صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی در مجتمع پتروشیمی و آزمایشگاه GC96

دانلود گزارش کارآموزی در مجتمع پتروشیمی و آزمایشگاه GC96

دانلود گزارش کارآموزی در مجتمع پتروشیمی و آزمایشگاه GC96 گزارش کارآموزی شرکت پتروشیمی گزارش کارآموزی شرکت پتروشیمی اصفهان کارآموزی پتروشیمی آز گزارش کارآموزی پتروشیمی شیراز گزارش کارآموزی پتروشیمی پردیس گزارش کارآموزی پتروشیمی مهر گزارش کارآموزی پتروشیمی اراک گزارش کارآموزی پتروشیمی مارون گزارش کارآموزی در پتروشیمی

KARAMOZI-PETROSHIMI

 

موضوع : گزارش کارآموزی در مجتمع پتروشیمی و آزمایشگاه GC96
فهرست مطالب
فصل اول  : آشنایی کمی با مجتمع پتروشیمی اراک 
۱-۱ تاریخچه و انگیزه احداث    ۱۰
۱-۲  اهمیت تولیدات مجتمع       ۱۰
۱-۳  خوراک  مجتمع                ۱۰
۱-۴  نیروی انسانی                  ۱۱
۱-۵  مصارف تولیدات مجتمع      ۱۱
۱-۶  موقعیت جغرافیایی            ۱۱
۱-۷  واحدهای مجتمع              ۱۲
۱-۸  دستاوردهای مهم مجتمع     ۱۲
۱-۹  حفظ محیط زیست             ۱۳
۱-۱۰ اسکان و امکانات رفاهی     ۱۳
۱-۱۱ مجتمع پتروشیمی اراک       ۱۴
فصل دوم : گازکروماتوگرافی 
۲-۱ مقدمه                            ۱۶
۲-۲ تاریخچه                         ۱۷
۲-۳ مزایای کروماتوگرافی          ۱۸
۲-۴ اصول دستگاه                   ۱۹
۲-۵ سیستم کروماتوگرافی            ۲۱
۲-۵-۱ گاز حامل             ۲۱
۲-۵-۲ کنترل جریان         ۲۱
۲-۵-۳ اندازه گیری جریان        ۲۲
۲-۵-۴ وارد کردن نمونه          ۲۲
۲-۵-۵ ستون                      ۲۴
۲-۵-۶ آون                        ۲۷
۲-۵-۷ پیل آشکار ساز           ۲۸
۲-۵-۸ دما                         ۲۹
۲-۵-۹ ثبات                      ۳۰
۲-۵-۱۰ شناسایی اجزاء یک مخلوط        ۳۱
فصل سوم :  انژکتورها 
۳-۱ مقدمه                             ۳۳
۳-۲ انژکتورهای Split               ۳۵
۳-۲-۱ حجم انژکتور              ۳۶
۳-۲-۲ دمای انژکتور             ۳۷
۳-۲-۳ لوله تزریق انژکتورهای Split          ۳۷
۳-۳ انژکتورهای Splitless                 ۳۸
۳-۳-۱ لوله تزریق انژکتورهای Splitless           ۳۹
۳-۳-۲ دمای انژکتور و استفاده صحیح از سرنگ تزریق         ۴۰
۳-۴  انژکتورهای On –column         ۴۲
۳-۴-۱ چند نکته مهم            ۴۲
۳-۴-۲ امتیازات روش تزریق On –column           ۴۳
۳-۵  انژکتورهای مستقیم           ۴۵
۳-۵-۱ تبدیل انژکتورهای ستون های پر شده به انژکتورهای مستقیم          ۴۵
۳-۵-۲ لوله تزریق انژکتور مستقیم      ۴۶
۳-۶ سپتوم انژکتور       ۴۸
۳-۷ تمییز کردن انژکتور      ۴۸
فصل چهارم : ستون ها 
۴-۱ مقدمه ای بر مبحث ستون های پرشده     ۵۱
۴-۲ نگهدارنده های جامد       ۵۱
۴-۲-۱ اثرات سطحی نگهدارنده جامد        ۵۳
۴-۲-۲ اندازه ذرات       ۵۴
۴-۳ فاز مایع      ۵۴
۴-۳-۱ شرایط فاز مایع        ۵۴
۴-۳-۲ گزینش فاز مایع       ۵۵
۴-۳-۳ درصد فاز مایع         ۵۵
۴-۴ دمای ستون       ۵۶
۴-۵ تهیه جامد پوشانده شده       ۵۶
۴-۶ مقدمه ای بر مبحث ستون های موئین        ۵۸
۴-۷ وارد کردن نمونه        ۵۹
۴-۸ لوله های سیلیس گداخته         ۵۹
۴-۹ پوشش پلی ایمیدی         ۶۰
۴-۱۰ حدود دمایی ستون          ۶۱
۴-۱۱ فازهای ساکن ستون های موئین         ۶۳
۴-۱۱-۱ انتخاب فاز ساکن            ۶۴
۴-۱۱-۲ فازهای ساکن معادل (هم ارز)            ۶۵
فصل پنجم : آشکارسازها
۵-۱ مقدمه        ۶۷
۵-۲ گاز جبرانی        ۶۷
۵-۳ حساسیت آشکارساز        ۶۸
۵-۴ گزینش پذیری        ۶۹
۵-۵ دامنه خطی بودن پاسخ آشکارساز        ۶۹
       ۵-۵-۱ آشکارساز هدایت حرارتی یا کاتارومتر        ۷۰
       ۵-۵-۲ آشکارساز بر پایه یونش              ۷۱
       ۵-۵-۳ آشکارساز یونش شعله ای            ۷۱
       ۵-۵-۴ آشکارساز یونش سطح مقطعی          ۷۲
       ۵-۵-۵ آشکارساز یونش آرگون           ۷۲
       ۵-۵-۶ آشکارساز یونش هلیم          ۷۳
       ۵-۵-۷ آشکارساز یونش قلیایی          ۷۳
       ۵-۵-۸ آشکارساز یونش نوری           ۷۴
       ۵-۵-۹ آشکارساز نورسنجی          ۷۴
       ۵-۵-۱۰ آشکارساز هدایت الکترولیتیکی         ۷۵
       ۵-۵-۱۱ آشکارساز بر پایه دانسیته گاز         ۷۵
       ۵-۵-۱۲ آشکارساز الکترون ربا        ۷۶
       ۵-۵-۱۳ آشکارساز پلاسمای امواج میکرو        ۷۶
       ۵-۵-۱۴ آشکارساز انتگرالی        ۷۷
فصل ششم : عملکرد واحدها
۶-۱ واحد ۲- اتیل هگزانول       ۸۵
۶-۱-۱ فرایند تولید ۲- اتیل هگزانول       ۸۵
۶-۱-۲ عرضه محصولات       ۸۷
۶-۱-۳ اهمیت واحد ۲- اتیل هگزانول     ۸۸
۶- ۲  واحداتانول آمین    ۸۹
۶-۲-۱ فرایند تولید اتانول آمین      ۸۹
۶-۲-۲ عرضه محصولات      ۹۱
۶-۲-۳ اهمیت واحد اتانول آمین      ۹۲
۶-۳ واحد اتوکسیلات     ۹۲
۶-۳-۱ فرایند تولید اتوکسیلات      ۹۳
۶-۳-۲ اهمیت واحد اتوکسیلات      ۹۴
دانلود گزارش کارآموزی در مجتمع پتروشیمی و آزمایشگاه GC96
گزارش کارآموزی مجتمع پتروشیمی اراک آزمایشگاه GC 96
مختصری از کارآموزی:
گازکروماتوگرافی طریقه ای است فیزیکی برای جدا کردن اجسام متشکله یک مخلوط .اساس این طریقه مربوط به ستون جدا کننده است که معمولاً لوله باریکی است که بوسیله جسمی که بصورت ذرات بسیار ریز است و در نتیجه دارای سطح زیاد می باشد پر شده است ، این قسمت را فاز ساکن می گویند . یک فاز متحرک از یک فاز ساکن عبور می نماید . نام گازکروماتوگرافی نشان می دهد که فاز متحرک یک گاز می باشد .در گازکروماتوگرافی جامد فاز ساکن یک جاذب جامد و در مورد گازکروماتوگرافی مایع فاز ساکن مایعی است  برروی سطح یک جسم جامد . جدا شدن اجسام در گازکروماتوگرافی جامد بعلت اختلاف در جذب و در گازکروماتوگرافی مایع بعلت اختلاف در حلالیت می باشد در این مورد اجسام متشکله مخلوط بعلت اختلاف ضریب حلالیت بین دو فاز گاز و مایع پخش می شوند . جسم جامد فقط بعنوان نگهدارنده فاز مایع عمل می کند .
در گاز کروماتوگرافی بطریق جداکننده یک جریان گاز از ستون عبور می نماید . نمونه ای از جسم مورد آزمایش در ابتدای ستون تزریق می شود . جدا شدن اجسام متشکله مخلوط در نتیجه نیروهای متعددی است که مواد ستون هر یک از اجسام را نگاه می دارد . نگاهداری اجسام بعلت جذب ، حلالیت ، پیوند شیمیایی ، پلاریته یا صافی مولکولی بوده و ستون بعضی از اجسام متشکله را برای مدت طولانی تر از دیگران نگاه  می دارد ؛ ترکیبات متشکله مخلوط بوسیله گاز به سوی انتهای ستون رانده می شوند اما بصورت اختصاصی حرکت آنها بوسیله فاز ساکن به تأخیر می افتد ، در نتیجه تمام اجسام با سرعت متفاوت از ستون عبور کرده ودر زمانهای مختلفی در انتهای ستون ظاهر می شوند . به محض خروج از ستون فوراً گاز وارد ردیاب که متصل به ستون می باشد می گردد و سپس بصورت نوار جذبی ثبت می شود . سطح زیر منحنی معرف مقدار جسم و زمان بین تزریق و ظهور یک نوار جذبی ، معرف نوع جسم می باشد . مزیت طریقه جدا کننده آن است که در پایان هر تجزیه ستون به حالت اولیه خود باز می گردد.
هر ماده که ازستون عبور می نماید دارای زمان بازداری خاص می باشد و آن فاصله زمان تزریق تا ظهور حداکثر نوار جذبی بر حسب دقیقه می باشد .
۲-۲ تاریخچه :
کروماتوگرافی برای اولین بار بوسیله رامسی در سال ۱۹۰۵ برای جدا سازی مخلوطهایی از گازها و بخارها مورد استفاده قرار گرفت . این آزمایشهای اولیه با استفاده از جذب سطحی انتخابی روی یک جسم جاذب جامد مانند زغال فعال یا دفع سطحی از آن جسم انجام گرفت . سال بعد سوئت نوارهای رنگی کاملاً متمایزی از رنگدانه های گیاهی را بر روی یک  ستون کروماتوگرافی بدست آورد . او عبارت ((کروماتوگرافی )) (به معنی تحت اللفظی رنگ نگاری ) را برای این عمل انتخاب کرد . واضح است وقتی این عبارت به روشهای امروزی اطلاق شود ، بی معنی خواهد بود .
به دنبال پیشنهاد مارتین و سنج در مطالعاتی که بعداً بخاطر آن جایزه نوبل گرفتند ، جیمز و مارتین کروماتوگرافی گاز- مایع را در سال ۱۹۵۲  معرفی کردند . حساسیت ، سرعت ، صحت و سادگی این روش برای جدا سازی ، شناسایی و تعیین ترکیبات فرار باعث رشد سریع و بسیار زیاد  این روش شد . در حال حاضر بیش از ۱۸۰۰۰ مرجع در مورد GC  موجود است و سرعت افزایش مقالات در این زمینه در حدود ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ مقاله در سال است . تخمین زده شده است که امروزه بیش از ۶۰۰۰۰ دستگاه کروماتوگرافی گازی در جهان  به کار می رود

تعداد صفحات : 96 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]