صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم پایه » زیست شناسی  »  دانلود مقاله عوامل آنتروپوژنیک در قلمره های کارستی با تاکید برمدیریت کارست

دانلود مقاله عوامل آنتروپوژنیک در قلمره های کارستی با تاکید برمدیریت کارست

دانلود تحقیق و مقالات رشته زیست شناسی با عنوان دانلود مقاله عوامل آنتروپوژنیک درقلمره های کارستی با تاکید برمدیریت کارست در قالب ورد و قابل ویرایش و در ۱۱۰ صفحه گرد آوری شده است. در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

دانلود مقاله عوامل آنتروپوژنیک درقلمره های کارستی با تاکید برمدیریت کارست

فصل اول :
کلیات
موقعیت حوضه موردمطالعه:
حوضه آبریزفریزی دردامنه های شمالی رشته کوه بینالود ودر۵۰ کیلومتری شمال غرب مشهدواقع است.طول جغرافیایی آن ۵۸ درجه و۴۸ دقیقه تا۵ و۵۹ وعرض جغرافیایی آن ۲۰ و۳۶ تا۳۲ و۳۶ می باشد.
رودخانه فریزی یک رودخانه دائمی ودارای سطحی معادل۴/۲۸۳کیلومترمربع است.حوضه آبریزموردمطالعه تماما کوهستانی وارتفاعات آن برف گیراست.ومی توان ازطریق جاده ترانزیت مشهد- قوچان وپیمودن مساحت حدود۱۰ کیلومتردرجاده فرعی خیج ازکیلومتر ۸ مانده به چناران به محل دست یافت.(آب منطقه ای خراسان)

زمین شناسی ایران:
نظرات اولیه درموردشکل گیری فلات ایران مبتنی برشکل ظاهری زمین بود که آن را بخشی ازکمربند کوهزایی آلپی به صورت دورشته کوه چین خورده درحاشیه ویک توده میانی سخت مابین آنها تفسیرمی کرد.اما باتهیه اولین نقشه تکتونیک ایران که گزارش آن توسط اشتوکلین صورت گرفت معلوم شد که سرزمین ایران ازقطعات مختلفی تشکیل شده که درطول زمان تکامل جداگانه داشته اند.
قدیمیترین حرکات شناخته نشده مربوط به کوهزایی اواخرپرکامبرین می باشد که درپی آن ایران به صورت یک پلاتفرم متشکل ازچندقطعه به صورت هورست وگرابن درآمده است،باشروع حرکات آلپی درتریاس تحولات چشمگیری شروع می شود.بلاخره درکرتاسه باریکه های اقیانوسی یا ریفتهایی که سنگهای الترا بازیک ورخساره های عمیق درآنها شکل گرفته بود بسته شده وقطعات جدا ازهم به همدیگر جوش می خورند.
وحوضه های رسوب گذاری زاگرس وکپه داغ تثبیت می شوند.درشروع دوران دوم با فازلارامی ارتفاعات شمالی البرزشکل گرفته ویک حوضه داخلی بوجودمی آید.درائوسن یک فعالیت شدیدآتشفشانی درایران مرکزی به وی‍‍‍‍ژه درحاشیه آن درجریان بوده وبا حرکات اواخرمیوسن حوضه های داخلی امروزی شکل می گیرد.
همزمان بااین تحولات زاگرس وکپه داغ نیزشروع به چین خوردن کرده است.این حرکات درپلیوسن هم ادامه داشته که به تشکیل کنگلومرای ضخیم درزاگرس ونقاط دیگرشده است.حرکات شدیداواخرپلیوسن واوایل کواترنرچین خوردن وبالا آمدن زمینهای فلات ایران راتکمیل کرده است.

کوهزایی ها عهد دوران دوره
 

۱۰هزار سال

۲ ____ پاسادنین

۱۲____ ساوین

۲۶  

۳۷ ____ پیرنه

۵۳

۶۵     لارامید

___ سیمیرین پسین

___ سیمیرین پیشین

۲۲۵

 

___هرسی نین

 

 

___کالدونین

۵۷۰

 

کاتانگائی(آسنتیک)

کارلین

     

عصر حاضر 

کواترنری

 

 

 

سنوزوئیک

پلیستوسن
پلیوسن 

 

ترشیری

میوسن
الیگوسن
ائوسن
پالئوسن
 

۱۳۶

۱۹۰

کرتاسه 

مزوزوئیک

ژوراسیک
تریاس
 

۲۸۰

۳۴۵

۳۹۵

۴۳۰

۵۰۰

پرمین 

 

 

پالئوزوئیک

کربونیفر
دونین
سیلورین
اوردوسین
کامبرین
  اینفراکامبرین

پروتروزوئیک

آرکئوزوئیک

 

پرکامبرین

کمربند البرز-بینالود:
این کمربندازسه رشته کوه تالش،البرز،بینالودساخته شده که ازآستاراتادره هریررودامتدادمی یابد.
ازنظرساختمان زمین شناسی این سه رشته کوه به روشنی ازهم تفکیک نشده ودربیشترتقسیمات ساختمانی هرسه یکجا به عنوان زون البرزموردبحث قرارگرفته است.دربعضی تقسیمات حتی تمام زمینهایی که درشمال گسل تبریزقرارداردجزءاین زون محسوب شده است.(نبوی ۱۳۵۵).
ارتفاعات جنوبی چاله مشهد(چاله کشف رود)راتحت عنوان زون بینالودازالبرز جداکرده وآن راازنظرویژگیهای زمین شناسی یک زون حدوسط بین البرز وایران مرکزی نام برده است. (جداری عیوضی ..۱۳۸۳٫ص۵۱)

زمین شناسی زون بینالود:
این زون بخشی ازالبرزراشامل می شودکه ازنظرزمین شناسی اختصاصات ویژه ای دارد. واحد زمین شناسی بینالود را زون تدریجی بین ایران مرکزی والبرزدرنظرمی گیرند.زیرارسوبات ورخساره های پالئوزوئیک این زون شبیه البرزاست.
زون مزبور،طی دونین پسین –کربونیفرباالبرزغربی ومرکزی ودرپرمین باسایرقسمتهای ایران ازنظرحوضه رسوبی وضع تقریبا مشابه ای داشته ودرارتباط بوده است. مجموعه آذرین ودگرگونی این زون که بویژه درجنوب ومغرب مشهدبیرون زدگی داردشامل سه فازناحیه ای ودومرحله گرانیت زائی است ودرآنها توده های اولترابازیک نیزوجوددارد.درموردسن این مجموعه های دگرگونی وآذرین اتفاق نظروجودندارد،برخی آن رابه پرکامبرین وبعضی به ژوراسیک نسبت می دهند.ولی شواهدزمین شناسی وتعیین سن مطلق نشان داده است که فازهای دگرگونی وگرانیت زائی اولیه آن به فازکوهزایی هرسی نین وبعدها درتریاس میانی نیزمجموعا تحت تاثیردگرگونی های سیمرین پیشین قرارگرفته است.بولن (۱۹۸۸) ادامه قسمتی ازعملکردکوهزایی هرسی نین راکه تیان شان –پامیر-هندوکش به جنوب مشهد می رساند،نوع فرورانش پوسته (اقیانوسی پالئوتتیس)می داند. دراین زون رسوبات کامبرین فسیل داروجودداشته وطی سیلورین ودونین زیرین،دریای مشترکی شمال ایران وایران مرکزی فرامی گرفت.زیرارسوبات مشابه ای طی این مدت دربینالودوایران مرکزی برجاگذاشته شده است.ارتباط مزبورتاکربونیفرزیرین نیزوجودداشته است درحالی که درالبرزرابطه مزبوربه کلی قطع شد.این حرکات رابه حرکات خشکی زایی اواخردونین مربوط می دانند وکنگلومرای قاعده ای کربونیفرزیرین رادلیل این حرکات ذکرمی کنند.
رسوبات کربونیفرفوقانی دربینالود،شامل مجموعه ای ازماسه سنگ کوارتزیتی سیاه رنگ وشیل است.رسوبات تریاس البرزباایران مرکزی تفاوت داشته ولی بینالود هیچ نوع رسوبی درتریاس تشخیس داده نشده، تنها درمنطقه آق دربند(۱۰۰ کیلومتری مشهد)رسوبات شیل وماسه سنگ همراه با لایه های آهکی آمونیت داروجودداردکه آن رابه تریاس میانی وفوقانی مربوط می دانند.
به عقیده لامر،ودیگران (۱۹۸۳)گسل سنگ بست شاندیزمجموعه دگرگونی پالئوزوئیک وتوده های نفوذی جنوب مشهد راازاسلیت ها وماسه سنگهای سازندشمشک ورسوبات جوان ترمجزامی کند.
باحرکات کوهزایی سیمرین پیشین وپس روی دریا محیط مناسبی برای رشدگیاهان دراین منطقه فراهم کرده است.
درزون بینالود،رسوبات ژوراسیک دربسیاری ازنقاط به طورهم شیب رسوبات پالئوزوئیک ومجموعه های دگرگونی رامی پوشاند ودرکنگلومرای قاعده ای آن می توان قطعات مختلف وفراوان دگرگونی وآذرین پالئوزوئیک راپیداکرد.
رسوبات لیاس نیزمشابه رسوبات شمشک البرزاست ودرآن گاهی لایه های ماسه سنگ بین لایه ای وجوددارد که حاوی فسیل های گیاهی زیاداست.
رسوبات آهکی دوره کرتاسه نیزمشابه البرزبوده ودرجنوب غربی قشلاق،گرانیت های مشهدرافرامی گیرد(درویش زاده،۱۳۷۰،۲۵۱).
توده اصلی بینالودازسنگ گرانیت است که باساختمان باتولیت درمیان رسوبهای پا لئوزوئیک سربرآورده است.نفوذتوده باتولیت سبب به هم خوردن نظم چینها درمحل گردیده است.بااین حال لایه های رسوبی چین خورده منظم همچنان دراطراف مشاهده می شود.غیرازسنگ گرانیت،اسلیت،کوارتزیت،شیست،وسنگهای ماگمای اولترابازیک ازجمله سنگهایی هستندکه رشته بینالودراساخته اند،توده های اولترابازیک متعلق به پالئوزوئیک فوقانی است ووجودآنها نشانه ای ازبسته شدن اقیانوس تتیس قد یمی دراین محل است.دردامنه های شمالی بینالود شبکه هیدروگرافی نسبتا متراکم باعمق زیادگسترش یافته اند.شبکه آبی ساختمان ناهمواریهارا به شدت به هم زده وشرایط خاصی رابه وجودآورده است وشبکه ها گاهی باساختمان ناهمواری تطابق یافته اندوزمانی نیزمحورچین ها رابریده ودرمحل ،تنگ ایجادکرده اند.علاوه برآن دینامیک دامنه ای به صورت حرکات توده ای ازنوع لغزش درسطح میان آبها فعال می باشد.(علایی طالقانی،۱۳۸۱،۱۸۹).

چینه شناسی وسازندسطحی زون بینالود:
به عقیده افتخارنژاد(۱۳۵۹)،البرزشرقی (شامل کوههای بینالود وآلاداغ)جزئی ازایران مرکزی است که درآن رسوبات اپی کنتیننتال پالئوزوئیک تقریبآ درهمه جامشاهده می شود،ولی دربخش های بالا آمده
(هورست)به طورمحلی قسمت هایی ازردیف های رسوبی حذف شده ودرآن نبودچینه شناسی مشخص ی دیده می شود.بعلاوه زون مزبور،طی دونین پسین-کربونیفرباالبرز غربی ومرکزی ودرپرمین باسایر قسمت های ایران ازنظرحوضه رسوبی وضع تقریبآ مشابهی داشته ودرارتباط بوده است.
دراین زون رسوبات کامبرین فسیل داروجودداشته(مجیدی،۱۹۸۷)وطی سیلورین ودونین زیرین،دریای مشترکی،شمال شرقی ایران وایران مرکزی رافرامی گرفت،زیرارسوبات مشابهی طی این مدت دربینالود وایران مرکزی برجای گذاشته شده است.ارتباط مزبورتاکربونیفرزیرین تیزوجودداشته است درحالیکه درالبرزرابطه مزبوربه کلی قطع شد.این وضعیت رابه حرکات خشکی زایی اوایل دونین مربوط می دانند (بزرگ نیا،۱۹۷۳)وکنگلومرای قاعده ای کربونیفرزیرین رادلیل این حرکات ذکرمی کنند.
رسوبات تریاس درالبرزباایران مرکزی تفاوت داشته ولی دربینالود، هیچ نوع رسوبی درتریاس تشخیص داده نشده است.تنها درمنطقه آق دربند(۱۰۰ کیلومتری مشهد)رسوبات شیل وماسه سنگ همراه بالایه های آهکی آمونیت داروجودداردکه آن رابه تریاس میانی وفوقانی مربوط می دانند.(درویش زاده ۱۳۷۰)درزون بینالود،رسوبات ژوراسیک دربسیاری ازنقاط به طورهم شیب رسوبات پالئوزوئیک ومجموعه های دگرگونی رامی پوشاندو درکنگلومرای قاعده ای آن می توان قطعات مختلف وفراوان دگرگونی وآذرین پالئوزوئیک راپیداکرد.رسوبات لیاس نیزمشابه رسوبات سازندشمشک سایرنواحی ایران است ودرآن گاهی لایه های ماسه سنگ بین لایه ای وجودداردکه حاوی فسیل های گیاهی زیادی است.رسوبات آهکی دوره کرتاسه نیزمشابه البرزبوده ودرجنوب غربی قشلاق،گرانیت های مشهدرافرا می گیرد.رسوبات پالئوژن دردامنه شمالی البرزوبینالودگسترش نداشته است.درضمن فعالیت شدیدآتشفشانی ائوسن دراین ناحیه به چشم نمی خورد.نهشته های ترسیردرجنوب بینالودوجودداردولی گسترش آنها بسیارمحدوداست.(درویش زاده۱۳۷۰)(مقاله کارشناسی ارشدصنایع،۱۳۸۰)

-پالئوزوئیک دربینالود:
الف-دولومیت سلطانیه: (Cs ) این واحدشامل دولومیت های قهوه ای تاسیاه رنگ است که فاقدطبقه بندی متمایزوبصورت حجیم massive()است که اکسیدهای آهن بصورت ثانویه درآنها جایگزین شده اند.دراین واحدفسیل پیدانشده ونامگذاری آن صرفآ براساس شباهتهای رخساره سنگی(Lithofacies) بوده است.
ب-کوارتزآرنایت معادل کوارتزیت راسی(Topquartzite):این واحدشامل کوارتزآرنایتهای سفیدتا خاکستری رنگ وبسیارسخت است.تعیین موقعیت چینه شناسی این واحدبراساس شباهت رخساره سنگی (Lithofacies)واستنادبه برداشتهای ورقه زمین شناسی مشهددرمقیاس۲۵۰۰۰۰:۱:بوده است.

پ – سازندلالون: (CI) قسمت عمده این سازندازسنگ ماسه های قرمزتیره بالایه بندی نامشخص نسبتآ ضخیم باترکیب ساب آرکوزتشکیل شده است.رنگ تیره این واحدبعلت وجودمقادیرزیادی اکسیدآهن بصورت سیمان درسنگ است.درسنگ ماسه های این واحدساختهای رسوبی ازقبیل ریپل مارک،طبقه بندی مورب وساختهای وزنی دیده می شود.این سازند،درنقاط مختلف،توسط مجموعه ای ازدایک ها
که احتمالآ همزمان بافعالیتهای آتشفشانی اردوویسین-سیلورین شکل گرفته اند،تحت نفوذقرارگرفته است.نامگذاری این مجموعه تحت عنوان سازندلالون،برپایه تشابه سنگ شناسی آن باسازندمزبورمی باشد

ت-سازندمیلا: (CM) بطورکلی این واحدرامی توان به دوقسمت فوقانی وتحتانی تقسیم کرد،قسمت تحتانی باترکیب آهکی وتناوبی ازلایه های نازک شیلی درآن مشخص می گردد.آهکها برنگ روشن ولایه های نازک بین آن تیره رنگ هستند.قسمت فوقانی سازند،ازسنگ آهک دولومیتی خاکستری بالایه بندی متوسط تانازک تشکیل شده است.این واحددربعضی نقاط،بصورت تناوبی ازلایه های سنگ آهک خاکستری وزردرنگ دیده می شود.سطح فوقانی وزیرین این واحدگسلی است وخودتشکیل یک ورقه رورانده رامی دهد.
ث-مجموعه آتشفشانی سیلورین-اردوویسین: (〖(Os〗^vاین مجموعه دارای ترکیبی تقریبآبازالتی است که به صورت گدازه،آگلومراوتوف رخنمون دارد.درزه های ستونی به خوبی درگدازه ها دیده می شوند،که نشانگرسردشدن آن درمحیط خشکی است.

ج-سازندنیور: (SN) دردره باغرود مجموعه ای برونزدداردکه برروی سری آتشفشانی سیلورین اردوویسین ودرزیرسازندپادها قراردارد.این مجموعه شامل دولومیت وآهک باضخامت ۲۵ متراست.این واحدتدریجآبه دولومیت ماسه ای وشیل بنفش رنگ تبدیل می شود،که نشانگرانتقال تدریجی این مجموعه به واحدسنگ-ماسه ای وکوارتزیتی پادها است.

چ – سازندپادها:(Dp) شامل ماسه سنگ ضخیم تامتوسط لایه تناوب ماسه سنگ وشیل،ماسه سنگ وسیلت دربخش فوقانی است. مقطعی ازاین سازنددرارتفاعات بینالوددردامنه های جنوبی بینالوددردامنه جنوبی کوه های پونه زارسه کیلومتری شمال باختری دره پیوه ژن توسط ودیگه (Weddige ) معرفی شده است.چون سازندپادها فاقدفسیل است،برپایه موقعیت چینه شناسی سن آنرااواخردونین میانی گزارش کرده اند.

ح-سازنددولومیت سیبزار: ( Ds و ( 〖Ds〗^vشامل دولومیت های زردمتمایل به خاکستری به ضخامت۳۰ متردردامنه جنوبی کوههای پونه زارتوسط ودیگه معرفی شده است.درتوالی مذکوردولومیت ها به سمت بالاتیره رنگ می شوند.افزایش تیرگی بیانگرافزایش آرام عمق رسوبی است.این طبقات نیزفاقدفسیل بوده،لذا برپایه موقعیت چینه شناسی سن آن راایفلین،ژیوسن پیشین پیشنهادکرده است.
خ-سازندبهرام: (Db ) دربخش زیرین شامل آهک ضخیم تامتوسط لایه ای بارنگ خاکستری تیره است.این مجموعه درقسمتهای فوقانی بصورت تناوبی ازآهک وشیل وسنگ ماسه است.سازندبهرام درمنطقه گسترش زیادی داردوبا ضخامتهای متفاوت ،دربیشترسطوح روراندگی به صورت ورقه هایی دیده می شود.دردره باغرودوبوژان سازندبهرام به صورت هم شیب برروی سنگ های زیرین خودقرارمی گیرد.
د-رسوبات کربونیفروتریاس دگرگون شده : (〖 ( CR〗^(s.sh) قسمت بزرگی ازرشته کوه بینالودرامجموعه ای شامل سنگهای اسلیتی،فیلیتی وگریوکهای دگرگون شده تشکیل می دهد.دربسیاری ازنقاط ذره های موجوددرسنگها بوسیله کانیهای ثانویه کلسیت وکوارتز پرشده است.دربعضی ازقسمتهای این واحد،
قطعاتی ازکنگلومرا بابرشی دگرگون شده دیده میشودکه عناصرتشکیل دهنده آن ازاسلیتهای همین واحداست.

فصل اول :
کلیات

فصل دوم
ویژه گیهای طبیعی

فصل سوم:
اشکال ژئومورفیک کارست

فصل چهارم:
عوامل آنتروپوژنیک درقلمره های کارستی باتاکیدبرمدیریت کارست


تعداد صفحات : 110 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]