سنجش اعتماد عمومی نسبت به برنامه های توسعه گردشگری شهری، مطالعه موردی کاشان
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » جدید  »  سنجش اعتماد عمومی نسبت به برنامه های توسعه گردشگری شهری، مطالعه موردی کاشان

سنجش اعتماد عمومی نسبت به برنامه های توسعه گردشگری شهری، مطالعه موردی کاشان

دانلود مقاله سنجش اعتماد عمومی نسبت به برنامه های توسعه گردشگری شهری، مطالعه موردی کاشان

چکیده
هدف اصلی این پژوهش بررسی اعتماد عمومی نسبت به سنجش توسعه گردشگری و مجرای آن در منطقه کاشان می¬باشد.اعتماد درمعنای کلی بازگوی این باوراست.که دیگران با کنش خود به آسایش یا رفاه اعتماد کنندگان کمک کرده و ازآسیب زدن به آنها یا منافع شان خودداری کنند. با توجه به موضوع و اهداف مورد بررسی در این پژوهش برای بدست آوردن حجم نمونه در این تحقیق از فرمول کوکران استفاده شده است و حجم نمونه ۱۰۰ نفر تعیین شده و سپس با استفاده از روش نمونه گیری اتفاقی(تصادفی ساده)جمع آوری اطلاعات به صورت فیزیکی صورت گرفت.در این پژوهش جهت بررسی داده های آماری از نرم افزار spss استفاده شده است.دو نوع آمار توصیفی و استنباطی برای تحلیل داده ها استفاده شده است.در این پژوهش از آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شده است.
واژگان کلیدی: اعتماد عمومی،گردشگری شهری، مشارکت

مقدمه
درسال‌های اخیرگردشگری به عنوان صنعت بدون دود،منبع درآمد سرشار درتجارت جهانی و عنصر مهمی در بهبود و تنظیم موازنه بازرگانی و تراز پرداخت‌های بسیاری از کشورها شده است، رشد قابل توجه و چشمگیر گردشگری در پنجاه سال اخیر نشان دهنده اهمیت فراوان اقتصادی و اجتماعی این پدیده است.گردشگری در تولید ناخالص ملی نقش مهمی ایفا می‌کند،«ترازپرداخت‌ها،که نشان دهنده معاملات بین‌المللی هرکشور است،رامتوازنمی سازد.لوئیس ترنر گردشگری را امیدبخش‌ترین و پیچیده‌ترین صنعتی می‌داند که جهان سوم با آن روبرو است و معتقد است گردشگری بیشترین قابلیت را برای جانشینی دیگر صنایع درآمدزا دارد.»توسعه گردشگری موجب رونق اقتصادی و کاهش فقر می‌شود همچنین تأثیر به سزایی در افزایش درآمد و کاهش بیکاری و درنتیجه افزایش رفاه اجتماعی دارد. علاوه بر آن گردشگری عاملی است برای گفتگوی بین فرهنگ‌ها و تمدن‌ها و ازنظر سیاسی نیز، روابط بین‌ ملل ودولت را متعادل‌تر ونزدیک‌تر می‌سازد.(لی، ۱۳۷۸: ۱)واعتماد ، مهم‌ترین انگیزه ای است که افراد را به داشتن ارتباطات دوسویه یاچندسویه تشویق می‌کند.حتی بسیاری از اندیشمندان اجتماعی، اعتماد را حسی می‌دانند که منجر به تعاون و همکاری می‌شود و فقط در این حالت است که انسان درعین تفاوت‌ها، قادر به حل مشکلات خواهد بود.(حسینی،۱۳۸۴)
وبا اهمیت یافتن مفهوم اعتماددر جامعه وتوسعه همه جانبه،این مفهوم در برنامه ریزی های توسعه هم مورد توجه قرار گرفت تا آنجا که در قانون برنامه ریزی توسعه بدان اشاره شد.با توجه به تنوع قومی در ایران،سنجش اعتماد اجتماعی وعوامل مؤثر بر آن در میان همه اقوام ضروری شدتاراهکارهای تقویت اعتمادشناسایی وبراساس آن برنامه ریزی شود. (منصور،۱۳۸۴: ۱۴۴)

۱-۲- بیان مسئله
واژه ی انگلیسی اعتماد)trust) درزبان انگلیسی میانه(۱۱۰۰-۱۵۰۰میلادی )به صورت واژه ی trusteودر زبان آلمانی شمالی( تا اواسط قرن۱۴) به صورت Traust وبا معنی اطمینان به کار گرفته شده است.اعتماد در فرهنگ انگلیسی آکسفوردبه عنوان”اتکا یا اطمینان به نوعی کیفیت یاصفت یک شخص یایک چیزیا اطمینان به حقیقت گفته ای”توصیف می شود.
براساس فرهنگ وبستراعتمادتکیه مطمئن بر افراد و اشیاء،وابستگی مطمئن بر ویژگی،توانایی،قدرت ودرستی فردی وشیئی است.درفرهنگ فارسی معین اعتماد به معنی تکیه کردن بر،واگذاشتن کاری به دیگری،سپردن چیزی به کسی ودر معنی اسمی وثوق واطمینان تعریف شده است.مفهوم اعتماد،ریشه در ادبیات دوره ی ارسطو دارد؛ بنابراین در مورد این که اعتماد چیست وچگونه می توان به اعتماد در محل کار دست پیدا کرد.توافق اندکی وجود دارد.بیشتر پژوهش ها در مورد اعتماد،آن راموضوع ومفهومی مجزا تلقی کرده اند. (اریکسون،۱۹۷۷: ۹۰-۷۵)
در میان اندیشمندان علوم اجتماعی توافق کاملی در موردمفهوم اعتمادوجود ندارد.با این وجود در دو دهه اخیر پژوهش فزاینده ای درباره این مفهوم صورت گرفته است.اعتماد رامی توان به اعتماد به فرد،اعتماد به گروه واعتماد به سازمان تقسیم بندی نمود.این سه دسته اعتماد بایکدیگر دارای رابطه ی تنگاتنگی هستند.اعتمادبه سازمان می توانداز اعتمادمابه فرد یا افراد شاغل درآن سازمان شکل بگیرد.وهمچنین اعتماد ما به فرد می تواند به دلیل اعتماد ما به سازمانی باشدکه آن شخص درآن کارمی کند.اعتماد به فرد واعتماد به سازمان از طریق وظایف وموقعیت هایی که افراد در سازمان دارند و نقش هایی که در سازمان ایفا می کنند،به هم مرتبط می شوند.(پاول ،۱۹۹۶: ۶۷-۵۱)
ودرمورد گردشگری می توان گفت باتوجه به اهمیت صنعت گردشگری و جایگاه ارزنده آن در توسعه اقتصادی کشورها و یافتنروشهای جدید گسترش این صنعت جوان و نوپا وچشم اندازی که ازاین صنعت در هزاره سومبرآورده می گردد که به یکی از بخش های پردرآمد در نظام اقتصاد کشور درآید ودراینزمان تفریح و گردشگری تنها متعلق به معدودخانواده های پردرآمد نخواهد بود بلکهبه صورت یک فرهنگ و نیاز کلی بدون در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی یا اجتماعی خواهدبودکه شوق بازدید ازمکان های مختلف تاریخی و جذاب در پی خواهدداشت و با توجه بهتوسعه صنعت در داخل و راحتی مسافرت در بهترین وضعیت و کم ترین زمان ایجاد اشتغالمختلف در تمامی کشورها در مناطق که برنامه ریزی در این امر را ارائه خواهد کرد.(بابلی وهمکاران،۱۳۸۵)
۱-۳- ضرورت واهمیت موضوع:
امروزه گردشگری شهری به عنوان یکی ازصنایع برتربه شدت در حال رشد وتوسعه است.در کشورما ایران که به عنوان سرزمین چهار فصل شناخته می شود ویکی از برترین کشورهای جهان،به جهت داشتن آثار وجاذبه های گردشگری است،توجه چندانی به صنعت گردشگری اجتماعی-فرهنگی-محیطی برای افزایش رفاه وخوشبختی طولانی مدت کل اجتماعات تعریف شده وپویشی چند بعدی است.که به گونه ای پایدار درصدد وحدت اهداف اقتصادی،اجتماعی-فرهنگی ومحیطی است،بنابراین باید توسعه ی گردشگری را زمانی پایدار بنامیم که مخرب نبوده و امکان حفظ منابع آب و خاک،منابع ژنتیکی،گیاهی وجانوری وحتی فرهنگی واجتماعی را برای آیندگان فراهم آورد.درواقع،گردشگری شهری پایدار باید بتواند دریک محیط،در زمانی نامحدود ادامه یابد.از نظرانسانی وفیزیکی به محیط زیست صدمه نزند وتا بدان حدفعال باشدکه به توسعه ی سایر فعالیت ها وفرآیند های اجتماعی لطمه ای وارد نسازد(باتلر ،۲۰۰۱: ۲۹)
۱-۴- قلمرو تحقیق
۱-۴-۱- قلمرو موضوعی
پژوهش حاضر ازنظرموضوعی درچارچوب اعتماد عمومی به گردشگری شهری قرارمی گیرد بدین معنی که به بررسی اعتماد عمومی نسبت به سنجش توسعه گردشگری شهری می پردازد.
۱-۴-۲- قلمرو زمانی تحقیق
این تحقیق از دی ماه سال۱۳۹۳ تا تیرماه ۱۳۹۴ انجام گرفته است.
۱-۴-۳- قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی این تحقیق شهرستان کاشان است که با وسعت ۹۶۴۷ کیلومترمربع وجمعیت ۳۳۵۸۷۵ نفر ازتوابع استان اصفهان بوده و از نظرجمعیت دومین شهرستان این استان به حساب می ‌آید.کاشان دارای چهار بخش(مرکزی، قمصر، نیاسر و برزک) بوده و دارای پنج شهر(کاشان، قمصر، نیاسر، جوشقان و برزک)می باشد.
۱-۵- تعاریف واژه های تحقیق
گردشگری شهری: گردشگری شهری عبارت است از مسافرت به شهر با انگیزه های مختلف برپایۀ جاذبه های گوناگون،امکانات وتسهیلات شهری که درشخص ایجادجذابیت وانگیزه می نماید. (موحد ،۱۳۸۶: ۳۴-۳۳)
اعتماد عمومی: اعتماد درمعنای کلی بازگوی این باوراست.که دیگران با کنش خود به آسایش یا رفاه اعتماد کنندگان کمک کرده و ازآسیب زدن به آنها یا منافع شان خودداری کنند. (کلمن ،۱۳۷۷)
مشارکت: مشارکت از نظر لغوی به معنی شرکت کردن است .مشارکت،نوعی رفتار بامردم است که آنان را قادر می سازد تا برحوادث مؤثر بر زندگیشان تأثیر قاطع بگذارند، به همین خاطر باید ازآزادی کامل و از جمله حق اظهار نظر برخوردار باشند و دارای اهمیت و ارزش تلقی شوند.(میرسپاسی،۱۳۵۳)

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول ۱
کلیـــات تحقــیق ۱
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- بیان مسئله ۳
۱-۳- ضرورت واهمیت موضوع: ۴
۱-۴- قلمرو تحقیق ۴
۱-۴-۱- قلمرو موضوعی ۴
۱-۴-۲- قلمرو زمانی تحقیق ۴
۱-۴-۳- قلمرو مکانی تحقیق ۵
۱-۵- تعاریف واژه های تحقیق ۵
فصل دوم ۶
ادبیــات تحقــیق ۶
۲-۱- مقدمه ۷
۲-۲- تعریف گردشگری ۷
۲-۳- اهمیت گردشگری ۸
۲-۳-۱- افزایش در آمد ۹
۲-۴- انواع گردشگری ۱۰
۲-۴-۱-گردشگری شهری ۱۰
۲-۴-۲- گردشگری فرهنگی ۱۱
۲-۵- اصول گردشگری ۱۹
۲-۶- گردشگری، تفریح وفراغت ۲۰
۲-۷- سیستم گردشگری ۲۱
۲-۸- صنعت گردشگری ۲۳
۲-۹- مدیریت بازاریابی گردشگری ۲۴
۲-۱۰- تأثیرات اقتصادی بر گردشگری ۲۶
۲-۱۱- تأثیرات فرهنگی واجتماعی بر گردشگری ۲۷
۲-۱۲- موانع توسعه گردشگری ۲۸
۲-۱۳- تعریف اعتمادعمومی ۲۹
۲-۱۴- مفهوم اعتماد ۳۰
۲-۱۵- اهمیت اعتمادعمومی ۳۱
۲-۱۶- انواع اعتماد عمومی ۳۲
۲-۱۷- ابعاد اعتماد ۳۶
۲-۱۷-۱- اعتماد بنیادین یا امنیت وجودی: ۳۶
۲-۱۷-۲- اعتماد بین شخصی ۳۷
۲-۱۷-۳- اعتماد اجتماعی یا اعتماد به غریبه ها ۳۸
۲-۱۷-۴- اعتماد نهادی ۳۸
۲-۱۸- پیامدهای اعتماد اجتماعی ۳۹
۲-۱۹- راهکارهای بهبود اعتماد عمومی ۳۹
۲-۲۰- دلایل عمومی افول اعتماد عمومی ۴۰
۲-۲۱- مشارکت ۴۱
۲-۲۲- عوامل مؤثر بر مشارکت افراد از دیدگاه نظریه پردازان ۴۴
۲-۲۳- پیشینه وفرهنگ مشارکت در ایران ۴۸
۲-۲۵- تاریخچه کاشان ۵۷
۲-۲۵-۱- موقعیت جغرافیایی کاشان: ۵۷
۲-۲۵-۲- جمعیت کاشان: ۵۷
۲-۲۵-۳- آب و هوای کاشان: ۵۸
۲-۲۵-۴-زبان و نژاد مردم کاشان: ۵۸
۲-۲۵-۵- مذهب مردم کاشان: ۵۸
۲-۲۵-۶ -آثار تاریخی شهر کاشان ۵۹
بخش سوم: تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور ۶۶
۲-۲۶- پیشینه تحقیق ۶۶
۲-۲۶-۱- پیشینه داخلی ۶۶
۲-۲۶-۲- پیشینه خارجی ۷۱
۲-۲۷- نتیجه گیری ۷۲
فصل سوم ۷۳
روش تحقیق ۷۳
۳-۱- مقدمه ۷۳
۳-۲- روشپژوهش ۷۴
۳-۳- جامعهآماری ۷۴
۳-۴- نمونه آماری ۷۵
۳-۵- ابزار جمع‌آوری اطلاعات ۷۶
۳-۶- روایی و پایایی پرسشنامه ۷۷
۳-۶-۱- تعیین اعتبار(روایی) پرسشنامه ۷۷
۳-۶-۲- تعیین پایایی(قابلیت اعتماد) پرسشنامه ۷۸
۳-۷-تجزیهوتحلیلآماری ۷۹
فصل چهارم ۸۰
تجزیه و تحلیل آماری ۸۰
۴-۱- مقدمه ۸۱
۴-۲ – آمار توصیفی ۸۱
۴-۲-۱- جنسیت: ۸۱
۴-۱-۲- سن ۸۲
۴-۱-۳- میزان تحصیلات ۸۴
۴-۱-۴- شغل ۸۴
۴-۱-۵- میزان درآمد ۸۶
۴-۲-۱- نتایج توصیفی ۸۷
۴-۲-۱-۱- ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه های پرسشنامه: ۸۷
فصل پنجم ۹۱
نتیـجه گیــری ۹۱
۵-۱- مقدمه ۹۱
۵-۲- خلاصه تحقیق ۹۲
۵-۳- نتیجه گیری ۹۳
۵-۴- محدودیت تحقیق ۹۶
۵-۵- پیشنهادات ۹۶
منابع ۹۷


قیمت فایل : 7000 تومان | تعداد صفحات : 116 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]