دانلود مقاله پالایشگاه
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم پایه » شیمی  »  دانلود مقاله پالایشگاه

دانلود مقاله پالایشگاه

دانلود مقاله پالایشگاه

بخش ۱
«شرح سیستم تصفیه خانه»
۱-سیستم تغذیه آب خام نیروگاه شازند
۲- سیستم تصفیه خانه نیروگاه شازند

روشهای کلی تصفیه آب
۱-رزین های تعویض یونی
۲-گاززدائی ۳-استفاده ازموادشیمیائی
۴-فیلتراسین ۵-تقطیرالکترودیالیز
سیستم تغذیه آب خام :

آب موردنیازنیروگاه ازچاه تامین می شودکه درزیربخشی ازویژگیهای آبهای زیرزمینی آورده شده است :

-موادمعلق درآنها بسیارکم است
-ممکن است دارای ذرات شن باشد.
-معمولاًموادآلی بسیارکم دارند.

این اب حاوی آهن محلول وگاهی هم منگنز محلول هستندکه وقتی آب درمعرض اتمسفرقرارمی گیرددراثراکسیده شدن توسط هواذرات زردوقهوای درآنهاظاهرمی شود.

-دی اکسیدکربن ممکن است دراین آبهازیادباشدوPH این آبهامعمولا ًبین۹-۷٫۹ .۶ می باشد.

-آب چاهای خیلی عمیق ممکن است معمولاًعاری ازمیکروبهاودیگرمیکروارگانیسمهاباشد ولی چاههای
کم عمق معمولاًآلوده به میکروارگانیسمهامی باشند.

-بخاطرانحلال جزئی مواد معدنی معمولاًاین آبهادارای املاح زیادمی باشند(حدود۵۰۰ ppm )که بیشترین جزءآن بی کربنات کلسیم میباشد

-آبهامعمولاًسخت هستندوسختی آنهاموقتی می باشد.
آب خام مورد نیازتصفیه خانه از طریق سه حلقه چاه که همگی دربیرون نیروگاه در حوالی جمال اباد در مسیر شازند
قرارگرفته انداستفاده می شود.
تصفیه خانه آب
درتصفیه خانه دوبخش مهم ازیکدیگرجدامی شوند :
۱-بخش آبD.M
۲-بخش سرویس دهی وشرب
تنها ناحیه مشترک بین این دوبخش ،بخش مخازن ذخیره آب خام می باشدکه هرکدام دارای ظرفیت ۲۰۰۰ m3 می باشد.

دستورالعمل بخش آب D . M (تصفیه خانه) : شامل اجزای ذیل می باشد :
.
-۴خط موازی باهرکدام دارای ظرفیت hr/m3110 می باشد وجودداردکه قابلیت سرویس
دهی آن مابین احیاءیا شستشوی معکوس۲۳ساعت میباشدودرموردستون بسترمختلط زمان
سرویس دهی ۲۰۰ساعت می باشد.هرخط دارای تجهیزات ذیل می باشد :
-یک فیلترشنی باظرفیت h/m3110به منظورحذف ذرات معلق
-یک فیلترذغال اکتیو جهت جداسازی یونهای اکسیدکننده باقی مانده به منظورحفاظت رزینها درمراحل بعدی حذف رنگ ،بو،مزه ومواد آلی
-یک فیلترکاتیونی ،رزینهای معاوضه کننده اسیدی ضعیف وقوی در مسیر جریان عمل می کند که جهت احیاءعکس عمل سرویس دهی عمل می کنیم.
-یک دگازورکه دارای مخزن ذخیره درانتهای آن بوده ودارای دوفن گریز از مرکزمی باشد.
-یک پمپ آب درکناردگازورقرارداردکه آب کاتیونی (کاتیون آزادشده)رابه سمت ستونهای آنییونی وبستر مختلط ودرنهایت مخازن ذخیره آب ریز(مقطر)می فرستند.یک پمپ اصلی که درحالت آماده به کارمی رودبرای۴خط آبD.M درنظرگرفته شده است.
-یک فیلترآنییونی بارزیتهای معاوضه کننده یونی بازی ضعیف وقوی در مسیر جریان عمل می کندکه جهت احیاءعکس عمل سرویس دهی عمل می کنیم.
-یک فیلتربسترمختلط با رزینهای معاوظه کنندهبازی قوی واسیدی
-یک مخزن ذخیره اسید سولفوریک %۹۸ظرفیت کافی برای یک ماه بهره برداری ازتصفیه خانه
برای تولید آب D.M
-یک مخزن مکنده اسیدبرای مکش سیستم دربین تانک اصلیذخیره اسیدوپمپهای انتقال دهنده اسیدوجوددارد.
-یک مخزن ذخیره سودسوزان%۵۰به ظرفیت کافی جهت استفاده بهره برداری یک ماه آب
D.M (تصفیه خانه)
-یک تانک روزانه سودسوزآورجهت بهره برداری واستفاده یک روزدرتصفیه خانه جهت تهیه آب D.M
-دوپمپ تخلیه وانتقال دهنده سودبه منظورانتقال سودازمخزن ذخیره به تانک روزانه(یکی ازآنهامورداستفاده قرارمی گیرد)
-یکمخزن مکنده سودبرای مکش سیستم دربین تانک اصلی ذخیره سودوپمپ های انتقال سودوجود دارد.
-یک مخزن شستشوی معکوس به منظور شستشوی معکوس خارجی رزینهای ستونهای کاتیونی وآنیونی توسط مجرای انتقال رزینی از این ستونها به مخزن شستشوی معکوس انتقال می یابند.
-۳مخزن ذخیره آب دمینه شده که ظرفیت هرکدام۳ m2000 می باشد.
-دوپمپ سانتریفوژبرای انتقال آب DMبه برجهای خنک کن کمکی میباشد

-دوپمپ سانتریفوژ انتقال دهنده آب DM باظرفیت hr/m3300که در صورت لزوم واحتیاج برای هرقسمت درنظرگرفته می شود.
-دوپمپ احیا جهت احیاء وشستشوی معکوس رزینهاباآب که شامل احیاءوآب کشی آهسته وتند رزینهای کاتیونی آنیونی وبسترمختلط می گردد.
-دوپمپ خنثی سازی به منظورخنثی سازی آبی که در اثررزینها درسیکل تصفیه آب مقطربوجود
آمده است.این حالت درمورد فیلترشنی وزغال فعال صادق نیست.ظرفیت این استخرهابه میزان
حجم احیاء هرخط وهمچنین فاکتور ایمنی اختصاص یافته بستگی دارد.هر تانک دارای یک خط
هوابرای مخلوط کردن محتویات استخر خنثی سازی می باشد .
-دوپمپ تزریق اسید برای خنثی کردن پساب استخر خنثی سازی که یکی از دوپمپ درحالت اماده باش می باشد.

-دوپمپ گریزازمرکز چرخشی به منظوراحتلاط یکنواخت،خنثی سازی واز بین بردن حالت مضر فاضلاب بدست
آمده ازاحیاء می باشد.
-یک مخزن مکنده آب خنثی به عنوان مکنده سیستم که ما بین تانک خنثی سازی وخروجی پمپهای تخلیه و مسیر سرکوله بین دواستخروجوددارد.
-یک مخزن هوای فشرده برای تأمین هوائی بافشار ثابت برای ابزاردقیق.
دستورالعمل سرویس دهی وشرب:
۱-سیستم دارای دوپمپ سرویس دهی وشرب جدا از هم که یکی از آنها درحالت آماده به کار است.
۲-یک مخزن ذخیره هیپوکلریت با ظرفیتm3.1
۳-دوپمپ تغذیه جداازهم به منظورتزریق هیپوکلریت به تانک هوائی بیرونی باظرفیت ۵٫۸lit/hrکه یکی درحالت آماده به کار است.

«فهرست و عناوین»
بخش۱ شرح سیستم تصفیه خانه
بخش۲ شرح واحد PRPوCPP
بخش۳ شرح سیکل آب وبخار
بخش۴ شرح برجهای خنک کننده
بخش۵ شرح روشهای کنترل شیمیائی
بخش۶ شرح روغنهاوکاربرد آنها درصنعت
بخش۷ شرح شبکه تصفیه پساب نیروگاه


قیمت فایل : 5000 تومان | تعداد صفحات : 53 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]