دانلود مقاله قوانین اجتماعی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » علوم اجتماعی  »  دانلود مقاله قوانین اجتماعی

دانلود مقاله قوانین اجتماعی

دانلود مقاله قوانین اجتماعی

دانلود مقاله قوانین اجتماعی

چکیده
خانواده در ارتباط مستقیم با حقوق افراد است، تقابل حقوق اعضای خانواده بر اسلام مبناست. در مبقاب هر وظیفه ای حقی برای طرف مقابل ایجاد می شود. اسلام در مسیر تعالی خویش اعضای خانواده را فراتر از رعایت حقوق یکدیگر به مدارا دعوت می نماید. اعضای خانواده در اسلام به عنوان آفریده ی آزاد خداوند و عضوی از جامعه ی انساینی دارای حقوق انسانی و اجتماعی مشترکی اند اما به دلیل خلقت متفاوت و کارکردهای مجزایی که دارند حق ناشناسی دراند، نباید در صددیکسان سازی نقش ها و به زغم برخی از جنبش های کنونی در غرب قائل به تساوی حقوق زن و مرد باشیم اگر اعضای خانواده از جایگاه حقیقی خویش فاصله بگیرند، مصداق بارز بی عدالتی است. اسلام با فسخ مقام سنتهای ظالمانه در مورد حقوق زنان به حقوق خانواده سامان بخشیده است. و در این رابطه اعضای خانواده را در جایگاه واقعی خویش قرار داد.
در این مقاله تلاش گردیده است که نظام خانواده در جوامع اسلامی و مسیحیت از جنبه های گوناگون بررسی گردد که عبارتنداز:
چگونگی ازدواج و دلیل اهمیت آن، حقوقی که بین اعضای خانواده در اسلام قائل شده است. تفاوت های زن و مرد و جایگاه زن در بین جوامع اسلامی و غربی.
خانواده – اسلام – حقوق افراد – عدالت

فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
در حال حاضر شاهد نهضت های گوناگون جنسی در سطح جهان هستیم که برخی مانند فمنیسم (طرفدار آزادی زن) نسبتا نوظهور و برخی چون آزادی جنسی بر خلاف نوظهور بودن تاریخچه ی آنها به گذشته های دور می رسد که در گذشته از آن به عنوان کمونیسم جنسی یاد می شده، این نهضت ها یکی از خاستگاه های مهم انتقادات علیه دین اسلام است.
برخی دیگر نیز عمدا هجمه هایی به این دین آسمانی وارد می کنند، منتقدین دامنهی انتقادات خود را به عرضه¬های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اخلاقی در زمینه ی عدالت جنسی به ویژه در خانواده کشیده اند.
تا چندی قبل در برخی کشورهای متمدن، زنان از شخصیت مستقل برخوردار نبودند و هویت آنها در قالب شوهرانشان معنی پیدا می کرد و جدیدا در برخی از قوانین آنها، آزادی زن در نظر گرفته شده و در برخی مصوبات، به نفع زن ظهور و بروز پیدا کرد در جالی که صاحب نظران معتقدند که اسلام به ویژه حقوق زن را از ۱۴۰۰ سال پیش به رسمیت شناخته است.
پیامد نهضت هایی که بحث آن گذشت در اروپای فعلی چیزی جز هرج و مرج، فروپاشی کانون خانواده و آوارگی و سرگردانی کودکان و نهایتا ظلم و ستم به هر دو جنس (مرد، زن) نبوده است. در اعتقادات زیر بنایی و آموزه های این نهضت ها، کهاستی هایی به چشم می خورد و از سوی آن تعریف درست و جامعی که از حقوق خانواده باشد ارائه شده است.
در مقابل، آموزه های اسلام، با دامنه ی وسیع خود که از لحاظ گستره ی زمانی قبل از ازدواج تا پس از مرگ را در بر می گیرد، بینش های کافی و آگاهی های لازم را به خانواده ها داده و به موازات این بینش ها تدابیری در جهت استقرار عدالت اندیشیده است.
آموزه های اسلام در زمینه ی تحقق عدل با تعبیری از حضرت علی (ع) مطابقت دراد، ایشان ارکان عدالت را بینش صحیح، علم و دانش کافی صبر و بردباری می داند.

بیان مساله
انتقاداتی که بر اسلام در حیطه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و … در زمینه ی خانواده وارد می شود فراوان است برخی از این انتقادات در زمینه های مهر و نفقه، ارث، کار و اشتغال زن در حیطه ی اقتصادی، مسئله قضاوت در زمینه های اجتماعی، سیاسی و چون ازدواج در زمینه ی اخلاقی مطرح می شود. به هر حال اسلام در همه ی این زمینه ها پاسخ گو است. برخی از کل جهت گیری حقوقی اسلام را به سمت مرد و برخی دیگر به سمت زن می دانند در حالی که اسلام دین فطرت است و احکام آن مبتنی بر فطرت انسان و این احکام فطری بر مبنای عدم تشابه زنو مرد در برخی حقایق وجود زن وکارکرد آنهاست و نقشی که هر یک می توانند در بقای نسل و ارکان خانواده و اجتماع داشته باشند.، این عدم تشابهات متضمن حقوق هر یک از آن هاست و اسلامجانب داری یک طرفه از هیچ کدام از آن ها نکرده است.
تدابیر اسلام به وضوح، حقوق هر یک از افراد را لحاظ کرده است، این تدابیر اولا متناسب با خلقت هر یک از زن و مرد، ثانیا بر مبنای تقسیم کار بوده و از این جهت که هر کس را در موقعیت مناسب و جایگاه حقیقی خود قرار می دهد عین عدالت است و ثالثا آگاهی بخشی اسلام در زمینه ی خانواده به گونه ای است که زمینه ها و بسترهایی که منجر به تعدی و ظلم در حق دیگران است برمی چیند، در این پژوهش بر آنینم موضوع اسلام را درباره ی حقوق زن و مرد هم در بخش آگاه سازی اعضای خانواده و هم در قالب تدابیری که برای تحقق عدالت اندیشیده بررسی کنیم.

اهمیت پژوهش
دین اسلام از ۱۴۰۰ سال پیش تا به حال داعیه دار عدالت در همه ی ابعاد زندگی بشری به ویژه در حیطه ی خانواده است. احکام، فرامین و قانون های این دین کامل در جهت تامین حقوق حقه ی هر یک از اعضای خانواده آن هم در حد کمال است. این تامین در کلیه ی شئون اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و … رعایت شده است. با بررسی همه جانبه در یک جمع بندی در می یابیم که برنامه ریزی دین در این زمینه، به گونه ای است که نه تنها حقوق فردی هیچ یک از اعضا ضایع نمی شود. بلکه دامنه ی شمول این فرامین بستر ساز بشری عدل از خانواده بهجامعه است، اما برخی منتقدین به حسب ظاهر از روی عقل استقلال و برخی مغرضین هم از روی ناآگاهی و یا تعهد موضوع عدالت در خانواده، و حقوق مرد و زن را به چالش کشیده اند، این چالش ها از گذشته ی دور تا به امروز ادامه یافته است.
ابن ابی العوجاء در قرن دووم هجری مسئله ی ارث و این که مرد چرا دو برابر ارث می برد را پیش کشیده و سوالات عموم نیز در این زمینه از معصومین (ع) گواه این مسئله است، امروز هم برخی نهضت ها مانند فمنیسم با شعار تساوی حقوق زن و مردانتقاداتی به اسلام وارد می کنند با این همه اسلام که دینزمینه موضوع پژوهش حاضر است. لهذا اهمیت این پژوهش در عصر حاضر که ایندین با انحای گوناگون دازم مورد هجمه و ستیز قرار می گیرد.
اهمیت دیگر موضوع حاضر، تبیین تیز بینی و دقت و برنامه ریزی جامع این دین آسمانی بر خلاف نهضت های جاری هم چون فمنیسم در جهت استقرار عدالت است، و اثبات این موضوع که اسلام هم در جهت تنویر افکار و هم در جهت تحقق عدالت در قالب قوانین طرح و برنامه دارد و این در حالی است که نهضت های مذکور به زعم ظهار بنیان متجدد در اسلام دینی متحجر است.

فهرست مطالب
چکیده ‌د
فصل اول ۱
کلیات تحقیق ۱
مقدمه ۲
بیان مساله ۳
اهمیت پژوهش ۴
اهداف پژوهش ۵
اهداف کلی: ۵
اهداف جزئی ۵
سؤالات پژوهش: ۵
فصل دوم ۶
ادبیات و پیشینه تحقیق ۶
اسلام از وضع قوانین اجتماعی خود چه هدفی دارد؟ ۷
تعریف خانواده در اسلام ۸
۱- از نظر اصالت: ۹
۲- از نظر شرافت و عزت ۱۰
۳- از لحاظ رکنیت خانواده ۱۰
حقوق خانواده در اسلام ۱۱
هزینه زندگی زن به عهده ی مرد است ۱۱
رئیس خانواده کیست؟ ۱۱
راهی که اسلام نشان می دهد ۱۴
حدود نفقه در اسلام ۱۵
تعریف مهریه ۱۵
سیر تحولی و پیدایش مهریه ۱۶
خانواده از نظر متفکران مسلمان ۱۷
کار و اشتغال در خانواده ۱۸
تاریخچه ی حقوق خانواده قبل از اسلام ۲۰
روایات و آیات در مورد حقوق خانواده ۲۱
انگیزه های ازدواج ۲۲
سختگیری کلیسا در مساله ازدواج ۲۴
اهمیت ازدواج ۲۶
اهمیت اجتماعی ازدواج ۲۶
آثار و نتایج ازذواج ۲۷
۱- ارضای گرایش های غریزی ۲۷
۲- بقای نسل ۲۷
۳- تکمیل و تکامل ۲۷
۴- آرامش و اطمینان ۲۸
۵- راز عفاف و تکمیل دین ۲۸
اسلام و ازدواج ۲۸
۱- محبوب ترین بنا ۲۹
۲- عامل پاک دامنی و اخلاق نیک ۲۹
روایات در مورد ازدواج ۲۹
توصیه در تسریع ازدواج ۳۰
مقایسهی سابقهی استقلال اقتصادی زن در اسلام و غرب ۳۰
مسائل سیاسی ۳۳
حق رای و آزادی سیاسی ۳۳
قوانین تربیتی در اسلام ۳۴
حقوقی که در اسلام بر عهده ی والدین و فرزندان گداشته شده است ۳۵
حقوق مادی فرزندان بر والدین در کودکی ۳۵
حقوق مادی فرزندان بر والدین در مردان نوجوان و جوا ۳۶
حقوق مادی فرزندان بر والدین پس از مرگ ۳۷
حقوق مادی والدین بر فرزندان در ایام حیات آنان ۳۷
حقوق مادی والدین بر فرزندان پس از مرگ ۳۸
حقوق متقابل زن و شوهر در اسلام ۳۹
حقوق زن بر همسر ۳۹
۱- حقوق در زمینه ی نفقه ۳۹
در زمینه ی لباس ۳۹
در زمینه ی مسکن: ۳۹
۲- حقوق در جنبه ی آموزش ۴۰
۳- حقوق در جنبه ی معاشرت ۴۰
۴- حقوق در جنبه ی خودآرایی مرد ۴۰
حقوق شوهر بر زن ۴۱
۱- اطاعت و عدم عصیان ۴۱
۲- اداره ی خانه ۴۱
۳- عدم خروج از خانه ۴۱
۴- تکمیل نیاز جنسی ۴۲
۵- معضوقیت و دلربایی ۴۲
۶- حفظ حال ۴۲
۷- عدم رابطه با اجانب (قائمی، ۱۳۵۳، ص ۲۱۳ – ۲۲۹) ۴۲
کودکان و مسائل جنسی ۴۲
دو وظیفه ی مهم ۴۳
بهداشت و تنظیم خانواده ۵۰
مقایسه مسالهی تنظیم خانواده در غرب و اسلام ۵۸
الف) تلوید نسل از نظر غرب ۵۹
نظرات مالتوس ۵۹
تشریح نظر مالتوس ۶۰
بررسی نظرات مالتوس ۶۱
ب) از نظر اسلام ۶۲
نقش پدر و مادر در تاثیر پذیری فرزند ۶۴
تعلیم و تعلم اولاد در اسلام ۷۰
درباره ی کلیسای مسیحی چه می دانیم؟ ۸۴
گونه های کلیسا ۸۴
مسجد و کلیسا ۸۷
پرستش یک مسیحی ۸۸
اینک ببینیم وضع یک مسیحی چگونه است؟ ۸۸
فصل سوم ۹۰
روش تحقیق ۹۰
مقدمه ۹۱
روش تحقیق ۹۲
روشهای جمع آوری اطلاعات (ابزار جمع آوری اطلاعات) ۹۲
فصل چهارم ۹۳
بحث و نتیجه گیری ۹۳
۱- بررسی جامع مفهوم عدالت از دیدگاه اسلام ۹۴
اصول عدالت توزیعی ۹۴
بنای خانواده از دیدگاه اسلام ۹۹
بنیان مهر و عطوفت خانواده ۱۰۰
دو دیدگاه متفاوت ۱۰۴
۲- معیارهای خانواده موفق ایرانی از دیدگاه اسلام ۱۰۵
معیار های خانواده ی موفق ۱۰۸
۳- اخلاق از دیدگاه اسلام ۱۱۰
۱- اصالت نفس و روح انسان ۱۱۰
۲- قابلیت تکامل نفس و کمال اخلاقی انسان ۱۱۱
۳- اختیار و انتخاب آگاهانه نفس و نقش آنها در تکامل اخلاقی انسان ۱۱۱
۴- حب ذات، ریشه گرایشهای انسان ۱۱۲
۵- گرایش به سمت کمال بینهایت ۱۱۲
۶- مراتب نفس و کمال آن ۱۱۲
۷- نقش توجّه نفس به مراتب و شؤون خود در پیجویی کمال آنها ۱۱۲
۸- تزاحم و لزوم انتخاب ۱۱۳
۹- توجه استقلالی و تبعی به مراتب نفس و صعود و نزول آن (نقش نیت در تکامل نفس) ۱۱۳
۴ – اهمیت تربیت اولاد ۱۱۴
نتیجه گیری ۱۲۲
منابع : ۱۲۴


قیمت فایل : 8000 تومان | تعداد صفحات : 125 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]