پایان نامه اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی  »  دانلود مقاله اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران

دانلود مقاله اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران

Thesis on the effectiveness of corporate communications and power resources managers

دانلود مقاله اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران

مقاله کارشناسی ارشد مدیریت، بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران

چکیده:
پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین منابع قدرت مدیران و اثربخشی ارتباطات سازمانی می‌پردازد. هدف،‌ بررسی رابطه بین هر یک از منابع قدرت مدیران بر حسب رده‌بندی فرنچ و راون،‌ شامل: منابع قدرت تخصصی، مرجعیت، پاداش، مشروع و اجبار با اثربخشی ارتباطات سازمانی، سنوات خدمت مدیران و سابقه مدیریت آنان می‌باشد. همچنین برآنیم تا تفاوت بین منابع مختلف قدرت مدیران را بر حسب تخصص مدیریت و تخصص غیرمدیریت بررسی نماییم.
پژوهش حاضر از دسته پژوهشهای کاربردی و از نوع تحقیق توصیفی (غیر آزمایشی) است و در تقسیمات تحقیقات  توصیفی از نوع روش تحقیق همبستگی دو متغیری می‌باشد.
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مدیران دوایر مختلف ادارات هفتگانه آموزش و پرورش مشهد و همچنین کلیه کارکنان این دوایر می‌باشد. لازم به ذکر است که تعداد جامعه آماری مدیران، تعداد ۱۴۷ نفر و کارکنان،  تعداد ۳۴۵ نفر می‌باشد. از جامعه آماری مدیران، تعداد ۸۷ مدیر به روش تصادفی ساده و با کمک جدول اعداد تصادفی و نیز از جامعه آماری کارکنان، کلیه کارکنان تحت نظر مدیران منتخب به روش تمام شماری انتخاب شدند.
ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه منابع قدرت «شرایخیم و هینکین (۱۹۸۹)» و پرسشنامه اثر بخشی ارتباطات سازمانی «نانچیان و دیگران  (۱۳۷۹) » می‌باشد. جهت تعیین اعتبار پرسشنامه‌ها از دو روش آزمون – بازآزمون و آلفای کرانباخ  استفاده شده است. در روش آزمون- بازآزمون اعتبار پرسشنامه منابع قدرت ۶۱/۰ و اعتبار پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی ۵۸/۰ به دست آمده است.  همچنین با استفاده از روش آلفای کرانباخ اعتبار پرسشنامه منابع قدرت برابر ۸۴/۰ و اعتبار پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی برابر ۷۸/۰ می‌باشد که تمامی ضرایب بدست آمده در دو روش تعیین اعتبار،‌ قابل قبول و مناسب می‌باشند و بنابراین اعتبار پرسشنامه‌ها قابل تأیید است.
جهت توصیف داده‌ها از روشهای آمار توصیفی از قبیل رسم جداول فراوانی و نمودارها، درصد فراوانی، فراوانی نسبی تجمعی، میانگین،‌میانه، انحراف معیار، مینیمم و ماکزیمم و جهت تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه‌ها از روشهای آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی ربته‌ای اسپیرمن، آزمون من ویتنی و کروسکال والیس استفاده شد. تمامی تحلیل‌های انجام شده با استفاده از نرم‌افزار کامپیوتری SPSS انجام گرفت.
بررسی و تجزیه و تحلیل‌ داده‌ها نشان داد که:
– بین منابع قدرت تخصص، مرجعیت، پاداش و قانون با اثربخشی ارتباطات سازمانی رابطه مستقیم و معنادار و بین منبع قدرت اجبار با اثربخشی ارتباطات سازمانی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد.
– بین‌منابع قدرت مدیران با سنوات‌خدمت ونیزسابقه مدیریت‌آنان‌ارتباط معنادار وجود دارد.
– بین منابع مختلف قدرت مدیران بر حسب تخصص مدیریت و تخصص غیرمدیریت تفاوت معناداری وجود ندارد.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: مقدمه پژوهش
۱-۱- عنوان تحقیق
۱-۲- مقدمه
۱-۳- بیان مساله
۱-۴- اهمیت و ضرورت پژوهش
۱-۵- اهداف پژوهش
الف- هدف کلی
ب- اهداف جزئی
۱-۶-  پرسشهای پژوهش
الف- اصلی
ب- فرعی
۱-۷- متغیرهای پژوهش
متغیر پیش بین
متغیر ملاک
متغیر تعدیل کننده
متغیر کنترل
۱-۸- تعاریف علمی واژه ها
۱-۹- تعاریف عملیاتی واژه ها
فصل دوم: بررسی پیشینه پژوهش
مقدمه
الف- بررسی نظریه‌ها
۲-۱- ارتباطات
۲-۱-۱- اهمیت ارتباطات
۲-۱-۲- تعاریف ارتباطات
۲-۱-۳- فرآیند ارتباط
۲-۱-۳-۱- منبع
۲-۱-۳-۲- رمزگذاری
۲-۱-۳-۳- وسیله
۲-۱-۳-۴- رمزگشایی
۲-۱-۳-۵- دریافت کننده
۲-۱-۳-۶- بازخورد
۲-۱-۴- مسیر ارتباطات
۲-۱-۴-۱- ارتباطات عمودی
الف- مسیر رو به پایین
ب- ارتباطات رو به بالا
۲-۱-۴-۲- ارتباطات در سطح افقی
۲-۱-۵- مدل ارتباطات
۲-۱-۶- اصول ارتباطات
۲-۱-۷- ارتباطات سازمانی از دیدگاه مکاتب مختلف مدیریت
۲-۱-۷-۱- دیدگاه کلاسیک‌ها در مورد ارتباطات
۲-۱-۷-۲- نظریه نئوکلاسیک‌ها و ارتباطات
۲-۱-۷-۳- دیدگاه سیستمی در مورد ارتباطات
۲-۱-۷-۴- دیدگاه اقتضایی و ارتباطات
۲-۱-۷-۵- دیدگاه مراوده‌ای یا تعاملی در مورد ارتباطات
۲-۱-۸- اثربخشی در ارتباطات میان فردی
۲-۱-۹- ویژگی‌های اثربخشی
۲-۱-۹-۱- گشودگی
۲-۱-۹-۲- همدلی
۲-۱-۹-۳- حمایتگری
۲-۱-۹-۴- مثبت گرایی
۲-۱-۹-۵- تساوی
۲-۱-۹-۶- همانندی «تشابه با هم» و «تخالف با هم»
۲-۱-۱۰- موانع ارتباطی
۲-۲- قدرت
۲-۲-۱- اهمیت قدرت
۲-۲-۲- تعاریف قدرت
۲-۲-۳- قدرت در سطوح مختلف سازمان
۲-۲-۳-۱- قدرت در سطح عمودی
۲-۲-۳-۱-۱- منابع قدرت مدیران رده‌ی عالی سازمان
۲-۲-۳-۱-۲- منابع قدرت مدیران رده میانی سازمان
۲-۲-۳-۱-۳- منابع قدرت مدیران رده‌ی پایین سازمان
۲-۲-۳-۲ – قدرت در سطح افقی
۲-۲-۴- روابط قدرت
۲-۲-۴-۱-  رابطه صف و ستاد
۲-۲-۴-۲- تشکیل دسته‌ها و ائتلاف
۲-۲-۵- منابع قدرت بر اساس پژوهش‌های فرنچ و راون
۲-۲-۶- انواع رویکردها به قدرت
۲-۲-۶-۱- راسل و قدرت
۲-۲-۶-۲- هیکس، گولت و قدرت
۲-۲-۶-۳- گالبرایت و قدرت
۲-۲-۶-۴- اتزیونی و قدرت
ب- پیشینه پژوهشهای انجام شده
۲-۳- پژوهش‌های پیرامون ارتباطات سازمانی
۲-۳-۱- پژوهش‌‌های انجام شده در داخل کشور
۲-۳-۲- پژوهش‌های انجام شده در خارج از کشور
۲-۴- پژوهشهای پیرامون منابع قدرت
۲-۴-۱-  پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور
۲-۴-۲-  پژوهش‌های انجام شده و در خارج از  کشور
نتیجه گیری کلی
فصل سوم: روش پژوهش
۳-۱- جامعه آماری
۳-۲- گروه نمونه
۳-۳- روش و طرح نمونه‌برداری
۳-۴- حجم نمونه
۳-۵- ابزار گردآوری داده‌ها
۳-۵-۱- پرسشنامه اثر بخشی ارتباطات سازمانی
۳-۵-۲- پرسشنامه منابع قدرت «شرایخیم و هینکین»
۳-۶- تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه
۳-۶-۱- روایی
۳-۶-۲- اعتبار
۳-۷- نوع مطالعه (روش گردآوری داده‌ها)
۳-۸- طرح پژوهش و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
فصل چهارم: یافته‌های پژوهش
مقدمه
تبدیلهای انجام شده بر روی متغیرها جهت تغییر مقیاس
۴-۱- توصیف داده‌ها
۴-۱-۱- توصیف مولفه های منابع قدرت
توصیف منابع قدرت بر حسب قدرت غالب مدیران
۴-۱-۲- توصیف مؤلفه‌های اثربخشی ارتباطات سازمانی
۴-۱-۳- توصیف سایر داده‌ها
۴-۲- تجزیه و تحلیل داده‌ها بررسی فرضیات
۴-۲-۱- نتایج و یافته‌های سوالهای پژوهشی
فصل پنجم:‌ تفسیر و استنتاج نتایج پژوهش
۵-۱- تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش
۵-۲- محدودیت‌های پژوهش
۵-۳- پیشنهادها
۵-۳-۱- پیشنهاد به برنامه‌ریزان
۵-۳-۲- پیشنهاد به پژوهشگران
فهرست جداول
جدول ۲-۱- منابع قدرت مدیران رده‌ی پایین سازمان
جدول ۲-۲- اولویت شایستگی‌های مورد نیاز مدیران تربیت بدنی
جدول شماره ۲-۲-: مقایسه شایستگی‌های مورد نیاز مدیران و کارآموزان تربیت بدنی
جدول شماره ۲-۳-  مقایسه شایستگی‌های مدیران باشگاه‌های ورزشی
جدول شماره ۳-۱: امتیاز گزینه‌های مختلف در روش پنج گزینه‌ای
جدول شماره ۳-۲: امتیاز گزینه‌های مختلف در روش پنج‌ گزینه‌ای
جدول ۳-۳- دسته‌بندی سوالهای پرسشنامه منابع قدرت
جدول ۴-۱-۱- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت پاداش
جدول ۴-۱-۲- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت اجبار
جدول ۴-۱-۳- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت قدرت قانون
جدول ۴-۱-۴- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت تخصص
جدول ۴-۱-۵- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت مرجعیت
جدول ۴-۱-۶- جدول توزیع فراوانی منابع قدرت سازمانی
جدول ۴-۱-۷- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت پاداش
جدول ۴-۱-۸- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت اجبار
جدول ۴-۱-۹- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت قانون
جدول ۴-۱-۱۰- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت مرجعیت
جدول ۴-۱-۱۱- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت تخصص
جدول ۴-۱-۱۲- میانگین و انحراف معیار ارتباطات اثر بخش
جدول ۴-۱-۱۳- میانگین و انحراف معیار بازخورد
جدول ۴-۱-۱۴- میانگین و انحراف معیار تعدد کانالهای ارتباطی
جدول ۴-۱-۱۵- میانگین و انحراف معیار اثربخشی ارتباطات سازمانی
جدول ۴-۱-۱۶- جدول توزیع فراوانی ارتباط اثربخش
جدول ۴-۱-۱۷- جدول توزیع فراوانی بازخور
جدول ۴-۱-۱۸ جدول توزیع فراوانی تعدد کانالهای ارتباطی
جدول ۴-۱-۱۹- جدول توزیع فراوانی اثربخشی ارتباطات سازمانی
جدول ۴-۱-۲۰ جدول توزیع فراوانی مولفه اثر بخشی غالب
جدول ۴-۱-۲۱- جدول توزیع فراوانی رشته تحصیلی
جدول ۴-۱-۲۲ میانگین و انحراف معیار سنوات خدمت
جدول ۴-۱-۲۳- میانگین و انحراف معیار سابقه مدیریت
جدول ۴-۱-۲۴- جدول توزیع فراوانی مدرک تحصیلی
جدول ۴-۲-۱- ضریب همبستگی بین منبع قدرت پاداش و اثر بخشی ارتباطات سازمانی
جدول ۴-۲-۲- ضریب همبستگی بین منبع قدرت اجبار و اثر بخشی ارتباطات سازمانی
جدول ۴-۲-۳- ضریب همبستگی بین منبع قدرت مرجعیت و اثر بخشی ارتباطات سازمانی۱۶۰
جدول ۴-۲-۴- ضریب همبستگی بین منبع قدرت تخصص و اثر بخشی ارتباطات
جدول ۴-۲-۵- ضریب همبستگی بین منبع قدرت قانون و اثر بخشی ارتباطات سازمانی
جدول ۴-۲-۶- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت پاداش به تفکیک رشته تحصیلی۱۶۲
جدول ۴-۲-۷- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت اجبار به تفکیک رشته تحصیلی
جدول ۴-۲-۸- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت قانون به تفکیک رشته تحصیلی۱۶۴
جدول ۴-۲-۹- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت مرجعیت به تفکیک رشته تحصیلی۱۶۴
جدول ۴-۲-۱۰- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت تخصص به تفکیک رشته تحصیلی۱۶۵
جدول ۴-۲-۱۱ – ضریب همبستگی بین منابع قدرت و سابقه مدیریت
جدول ۴-۲-۱۲- ضریب همبستگی بین منابع قدرت و سنوات خدمت
جدول ۴-۲-۱۳- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه یک
جدول ۴-۲-۱۴- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه دو
جدول ۴-۲-۱۵- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه سه
جدول ۴-۲-۱۶- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه چهار
جدول ۴-۲-۱۷- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه پنج
جدول ۴-۲-۱۸- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه شش
جدول ۴-۲-۱۹- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه هفت
فهرست نمودارها
نمودار ۴-۱-۱- نمودار میله‌ای منابع قدرت سازمانی
نمودار ۴-۱-۲- نمودار میله‌ای منبع قدرت پاداش
نمودار ۴-۱-۳- نمودار میله‌ای منبع قدرت اجبار
نمودار ۴-۱-۴- نمودار میله ای منبع قدرت قانون
نمودار ۴-۱-۵- نمودار میله‌ای منبع قدرت مرجعیت
نمودار ۴-۱-۶- نمودار میله‌ای منبع قدرت تخصص
نمودار ۴-۱-۷- نمودار میله‌ای‌ارتباطات اثربخش
نمودار ۴-۱-۸- نمودار میله‌‌ای بازخور
نمودار ۴-۱-۹- نمودار میله‌ای‌تعدد کانالهای ارتباطی
نمودار ۴-۱-۱۰- نمودار میله‌ای اثربخشی ارتباطات سازمانی
نمودار ۴-۱-۱۱- نمودار میله‌ای مولفه اثربخشی غالب
نمودار ۴-۱-۱۲- نمودار میله‌ای رشته تحصیلی
نمودار ۴-۱-۱۳- نمودار میله‌ای مدرک تحصیلی
منابع
منابع فارسی
منابع انگلیسی
منابع اینترنتی
پیوستها
۱- پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی
۲- پرسشنامه منابع قدرت
۳- معرفینامه و مجوز جهت فعالیتهای میدانی
۴- محاسبات آماری


قیمت فایل : 10000 تومان | تعداد صفحات : 238 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,