صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی  »  دانلود مقاله در مورد پیامبران

دانلود مقاله در مورد پیامبران

دانلود مقاله در مورد پیامبران

«مقدمه»
اولین انسانی که پای برعرصه وجود نهاد وزندگی را درزمین آغازید، پیامبری از پیامبران خدا بوده است. این سخن را می توان از ویژگیهایی که قرآن کریم برای وی می شمرده دریافت: به یقین خداوند، آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را برمردم جهان برتری داده است
و]خدا[ همه اسما را به آدم آموخت سپس آدم ازپروردگارش کلماتی را دریافت کرد هم چنین به استناد ادله ای که درباب ضرورت وجود وحی و رسالت درزندگی انسان، درگفتار پیشین گذشت، نیز می توان این ادعا را – که اولین انسان پیامبر بوده است، ثابت کرده؛ زیرا او نیز برای رستگاری خویش نیاز به امداد الهی داشته است. از آن روز تا کنون بشر همواره مورد لطف الهی بوده است و پیامبران الهی برای راهنمایی اوپیاپی آمده اند:
درتورات ، انجیل و قرآن کریم، تنها به نام برخی از این پیامبران و داستان زندگانی آنان اشاره شده است.
ما هم چنان که به نوح و پیامبران بعد از او وحی کردیم، به تو ]نیز[ وحی کردیم و به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان ]نیز[ وحی نمودیم و به داود زبور بخشیدیم و پیامبرانی را ] فرستادیم[ که درحقیقت ]ماجرای[ آنان را پیش تر برتو حکایت نمودیم و پیامبرانی که ]سرگذشت[ ایشان را برتو بازگو نکرده ایم .
برخی از این فرستادگان، کسانی بوده اند که خداوند ایشان را برمی انگیخت تا قوم و قبیله ای را از انحراف عقیدتی یا اخلاقی و اجتماعی ویژه ای که بدان دچار شده بودند، برهانند. اینان طبیبانی برای آن بیماران بودند و بیش از این رسالتی نداشتند . رسالت این گروه از پیامبران به مکان و زمان خاصی محدود می شد و پیام جهان شمولی نداشتند.
از میان فرستادگان الهی، کسانی نیز بوند که تبلیغ و استقرار شریعت پیامبران بزرگی مانند حضرت نوح و موسی (ع) را برعهده داشتند. آنان می بایست چراغ هدایتی را که پیامبران صاحب شریعت روشن کرده بودند، فروزان نگاه دارند و آن پیام را در دیگر محدوده های جغرافیایی و زمانی بگسترانند.
ما تورات را که درآن رهنمود و روشنایی بود، نازل کردیم. پیامبرانی که تسلیم ]فرمان خدا[ بودند، به موجب آن برای یهود داوری می کردند.

فهرست مطالب
«مقدمه» ۴
بخش اول ۷
فصل اول : تعاریف لغوی واصطلاحی نبی و رسول ۷
درباره تفاوت نبی و رسول ۸
فصل دوم : پیامبران درقرآن ۹
۱-گروه پیامبران با نام ۱۰
۲-گروه پیامبران بی نام ۱۲
فصل سوم : ویژگی پیامبران ۱۳
«بخش دوم» ۱۹
فصل اول: پیامبران و فرستادگان خدا کیانند؟ ۱۹
امکان وجود پیامبران ۱۹
الهام یا شعور حیوانات ۲۰
روان شناسی کنونی ۲۱
جهان شمولی رسالت ۲۲
فصل دوم : وظایف پیامبران ۲۳
۱-ایمان به خدا ۲۳
۲-ایمان به آخرت ۲۴
۳-بیان احکام دین ۲۵
فصل سوم : وجوب ایمان به پیامبران ۲۷
وجوب ایمان به پیامبران ۲۷
عصمت پیامبران ۲۹
پیامبران، الگوی بشر ۳۳
فصل چهارم: معجزات پیامبران ۳۵
معجزات پیامبران ۳۵
انواع معجزات ۳۶
معجزه رسول اکرم (ص) ۳۷
«نتیجه گیری» ۳۹
منابع و ماخذ ۴۱


تعداد صفحات : 52 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,