۷۹
جدول ۲۶-۴ پاسه سه گروه آزمودنی به سوال ۲-۵ مصاحبه کتبی ۱۷۹
جدول ۲۷-۴ پیشایندی سوال ۲-۵ مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد ۱۸۱
جدول ۲۸-۴ آزمون خی دو سوال ۲-۵ مصاحبه کتبی ۱۸۱
جدول ۲۹-۴ پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال ۱-۶ مصاحبه کتبی ۱۸۱
جدول ۳۰-۴ پیشایندی سوال ۱-۶ مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد ۱۸۳
جدول ۳۱-۴ آزمون خی دو سوال ۱-۶ مصاحبه کتبی ۱۸۳
جدول ۳۲-۴ پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال ۲-۶ مصاحبه کتبی ۱۸۴
جدول ۳۳-۴ پیشایندی سوال ۲-۶ مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد ۱۸۵
جدول ۳۴-۴ آزمون خی دو سوال ۲-۶ مصاحبه کتبی ۱۸۵
جدول ۳۵-۴ پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال ۷ مصاحبه کتبی ۱۸۶
جدول ۳۶-۴ پیشایندی سوا ۷ مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد ۱۸۸
جدول ۳۷-۴ آزمون خی دو سوال ۷ مصاحبه کتبی ۱۸۸
جدول ۳۸-۴ پاسخ سه گروه آزمودنی سوال ۱-۸ مصاحبه کتبی ۱۸۸
جدول ۳۹-۴ پاسخ سه گروه آزمودنی سوال ۲-۸ مصاحبه کتبی ۱۹۰
جدول ۴۰-۴ پاسخ افراد سه گروه آزمودنی به سوال ۹ مصاحبه کتبی ۱۹۱
جدول ۴۱-۴ وضعیت افراد از نظر جنس شرکت کنندگان در پرسشنامه CREE مصاحبه کتبی ۱۹۲
جدول ۴۲-۴ پیشایندی جنس افراد سه گروه آزمودنی و میزان خلاقیت آنان ۱۹۳
جدول ۴۳-۴ آزمون خی دوی جنس افراد شرکت کننده و میزان خلاقیت آنان ۱۹۳
جدول ۴۴-۴ وضعیت سنی افراد شرکت کننده در پرسشنامه CREE و مصاحبه کتبی ۱۹۴
جدول ۴۵-۴ پیشایندی سن افراد سه گروه آزمودنی و میزان خلاقیت آنان ۱۹۶
جدول ۴۶-۴ آزمون کروکسال دالیس سن افراد شرکت کننده و میزان خلاقیت آنان ۱۹۶
جدول ۴۷-۴ وضعیت رشته تحصیلی افراد شرکت کننده در پرسشنامه CREE و مصاحبه کتبی ۱۹۷
جدول ۴۸-۴ پیشایندی رشته تحصیلی افراد سه گروه آزمودنی و میزان خلاقیت آنان ۱۹۸
جدول ۴۹-۴ آزمون خی دو رشته تحصیلی افراد و میزان خلاقیت آنان ۱۹۸
جدول ۵۰-۴ وضعیت معدل افراد شرکت کننده در پرسشنامه CREE و مصاحبه کتبی ۱۹۹
جدول ۵۱-۴ پیشایندی معدل افراد سه گروه آزمودنی و میزان خلاقیت آنان ۲۰۱
جدول ۵۲-۴ آزمون کروکسال والیس معدل افراد شرکت کننده و میزان خلاقیت آنان ۲۰۱
« فهرست نمودارها»
نمودار ۱-۲ محل تقاطع خلاقیت (در عوامل موثر در خلاقیت) ۵۸
نمودار ۲-۲ عمل مطلوب یادگیری زتروی ۶۷
نمودار ۱-۴ فراوانی میزان خلاقیت افراد در سه رشته مختلف مشاوره، روان‌شناسی و مدیریت آزمودنی و استفاده از پرسشنامه CREE نشان می‌دهد. ۱۶۱
نمودار ۲-۴ فراوانی پاسخ افراد سه رشته به سوال ۱ مصاحبه کتبی را نشان می‌دهد. ۱۶۳
نمودار ۳-۴ فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال ۱-۲ مصاحبه کتبی نشان می‌دهد. ۱۶۵
نمودار ۴-۴ فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال ۲-۲ مصاحبه کتبی نشان می‌دهد. ۱۶۸
نمودار ۵-۴ فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال ۱-۳ مصاحبه کتبی نشان می‌دهد. ۱۷۰
نمودار ۶-۴ فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال ۲-۳ مصاحبه کتبی نشان می‌دهد. ۱۷۲
نمودار ۷-۴ فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال ۱-۴ مصاحبه کتبی نشان می‌دهد. ۱۷۴
نمودار ۸-۴ فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال ۲-۴ مصاحبه کتبی نشان می‌دهد. ۱۷۶
نمودار ۹-۴ فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال ۱-۵ مصاحبه کتبی نشان می‌دهد. ۱۷۸
نمودار ۱۰-۴ فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال ۲-۵ مصاحبه کتبی نشان می‌دهد. ۱۸۰
نمودار ۱۱-۴ فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال ۱-۶ مصاحبه کتبی را به طور کمی نشان می‌دهد. ۱۸۲
نمودار ۱۲-۴ فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال ۲-۶ مصاحبه کتبی را به طور کیفی نشان می‌دهد. ۱۸۴
نمودار ۱۳-۴ فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال ۷ مصاحبه کتبی را به طور کیفی نشان می‌دهد. ۱۸۶
نمودار ۱۴-۴ وضعیت جنس افراد شرکت کننده از سه رشته مختلف را در پرسشنامه CREE نشان می‌دهد. ۱۹۲
نمودار ۱۵-۴ وضعیت سنی افراد شرکت کننده از سه رشته مختلف را در پرسشنامه CREE نشان می‌دهد. ۱۹۵
نمودار ۱۶-۴ فراوانی افراد شرکت کننده در هر کدام از رشته‌ها در پرسشنامه CREE را نشان می‌دهد. ۱۹۷
نمودار ۱۷-۴ معدل افراد شرکت کننده در پرسشنامه CREE و مصاحبه کتبی در سه رشته مختلف را به طور کلی نشان می‌دهد. ۲۰۰
نمودار ۱۸-۴ معدل افراد دارای خلاقیت بالا را در سه گروه آزمودنی به طور کلی نشان می‌دهد. ۲۰۲
نمودار ۱۹-۴ معدل افراد دارای خلاقیت متوسط را در سه گروه آزمودنی به طور کلی نشان می‌دهد. ۲۰۳
نمودار ۲۰-۴ معدل افراد دارای خلاقیت پایین را در سه گروه آزمودنی به طور کلی نشان می‌دهد. ۲۰۳
نمودار ۲۱-۴ آزمون ضریب هم بستگی پیرسون که پراکندگی معدل در برابر نمرات استاندارد خلاقیت سه گروه آزمون را نشان می‌دهد. ۲۰۴


قیمت فایل : 20000 تومان | تعداد صفحات : 230 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]