دانلود تحقیق افسانه خلقت
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » معارف اسلامی  »  دانلود تحقیق افسانه خلقت

دانلود تحقیق افسانه خلقت

دانلود تحقیق و مقالات رشته معارف اسلامی با عنوان دانلود تحقیق افسانه خلقت در قالب ورد و قابل ویرایش و در ۱۳ صفحه گرد آوری شده است. در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

دانلود تحقیق افسانه خلقت

افسانه خلقت
یکی بود یکی نبود.
آنگاه که هنوز جهانی آفریده نشده بود, وسقف آسمان مینو وجودنداشت , تنها گیتی بود وجدالی سخت وهمیشگی بین دونیروی مطلق آفریننده روشنائی وتاریکی.
نامهائی که از اریائیهابرای این دونیرو برجامانده کاملادقیق نیست وچون هیچگونه آثار نوشتاری از آن درمیان مانمانده, وبه گمانی غنی ترین کتابخانه تاریخ کهن درجندی شاپور توسط اعراب مهاجم به آتش کشیده شد و تاریخ نوشتاری یک قوم راازمیان برداشت, لذا آنچه درمیان مامانده ازنوشتارهای اقوام آریائی هندوستان و یاپارسیان زرتشت مذهب هند, یا از   پاره ای نوشتار تحقیقی یونانیان میباشد که بجهت تاثیرات مذهبی نمیتواند کاملا دقیق باشد وبعنوان ثبت تاریخی به حساب آید. اماآنچه از این تورماهی پاره پاره شده به مارسیده نیز منبع مناسبی برای مطالعه میباشد.
دونیروی اعتقادات دینی آریائیها بدینسان نام داشتند:
ا – هو – را- مزد- ا به معنی آن هوئی که روشنائی از آن اوست, روشنائی پاداش ومزد اوست.
و
اه – روی – منش به معنی منشی که رویکرد اه دارد.

دراینجا لازم است بازی باکلمات آریائی که ریشه در زبان هندواروپائی دارد رابه شما نمایش دهم. زیاد سخت نیست , زیرا ریشه آن در زبان فارسی امروزی ما و حتی در زبانهای خارجی, عمیقا وجود دارد, امابابیان ولفظی نامحسوس. خیلی از این کلمات راروزمره استفاده میکنیم بدون آنکه بدانیم معنی واقعی آنهاچیست واز کجامنشا گرفته است, واین نیزشاید رازپایداری فرهنگ غنی آریائی در طی قرون درمیان ایرانیان مسلمان شده باشد.

این دونیرو راماامروزه بانامهای اهورامزدا واهریمن میشناسیم. کلماتی کوتاه شده وبدون مفهوم امروزی برای ماایرانیان فارسی زبان. تفسیر این کلمات رابسیار شنیده وخوانده ایم اماریشه زبانی آنهارانه. گرچه ترکیبات زبانی کلمات یادشده هنوز درزبان ماپرمعناومفهوم باقی مانده است. برای مثال اه را درنظر بگیریم. اه بمعنای زشت وناپسند استفاده وافری بین ماایرانیان دارد. بخصوص خانمهای ایرانی این مفهوم را در زبان امروزه مازنده نگاه داشته واز آن استفاده وافرمیکنند. اما میدانید که اه – مخ همان احمق امروزی میباشد. اه – مخ یعنی مخیل ناپسند , که همان معنی احمق امروزی یعنی نادان وکودن رامیرساند. توجه کنید که نادان یعنی نمیداند, کسی که حقیقت رانمیداند, نه – دین, دین ندارد, رفتارپسندیده ندارد, و کودن یعنی کو دین؟ دینش کو؟ رفتار پسندیده اش کو؟دانائی اش کو؟
احمق دین ندارد. دین متعلق به افراد دانا ودین دارمیباشد. دینامیک, دانامیک که درزبان های باریشه هندواروپائی به آن برخورد میکینیم به معنهای مکانیزم هوشمند میباشد. و نگاه کنید به کلمه هوشمند: هوشم ند, یعنی آنکه از هو شمه ای داشته باشد. و هو بمعنی آفریننده روشنائی ونیکی , یاهمان خداوند نام برده در ادیان ومذاهب مختلف میباشد.
هو یک کلمه کلیدی است بامنشا مثبت, همانگونه که اه کلمه ای است کلیدی بامنشا منفی. برای کسی که کارنیک انجام میدهد هو را میکشیم. اماجالب است که برای کارهای که تاثیر منفی دارند آه میکشیم.
هو شیار آن کسی است که به شیاری از هو دست یافته باشد. درکلماتی نظیر هنرمند, هو نرمند, بهره از نرمش هو دارند. اما این کلمه هو بسیار وسیعتر از این معنی بخش است , و واقعا یک کلید راز میباشد.
اولین مذهب یکتاپرست مذهب یهودی میباشد, یاشاید بهتر است بگوئیم یا- هو- دین. خدای آن مذهب یا – هو – وه , یحوه, نام داشت. در زبان فرانسه هو را ژو و در اسپانیائی خو و در مواقعی همان هو مینامند که درترکیب کلمات مختلف به آنها برخورد میکنیم. مانند ژوان یا ژون به معنی جوانی در فرانسه. حتی رنگ ژون درفرانسوی زرد میباشد, یعنی رنگ مزدا, نور وروشنائی. اسپانیانی ها مسیح را هوزوس و فرانسویها ژوزوس مینامند. بییجانیست مسیحیان مسیح راباخدا یکسان گماشته اند.


قیمت فایل : 1000 تومان | تعداد صفحات : 13 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]