دانلود مقاله آمادگی جسمانی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » تربیت بدنی  »  دانلود مقاله آمادگی جسمانی

دانلود مقاله آمادگی جسمانی

دانلود مقاله آمادگی جسمانی

ترکیب‎ ‎وزن ‏‎ ‎
تودهٔ‎ ‎جسم‎ ‎را‎ ‎مىتوان‎ ‎به‎ ‎دو‎ ‎نوع‎ ‎بافت‎ ‎تقسیم‎ ‎کرد‎: ‎یکى‎ ‎بافت‎ ‎بدون‎ ‎چربى‎ ‎که‎ ‎شامل‎ ‎عضلات،‎ ‎استخوان‎ ‎و‎ ‎اندامها‎ ‎مىباشد‎ ‎و‎ ‎دیگرى‎ ‎بافت‎ ‎چربی‎. ‎درصد‎ ‎نسبى‎ ‎بافت‎ ‎بدون‎ ‎چربى‎ ‎و‎ ‎بافت‎ ‎چربى‎ ‎که‎ ‎ساختار‎ ‎و‎ ‎ترکیب‎ ‎بدن‎ ‎را‎ ‎تشکیل‎ ‎مىدهند‎ ‎مىتواند‎ ‎بهعنوان‎ ‎معیار‎ ‎ترکیب‎ ‎بدن‎ ‎باشد‎. ‎ترکیب‎ ‎بدن‎ ‎به‎ ‎دلایل‎ ‎مختلف‎ ‎مهم‎ ‎است‎: ‎
‏۱‏‎. ‎نسبت‎ ‎بالاى‎ ‎بافت‎ ‎بدون‎ ‎چربى‎ ‎نشانهاى‎ ‎از‎ ‎ظرفیت‎ ‎بالاى‎ ‎انجام‎ ‎کار‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎نسبت‎ ‎بالاى‎ ‎بافت‎ ‎چربى‎ ‎با‎ ‎ظرفیت‎ ‎انجام‎ ‎کار‎ ‎رابطهٔ‎ ‎منفى‎ ‎دارد؛‎ ‎
‏۲‏‎. ‎وزن‎ ‎اضافى‎ ‎ناشى‎ ‎از‎ ‎بافت‎ ‎چربى‎ ‎به‎ ‎بار‎ ‎و‎ ‎مقاومت‎ ‎کار‎ ‎در‎ ‎موقع‎ ‎حرکت‎ ‎بدن‎ ‎اضافه‎ ‎مى‏شود؛‎ ‎
‏۳‏‎. ‎چربى‎ ‎اضافى‎ ‎مىتواند‎ ‎دامنهٔ‎ ‎حرکت‎ ‎را‎ ‎محدود‎ ‎کند؛‎ ‎
‏۴‏‎. ‎چاقی،‎ ‎شخص‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎معرض‎ ‎خطر‎ ‎سکته‎ ‎و‎ ‎ابتلاء‎ ‎به‎ ‎بیمارى‎ ‎قلبى‎ ‎و‎ ‎عروقی،‎ ‎فشار‎ ‎خون‎ ‎و‎ ‎مرض‎ ‎قند‎ ‎قرار‎ ‎مىدهد‎.

ترکیب‎ ‎بدن‎ ‎همچنین‎ ‎مىتواند‎ ‎بهدلیل‎ ‎اثرى‎ ‎که‎ ‎بر‎ ‎احساس‎ ‎فرد‎ ‎مىگذارد‎ ‎مهم‎ ‎باشد‎. ‎جوامع‎ ‎زیادى‎ ‎براى‎ ‎اندامهاى‎ ‎ورزیده‎ ‎ارزش‎ ‎قائل‎ ‎هستند‎. ‎چاقى‎ ‎ممکن‎ ‎است‎ ‎به‎ ‎خودپندارى‎ ‎به‎ ‎شکل‎ ‎منفى‎ ‎کمک‎ ‎کند؛‎ ‎لذا‎ ‎براى‎ ‎اشخاص‎ ‎چاق‎ ‎ایجاد‎ ‎ارتباط‎ ‎با‎ ‎دیگران‎ ‎دشوار‎ ‎مىشود‎. ‎به‎ ‎یاد‎ ‎داشته‎ ‎باشید‎ ‎که‎ ‎هر‎ ‎شخص‎ ‎مقدارى‎ ‎بافت‎ ‎چربى‎ ‎دارد‎ ‎که‎ ‎براى‎ ‎حفاظت،‎ ‎پوشش‎ ‎و‎ ‎عایقسازى‎ ‎و‎ ‎ذخیرهٔ‎ ‎انرژى‎ ‎لازم‎ ‎است‎. ‎زنان‎ ‎به‎ ‎حداقل‎ ‎بافت‎ ‎چربى‎ )‎در‎ ‎حدود‎ ‎‏۱۲‏‎ ‎درصد‎ ‎از‎ ‎وزن‎ ‎بدن‎ ‎خود‎( ‎براى‎ ‎حمایت‎ ‎کارکردهاى‎ ‎فیزیولوژیک‎ ‎دورهٔ‎ ‎باردارى‎ ‎نیازمند‎ ‎هستند‎. ‎تنها‎ ‎وزن‎ ‎اضافى‎ ‎ناشى‎ ‎از‎ ‎بافت‎ ‎چربى‎ ‎با‎ ‎آمادگى‎ ‎جسمانى‎ ‎و‎ ‎تندرستى‎ ‎ارتباطى‎ ‎منفى‎ ‎دارد‎. ‎
افراد‎ ‎مىتوانند‎ ‎از‎ ‎دو‎ ‎عامل‎ ‎اصلى‎ ‎محیطى‎ ‎یعنى‎ ‎رژیم‎ ‎غذایى‎ ‎و‎ ‎ورزش‎ ‎براى‎ ‎تنظیم‎ ‎مقدار‎ ‎نسبى‎ ‎بافتهاى‎ ‎بدون‎ ‎چربى‎ ‎و‎ ‎چربى‎ ‎بدن‎ ‎خود‎ ‎استفاده‎ ‎کنند‎. ‎انسان‎ ‎مىتواند‎ ‎غذاى‎ ‎زیادى‎ ‎مصرف‎ ‎کند‎ ‎که‎ ‎منجر‎ ‎به‎ ‎ذخیرهٔ‎ ‎چربى‎ ‎اضافى‎ ‎مىشود‎. ‎چون‎ ‎فعالیت‎ ‎جسمى‎ ‎نیاز‎ ‎به‎ ‎انرژى‎ ‎دارد،‎ ‎بدن‎ ‎کالرى‎ ‎حاصل‎ ‎از‎ ‎غذاى‎ ‎مورد‎ ‎استفاده‎ ‎را‎ ‎براى‎ ‎فعالیت‎ ‎قرار‎ ‎داده،‎ ‎از‎ ‎ذخیره‎ ‎شدن‎ ‎آن‎ ‎به‏عنوان‎ ‎بافت‎ ‎چربى‎ ‎جلوگیرى‎ ‎مىکند‎.

حفظ‎ ‎و‎ ‎نگهدارى‎ ‎ترکیب‎ ‎بدن‎ ‎تا‎ ‎اندازهاى‎ ‎به‎ ‎تعادل‎ ‎بین‎ ‎کالرى‎ ‎مصرف‎ ‎شده‎ ‎در‎ ‎رژیم‎ ‎غذایى‎ ‎و‎ ‎میزان‎ ‎متابولیک‎ ‎به‎ ‎اضافهٔ‎ ‎مقدار‎ ‎فعالیت‎ ‎جسمى‎ ‎که‎ ‎انجام‎ ‎مىدهید‎ ‎مربوط‎ ‎مىشود‎. ‎میزان‎ ‎متابولیک،‎ ‎مقدار‎ ‎انرژى‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎زمان‎ ‎معینى‎ ‎براى‎ ‎ادامهٔ‎ ‎کارکرد‎ ‎بدن‎ ‎مصرف‎ ‎مىشود‎. ‎افراد‎ ‎از‎ ‎این‎ ‎نظر‎ ‎باهم‎ ‎متفاوت‎ ‎هستند‎. ‎برخى‎ ‎از‎ ‎افراد‎ ‎کالرى‎ ‎بیشترى‎ ‎نسبت‎ ‎به‎ ‎دیگران‎ ‎براى‎ ‎ادامهٔ‎ ‎زندگى‎ ‎مصرف‎ ‎مىکنند‎. ‎میزان‎ ‎متابولیک‎ ‎تحت‎ ‎کنترل‎ ‎هورمونهاى‎ ‎مختلفى‎ ‎است؛‎ ‎لذا‎ ‎به‎ ‎راحتى‎ ‎نمىتوانید‎ ‎در‎ ‎کوتاه‎ ‎مدت‎ ‎آن‎ ‎را‎ ‎تغییر‎ ‎دهید‎. ‎در‎ ‎مقابل،‎ ‎مىتوانید‎ ‎سطح‎ ‎فعالیت‎ ‎و‎ ‎ورزش‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎بهطور‎ ‎روزانه‎ ‎کنترل‎ ‎کنید‎

. ‎
ترکیب‎ ‎بدن‎ ‎و‎ ‎ورزش‎
بافت‎ ‎چربى‎ ‎در‎ ‎طى‎ ‎دو‎ ‎دوره‎ ‎به‎ ‎سرعت‎ ‎افزایش‎ ‎مىیابد‎. ‎شش‎ ‎ماه‎ ‎اول‎ ‎بعد‎ ‎از‎ ‎تولد‎ ‎و‎ ‎دوباره‎ ‎در‎ ‎اوایل‎ ‎دورهٔ‎ ‎نوجوانی‎. ‎در‎ ‎دختران‎ ‎این‎ ‎افزایش‎ ‎در‎ ‎سراسر‎ ‎دورهٔ‎ ‎نوجوانى‎ ‎ادامه‎ ‎مىیابد،‎ ‎در‎ ‎حالى‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎پسران‎ ‎این‎ ‎افزایش‎ ‎متوقف‎ ‎شده،‎ ‎ممکن‎ ‎است‎ ‎براى‎ ‎مدتى‎ ‎معکوس‎ ‎شود‎. ‎بافت‎ ‎عضلانى‎ ‎نیز‎ ‎در‎ ‎دورهٔ‎ ‎طفولیت‎ ‎به‎ ‎سرعت‎ ‎رشد‎ ‎و‎ ‎نمو‎ ‎مىکند‎ ‎و‎ ‎سپس‎ ‎در‎ ‎دورهٔ‎ ‎کودکى‎ ‎به‎ ‎حالت‎ ‎یکنواخت‎ ‎در‎ ‎مىآید‎ ‎و‎ ‎دوباره‎ ‎در‎ ‎دورۀ‎ ‎نوجوانى‎ ‎و‎ ‎جهش‎ ‎رشد‎ ‎بهطور‎ ‎چشمگیر‎ ‎و‎ ‎قابل‎ ‎توجه‎ ‎در‎ ‎پسران‎ ‎افزایش‎ ‎مىیابد‎. ‎رژیم‎ ‎غذایى‎ ‎یا‎ ‎ورزش‎ ‎ممکن‎ ‎است‎ ‎این‎ ‎الگوى‎ ‎عمومى‎ ‎را‎ ‎تغییر‎ ‎دهد‎. ‎بیش‎ ‎از‎ ‎حد‎ ‎غذا‎ ‎خوردن‎ ‎منجر‎ ‎به‎ ‎وزن‎ ‎اضافى‎ ‎همراه‎ ‎با‎ ‎چربى‎ ‎خواهد‎ ‎شد‎ ‎و‎ ‎گرسنگى‎ ‎کشیدن‎ ‎مىتواند‎ ‎منجر‎ ‎به‎ ‎کاهش‎ ‎بیش‎ ‎از‎ ‎اندازهٔ‎ ‎سطوح‎ ‎چربى‎ ‎بدن‎ ‎شود،‎ ‎بهطورى‏که‎ ‎بدن‎ ‎انرژى‎ ‎مورد‎ ‎نیاز‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎از‎ ‎شکستن‎ ‎بافت‎ ‎عضلانى‎ ‎و‎ ‎استفاده‎ ‎از‎ ‎آن‎ ‎بهدست‎ ‎مىآورد‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎نتیجه‎ ‎بافت‎ ‎عضلانى‎ ‎را‎ ‎ضایع‎ ‎مىکند‎. ‎ورزش،‎ ‎کالرى‎ ‎و‎ ‎انرژى‎ ‎را‎ ‎مىسوزاند‎ ‎و‎ ‎به‏صورت‎ ‎بالقوه‎ ‎ترکیب‎ ‎بدن‎ ‎را‎ ‎تغییر‎ ‎مىدهد،‎ ‎بنابراین‎ ‎رابطهٔ‎ ‎بین‎ ‎ترکیب‎ ‎بدن‎ ‎و‎ ‎ورزش‎ ‎مستلزم‎ ‎توجه‎ ‎دقیق‎ ‎است‎. ‎
در‎ ‎هر‎ ‎دو‎ ‎تحقیقات‎ ‎مقطعى‎ ‎و‎ ‎بلند‎ ‎مدت،‎ ‎پژوهشگران‎ ‎رابطهٔ‎ ‎بین‎ ‎ورزش‎ ‎و‎ ‎ترکیب‎ ‎بدن‎ ‎را‎ ‎آزمایش‎ ‎کردهاند‎. ‎تحقیقات‎ ‎مقطعى‎ ‎عموماً‎ ‎نشان‎ ‎دادهاند‎ ‎که‎ ‎درصد‎ ‎چربى‎ ‎بدن‎ ‎جوانان‎ ‎ورزشکار‎ ‎در‎ ‎مقایسه‎ ‎با‎ ‎کودکان‎ ‎گوشهگیر‎ ‎پائینتر‎ ‎است‎ )‎پاریزکوا،‎ ‎‏۱۹۷۳‏‎(. ‎با‎ ‎وجود‎ ‎این،‎ ‎غیر‎ ‎ممکن‎ ‎است‎ ‎بتوان‎ ‎از‎ ‎طریق‎ ‎تحقیقات‎ ‎مقطعى‎ ‎تعیین‎ ‎کرد‎ ‎که‎ ‎شیوۀ‎ ‎زندگى‎ ‎فعال‎ ‎منجر‎ ‎به‎ ‎لاغر‎ ‎شدن‎ ‎بدن‎ ‎مىشود‎ )‎ممکن‎ ‎است‎ ‎کودکان‎ ‎لاغر‎ ‎فعالیت‎ ‎را‎ ‎راحتتر‎ ‎تشخیص‎ ‎دهند،‎ ‎لذا‎ ‎شیوهٔ‎ ‎زندگى‎ ‎فعال‎ ‎را‎ ‎اختیار‎ ‎کنند‎(. ‎تحقیقات‎ ‎بلند‎ ‎مدت‎ ‎ارزش‎ ‎بیشترى‎ ‎در‎ ‎خصوص‎ ‎مطالعهٔ‎ ‎روابط‎ ‎بین‎ ‎سطوح‎ ‎فعالیت‎ ‎و‎ ‎ترکیب‎ ‎بدن‎ ‎را‎ ‎دارند،‎ ‎بنابراین‎ ‎در‎ ‎هر‎ ‎کجا‎ ‎که‎ ‎امکان‎ ‎داشته‎ ‎باشد،‎ ‎دربارهٔ‎ ‎اطلاعات‎ ‎مربوط‎ ‎به‎ ‎تحقیقات‎ ‎بلند‎ ‎مدت‎ ‎بحث‎ ‎خواهیم‎ ‎کرد‎. ‎
پاریزکوا‎ ‎یک‎ ‎رشته‎ ‎تحقیق‎ ‎در‎ ‎زمینهٔ‎ ‎ترکیب‎ ‎بدن‎ ‎و‎ ‎سطوح‎ ‎فعالیت‎ ‎پسران‎ ‎و‎ ‎دختران‎ ‎در‎ ‎چک‎ ‎و‎ ‎اسلواکى‎ ‎سابق‎ ‎انجام‎ ‎داد‎. ‎تحقیق‎ ‎نخست‎ ‎از‎ ‎نوع‎ ‎مقطعى‎ ‎بود‎ ‎و‎ ‎یکى‎ ‎از‎ ‎چند‎ ‎تحقیقى‎ ‎بود‎ ‎که‎ ‎کودکان‎ ‎کم‎ ‎سن‎ ‎و‎ ‎سال‎ ‎را‎ ‎مورد‎ ‎آزمایش‎ ‎قرار‎ ‎داد‎. ‎تحقیقات‎ ‎دیگر‎ ‎او‎ ‎از‎ ‎نوع‎ ‎بلند‎ ‎مدت‎ ‎بودند‎. ‎در‎ ‎تحقیق‎ ‎مقطعی،‎ ‎ولانسکى‎ ‎و‎ ‎پاریزکوا‎ )‎‏۱۹۷۶‏‎( ‎اندازههاى‎ ‎چربى‎ ‎زیر‎ ‎پوست‎ ‎دو‎ ‎گروه‎ ‎از‎ ‎کودکان‎ ‎را‎ ‎که‎ ‎سن‎ ‎آنها‎ ‎بین‎ ‎‏۲‏‎ ‎تا‎ ‎‏۵‏‎ ‎سال‎ ‎بود‎ ‎باهم‎ ‎مقایسه‎ ‎کردند‎. ‎یک‎ ‎گروه‎ ‎از‎ ‎کودکان‎ ‎در‎ ‎کلاس‎ ‎ویژهٔ‎ ‎تربیت‎ ‎بدنى‎ ‎همراه‎ ‎با‎ ‎والدین‎ ‎خود‎ ‎شرکت‎ ‎کردند،‎ ‎در‎ ‎حالى‎ ‎که‎ ‎گروه‎ ‎دیگر‎ ‎در‎ ‎هیچ‎ ‎نوع‎ ‎برنامه‎ ‎و‎ ‎کلاس‎ ‎تربیت‎ ‎بدنى‎ ‎شرکت‎ ‎نکردند‎. ‎چربى‎ ‎زیر‎ ‎پوست‎ ‎کودکانى‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎کلاس‎ ‎تربیت‎ ‎بدنى‎ ‎شرکت‎ ‎کرده‎ ‎بودند،‎ ‎حتى‎ ‎در‎ ‎این‎ ‎سن‎ ‎کم،‎ ‎در‎ ‎سطح‎ ‎پائینى‎ ‎بود‎. ‎


قیمت فایل : 2,000 تومان | تعداد صفحات : 20 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,