دانلود پایان نامه توسعه کشاورزی و برنامه ریزی روستایی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  دانلود مقاله نقش هنرستانهای کشاورزی درتوسعه و پیشبرد کشاورزی- ارشد برنامه ریزی روستایی

دانلود مقاله نقش هنرستانهای کشاورزی درتوسعه و پیشبرد کشاورزی- ارشد برنامه ریزی روستایی

Thesis the role of agriculture in the development and promotion of agri-school senior rural planning

دانلود مقاله نقش هنرستانهای کشاورزی درتوسعه و پیشبرد کشاورزی- ارشد برنامه ریزی روستایی مقاله

چکیده
این پژوهش به منظور بررسی نقش و تاثیر گذاری آموزشهای رسمی وغیر رسمی توسط هنرستان های کشاورزی برروی توسعه کشاورزی ناحیه رباط کریم صورت گرفته است .
تاشاید بتوان با تقویت نقاط قوت منطقه وبا محوریت آموزشهای نوین از طریق هنرستان کشاورزی به توسعه وپیشبرد کشاورزی منطقه دست یافت .دربحث کشاورزی سعی شده تا با بررسی موضوعاتی چون پراکنش محصولات کشاورزی ونقش آموزش وترویج درتوسعه کشاورزی به شاخصهای توسعه بپردازیم ودرخصوص هنرستان کشاورزی باید گفت با توجه به موقعیت ممتاز آن با داشتن نیروهای مجرب وکارآمد وتجهیزات مدرن کشاورزی با اموزش هنرجویان وکشاورزان منطقه درقالب آموزشهای رسمی و غیررسمی می تواند سهم عمده ای درتوسعه کشاورزی ایفا نماید.
دراین رساله به هنرستان کشاورزی وآموزشهای کشاورزی به عنوان یک سیستم نگریسته شده که می تواند با تغییر دردیدگاه کشاورزان ومسئولین ، ترویج و ارائه راهکارهای مناسب درتوسعه کشاورزی ودامپروری به شیوه نوین درمنطقه ضمن ایجاد اشتغال نقش خود را در بهره وری بیشتر ایفا نماید وباعث تغییر وتوسعه کشاورزی ودرنهایت بهبود وضعیت اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی منطقه گردد .

مقدمه:
توسعه کشاورزی به طور مشخص یکی از ویژگیهای مهم فعالیت های توسعه ای درسرار جهان است که ازسوی کارشناسان ودولت ها همیشه مد نظر قرار می گیرد ، وتوجه به شمار مردمی که دراین بخش فعالیت می کنند اهمیت این بخش را بیش ازپیش روشن می سازد .
برنامه های توسعه کشاورزی درهر کشور جزئی از برنامه های کلان اقتصادی توسعه هرکشوربه شمار می رود که برای دگرگون سازی شاخت اجتماعی واقتصادی جامعه بکار می رود (عالی پور ۱۳۷۶ ص ۱۲ )
درتوسعه کشاورزی عوامل متعددی همچون آب وهوا ، مرغوبیت زمین وموقعیت جغرافیایی نقش دارند ولی آنچه دراین مقوله به آن پرداخته شده است آموزش می باشد . آموزشی که مبتنی بر مبانی نظری وعملی باشد وخود نیز الگویی برای ارائه اموزش ها به آموزش گیرندگان داشته باشد.
دراین مبحث به نقش آموزشهای کشاورزی ازسوی یکی ازنهادهای زیر مجموعه اموزش وپرورش پرداخته شده است به عنوان هنرستان کشاورزی که با توجه به قرار گرفتن درمنطقه مورد مطالعه درتمام موارد اموزشی به عنوان الگوی تولید ومزرعه ای نمونه مطرح شده ومانند سایر هنرستانهای بخش صنعت وخدمات صرفا به آموزشهای کشاورزی ودامپروری می پردازد وهدف ان تربیت نیروهای متخصص وخلاق در بخش کشاورزی می باشد . تا بتوان به مدد آموزشهای ارائه شده رسمی وغیر رسمی که با مشارکت جهاد کشاورزی صورت می گیرد درفرایند کاشت ، داشت و برداشت محصولات کشاورزی تحولی ایجاد نمود وبه هدف اساسی که همان بهره وری بیشتر است دست یافت و به رونق کشاورزی منطقه کمک نمود .
دراین مبحث اهداف زیر دنبال می شود که امید است با بررسی انها به انچه باعث شکوفایی وتوسعه کشاورزی منطقه وبالطبع استان وکشور می باشد دست یازید
۱- نقش اموزشهای کشاورزی درتوسعه کشاورزی
۲- نقش هنرستان کشاورزی درتوسعه کشاورزی منطقه
۳- تاثیر اموزشهای هنرستان بربهره وری کشاورزی
۴- تاثیر اموزشهای هنرستان برکاهش خسارتهای کشاورزی .
فهرست مطالب
چکیده ……….. ۱
مقدمه ………. ۲
فصل اول
طرح تحقیق

۱-۱بیان مساله…………. ۴
۲-۱ اهداف تحقیق………………………. ۴
۱-۲-۱-هدف کلی تحقیق……………….۴
۲-۲-۱- اهداف اختصاصی تحقیق……….۴
۳-۱- سئوالات تحقیق ……………………۴
۴-۱- فرضیات تحقیق. ………..۵
۵-۱-ضرورت واهمیت تحقیق……….۵
۶-۱-پیشینه تحقیق…………۵
۷-۱-مسائل ومشکلات تحقیق…………۵
۸-۱- نوع تحقیق…………………..۶
۹-۱- ناحیه جغرافیایی مورد مطالعه……………..۶
۱۰-۱- روش گرداوری اطلاعات………………۶
۱۱-۱- روش تجزیه تحلیل………………..۶

فصل دوم
مبانی نظری تحقیق
۱-۲ – تعریف کشاورزی………..۸
۲-۲توسعه چیست ؟………..۸
۳-۲- توسعه کشاورزی………………۹
۴-۲- توسعه کشاورزی و رابطه با توسعه روستایی………….۱۰
۵-۲- توسعه کشاورزی پایدار……………….۱۲
۶-۲- ضرورت توسعه کشاورزی……….۱۳
۷-۲- توسعه کشاورزی«ضرورتها و راهبردها »………۱۴
۸-۲- ضرورت های توسعه کشاورزی در برنامه پنجم…..۱۵
۹-۲- ساز و کار تولی گری توسعه کشاورزی…………….۱۷
۱۰-۲- برنامه های اجرایی توسعه کشاورزی…….۱۸
۱۱-۲- نقش توسعه کشاورزی در توسعه ملی……….۱۹
۱۲-۲- دلایل رشد بطئی بخش کشاورزی………………۲۰
۱۳-۲ – اهمیت آموزش و جایگاه آن در توسعه ………….۲۲
۱۴-۲- آموزش در نظریه های توسعه ………….۲۴
۱-۱۴-۲- دیدگاه نوسازی…………….۲۴
۲-۱۴-۲- نظریه نوسازی…………………۲۶
۱-۲-۱۴-۲- نوسازی اقتصادی……………….۲۷
۲-۲-۱۴-۲- نوسازی سیاسی …………….۲۷
۴-۱۴-۲- نوسازی روانی……………۲۸
۱۵-۲- مفهوم نوآوری ………………………۲۹
۱-۱۵-۲- احساس نیاز به تغییر………………..۳۰
۲-۱۵-۲- اثرات فرهنگی…………………۳۱
۳-۱۵-۲- تغییر فرهنگی……………..۳۱
۴-۱۵-۲-عوامل موثر در تغییر……………….۳۲
۱۶-۲- چشم انداز آموزش کشاورزی در قرن ۲۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۳۴
۱۷-۲- بازگشت کشورهای در حال توسعه به سوی آموزشهای کشاورزی……….۳۵
۱۸-۲- تاریخچه ی آموزشهای کشاورزی در جهان………۳۶
۱-۱۸-۲- تاریخچه ی آموزش های کشاورزی در ایران……….۳۷
۲-۱۸-۲- تاریخچه ی اجرای آموزش های کشاورزی در مناطق روستایی و کشاورزی ….۳۷
۳-۱۸-۲- اهداف آموزش های کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی……..۳۸

فصل سوم
شناخت ویژگیهای جغرافیایی ناحیه مورد مطالعه
۳-۱- پیشینه تاریخی…..۴۲
۲-۳ – موقعیت جغرافیای شهرستان رباط کریم……۴۴
۱-۲-۳- تعداد شهرها و روستاها …..۴۹
۳-۳- ویژگی های اقلیمی شهرستان رباط کریم…۵۱
۱-۳-۳- درجه حرارت (دما )………. ۵۱
۲-۳-۳- میانگین دمای سالانه……..۵۲
۳-۳-۳- رژیم حرارتی و دمای ماهانه……۵۲
۴-۳-۳- بارش ماهانه…………۵۳
۵-۳-۳- جهات وزش باد…………….۵۵
۶-۳-۳- تیپ آب و هوایی……………۵۷
۴-۳- خاک و پوشش گیاهی منطقه رباط کریم…….۵۷
۱-۴-۳- دشت های دامنه ای ( خاک های دشت های آبرفتی دامنه ای ).. ۶۰
۱-۱-۴-۳- سری خاک های آدران…….۶۰
۲-۱-۴-۳- سری خاک های رباط کریم…….۶۱
۳-۱-۴-۳- سری خاک های حصار مهتر…….۶۱
۲-۴-۳- دشتهای رسوبی و رودخانه ای (خاکهای مخروط افکنه ای آبرفتی سنگریزه دار) …… ۶۲
۱-۲-۴-۳- سری خاکهای پرندک ………..۶۲
۲-۲-۴-۳- سری خاکهای حصارساداتی…………..۶۲
۵-۳- پوشش گیاهی……………۶۴
۱-۵-۳- گیاهان بومی……….۶۴
۲-۵-۳- نباتات زراعی ………۶۴
۶-۳- ویژگیهای انسانی …..۶۵
۱-۶-۳- مهاجرت…….۶۶
۲-۶-۳- ساختمان جنسی……..۶۷
۳-۶-۳- ساختار درونی جمعیت……۶۷
۱-۳-۶-۳- ساختمان سنی……….۶۷
۲-۳-۶-۳- خصوصیات عمده جمعیت رباط کریم ……….۷۰
۳-۳-۶-۳- وضعیت سواد…………۷۳
۷-۳- بررسی ویژگی های اقتصادی شهرستان رباط کریم ……۷۴
۱-۷-۳- وضعیت کشاورزی شهرستان رباط کریم…..۷۵
۱-۱-۷-۳- زراعت و باغداری…..۷۵
۲-۱-۷-۳- بررسی وضعیت دامپروری در شهرستان رباط کریم…….۷۶
۳-۱-۷-۳- بررسی وضعیت صنعت شهرستان رباط کریم……۷۸
۱-۱-۳-۱-۷-۳- تاریخچه منگنز رباط کریم…..۸۰
۲-۱-۳-۷-۳- موقعیت جغرافیایی معدن……۸۰
۳-۱-۳-۷-۳- مصارف و کاربرد منگنز در صنعت…..۸۱

فصل چهارم
بررسی و شناخت ویژگیهای هنرستانهای کشاورزی و نقش آنها در توسعه ی کشاورزی
۱-۴- خلاصه ای از تاریخچه آموزش کشاورزی …….۸۳
۲-۴- تعریف هنرستان کشاورزی……۸۷
۳-۴- هدف از آموزش کشاورزی در هنرستانهای کشاورزی…..۹۳
۴-۴- شاخه های تحصیلی در هنرستانهای کشاورزی………۹۴
۱-۴-۴- شاخه فنی و حرفه ای………….۹۴
۱-۱-۴-۴- زمینه صنعت……..۹۴
۲-۱-۴-۴- زمینه خدمات……….۹۴
۳-۱-۴-۴- زمینه کشاورزی……….۹۵
۲-۴-۴- شاخه کاردانش ) اهداف کاردانش)……… ۹۵
۵-۴- نحوه تهیه و تدوین استانداردهای آموزشی درهنرستانهای کشاورزی وادامه تحصیل فارغ التحصیلان
۱-۵-۴- : رشته های تحصیلی – مهارتی شاخه ی کاردانش……..۹۶
۲-۵-۴- آموزش مهارت های کشاورزی در شاخه ی کاردانش……….۹۸
۳-۵-۴- ادامه ی تحصیل فارغ التحصیلان کشاورزی شاخه ی کاردانش….۹۸
۶-۴- قوانین آموزشی و واحدهای درسی ، عناوین و جداول درسها ….۹۹
۱-۶-۴- قوانین آموزشی …..۹۹
۷-۴-آمار هنرجویان استقبال کننده از رشته های کشاورزی در سطح استان تهران
ومنطقه رباط کریم درسال ۸۸-۱۳۸۷ و ۸۷-۱۳۸۶٫٫٫٫۱۰۹
۱-۷-۴-آمار دانش آموزان کاردانش زمینه کشاورزی (بدون بزرگسال) سال تحصیلی ۸۸-۷۷٫٫٫٫۱۱۰
۲-۷-۴-نسبت دانش آموزان کاردانش زمینه کشاورزی (بدون بزرگسال) سال تحصیلی ۸۸-۸۷٫٫٫٫٫۱۱۱
۸-۴-ویژگیهای آموزش و نقش آن در توسعه ی کشاورزی در سطح کلان وکاربرد آن درناحیه مورد مطالعه…۱۱۱
۹-۴- مفهوم آموزش بزرگسالان ……………۱۱۴
۱-۹-۴- کشورهای توسعه یافته ……………..۱۱۴
۲-۹-۴- کشورهای در حال توسعه…………۱۱۴
۳-۹-۴- کشورهای انقلابی………………..۱۱۴
۴-۹-۴- مفهوم آموزش بزرگسالان در ایران………..۱۱۵
۵-۹-۴-آموزش بزرگسالان در بعد شغل و حرفه…….۱۱۵
۶-۹-۴-آموزش کشاورزی ویژه بزرگسالان…………….۱۱۶
۱۰-۴- اثرات سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی آموزشهای کشاورزی……….۱۱۸
۱-۱۰-۴- اثرات سیاسی آموزشهای کشاورزی……….۱۱۸
۲-۱۰-۴- اثرات اجتماعی آموزشهای کشاورزی ………….۱۱۸
۱-۲-۱۰-۴- آماده ساختن بزرگسالان ( یا هنرجویان )برای درک تغییرات اجتماعی
۲-۲-۱۰-۴- کاهش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی…..۱۱۸
۴-۲-۱۰-۴- تحول ارتباطات………….۱۱۹
۵-۲-۱۰-۴- هماهنگ کردن ابتکارات و رهیافتها – مسئولیت پذیری……۱۱۹
۳-۱۰-۴- اثرات فرهنگی و روانی آموزشهای کشاورزی………….۱۲۱
۱-۳-۱۰-۴- ایجاد زمینه و امکانات بهتر از دانش ،مهارتها و منابع موجود……۱۲۱
۲-۳-۱۰-۴- کمک به بزرگسالان برای آگاهی از منزلت خود………۱۲۱
۳-۳-۱۰-۴- کمک به بزرگسالان برای درک مجموعه استعدادها ، توانایی ها و محدودیت های خویش
۴-۳-۱۰-۴- دانش و مهارت………..۱۲۲
۵-۳-۱۰-۴- توصیه ها و اطلاعات فنی…………۱۲۲
۶-۳-۱۰-۴- سطوح پدیداری تغییر…………..۱۲۳
۱۱-۴- اثرات اقتصادی – اثرات مستقیم آموزش های کشاورزی ……۱۲۵
۱-۱۱-۴- رابطه میان بهره وری و آموزش……………۱۲۵
۲-۱۱-۴- کمک آموزش به رشد اقتصادی………۱۲۷
۳-۱۱-۴- کارکرد سرمایه گذاری آموزشی……….۱۲۸
۴-۱۱-۴- کشاورزی معشیتی به کشاورزی تخصصی…۱۲۹
۵-۱۱-۴- تلاش برای دست یافتن به استراتژی توسعه کشاورزی و توسعه روستایی……۱۳۱
۱-۵-۱۱-۴- عوامل پیشرفت کشاورزی در مقیاس کوچک…..۱۳۱
۲-۵-۱۱-۴- شرایط پیشرفت عمومی روستا….۱۳۱
۳-۵-۱۱-۴- تکنولوژی و نوآوری……….۱۳۱
۶-۱۱-۴- اثرات اقتصادی – اثرات غیر مستقیم آموزش های کشاورزی……..۱۳۲
۱۲-۴- اثرات آموزش های کشاورزی بر روی وضعیت اشتغال …….۱۳۲
۱۳-۴- فراهم آوردن زمینه های تداوم آموزش کشاورزی برای توسعه و تثبیت شغلی…..۱۳۳

فصل پنجم
۱-۵- نتیجه گیری……………..۱۳۶
۲-۵- آزمون فرضیات …………۱۳۹
۳-۵- پیشنهادات……………..۱۴۱
۴-۵- نمونه پرسشنامه ها وجداول…………۱۴۳
۵-۵- منابع………………..۱۴۶

فهرست جداول
۱- جدول(۳-۱) آخرین آمار جمعیت براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن و تقسیمات کشوری سال ۱۳۸۵ (شهرستان رباط کریم )
۲- جدول (۳-۲)گروه سنی شهرستان رباط کریم …………..۶۸
۳- جدول (۳-۳) جمعیت استان تهران را بر حسب گروههای عمده سنی
به تفکیک جنسیتی در سال ۱۳۷۵ نشان می دهد…………..۶۸
۴-جدول (۳-۴) روند تحولات شهرنشینی در منطقه کلان شهر تهران طی سالهای مختلف ۶۹
۴- جدول (۳-۵) خصوصیات عمده جمعیتی منطقه رباط کریم برابر آمار سال ۱۳۶۵٫٫٫٫٫٫٫٫۷۱
۵- جدول (۳-۶)- مهاجرین وارد شده به شهرستان رباط کریم طی ده سال ۱۳۷۵ …………۷۳
۶- جدول (۴-۱) : فهرست تعدادی از هنرستانهای کشاورزی سراسر کشور در سال ۱۳۷۶٫٫٫٫٫٫۸۴
۷- جدول (۴-۲) رشته های تحصیلی – مهارتی زمینه ی کشاورزی شاخه ی کاردانش…..۹۶
۸- جدول(۴-۳) درسهای عمومی دوره متوسطه به تفکیک شاخه تحصیلی……۱۰۵
۹- جدول (۴-۴)استانداردهای زمینه کشاورزی ……. ۱۰۷
۱۰-جدول (۴-۵)آمار دانش آموزان کاردانش زمینه کشاورزی( بدون بزرگسال ) سال تحصیلی ۸۸-۸۷٫٫٫٫٫ ۱۰۹

فهرست نمودارها
۱-نمودار شماره ( ۳-۱) نمودار شیب شهرستان رباط کریم

۲- نمودار شماره ( ۳-۲) شیبهای شهرستان رباط کریم
۳-نمودار شماره (۳-۳) میزان بارندگی طی ده ساله ۱۳۸۶-۱۳۷۶ ایستگاه مهرآباد
۴-نمودار(۳-۴) رگرسیون معادله خطی (ساده) میزان بارندگی در۱۰ ساله اخیر
۵-نمودار(۳-۵) سیر صعودی جمعیت در دهه های ۵۰ تا ۷۰
۶-نمودار(۳-۶) وضعیت اشتغال در شهرستان رباط کریم

فهرست نقشه ها
۱- نقشه استان تهران (۳-۱)…..۴۳
۲- نقشه تقسیمات سیاسی استان تهران (۳-۲)…… ۴۴
۳- نقشه شهرستانهای استان تهران (۳-۳)…. ۴۵
۴- نقشه شهرستان رباط کریم (۳-۴)…….. ۴۶
۵- نقشه شهرستان رباط کریم ( ۳-۵)…. ۴۶
۶-نقشه شماره ( ۳-۶) طبقات ارتفاعی رباط کریم …..۴۸
۷-نقشه شبکه رودهای استان تهران (۳-۷)…….. ۵۵
۶- نقشه زمین شناسی ایران(۳-۸)……… ۵۸
۷- نقشه توپوگرافی استان تهران(۳-۹)……. ۵۹
۸- نقشه جهت کلی شیب زمین دراستان تهران(۳-۱۰)………… ۵۹
۹- نقشه زمین شناسی استان تهران(۳-۱۱)………. ۶۰
۱۰- نقشه پوشش گیاهی استان تهران شماره (۳-۱۲)……. ۶۳

فهرست تصاویر
۱- عکس ۴-۱نمای درب ورودی هنرستان………۸۸
۲- عکس (۴-۲)نمایی از کارگاه پرورش ماهیان سردآبی ( هنرجویان درحال صید ماهی قزل آلا)
۳- عکس( ۴-۳)نمایی از کارگاه پرورش مرغ گوشتی …..۸۹
۴- عکس (۴-۴) نمایی از کارگاه دامپروری ( گاوداری هنرستان ) …..۸۹
۵- عکس (۴-۵) نمایی از کارگاه دامپرو ری ( گوسفنداری هنرستان )…. ۹۰
۶- عکس (۴-۶)نمایی از تجهیزات مکانیزاسیون کشاورزی هنرستان …..۹۰
۷- عکس (۴-۷) نمایی از برداشت محصول گندم هنرستان ….۹۱
۸- عکس (۴-۸)نمایی از ساختمان خوابگاه هنرجویان وزمین چمن هنرستان..۹۱
۹- عکس (۴-۹)نمایی ازکارگاه باغبانی ( باغ انگور هنرستان)…. ۹۲
۱۰- عکس (۴-۱۰) نمایی از مزرعه نمونه گندم هنرستان …..۹۲
۱۱- عکس (۴-۱۱)نمایی از گلخانه هنرستان ( هنرجویان درحال اموزش ).. ۹۳


قیمت فایل : 8500 تومان | تعداد صفحات : 150 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,