صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی نیروگاه شازند

دانلود گزارش کارآموزی نیروگاه شازند

دانلود گزارش کارآموزی نیروگاه شازند گزارش کارآموزی نیروگاه شازند دانلود مقاله گزارش کاراموزی نیروگاه شازند گزارش کارآموزی پالایشگاه شازند گزارش کارآموزی نیروگاه برق شازند گزارش کارآموزی نیروگاه گازی گزارش کارآموزی نیروگاه گزارش کارآموزی نیروگاه سیکل ترکیبی گزارش کارآموزی نیروگاه رامین گزارش کارآموزی نیروگاه برق گزارش کارآموزی نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون

Plant the internship report shazand

موضوع : گزارش کارآموزی نیروگاه شازند
فهرست مطالب
کارآموزی شرکت  شازند
چکیده: ٨
مقدمه: ٨
فصل اول :
• بخش اول : نیروگاه
١- انواع نیروگاه: ١٠
١- نیروگاه آبی: ١٠ -١
١- نیروگاه اتمی: ١٠ -٢
١- نیروگاه بخار: ١٢ -٣
١- نیروگاه دیزلی: ١٢ -۴
١- نیروگاه حرارتی: ١٣ -۵
١- نیروگاه گازی: ١٣ -۵-١
١-نیروگاه حرارتی: ١٣ -۵-٢
١- نیروگاه سیکل ترکیبی: ١٣ -۵-٣
٢- اجزای نیروگاه حرارتی شازند: ١۴
٢- بویلر: ١۴ -١
٢- اکونا مایزر: ١۵ -١-١
٢- لوله های دیواره ای: ١۵ -١-٢
٢- سوپر هیتر: ١۵ -١-٣
٢- دی سوپر هیتر: ١۵ -١-۴
٢- ری هیتر: ١۶ -١-۵
٢- بویلر کمکی: ١۶ -١-۶
٢- توربین: ١٧ -٢
٢- ژنراتور: ١٨ -٣
٢- سیستمهای خنک کننده: ١٩ -۴
١٩ : A.C.T ٢- سیستم -۴-١
۴
٢- سیستم انتقال انرژی الکتریکی: ٢٠ -۵
• بخش دوم : شرکت مدیریت تولید برق شازند
١- قسمت های اصلی شرکت مدیریت تولید برق شازند: ٢١
١- معاونت مهندسی و برنامه ریزی: ٢٢ -١
١- دفتر مهندسی: ٢٢ -١-١
١- دفتر برنامه ریزی: ٢٢ -١-٢
١- ایمنی و بهداشت: ٢٣ -١-٣
١- آموزش: ٢۴ -١-۴
١- آرشیو: ٢۴ -١-۵
١- معاونت تولید: ٢۵ -٢
١- معاونت اداری و مالی: ٢۵ -٣
١- امور اداری: ٢۵ -٣-١
١- امور مالی: ٢۶ -٣-٢
فصل دوم : برنامهExcel 
Excel • بخش اول : معرفی
٢٨ Excel ١- پنجره ۲۰۰۰ -١
٢٨ Excel اسامی اجزای پنجره
١- کار پوشه ٢٩ -٢
١- سوئیچ کردن بین کار پوشه های باز ٢٩ -٣
١- ایجاد یک کار پوشه جدید ٢٩ -۴
١- تغییر کنترلهای بزرگنمایی ٢٩ -۵
١- تغییر کنترلهای بزرگ نمایی توسط دکمه های نوار ابزار ٢٩ -۶
١- تغییر کنترلهای بزرگ نمایی توسط منو ٣٠ -٧
١- حرکت به قسمتهای مختلف صفحه گسترده توسط ماوس ٣٠ -٨
۵
١- وارد کردن متن و ارقام ٣١ -٩
١- درج متن و عدد ٣١ -١٠
١- درج تاریخ ٣٢ -١١
١- انتخاب محدوده ای از خانه ها ٣٢ -١٢
١- انتخاب سطرها و ستونها ٣٢ -١٣
١- انتخاب کل صفحه گسترده ٣٣ -١۴
٣٣ AutoSum ١- جمع کردن ارقام توسط -١۵
٣٣ AutoSum ١- استفاده از -١۶
برای محاسبه اعداد ٣۴ Sum ١- تایپ تابع -١٧
١- اولویتهای محاسبات ٣۴ -١٨
١- اشکال مختلف ماوس ٣۴ -١٩
• بخش دوم : ویرایش کاربرگها
٣۶ Drag and Drop تکنیک
٣۶ Drag and Drop ٢ – حرکت دادن خانه ها توسط -١
٣۶ Paste و Copy ٢- فرامین -٢
برای کپی کردن متن و فرمول ٣٧ AutoFill ٢- استفاده از -٣
٣٧ AutoFill ٢- استفاده از -۴
٣٧ AutoFill ٢- تعیین مقدار توالی بین ارقام ایجاد شده توسط -۵
٢- ایجاد لیستهای سفارشی ٣٨ -۶
کردن ٣٩ AutoFill ٢- استفاده از دکمه سمت راست ماوس برای -٧
۴٠ Replace و Find ٢- فرامین -٨
٢- مرتب کردن ۴٢ -٩
٢- مرتب کردن به وسیله چند ستون ۴٣ -١٠
٢- درج، حذف، جابجایی و کپی کردن کاربرگها ۴۴ -١١
٢- انتخاب کاربرگها ۴۵ -١٢
٢- حرکت به قسمتهای مختلف کارپوشه ۴۵ -١٣
٢- درج کاربرگها ۴۵ -١۴
۶
٢- تغییر نام کاربرگها ۴۵ -١۵
٢- حذف کاربرگها ۴۶ -١۶
٢- کپی کردن کاربرگها ۴۶ -١٧
٢- حرکت دادن کاربرگها ۴٧ -١٨
٢- مراجع خانه مطلق ۴٧ -١٩
٢- یافتن میانگین ۴٩ -٢٠
٢- قالب بندی کاربرگ ۴٩ -٢١
۵٢ AutoFit ٢- استفاده از -٢٢
٢- تغییر اندازه هم زمان چند سطر یا چند ستون ۵٢ -٢٣
٢- تغییر اندازه هم زمان تمامی سطرها یا تمامی ستونها ۵٣ -٢۴
٢- فرم اعداد ۵٣ -٢۵
۵۵ Merge and Center ٢- دکمه -٢۶
٢- تغییر هم ترازی ۵۶ -٢٧
٢- اعمال خطوط حاشیه ۵٨ -٢٨
٢- چرخاندن متن ۶٠ -٢٩
• بخش سوم : نمودارها
٣- ایجاد نمودارها ۶١ -١
٣- انواع نمودار ۶١ -٢
٣- ایجاد نمودار توسط صفحه کلید ۶۶ -٣
۶٧ Chart Wizard ٣- ایجاد یک نمودار توسط -۴
٣- جابه جایی، تغییر اندازه و حذف نمودارها ٧١ -۵
٣- شکل دهی به نمودار ٧١ -۶
٣- تغییر مقیاس ٧۵ -٧
٣- تغییر هم ترازی ٧۶ -٨
٣- تغییر شکل اعداد ٧٧ -٩
٣- تغییر رنگ بندی و فونت نمودار ٧٧ -١٠
٧٨ Chart ٣- استفاده از نوار ابزار -١١
۷
٣-تغییر گزینه های نمودار ٨٠ -١٢
٣- تغییر موقعیت راهنمای نمودار ٨١ -١٣
٣- خطوط شبکه بندی نمودار ٨١ -١۴
٣- چاپ یک نمودار

تعداد صفحات : 81 | فرمت فایل : PDF

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]