صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » فنی و مهندسی » عمران  »  دانلود مقاله رسوب گذاری سد

دانلود مقاله رسوب گذاری سد

دانلود مقاله رسوب گذاری سد

خلاصه مقاله‎:‎
رسوبگذاری در مخازن سدها امری اجتناب ناپذیر میباشد که آثار سوء آن در کاهش عمر مفید مخزن و ‏تاسیسات سد بر کسی پوشیده نیست . لذا اهمیت موضوع و پیچیدگی آن ایجاب مینماید که برای هر ‏سد، مطالعات جامعی در این خصوص صورت گیرد . عدم اطلاعات از وضعیت رسوبگذاری در مخزن سد ‏وپیش بینی روشهای کنترل آن، موجب کاهش عمر مفید سد و اتلاف سرمایههای عظیم ملی میگردد . ‏به منظور برآورد یا پیشبینی وضعیت رسوبگذاری در سالهای بهرهبرداری از مخزن، استفاده از مدلهای ‏ریاضی به یک راهکار مناسب تبدیل شده است . مدلهای دو بعدی و سه بعدی موجود برای شبیه سازی ‏در مراحل واسنجی و صحت سنجی نیاز به اطلاعات قابل توجه مکانی و زمانی دارند که اغلب چنین ‏دادههایی در دسترس نمیباشد . درنتیجه استفاده از مدلهای یکبعدی و شبه – دوبعدی با اقبال محققین ‏مواجه گردیده است . در این تحقیق برای بررسی وضعیت رسوبگذاری مخزن سد وشمگیر، با توجه به ‏اطلاعات موجود از مدل شبهدوبعدی ‏GSTARS‏ ۳ استفاده گردید . این مدل بر اساس آمار و اطلاعات ‏مدلهای ریاضی یک بعدی، وضعیت رسوبگذاری را پیش بینی مینماید . با توجه به آمار و اطلاعات مربوط ‏به ژئومتری مخزن سد، هواشناسی، هیدرولوژی، نحوهی بهرهبرداری از مخزن و اطلاعات مربوط به ‏رسوبات وارد شده به مخزن، در سالهای ۵۰-۷۴ کالیبراسیون و صحتسنجی مدل برای پارامترهایی نظیر ‏انتقال و سرعت سقوط رسوبات ریزدانه، ضریب زبری مانینگ و … انجام شد . در نهایت میزان رسوبگذاری ‏برای سالهای آتی پیشبینی گردید و بر اساس این نتایج ۸۰ درصد حجم مخزن در سال ۱۳۹۲ از ‏رسوب پر میگردد .‏


تعداد صفحات : 16 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]