دانلود مقاله کارافرینی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » حسابداری  »  دانلود مقاله کارافرینی

دانلود مقاله کارافرینی

دانلود مقاله مفهوم کارافرینی مقاله تحقیق دانلود مقاله کارافرینی تاسیسات موضوع مقاله کارافرینی نمونه مقاله کارافرینی تحقیق مقاله کارافرینی خرید مقاله کارافرینی دانلود مقاله کارافرینی و مقاله تحقیق در مورد مقاله کارآفرینی تحقیق درباره مقاله کارآفرینی مقاله کارافرینی و مقاله مقاله در مورد کارافرینی مقاله درباره کارافرینی مقاله کارآفرینی استراتژیک

Entrepreneurship Project

 

 

کارآفرینی فهرست مطالب

 

مقدمه
مفهوم کارآفرینی تحت الشعاع مسائل جامعه قرارگرفته وبه محیط‌های کسب وکار هنوز وارد نشده است،دراکثر کشورهای توسعه یافته،مفهوم کارآفرینی درسطح اقتصادی جاافتاده به طوری که جوانان میتوانند خود رابه یک قهرمان تجاری تبدیل کنند۰ولی درکشورما کارآفرینی اقتصادی بیشتر اشتباهاً بچای ایجاد شغل بکار برده میشود۰کارآفرینی ازدیدگاههای مختلف مورد بررسی قرارگرفته به طوری که پیتردراکر،مک کله لند،توماس بگلی،دیوید بوید نظرات متفاوت وگوناگون درخصوص مفهوم کارآفرینی ارائه داده اند


دانشمندان ومحققان علوم مختلف اقتصادی،اجتماعی،روانشناسی ومدیریت که درمورد کارآفرینی مطالعه ونظراتی ارائه کرده اند تعاریف مختلفی ازکارآفرینی مطرح نموده اند که تفاوتهای گاه متناقضی دارند۰تعریفی ازکارآفرینی  که تقریباً شامل همۀ تعریفهای ارائه شده ازآنان باشد عبارتست از
«کارآفرینی فرایندی است که فرد کارآفرین باایده‌های نو وخلاق وشناسایی فرصتهای جدید وبابسیج منابع،مبادرت به انجام کسب وکارو شرکتهای نو،سازمانهای جدید ونوآورو رشد یابنده نموده که همراه باپذیرش مخاطره وریسک است ومنجر به معرفی محصول ویا خدمت جدیدی به جامعه می گردد.
درتعریف فوق به یک سری ازویژگیهای روانی وشخصیتی افراد کارآفرین اشاره شده است مانند:خلاقیت،نوآوری و…
روانشناسان بسیاری به بررسی ویژگیهای کارآفرین پرداخته وهریک به مجموعه ای ازخصوصیات آنان اشاره داشته اند که دراین مطلب سعی برآنست که بارزترین ویژگیهای کارآفرینان که دراکثر نظریات روانشناسان به آنها اشاره شده است،هم درسطح فردی وهم درسطح سازمانی پرداخته شود۰ همچنین راههای تقویت این ویژگیها درافراد بیان شده است.


ازآن جایی که تأثیرمحیط پیرامو رانمی توان درهیچ یک ازفعالیتهای بشر انکارکرد.

فهرست مطالب
مقدمه ۱
فصل اول: کلیات ۳
تاریخچه ی کارآفرینی: ۴
سابقۀ کارآفرینی درایران: ۵
تعاریف ومفهوم کارآفرینی: ۶
نقش دولت درتوسعۀ کارآفرینی: ۷
علل اهمیت کارآفرینی: ۹
کار گروهی شروع کارآفرینی: ۱۰
کارآفرینی اجتماعی ۱۱
مفهوم‌ و معنای‌ کارآفرینان‌ اجتماعی ۱۲
عناصر کارآفرینی‌ اجتماعی‌ ۱۴
مراحل توسعه کارآفرینی توسط خانواده: ۱۷
کارآفرینی و ایجاداشتغال ۱۹
گامهای حمایتی ۲۱
کارآفرینی  در اسلام ۲۳
فصل دوم: خلاقیت و نوآوری.. ۲۷
مفهوم و جایگاه خلاقیت و نوآوری ۲۸
تفاوت خلاقیت و نوآوری ۲۹
فرآیند خلاقیت و نوآوری ۳۱
تکنیک‌های خلاقیت و نوآوری ۳۲
شرایط ایجاد خلاقیت و نوآوری ۳۳
ویژگیهای افراد خلاق و نوآور ۳۴
ویژگی سازمانهای خلاق و نوآور ۳۵
کارآفرینی خلاق ۳۶
تعریف خلاقیت کارآفرینانه ۳۷
انگیزه برای خلاقیت ۳۸
موانع خلاقیت: ۴۱
موانع محیطی خلاقیت: ۴۲
موانع سازمانی خلاقیت: ۴۲
موانع فرهنگی خلاقیت: ۴۳
موانع فردی: ۴۴
اصول نواوری ۴۵
آنچه باید انجام دهیم ۴۵
آنچه نباید انجام دهیم ۴۶
سه شرط ۴۷
منابع نوآوری ۴۷
ناسازگاریها ۵۰
نیازهای فرآیندی ۵۱
تغییرات صنعت و بازار ۵۲
تغییر ویژگیهای جمعیت ۵۳
۱۰عامل مهم شکست نوآوری ۵۵
DNA نوآوری ۵۹
اقدامات عملی برای سلامت سیستم نوآوری ۶۵
فصل سوّم: میل به موفقیت و پیشرفت.. ۶۷
میل به موفقیت و پیشرفت (توفیق طلبی) ۶۸
گام‌های مؤثردستیابی به موفقیت: ۶۸
گام نخست :قدرشناسی ۶۸
گام دوم: آگاهی ۶۹
گام سوم: پیشرفت ۷۰
گام چهارم: به دنبال واقعیات زندگی باشید: ۷۱
گام پنجم: تصورکردن ۷۱
گام ششم: هدفمندی ۷۲
گام هفتم: دیگران رابرای موفقیتی که بدست آورده اید سهیم کنید۰ ۷۲
۱۰سوء تعبیرازموفقیت: ۷۳
ضرورت دست یافتن به موفقیت ۷۵
فصل چهارم :دسترسی به منابع مالی.. ۸۱
دسترسی به منابع مالی: ۸۲
منابع تامین مالی کارآفرینان ۸۲
۱- منابع خصوصی تامین مالی: ۸۳
۲ – منابع تامین مالی از طریق بدهی (استقراض) ۸۴
۳ – منابع تامین مالی از طریق سرمایه (حقوق صاحبان سهام ) ۹۰
۴ – منابع داخلی تامین مالی ۹۴
فصل پنجم: ریسک پذیری.. ۹۸
ریسک پذیری ۹۹
سوانح و ریسک‌های وابسته به آن برای یک سازمان: ۱۰۰
ریسک‌های واقعی و ریسکهای تجاری: ۱۰۰
ریسکهای وابسته و ریسکهای ناوابسته: ۱۰۱
ریسک‌های استراتژیک: ۱۰۱
چارچوب مدیریت ریسک: ۱۰۳
یک استراتژی جامع ۱۰۴
فصل ششم:خوش بینی.. ۱۰۶
خوش بینی (دیدگاه و نگرش مثبت) ۱۰۷
دلیل علمی خوش بینی: ۱۰۷
تفسیرخوش بینان ازاتفاقات بد: ۱۰۷
قدرت چشم  انداز مثبت: ۱۰۸
آموختن بهره گیری ازگرفتاری: ۱۰۹
امیدواری راعادت خود ساختن: ۱۰۹
چگونه میتوان به طورسنجیده امید راپرورش داد: ۱۰۹
فصل هفتم: سایر ویژگیها.. ۱۱۱
قدرت تحمل ابهام: ۱۱۲
ارتباط ریسک پذیری و قدرت تحمل ابهام: ۱۱۲
کانون کنترل : ۱۱۳
پشتکار ۱۱۴
صبر و شکیبایی ۱۱۴
استقلال طلبی ۱۱۵
هدفمندی ۱۱۵
توانایی ایجاد ارتباط: ۱۱۶
پیشرفت در رقابت و حرفه تان شامل ۶ مرحله اساسی می‌باشد: ۱۱۶
اعتماد به نفس ۱۲۰
احساس مسئولیت: ۱۲۲
سخن آخر : ۱۲۴
تحول فرهنگی : ۱۲۴
فرهنگ کارآفرینی از بعد فردی : ۱۲۵
ویژگیهای سازمانهای کارآفرین ۱۲۶
تحول اجتماعی: ۱۲۶
تحول اقتصادی : ۱۲۷
چگونه دیدگاهتان را تغییر دهید : ۱۲۷
زندگی  کارآفرینانه ۱۲۸
منابع

 


قیمت فایل : 10000 تومان | تعداد صفحات : 130 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,