دانلود مقاله فلزات سنگین
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم پایه » زیست شناسی  »  دانلود مقاله فلزات سنگین

دانلود مقاله فلزات سنگین

Heavy metals projects

دانلود مقاله فلزات سنگین

خلاصه فارسی:
تعداد ۳۲ نمونه غذا ، آب منابع و عضله ماهی به منظور اندازه گیری فلزات سرب و آهن در فصلهای تابستان و پاییز ، در دو نوبت با فاصله ۳ ماه از چهار مزرعه پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان در استان چهارمحال بختیاری اخذ شده و مورد بررسی قرار گرفت .
میزان آهن و سرب به ترتیب در کل نمونه‌های آب مزارع مختلف برابر با ۴/۴ ± ۶/۶۰ و   ۲/۰ ± ۵/۲ میکرو‌گرم بر لیتر ، میزان آهن و سرب به ترتیب در کل نمونه‌های خوراک مصرفی مزارع مختلف برابر با۸/۱۸۳ ± ۴/۵۶۳ و۱/۱ ± ۳/۳ میلی‌گرم بر کیلو‌گرم و همچنین میزان این دو فلز به ترتیب در کل نمونه‌های ماهی مزارع مختلف برابر با
۹/۳ ± ۷/۸ و۱/۰ ± ۳/۰ میلی‌گرم بر کیلو‌گرم بوده است . با توجه به مقادیر بدست آمده از دو فلز فوق هیچ‌گونه تفاوت معنی‌داری در سطح (۰۵/۰ p <) بین خوراک، ماهیان و آبهای مختلف مشاهده نشد ولی در کل ارتباط منطقی بین میزان این دو فلز در غذا و ماهیان تغذیه شده از همان غذا مشاهده گردید بطوریکه بیشترین میزان تجمع فلزات سنگین یاد شده در غذای کارخانه شماره ۲ و همینطور ماهیان تغذیه شده از این غذا و کمترین میزان تجمع این فلزات در غذای کارخانه شماره ۳ و ماهیان تغذیه شده با این خوراک مشاهده شد .
با توجه به استاندارد های FAO برای فلزات سنگین و مقایسه آن با مقادیر بدست آمده در تحقیق حاضر، میزان این فلزات در آب، غذا و عضلات ماهی از حداکثر مجاز پیشنهادی کمتر می‌باشد. لذا هیچ‌گونه خطری از جانب این منابع متوجه مصرف‌کنندگان بعدی مثل انسان نیست.


بیان مسأله:
فلزات سنگین به عنوان یک مسئله خطر ساز از ابعاد مختلف و به طور جدی می‌توانند زیست انسان و سایر موجودات زنده را به خطر بیاندازند. یکی از عمده‌تر‌ین منابع تولید کننده این عوامل سنگ‌های معادن و غبارهای آتشفشانی می‌باشند ولی در کنار اینها انسان خود به اشکال مختلف مانند صنایع رنگرزی، آبکاری فلزات و باطری سازی در انتشار فلزات سنگین نقش دارد(۸). حضور این عوامل در محیط زیست در دراز مدت منجر به کاهش توان تولید مثلی آبزیان ، مشکلات تنفسی و عصبی و غیره شده و در ضمن با توجه به تجمع آن در بدن  (تجمع زیستی)و انتقال آنها به مصرف کنندگان بعدی از جمله انسان می‌تواند عوارض غیر قابل جبرانی را ایجاد نماید. یکی از منابع مهم انتقال فلزات سنگین خوراک مصرفی ماهیان پرورشی است که با اندازه گیری دو فلز سرب و آهن می‌توان به میزان حضور این عوامل در غذا و احیاناً بالا بودن آنها بیش از حد استاندارد پی برد. همچنین بررسی میزان این فلزات در آب و ماهیان مزارع پرورشی از نظر مقایسه‌ای می‌تواند راه کار مناسبی در نحوه استفاده از این منابع آبی و یا حتی ماهیان مورد پرورش در این آبها به ما بدهد…

فهرست مطالب
فصل اول : مقدمه و طرح تحقیق
۱-۱- بیان مسئله۱
۱-۲- اهداف ، فرضیات و سئوالات تحقیق۲
۱-۲-۱- اهداف تحقیق۲
۱-۲-۲- فرضیات تحقیق ۲
۱-۲-۳- سئوالات تحقیق۲
۱-۳- روش تحقیق و پژوهش۳
فصل دوم : کلیات تحقیق
۲-۱- فلزات سنگین۴
۲-۱-۱- منشاء فلزات سنگین۵
۲-۲- سابقه تحقیقات در مورد سرب ۶
۲-۲-۱- سابقه تحقیقات در مورد سرب و اثر آلوده کنندگی آن در انسان۶
۲-۲-۲- اثر آلوده کنندگی سرب در آب دریا و ماهیان۸
۲-۳- سابقه تحقیقات در مورد آهن۹
۲-۳-۱- سابقه تحقیقات راجع به مسمومیت با آهن و اثر آلوده کنندگی آن بر انسان۹
۲-۳-۲-اثر آلوده کنندگی آهن در آب دریا و ماهیان۱۱
۲-۳-۳- مقادیر استاندارد پیشنهاد شده آهن و سرب از سوی سازمانها ومحققان مختلف۲۳
فصل سوم : مواد و روش کار
۳-۱- مواد و لوازم مورد نیاز۲۵
۳-۲- روش کار۲۵
۳-۲-۱- تاریخچه دستگاه جذب اتمی۲۸
۳-۲-۲- قسمتهای مختلف دستگاه جذب اتمی۲۹
۳-۲-۲-۱ روش کار با دستگاه جذب اتمی با شعله۳۱
۳-۲-۳- آماده سازی نمونه ها جهت اندازه گیری فلزات۳۲
۳-۲-۴-عمل هضم اولیه در فلزات۳۳
فصل چهارم : نتایج تحقیق ۳۵
فصل پنجم : بحث و پیشنهادها۴۳
منابع ۴۹
چکیده انگلیسی۵۵
فهرست جدول ها
جدول ۴-۱ میانگین و انحراف معیار آهن و سرب در کل نمونه‌های خوراک (بر حسب میلی‌گرم بر کیلوگرم)
جدول ۴-۲ میانگین و انحراف معیار آهن و سرب خوراک تولید شده در کارخانه‌های مختلف (بر حسب میلی‌گرم بر کیلوگرم)
جدول ۴-۳ میانگین و انحراف معیار آهن و سرب در کل نمونه‌های ماهی  (بر حسب میلی‌گرم بر کیلوگرم)
جدول ۴-۴ میانگین و انحراف معیار آهن و سرب ماهیان تغذیه شده از خوراک کارخانه‌های مختلف  (بر حسب میلی‌گرم بر کیلوگرم)
جدول ۴-۵ میانگین و انحراف معیار آهن و سرب در کل نمونه‌های آب مزارع مورد نمونه‌برداری ( بر حسب میکروگرم بر لیتر)
جدول ۴-۶ -میانگین و انحراف معیار آهن و سرب آب تامین کننده مزارع مختلف( بر حسب میکروگرم بر لیتر)
فهرست نمودارها
نمودار ۴-۱ میزان آهن در آب ورودی مزارع مختلف
نمودار ۴-۲ میزان آهن در ماهیان تغذیه شده با خوراک کارخانجات مختلف
نمودار ۴-۳ میزان آهن موجود در خوراک کارخانجات مختلف
نمودار ۴-۴ میزان سرب موجود در خوراک کارخانجات مختلف
نمودار ۴-۵ میزان سرب در آب ورودی مزارع مختلف
نمودار ۴-۶ میزان سرب در ماهیان تغذیه شده با خوراک کارخانجات مختلف
فهرست شکلها
شکل ۳-۱ قسمتهای مختلف دستگاه جذب اتمی  (سیستم تک پرتویی)۳۰


قیمت فایل : 7000 تومان | تعداد صفحات : 75 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]